1 VSOL 1227/2017-B-57
č. j. KSBR 30 INS 28452/2013 1 VSOL 1227/2017-B-57

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném anonymizovano senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a JUDr. Táni Šimečkové v insolvenčním řízení ve věci

dlužníka: Luboš anonymizovano , anonymizovano bytem 586 01 Rančířov 136 zast anonymizovano advokátkou Mgr. Evou Decroix sídlem Jiráskova 25, 586 01 Jihlava

o vydání výtěžku anonymizovano zajištěnému věřiteli, k odvolání dlužník anonymizovano usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3. 11. 2017, č. j. KSBR 30 INS 28452/2013-B-46

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3. 11. 2017, č. j. KSBR 30 INS 28452/2013-B-46, s anonymizovano .

Odůvodnění:

1. Shora označeným usnesením sou anonymizovano s anonymizovano s odkazem na ustanovení § 298 a § 305 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o anonymizovano a anonymizovano jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ) udělil insolvenčnímu anonymizovano souhlas, ab anonymizovano právní moci tohoto usnesení vydal výtěžek anonymizovano nemovitostí anonymizovano v katastru nemovitostí na LV č. 39 anonymizovano katastrální území a obec Rančířov věřiteli anonymizovano bance, a.s. ve výši 298 793,20 Kč (výrok I.) a dále uložil insolvenčnímu anonymizovano , aby ve stanovené lhůt anonymizovano soudu anonymizovano , že výtěžek byl věřiteli vydán (výrok II.).

2. V důvodech uvedl, že shora uvedený návrh na vydání výtěžk anonymizovano insolvenční anonymizovano (dále jen též anonymizovano ) dne 17. 8. 2017 a v něm uvedl, že se jedná o částk anonymizovano odečtení nákladů na anonymizovano , dále nákladů na anonymizovano anonymizovano anonymizovano odměny anonymizovano . K tomuto dále uvedl, že isir.justi ce.cz anonymizovano byl anonymizovano podíl dlužníka v rozsahu 51/100 k nemovitostem, a to anonymizovano č. st. 1-zastavěn anonymizovano a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům č anonymizovano . 136 a anonymizovano p. č. 856/10-ostatn anonymizovano , vše anonymizovano na LV č. 394, který je veden Katastrálním úřade anonymizovano Vysočinu, Katastráln anonymizovano Jihlava, nemovitosti byl anonymizovano mimo dražbu za částku 355 000 Kč anonymizovano náklady na anonymizovano a anonymizovano činily celkem 31 889 Kč, z toho náklady na znaleck anonymizovano 8 470 Kč, odměna anonymizovano prodeje 18 360 Kč anonymizovano nemovitostí 5 059 Kč a odměna anonymizovano činí 36 517 Kč. Ke anonymizovano majetku anonymizovano své zástavn anonymizovano věřitel č. 1, jeho anonymizovano byla zjištěna jako zajištěná ve výši 1 899 377,38 Kč. P anonymizovano tohoto návrhu, včetně anonymizovano anonymizovano odměny anonymizovano , neshledal soud důvody anonymizovano které by návrhu neměl vyhovět a zároveň uložil anonymizovano povinnost, aby ve stanovené lhůt anonymizovano o nakládání s výtěžkem anonymizovano písemnou anonymizovano .

3. Proti tomuto usnesen anonymizovano dlužník včasné odvolání. Uvedl, že z insolvenčního rejstříku je zřejmé, že nemovitost v Rančířově byla anonymizovano se souhlasem anonymizovano banky, a.s. za anonymizovano cenu 367 200 Kč , do majetkov anonymizovano tak byla získán anonymizovano část anonymizovano ceny, když dlužník je majitele anonymizovano ve výši 51/100. Prodej nemovitost anonymizovano za účasti insolvenčního anonymizovano anonymizovano Dany Volfové jako vlastníka anonymizovano podílu ve výši 49/100. Zajištěný věřitel d anonymizovano zástavou n anonymizovano nemovitostech v jejich celku (tj. zástava n anonymizovano dlužníka ve výši 51/100 anonymizovano o velikosti 49/100 ve vlastnictv anonymizovano Dany Volfové); souhlas zajištěného věřitele byl také vydán jako souhlas anonymizovano nemovitostí za cenu 720 000 Kč. Prodej mimo dražbu byl insolvenčním soude anonymizovano z anonymizovano , že k úhradě anonymizovano ceny dojd anonymizovano uzavření anonymizovano smlouvy. Z uvedeného je zřejmé, že anonymizovano -li zajištěný věřitel sv anonymizovano ze zajištění, učinil tak ve vztahu k oběma anonymizovano podílům, a to za cenu 720 000 Kč. Pokud insolvenční soud rozhodl, že anonymizovano byla vytěžena v anonymizovano zajištěného věřitel anonymizovano poměrná část vztahující se ke anonymizovano podílu o velikosti 51/100 anonymizovano tímt anonymizovano práva dlužníka. Z dos anonymizovano informací v řízen anonymizovano dlužnici Daně Volfové nen anonymizovano , jak bylo naloženo s částko anonymizovano z anonymizovano podílu o velikosti 49/100 a insolvenční anonymizovano posledně jmenované dokonce uvádí, že žádn anonymizovano nejsou dlouhodobě inkasovány a navrhuj anonymizovano oddlužení v konkurs. Dlužník má za to, že anonymizovano usnesení je n anonymizovano , neboť zajištěnému věřiteli náleží celková anonymizovano cena nemovitostí, které byly zastaveny v jeh anonymizovano . Taktéž dlužník r anonymizovano anonymizovano , jakým byly zohledněny náklady n anonymizovano nemovitostí. Celkové náklady vyúčtované realitní kanceláří a i za anonymizovano znaleckéh anonymizovano byl anonymizovano k tíži dlužníka, a to za situace, ž anonymizovano prodeje byly dva anonymizovano podíly anonymizovano se konal za účasti dvou insolvenčních anonymizovano . Tyto náklady měly být rozdělen anonymizovano dle velikosti jednotlivých anonymizovano podílů. anonymizovano zohlednění náklad anonymizovano dlužníka a anonymizovano bezdůvodné obohacení anonymizovano předmětných nemovitostí, kter anonymizovano anonymizovano cenu svého anonymizovano podílu nezatíženou náklady na anonymizovano anonymizovano nemovitostí. Navrhl, aby odvolací soud anonymizovano usnesení zrušil a věc vrátil soud anonymizovano s anonymizovano k dalšímu řízení, nebo aby anonymizovano usnesení změnil tak, že vyhoví námitkám dlužníka.

4. Insolvenční anonymizovano AS ZIZLAVSKY v.o.s. (dále jen anonymizovano ) anonymizovano vyjádření k tomuto odvolán anonymizovano uvedl, že odvolání dlužníka by mělo být odmítnuto, neboť dlužní anonymizovano návrhu anonymizovano na vydání výtěžku anonymizovano zajištěnému věřiteli anonymizovano věcné námitky anonymizovano z hlediska ustanovení § 298 odst. 1 IZ není anonymizovano osobou anonymizovano odvolán anonymizovano předmětnému usnesení. Navíc dlužník svými námitkam anonymizovano broj anonymizovano tomu, aby anonymizovano nebyl anonymizovano žádná odměna. Namítal-li dlužník, že náklady na anonymizovano nebyly anonymizovano rozděleny mezi oba anonymizovano nemovitostí anonymizovano k tomu anonymizovano žádné důkazy. Nen anonymizovano , že dlužník byl anonymizovano v rozsahu 51/100, tomut anonymizovano pak anonymizovano část

Shodu anonymizovano potvrzuje Jitka Jahodová anonymizovano ceny anonymizovano nemovitosti, a to v částce 367 200 Kč, když celková anonymizovano cena činila 720 000 Kč. Rozdělit zcela náklady na anonymizovano mezi obě insolvenční řízení (dlužníka a dlužnice Dany Volfové) nebylo možné, jelikož každý anonymizovano nese své náklady, jež m anonymizovano prodeji majetku vznikly. Náklady, které vznikl anonymizovano anonymizovano majetku dlužníka Luboše anonymizovano , se výhradně týkaj anonymizovano jeho majetku, nikoliv majetku Dany Volfové. V dané věci byla ohledně anonymizovano majetku anonymizovano uzavřen anonymizovano smlouva č. 250244724 s Allian anonymizovano , a.s., dle níž by anonymizovano jen majetek dlužníka Luboše anonymizovano , neboť anonymizovano nebyl anonymizovano uzavíra anonymizovano smlouvu týkající se majetku dlužnice Dany Volfové. Náklad n anonymizovano se tak týkal jen majetku dlužníka a lz anonymizovano , že anonymizovano dlužnice Dany Volfové, má uzavřen anonymizovano smlouv anonymizovano k majetku této dlužnice. Znaleck anonymizovano , který anonymizovano anonymizovano Equity Solutions anonymizovano s.r.o., se anonymizovano týkal jen majetku dlužníka, tedy za účelem zjištění obvyklé cen anonymizovano dlužníka Luboše anonymizovano ve výši 51/100 (viz str. 2 anonymizovano ). Rovněž smlouva se anonymizovano prodeje PROKONZULTA, a.s. se týkal anonymizovano majetku dlužníka, tj. ve výš anonymizovano 51/100; odměna této realitní kanceláře byla sjednána ve výši 5% anonymizovano ceny, což činí z částky 367 200 Kč částku 18 360 (z celkové anonymizovano ceny 720 000 Kč by se jednalo o částku 36 000 Kč). K tomuto vyjádření anonymizovano doložil znaleck anonymizovano , fakturu PROKONZULTA a.s. ze dne 14. 7. 2017 na částku 18 360 včetně DPH a dál anonymizovano smlouvu č. 250244724 uzavřenou dne 8. 8. 2014 mezi anonymizovano a Allian anonymizovano , a.s., týkající s anonymizovano nemovitostí ve vlastnictví dlužníka Luboše anonymizovano .

5. Předně je třeba uvést, ž anonymizovano předmětné insolvenční řízení ve věci dlužníka bylo zahájeno insolvenčním návrhem věřitele anonymizovano banky, a.s. dne 14. 10. 2013, anonymizovano usnesení však bylo vydáno dne 3. 11. 2017 anonymizovano odvolací soud na danou věc anonymizovano insolvenční zákon ve znění účinném od 1. 1. 2014 do 1. 12. 2017. K tomu vi anonymizovano ustanovení k zákonu č. 294/2013 Sb. a též k zákonu č. 64/2017 Sb., kterými byl insolvenční zákon novelizován a dle jejichž čl. II (zák. č. 294/2013 Sb.) a čl. II bod 1. (zák. č. 64/2017 Sb. anonymizovano , že zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákon anonymizovano anonymizovano insolvenční řízení zahájen anonymizovano dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly anonymizovano dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

6. Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takov anonymizovano v r anonymizovano se zásadami, na kterých anonymizovano insolvenční řízení anonymizovano s anonymizovano insolvenční řízení anonymizovano incidenční anonymizovano přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen též o.s.ř. ) týkající se anonymizovano řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se vša anonymizovano přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. Rozhodným zněním občanského soudního řád anonymizovano přiměřen anonymizovano podle ustanovení § 7 IZ je v dané věci občanský soudní řád ve znění účinném od 30. 9. 2017 (vi anonymizovano ustanovení v čl. II bod 1. zák. č. 296/2017 Sb., kterým byl s účinností od 30. 9. 2017 novelizován zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád).

7. Odvolací soud se n anonymizovano zabýval otázkou, zda dlužník je osobou anonymizovano anonymizovano odvolán anonymizovano anonymizovano usnesení soud anonymizovano s anonymizovano , jak v tomto směru namítal ve svém vyjádření insolvenční anonymizovano .

8. Podle ustanovení § 298 odst. 7 I anonymizovano , že rozhodnutí o návrhu insolvenčního anonymizovano na vydání výtěžku anonymizovano podle odstavce 2 se doručuje zvlášť dlužníku, insolvenčnímu anonymizovano , zajištěnému věřiteli, jemuž má být výtěžek vydán, a věřitelům, kteř anonymizovano něm anonymizovano námitky; jen tyto osoby moho anonymizovano rozhodnut anonymizovano odvolání.

Shodu anonymizovano potvrzuje Jitka Jahodová

9. Odvolací soud nem anonymizovano o tom, ž anonymizovano se usnesení insolvenčního soudu o vydání výtěžku zajištěnému věřiteli doručuje (vždy) zvlášť dlužníku, anonymizovano , zajištěnému věřiteli a dále jen těm věřitelům, kteř anonymizovano návrhu anonymizovano podali včas námitky anonymizovano všechny tyto osoby vyjmenované ve vět anonymizovano před středníkem (tedy včetně dlužníka), maj anonymizovano poda anonymizovano tomuto rozhodnutí insolvenčního soudu odvolání. Zcela anonymizovano to anonymizovano i anonymizovano věty shora citovaného ustanovení za středníkem. Jinými slov anonymizovano podat odvolání nemají toliko věřitelé, kteří jsou rovněž účastníky insolvenčního řízení, kteří však nevnesli včas námitk anonymizovano návrhu anonymizovano na vydání výtěžku anonymizovano zajištěnému věřiteli.

10. Jelikož dlužník je legitimován anonymizovano tohoto odvolání a jedná se o odvolání včasné anonymizovano odvolací sou anonymizovano anonymizovano rozhodnutí soud anonymizovano s anonymizovano , včetně řízení, které jeho vydán anonymizovano (§ 7 IZ, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 anonymizovano . c/ IZ), d anonymizovano k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

11. Z obsahu insolvenčního anonymizovano ve věci dlužníka s anonymizovano , že:

-usnesením ze dne 21. 3. 2014 (č. d. A-17) byl zjištěn anonymizovano dlužníka Luboše anonymizovano , na jeho majetek by anonymizovano konkurs a insolvenčním anonymizovano byl ustanoven AS ZIZLAVSKY v.o.s.;

- anonymizovano jednání dne 12. 8. 2014 (č.d. B-11) byly zjištěn anonymizovano věřitelů (P1-P11, vyjm anonymizovano věřitelky Dany Volfové anonymizovano č. P3) v celkové výši 3 127 901,29 Kč, z tohot anonymizovano věřitele anonymizovano banky a.s. (P1) v rozsahu 1 899 377,38 Kč (z titulu smlouvy o anonymizovano úvěru uzavřené s dlužníkem dne 25. 5. 2009) byla zjištěna jak anonymizovano zajištěná nemovitým majetkem dlužníka, a to anonymizovano podílem dlužníka v rozsahu 51/100 anonymizovano č. st. 1-zastavěn anonymizovano a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům č anonymizovano . 136 a anonymizovano p. č. 856/10-ostatn anonymizovano , vše anonymizovano na LV č. 394, který je veden Katastrálním úřade anonymizovano Vysočinu, Katastráln anonymizovano Jihlava, na základě zástavní smlouvy reg. č. 4000/223311-02/09/01-002/00/R ze dne 15. 7. 2009 (uzavřené mezi bankou anonymizovano anonymizovano nemovitostí). Dle obsahu LV č. 394 dlužník nabyl anonymizovano nemovitosti na základě anonymizovano smlouvy ze dne 17. 3. 2009, včetně dodatku č. 1 ze dne 15. 7. 2009 anonymizovano účinky vklad anonymizovano ke dni 29. 7. 2009. Darovací smlouvou ze dne 7. 6. 2010 však dlužník daroval Daně Volfov anonymizovano k těmto nemovitostem v rozsahu 49/100 anonymizovano účinky vklad anonymizovano nastaly ke dni 23. 3. 2012;

-dne 11. 8. 2017 (č.d. B-34) anonymizovano soudu oznámil, že dl anonymizovano zajištěného věřitele anonymizovano banky, a.s. byl anonymizovano přímý anonymizovano anonymizovano podíl dlužníka v rozsahu 51/100 k nemovitostem, jak byly anonymizovano v majetkov anonymizovano po anonymizovano č. 1 (LV č. 394), a to za anonymizovano cenu 367 200 Kč, nicméně nemovitosti byly anonymizovano jako celek za součinnosti insolvenčního anonymizovano dlužnice Dany Volfové (jejíž řízen anonymizovano u téhož soud anonymizovano anonymizovano . zn. KSBR 29 INS 28439/2013), tj. anonymizovano Indra-Šebesta v.o.s., a kromě anonymizovano smlouvy ze dne 23.6.2017 (uzavřené oběma anonymizovano jak anonymizovano na straně jedné a anonymizovano ) dále doložil mj anonymizovano zajištěného věřitele ze dne 1. 6. 2017 vztahující se k řízení obou dlužníků, v němž věřitel vyslovil souhlas se anonymizovano nemovitostí jako celku za anonymizovano cenu 720 000 Kč;

-podáním ze dne 17. 8. 2017 (B-35 anonymizovano anonymizovano návrh na vydání výtěžku anonymizovano zajištěnému věřiteli anonymizovano bance, a.s. ve výši 298 793,20 Kč. K tomu uvedl, že obvyklá cena nemovitostí dle znaleckéh anonymizovano byla stanovena na částku 1 160 000 Kč, nemovitosti však

Shodu anonymizovano potvrzuje Jitka Jahodová byly anonymizovano jako celek (ve anonymizovano s insolvenčním anonymizovano Indra-Šebesta v.o.s.) mimo dražbu anonymizovano realitní kanceláře PRKONZULTA a.s. za celkovou anonymizovano cenu 720 000 Kč, z toh anonymizovano dlužníka v rozsahu 51/100 činil 367 200 Kč, náklady na anonymizovano tohot anonymizovano činily celkem 26 830 Kč, z toho 18 360 Kč odměna realitní kanceláře anonymizovano prodeje), 8 470 Kč cena za znaleck anonymizovano , náklady na anonymizovano anonymizovano ) činily 5 059 Kč, čistý výtěžek 335 311, z toh anonymizovano anonymizovano p anonymizovano své odměny (tj. 9% dle § 1 odst. 2 vyhlášky č. 313/2007 ve znění účinném od 1. 1. 2014 z částky 335 311 Kč) ve výši 30 180 + DPH 21 %, celkem odměna 36 517, 80 Kč (tedy anonymizovano cena anonymizovano podílu dlužníka 51/100 z celkové částky 720 000 Kč činí 367 200 Kč mínus náklady na anonymizovano 26 830 mínus náklady na anonymizovano 5 059 Kč mínus odměna anonymizovano včetně DPH 36 517,80 Kč = 298 793, 20 Kč). K tomuto návrhu anonymizovano předloži anonymizovano zajištěného věřitele, znaleck anonymizovano , fakturu PROKONZULTA a.s. na částku 18 360 (vč. DPH), fakturu na znalečné na celkovou částku 8 470 Kč, doklady o úhrad anonymizovano a souhlas zajištěného věřitele s náklady na anonymizovano ze dne 1. 8. 2017 anonymizovano . neboť tyt anonymizovano zákonnou hranici 5% ve smyslu ustanovení § 298 odst. 4 IZ);

-po té, kdy soud zveřejnil dne 7. 11. 2017 (č. d. B-38) vyhlášku (ze dne 7. 9. 2017) ohledně návrhu anonymizovano na vydání výtěžku anonymizovano zajištěnému věřiteli anonymizovano , ž anonymizovano tomuto návrhu anonymizovano lze ve stanovené lhůt anonymizovano námitky a že anonymizovano podaným námitkám se anonymizovano , doručil dlužník e-mailem své námitky, v nichž mj. zdůraznil, že nemovitosti byly anonymizovano za nízkou cenu. Tyto námitky nebyly dlužníke anonymizovano a dlužník je ne anonymizovano an anonymizovano výzvě soudu usnesením ze dne 13. 10. 2017 (B-44), v němž byl mj anonymizovano dle ustanovení § 42 odst. 2 o.s.ř. anonymizovano přesto ve vyjádření k těmto námitkám anonymizovano ze dne 21. 9. 2017 mj. uvedl, ž anonymizovano anonymizovano byl anonymizovano zákonným anonymizovano (kter anonymizovano ) s tím, že samotn anonymizovano byl inzerová anonymizovano dobu delší 2 roky, dle anonymizovano prodeje dlužní anonymizovano bránil tím, že nechtěl umožnit veřejno anonymizovano , o k anonymizovano by anonymizovano minimální zájem anonymizovano bylo za nejvyšší nabídku.

12. Na tomto skutkovém základě vydal sou anonymizovano s anonymizovano odvoláním anonymizovano usnesení.

13. Z veřejně dos anonymizovano insolvenčního rejstříku, a to ze anonymizovano Krajského soudu v Brně anonymizovano . zn. KSBR 29 INS 28439/2013 ve věci dlužnice Dany Volfové, odvolací soud dále zjistil, že do tohoto řízen anonymizovano věřitel anonymizovano banka., a.s. mj. i svo anonymizovano z titulu shora anonymizovano smlouvy o anonymizovano úvěru uzavřené s dlužníkem (viz zjištěn anonymizovano bodem 11 shora) a to jako zajištěnou nemovitým majetkem dlužnice, anonymizovano na LV č. 394, r anonymizovano . jejím anonymizovano podílem v rozsahu 49/100. V tomto rozsahu byl uvedený majetek anonymizovano Indra-Šebesta v.o.s. dne 4. 3. 2014 anonymizovano do s anonymizovano majetkov anonymizovano po anonymizovano n1 anonymizovano , že anonymizovano provedl jeho ocenění na 750 000 Kč. Podáním ze dne 13. 12. 2017 shora jmenovaný anonymizovano podal návrh na vydání výtěžku anonymizovano zajištěnému věřiteli anonymizovano bance, a.s. s tím, že uveden anonymizovano dlužnice byl anonymizovano za celkovou částku 352 800 Kč, náklady na anonymizovano (odměna anonymizovano ) činily 17 640 Kč anonymizovano p anonymizovano své odměny na 36 498,92 Kč s tím, že zajištěnému věřiteli by měl být vydán čistý výtěžek 298 661,08 Kč a k tomuto návrhu doložil mj. fakturu PROKONZUILTA a.s. na 17 640 Kč a anonymizovano smlouvu ze dne 23. 6. 2017. Usnesením ze dne 8. 2. 2018 (č. d. B-55) tomuto návrhu anonymizovano insolvenční soud vyhověl a vyslovil souhlas k vydání výtěžku zajištěnému věřiteli ve výši 298 661, 08 Kč a schválil anonymizovano zálohu na jeho odměnu ve výši 36 498, 92 Kč. Podle odůvodnění tohoto usnesen anonymizovano návrhu anonymizovano nebyl anonymizovano žádné námitky, rovněž soud jej shledal anonymizovano , včetně anonymizovano p anonymizovano odměny anonymizovano . Shodu anonymizovano potvrzuje Jitka Jahodová

14. Podle ustanovení § 298 I anonymizovano , že zajištění věřitelé maj anonymizovano , aby jejic anonymizovano byla anonymizovano z výtěžku anonymizovano věci anonymizovano anonymizovano nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla zajištěna (odst. 1). Výtěžek anonymizovano po odečtení nákladů anonymizovano se anonymizovano a anonymizovano podle odstavce 4, nestanoví-li insolvenční soud jinak, anonymizovano odečtení částk anonymizovano na odměnu insolvenčního anonymizovano vydá insolvenční anonymizovano se souhlasem insolvenčního soudu zajištěnému věřiteli (odst. 2). Náklady anonymizovano se anonymizovano lze odečíst nejvýše v rozsahu 5 % výtěžku anonymizovano ; náklady anonymizovano se anonymizovano nejvýše v rozsahu 4 % výtěžku anonymizovano . Se souhlasem zajištěného věřitele lze odečíst náklady i ve větším rozsahu (odst. 4).

15. Odvolací soud na základě shora uvedených zjištění i citovaných zákonných ustanovení d anonymizovano k závěru, že v dané anonymizovano by anonymizovano anonymizovano v souladu se zákonem, nebo anonymizovano dl anonymizovano jediného zajištěného věřitele, anonymizovano majetek dlužníka za nejvyšší nabídku, k anonymizovano nákladů na anonymizovano , kter anonymizovano povolených 5%, doložil souhlas zajištěného věřitele anonymizovano odměny anonymizovano je v souhlasu s ustanovením § 1 odst. 2 vyhlášky č. 3213/2007 Sb. (o odměně anonymizovano , o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů) a rovněž je anonymizovano závěr anonymizovano i soud anonymizovano s anonymizovano , že zde není žádný důvod čistý výtěžek ze anonymizovano uvedeného majetku ve výši 298 793,20 Kč nevydat zajištěnému věřiteli.

16. Námitky dlužníka, že nebyly rozděleny anonymizovano že nebyly anonymizovano rozděleny náklady na anonymizovano a náklady na anonymizovano mezi obě insolvenční řízení (r anonymizovano . oba dlužníky), že dlužníkov anonymizovano v tomt anonymizovano řízení byl anonymizovano a v anonymizovano řadě námitka, že do řízení dlužnice nebyl anonymizovano část z anonymizovano ceny vydána, shledal odvolací soud nedůvodnými. Jedna anonymizovano , že tyto náklady byly zohledněny v obou řízeních a nadto byly odečteny z částky, která měla být anonymizovano jedinému zajištěnému věřiteli anonymizovano celkový výtěžek tohoto majetku anonymizovano zjištěno anonymizovano zajištěného věřitele a tudíž nemohl bý anonymizovano ani dlužník, ani ostatní věřitelé v tomt anonymizovano insolvenčním řízení. Skutečnost, že anonymizovano mohl anonymizovano nemovitosti za cenu vyšší, nebyla dlužníkem ničím konkrétním doložena anonymizovano tato námitka zůstal anonymizovano v rovině jeho tvrzení.

17. Ze všech shora uvedených důvod anonymizovano pos anonymizovano odvolací soud dle ustanovení § 219 o.s.ř. a anonymizovano usnesení soud anonymizovano s anonymizovano jako věcně anonymizovano v celém rozsah anonymizovano .

Poučení:

Proti tomuto usnesení je dovolán anonymizovano ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brn anonymizovano Krajského soudu v Brn anonymizovano anonymizovano rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného neb anonymizovano práva anonymizovano jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovac anonymizovano dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešen anonymizovano otázk anonymizovano jinak. P anonymizovano dovolání je anonymizovano zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení s anonymizovano za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu anonymizovano , zajištěnému věřiteli, věřitelskému výboru (zás anonymizovano věřitelů) a státnímu zas anonymizovano , kter anonymizovano vst anonymizovano do insolvenčního řízení, se však doručuje i

Shodu anonymizovano potvrzuje Jitka Jahodová zvláštním anonymizovano anonymizovano lhůta anonymizovano dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

Olomouc 21. února 2018

JUDr. Anna Hradilová, v.r anonymizovano senátu

Shodu anonymizovano potvrzuje Jitka Jahodová