1 VSOL 123/2013-P2-7
KSOS 34 INS 20799/2011 1 VSOL 123/2013-P2-7

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužnice Anežky anonymizovano , anonymizovano , bytem Karviná, U Svobodáren 1301/7, PSČ 735 06, o přihlášce pohledávky č. P2 věřitelky č. 2 Zuzany anonymizovano , anonymizovano , bytem Fulnek, Jílovec 18, PSČ 742 45, o odvolání věřitelky č. 2 Zuzany anonymizovano proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 7.11.2012, č.j. KSOS 34 INS 20799/2011-P2-2,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně dle ustanovení § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), odmítl přihlášku pohledávky věřitelky č. 2 Zuzany anonymizovano , evidovanou pod č. P2 (výrok I.) a současně věřitelku uvědomil o tom, že její účast v insolvenčním řízení právní mocí usnesení končí (výrok II.).

Soud prvního stupně v odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že dne 14.11.2011 byla vydána a v insolvenčním rejstříku zveřejněna vyhláška o zahájení insolvenčního řízení. Dne 23.11.2011 bylo vydáno a v insolvenčním rejstříku zveřejněno usnesení o zjištění úpadku dlužnice Anežky anonymizovano , v němž byli věřitelé, kteří tak dosud neučinili, vyzváni, aby ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku přihlásili své pohledávky. Věřitelka č. 2 Zuzana anonymizovano podáním ze dne 5.6.2012 přihlásila do insolvenčního řízení pohledávku ve výši 134.435 Kč. Soud prvního stupně s odkazem na ustanovení § 173 IZ uzavřel, že lhůta k podání přihlášek uplynula dne 23.12.2011, přihláška pohledávky č. P2 věřitelky č. 2 Zuzany anonymizovano tak byla podána po uplynutí lhůty stanovené k jejímu přihlášení, a proto ji dle ustanovení § 185 IZ jako pozdě podanou odmítl.

Proti tomuto usnesení podala věřitelka č. 2 Zuzana anonymizovano odvolání, v němž žádala o odstranění tvrdosti zákona. Odvolatelka uvedla, že je dlouhodobě nezaměstnaná, nemá přístup k počítači a o insolvenčním řízení dlužnice se dověděla až ze zprávy ČSSZ v Praze dne 11.5.2012, neboť ČSSZ v Praze jí vyplácela splátky na základě nařízeného výkonu rozhodnutí srážkami z důchodu dlužnice. Poslední splátku jí ČSSZ vyplatila v prosinci 2011, tedy po uplynutí 30 denní lhůty k podání přihlášky, a proto nemohla tušit, že insolvence proběhla, neboť ji insolvenční správce ani ČSSZ o této skutečnosti neinformovali.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a oprávněnou osobou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle ust. § 136 odst. 2 písm. d) IZ, insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě a poučí je o následcích jejího zmeškání. Dle odstavce 3 nesmí být tato lhůta kratší 30 dnů a delší 2 měsíců.

Podle ust. § 173 odst. 1 IZ, věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle ust. § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

V přezkoumávané věci Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 23.11.2011, č.j. KSOS 34 INS 20799/2011-A-4, zjistil úpadek dlužnice, ustanovil insolvenčního správce, povolil řešení úpadku dlužnice oddlužením a vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku s poučením, že přihlášky se podávají dvojmo (včetně příloh) na formuláři, který je zveřejněn na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz v části Ministerstvo spravedlnosti, formuláře a tiskopisy, povinné formuláře pro insolvenční řízení, kde jsou obsaženy rovněž pokyny k jejímu vyplnění. Věřitelé byli poučeni, že k přihláškám, které budou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto přihlášené pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny. Věřitelé byli dále poučeni, že se přihlašují také pohledávky, které již byly uplatněny u soudu, jakož i pohledávky vykonatelné včetně těch, které jsou vymáhány výkonem rozhodnutí nebo exekucí a že lze přihlásit také pohledávku nesplatnou nebo pohledávku vázanou na podmínku. Podle ustanovení § 89 odst. 1 IZ účinky tohoto rozhodnutí nastaly okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, tj. dnem 23.11.2011.

V souladu s ustanovením § 57 odst. 1 o.s.ř. počala věřitelům plynout lhůta k přihlášení pohledávek dne 24.11.2011 a plynula dne 23.12.2011. Věřitelka č. 2 podala svou přihlášku pohledávky prostřednictvím pošty dne 4.6.2012, tedy po lhůtě stanovené insolvenčním soudem, a proto dle ustanovení § 173 odst. 1 IZ nelze k takto opožděné přihlášce pohledávky přihlížet.

Insolvenční zákon bez zřetele k tomu, zda se jedná o pohledávku vykonatelnou či nevykonatelnou, zajištěnou či nezajištěnou, všem věřitelům, kteří mají pohledávky za dlužníkem, ukládá, aby své pohledávky přihlásili a aby tak učinili včas, tedy ve stanovené lhůtě (§ 110, § 136 odst. 2 písm. d/, odst. 3, § 173 IZ). Výjimku z této povinnosti insolvenční zákon v ust. § 165 odst. 2 IZ stanoví pouze pro věřitele pohledávek za majetkovou podstatou (§ 168 IZ) a pohledávek postavených na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou (§ 169 IZ), což však není případ odvolatelky.

Stanovení délky lhůty k přihlašování pohledávek je dle ust. § 136 odst. 2 písm. d) IZ plně na úvaze insolvenčního soudu. V posuzované věci soud prvního stupně určil lhůtu 30 dnů, což je v mezích daných ust. § 136 odst. 3 IZ, podle něhož nesmí být přihlašovací lhůta kratší 30 dnů a delší 2 měsíců. Navíc je nutno přihlédnout k tomu, že věřitelé, včetně odvolatelky, měli (v souladu s ust. § 173 odst. 1 a § 109 odst. 1 písm. a/ IZ) možnost přihlašovat své pohledávky za dlužnicí již od 14.11.2011, kdy byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna vyhláška o zahájení insolvenčního řízení (§ 109 odst. 3 IZ).

Byla-li přihláška pohledávky podána opožděně, není podstatné, zda se tak stalo s odstupem několika dnů, týdnů či měsíců, stejně tak není důvod zkoumat příčiny opožděného podání přihlášky, tj. zda věřitelka přihlásila svou pohledávku po stanovené lhůtě z důvodu své nedbalosti či zda se o probíhajícím insolvenčním

řízení a rozhodnutí o úpadku dlužníka skutečně včas nedozvěděla. Prominutí zmeškání lhůty, včetně lhůty k podání přihlášky, totiž v insolvenčním řízení dle ust. § 83 IZ není přípustné.

Pro úplnost je třeba uvést, že insolvenční správce ani plátce důchodu neměl povinnost věřitelku o zahájení insolvenčního řízení dlužnice informovat, k tomu slouží informace zveřejňované prostřednictvím internetu v insolvenčním rejstříku.

Soud prvního stupně tedy postupoval správně, když opožděně podanou přihlášku pohledávky č. P2 věřitelky č. 2 dle ust. § 185 IZ odmítl.

Odvolací soud proto usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné dle ust. § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně a nebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Dovolání lze podat ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, věřitelce a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 20.února 2013

Za správnost vyhotovení : JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu