1 VSOL 1231/2017-B-32
č. j. KSOS 33 INS 2112/2012 1 VSOL 1231/2017-B-32

USNESENÍ Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Táni Šimečkové a JUDr. Karly Trávníčkové v insolvenční věci

dlužníka: Zdeněk anonymizovano , anonymizovano bytem Patrice Lumumby 2237/68, 700 30 Ostrava-Zábřeh,

o splnění oddlužení, k odvolání insolvenční správkyně Mgr. Zdeňky Novákové, se sídlem Boleslavova 710/19, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. listopadu 2017, č. j. KSOS 33 INS 2112/2012-B27 (13 INS),

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku II. a V. mění tak, že soud schvaluje odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenční správkyně Mgr. Zdeňky Novákové v celkové výši 70 930,50 Kč sestávající a) za období od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o schválení oddlužení z odměny ve výši 4 537,50 Kč včetně DPH a b) za období od rozhodnutí o schválení oddlužení z odměny ve výši 55 327,50 Kč a náhrady hotových výdajů včetně DPH ve výši 11 065,50 Kč, celkem 66 393 Kč.

Dlužník je povinen zaplatit insolvenční správkyni Mgr. Zdeňce Novákové doplatek odměny a náhrady hotových výdajů ve výši 5 626,50 Kč do 1 měsíce od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

1. Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně vzal na vědomí splnění oddlužení dlužníka podle § 413 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen též IZ ) (výrok I.), schválil odměnu insolvenční správkyně Mgr. Zdeňky Novákové ve výši 54 420 Kč a její hotové výdaje ve výši 10 884 Kč, obojí vč. DPH, které již byly insolvenční správkyni vyplaceny zálohově (výrok II.), insolvenční správkyni zprostil funkce (výrok III.), osvobodil dlužníka od placení pohledávek věřitelů (výrok IV.) s tím, že uložil insolvenční správkyni vyplatit dlužníkovi případné deponované srážky (výrok V.). 2. Soud prvního stupně vyšel z toho, že usnesením ze dne 31. 8. 2012 č.d. B6, rozhodl o schválení oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře se stanovením první splátky k 30. 9. 2012. Ze závěrečné zprávy insolvenční správkyně o splnění oddlužení ze dne isir.justi ce.cz

28.8. 2017 vyplývá, že za dobu trvání splátkového kalendáře uhradil dlužník nezajištěným věřitelům více jak 30% jejich zjištěných pohledávek, současně hradil zálohově odměnu a paušální náhradu hotových výdajů insolvenční správkyně. Vzhledem k tomu, že dlužník splnil řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, rozhodl soud v souladu s ustanoveními § 413 a § 414 IZ, vzal na vědomí splnění oddlužení dlužníka splátkovým kalendářem, zprostil insolvenční správkyni funkce a osvobodil dlužníka od placení pohledávek, které jsou uvedeny ve výroku IV. usnesení. Dále soud rozhodl o odměně a hotových výdajích insolvenční správkyně v souladu s ustanovením § 38 odst. 1 IZ. O výši odměny a hotových výdajů rozhodl dle ustanovení § 3 písm. b) a § 7 odst. 4 vyhlášky č. 313/2007 Sb. ve znění platném do 31. 12. 2013 a schválil hotové výdaje a odměnu insolvenční správkyně za dobu trvání splátkového kalendáře, tj. za období měsíce září 2012 až srpna 2017 v celkové výši 65 304 Kč, vč. DPH (4 x 1 080 Kč a 56 x 1 089 Kč). Naproti tomu nepřiznal insolvenční správkyni (dále jen též správkyni) odměnu za období od rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení do rozhodnutí o schválení oddlužení, tj. za měsíce březen až srpen 2012 ve výši 4 500 Kč + DPH ve výši 945 Kč, když má za to, že sice činnost insolvenčního správce za období od povolení do schválení oddlužení vykazuje znaky vyššího pracovního nasazení, avšak po provedení těchto úkonů v následujících měsících i letech po schválení oddlužení činnost insolvenčního správce často spočívá v odborně i časově méně náročných a rutinních úkonech, a tím se počáteční vyšší aktivita insolvenčního správce kompenzuje. Dále soud správkyni nepřiznal hotové výdaje za období od rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení do rozhodnutí o schválení oddlužení, které vyúčtovala v paušální částce 150 Kč za jeden měsíc, tedy 6 x 150 Kč, vč. DPH, celkem 1.089 Kč s tím, že tato částka správkyni nenáleží, neboť za toto období se nejedná o činnost insolvenčního správce při pravidelné realizaci splátkového kalendáře. Po dobu trvání splátkového kalendáře byla správkyni měsíčně vyplácena částka 150 Kč + DPH právě na její hotové výdaje, když za 60 měsíců trvání splátkového kalendáře čerpala na hotových výdajích částku 10 884 Kč, vč. DPH.

3. Proti výroku II. a V. usnesení podala odvolání insolvenční správkyně a domáhala se přiznání odměny insolvenčního správce za dobu od povolení oddlužení do schválení oddlužení ve výši 5 445 Kč a náhrady hotových výdajů ve výši 1 089 Kč, vše včetně DPH. K tomuto nároku odkázala na konstantní judikaturu Vrchního soudu v Olomouci.

4. Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 IZ, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání je částečně důvodné.

5. Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

6. Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je občanský soudní řád ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II, bod 1 přechodného ustanovení k zákonu č. 296/2017 Sb., kterým byl novelizován občanský soudní řád).

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová

7. Předmětné insolvenční řízení bylo zahájeno 30. 1. 2012, usnesením soudu prvního stupně ze dne 21. 3. 2012 (č.d. A-9) bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka a povoleno oddlužení, usnesením ze dne 31. 8. 2012 (č.d. B-6) bylo schváleno oddlužení dlužníka formou splátkového kalendáře a napadené usnesení bylo vydáno 29. 11. 2017. S účinností od 1.1. 2014 byl insolvenční zákon změněn zákonem č. 294/2013 Sb. a s účinností od 1. 7. 2017 byl novelizován zákonem č. 64/2017 Sb. Proto odvolací soud na danou věc aplikoval insolvenční zákon ve znění účinném od 1. 7. 2017 do 1. 12. 2017 (kdy byl insolvenční zákon opětovně novelizován zákonem č. 298/2017 Sb.), nicméně podle přechodných ustanovení k zákonu č. 294/2013 Sb. (v čl. II) a k zákonu č. 64/2017 Sb. (v článku II bod 1.) platí, že právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány .

8. Dále z obsahu insolvenčního spisu mimo zjištění soud prvního stupně vyplývá, že dne 21.3. 2012 se ve věci konalo přezkumné jednání a dne 25. 7. 2012 se konalo 2. přezkumné jednání, vždy za účasti insolvenční správkyně. Jak již bylo uvedeno shora, usnesením ze dne 31. 8. 2012 soud schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil dlužníku termín první splátky do 30. 9. 2012; toto usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 31. 8. 2012 v 8:37 hod. Ve zprávě o splnění oddlužení ze dne 29. 8. 2017 č.d. B-26, insolvenční správkyně mimo jiné vyúčtovala odměnu a hotové výdaje takto: celkovou odměnu včetně DPH ve výši 59 865 Kč, z toho bylo uhrazeno zálohově 54 420 Kč; hotové výdaje včetně DPH ve výši 11 973 Kč, z toho bylo uhrazeno zálohově 10 884 Kč; odměna za dobu trvání oddlužení za 60 měsíců sestává z odměny bez DPH ve výši 45 000 Kč, 20 % DPH ve výši 600 Kč a 21% DPH ve výši 8 820 Kč, celkem 54 420 Kč; hotové výdaje za dobu trvání splátkového kalendáře činí za 60 měsíců po 150 Kč měsíčně 9 000 Kč bez DPH, 20% DPH ve výši 120 Kč a 21% DPH ve výši 1 764 Kč, celkem 10 884 Kč; odměna za období od úpadku do schválení oddlužení za 6 měsíců, tj. 03/2012-08/2012 po 750 Kč ve výši 4 500 Kč plus 20 % DPH ve výši 945 Kč, celkem 5445 Kč; hotové výdaje za období od úpadku do schválení oddlužení za 6 měsíců, tj. 03/2012- 08/2012 po 150 Kč ve výši 900 Kč a 20% DPH ve výši 150 Kč, celkem 1 089 Kč.

9. Na tomto skutkovém základě vydal soud prvního stupně odvoláním napadeného rozhodnutí.

10. Podle ustanovení § 407 odst. 1 IZ, účinky schválení oddlužení nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí o schválení oddlužení v insolvenčním rejstříku.

11. Podle § 413 IZ, splnění oddlužení vezme insolvenční soud na vědomí rozhodnutím, proti němuž není odvolání přípustné; právní mocí tohoto rozhodnutí insolvenční řízení končí. Současně insolvenční soud rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce.

12. Podle § 38 odst. 1, věty první IZ, insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. Podle věty třetí citovaného zákonného ustanovení, je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu.

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová

13. Podle § 38 odst. 7 IZ způsob určení odměny, některých hotových výdajů insolvenčního správce a způsob jejich úhrady státem stanoví prováděcí právní předpis (odst. 7).

14. Tímto prováděcím právním předpisem je vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, v daném případě ve znění účinném do 31. 12. 2012 (viz čl. II přechodných ustanovení vyhlášky č. 488/2012, kterou byla uvedená vyhláška s účinností od 1. 1. 2013 novelizována, dále čl. II bod 1. přechodných ustanovení vyhlášky č. 398/2013, kterou byla uvedená vyhláška s účinností od 1. 1. 2014 opět novelizována), neboť o způsobu řešení úpadku dlužníka povolením oddlužení (viz § 4 odst. 2 písm. c/ IZ) bylo rozhodnuto usnesením ze dne 21. 3. 2012, zveřejněným téhož dne.

15. Podle ustanovení § 3 písm. b) vyhlášky š. 313/2007 Sb. v rozhodném znění (viz bod 14) platí, že při oddlužení plněním splátkového kalendáře činí odměna insolvenčního správce 750 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

16. Podle § 7 odst. 4 uvedené vyhlášky insolvenčnímu správci náleží v souvislosti s výkonem jeho činnosti při oddlužení plněním splátkového kalendáře náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

17. Promítnuto na poměry projednávané věci odvolací soud konstatuje, že insolvenční správkyně má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Účinky schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře nastaly zveřejněním rozhodnutí v insolvenčním rejstříku dne 31. 8. 2012 v 8.37 hodin, takže insolvenční správkyni náleží podle ustanovení § 3 písm. b) prováděcí vyhlášky měsíční odměna ve výši 750 Kč již za dobu od srpna 2012, tedy za 61 měsíců x 750 Kč, tj. 45 750 Kč plus DPH a dále za stejné období náhrada hotových výdajů, tj. za 61 měsíců x 150 Kč ve výši 9 150 Kč plus DPH. DPH byla do 31. 12. 2012 ve výši 20 % a od ledna 2013 ve výši 21 %. Protože 1. splátka schváleného oddlužení byla stanovena ke dni 30. 9. 2012 a z vyúčtování odměny insolvenční správkyně je zřejmé, že za srpen 2012 odměnu ani náhradu hotových výdajů neobdržela, náleží správkyni doplatek odměny a hotových výdajů za srpen 2012 s 21 % DPH, tj. DPH ve výši platné ke dni právní moci tohoto rozhodnutí, celkem odměna a hotové výdaje ve výši 1 089 Kč.

18. Důvodná je dále odvolací námitka, že insolvenční správkyně má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s řádným výkonem funkce též za období od rozhodnutí o úpadku do konce měsíce předcházejícího rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, tedy za období březen 2012 až červenec 2012, i když tyto nároky nejsou kryty paušálními částkami stanovenými v § 3 písm. b) a § 7 odst. 4 prováděcí vyhlášky (srov. ustálená judikatura obou vrchních soudů, např. rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 5. 2012, č. j. KSPA 48 INS 14447/2010, 1 VSPH 620/2012-B-27 nebo rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26. 11. 2015, č. j. KSBR 31 INS 9044/2009, 1 VSOL 593/2015-B-54, ze dne 17. 6. 2016, č. j. KSBR 32 INS 7994/2010 1 VSOL 734/2016-B-54). Proto insolvenční správkyni náleží za dobu od března 2012 do července 2012 (včetně), tj. za 5 měsíců odměna ve výši 5 x 750 Kč, tj. 3 750 Kč + 21 % DPH ve výši 787,50 Kč, celkem odměna 4 537,50 Kč. Dále insolvenční správkyni za toto období náleží náhrada hotových výdajů, avšak v prokazatelné výši (tedy např. cestovné k prohlídce obydlí, k přezkumnému jednání, poštovné atd.), které však v projednávané věci insolvenční Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová

správkyně nepožadovala, nikoliv však paušální náhrada hotových výdajů podle ustanovení § 7 odst. 4 vyhlášky ve výši 150 Kč měsíčně, jak ji správkyně vyúčtovala.

19. Lze tedy shrnout, že za období od schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře náleží insolvenční správkyni odměna za 61 měsíců x 750 Kč, tj. 45 750 Kč plus DPH a dále náhrada hotových výdajů za 61 měsíců x 150 Kč, tj. 9 150 Kč plus DPH. DPH náleží insolvenční správkyni ve výši 20% za dobu 4 měsíce od září 2012 do prosince 2012, kdy byla dlužníkem hrazena zálohově. Od ledna 2013 byla DPH zvýšena na částku 21%. Za 61 měsíců trvání účinků schváleného oddlužení tak náleží insolvenční správkyni odměna ve výši 55 327,50 Kč (45 750 Kč + DPH 600 Kč a 8 977,50 Kč) a náhrada hotových výdajů ve výši 11 065,50 Kč (9 150 Kč + DPH 120 Kč a 1 795,50 Kč), celkem 66.393 Kč. Za dobu od rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení do splnění schváleného oddlužení (tj. za 66 měsíců) proto náleží insolvenční správkyni odměna včetně DPH ve výši 59.865 Kč a náhrada hotových výdajů (za 61 měsíců) včetně DPH ve výši 11 065,50 Kč, celkem částka 70 930,50 Kč. Zálohami dlužník zaplatil insolvenční správkyni částku 65.304 Kč. Proto insolvenční správkyni náleží doplatek na odměně a hotových výdajích ve výši 5.626,50 Kč, který odvolací soud uložil dlužníkovi doplatit ve lhůtě 1 měsíce, tedy ve lhůtě delší, než stanoví § 160 odst. 1 o.s.ř., neboť tento nedoplatek nevznikl vinou dlužníka.

20. Ze všech shora uvedených důvodů proto odvolací soud postupoval dle ustanovení § 220 odst. 1 písm. a) o.s.ř. a ve výroku II. a V. napadené usnesení soudu prvního stupně změnil.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

Olomouc dne 11. ledna 2018

JUDr. Anna Hradilová, v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová