1 VSOL 1226/2016-B-31
KSOS 33 INS 6697/2011 1 VSOL 1226/2016-B-31

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a JUDr. Táni Šimečkové v insolvenční věci dlužnice Lucie Kochwasserové, nar. 11.4.1977, bytem Šumperk, Prievidzská 2330/17, PSČ 787 01, identifikační číslo: 87508630, o určení odměny a hotových výdajů insolvenční správkyně JUDr. Tamary Kropáčové, bytem Olomouc, Šantova 719/2, PSČ 779 00, k odvolání této insolvenční správkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 9.8.2016, č.j. KSOS 33 INS 6697/2011-B-25,

takto:

I. Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku III. m ě n í tak, že insolvenční správkyni JUDr. Tamaře Kropáčové se určuje odměna ve výši 57.045Kč včetně DPH a náhrada hotových výdajů ve výši 12.527,04 Kč včetně DPH.

II. Dlužnici se ukládá, aby ve lhůtě do 15 dnů od právní moci tohoto usnesení uhradila insolvenční správkyni odměnu ve výši 2.722,50 Kč a hotové výdaje ve výši 1.662,54 Kč.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně podle ustanovení § 413 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále isir.justi ce.cz jen IZ ), vzal na vědomí splnění oddlužení dlužnice Lucie Kochwasserové plněním splátkového kalendáře (výrok I.), zprostil JUDr. Tamaru Kropáčovou funkce insolvenčního správce (výrok II.), schválil odměnu insolvenčního správce ve výši 54.322,50 Kč včetně DPH a náhradu hotových výdajů ve výši 10.864,50 Kč včetně DPH s tím, že tyto částky již byly správci zálohově uhrazeny (výrok III.), osvobodil dlužnici od placení pohledávek (výrok IV.) a deklaroval, že osvobození se vztahuje i na ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužníku pro tyto pohledávky právo postihu (výrok V.). V odůvodnění k výroku III. uvedl, že insolvenčnímu správci náleží podle ustanovení § 3, písm. b) vyhlášky č. 313/2007 Sb., odměna ve výši 750 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení splátkového kalendáře, tj. za 60 měsíců částka ve výši 45.000 Kč, navýšená o DPH dle ustanovení § 38 odst. 1 IZ ve výši 9.322,50 Kč, celkem tedy částka ve výši 54.322,50 Kč. Dále insolvenčnímu správci náleží dle ustanovení § 7 odst. 4 vyhlášky č. 313/2007 Sb., náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, tj. za 60 měsíců částka ve výši 9.000 Kč, navýšená o DPH dle ustanovení § 38 odst. 1 IZ ve výši 1.864,50 Kč, celkem tedy částka ve výši 10.864,50 Kč. Dále uvedl, že soud nepřiznal insolvenčnímu správci odměnu a hotové výdaje před schválením oddlužení v celkové výši 4.748,04 Kč včetně DPH (sestávající z odměny za měsíc květen až červenec 2011 ve výši 2.722,50 Kč, hotových výdajů za měsíc květen až červen 2011 ve výši 2.025,54 Kč včetně DPH). Neshledal totiž důvody k doplacení odměny a hotových výdajů, když má za to, že sice činnost insolvenčního správce za období od povolení do schválení oddlužení vykazuje znaky vyššího pracovního nasazení (např. zjišťování majetkových poměrů dlužníka, příprava přezkumného jednání-vyhotovení přezkumných listů, popěrná činnost, soupis majetkové podstaty dlužníka, zpráva o dosavadní činnosti, aktivní účast u soudu apod.), avšak po provedení těchto úkonů v následujících měsících i v letech po schválení oddlužení činnost insolvenčního správce často spočívá v odborně i časově méně náročných a rutinních úkonech, a tím se počáteční vyšší aktivita insolvenčního správce kompenzuje.

Proti tomuto rozhodnutí, a to výslovně proti výroku III., podala insolvenční správkyně včas odvolání, ve kterém brojila proti nepřiznání odměny ve výši 2.722,50 Kč včetně DPH a náhrady hotových výdajů ve výši 2.025,54 Kč včetně DPH za období do schválení oddlužení, a v této souvislosti soudu prvního stupně vytýkala, že odvoláním napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci. V této souvislosti se dovolávala ustanovení § 38 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 168 odst. 2, písm. a) IZ, jakož i judikatury obou vrchních soudů, a navrhovala, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně ve výroku III. změnil tak, že insolvenčnímu správci se za dobu trvání účinků schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře přizná odměna ve výši 54.322,50 Kč včetně DPH a náhrada hotových výdajů ve výši 10.864,50 Kč včetně DPH a za období od rozhodnutí o úpadku do schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře odměna ve výši 2.722,50 Kč včetně DPH a náhrada hotových výdajů ve výši 2.025,54 Kč včetně DPH.

Dlužnice se k podanému odvolání insolvenční správkyně nevyjádřila.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 IZ, § 212, § 212a o.s.ř.), a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Podle ustanovení § 7 IZ, ve znění účinném od 1.1.2014, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je občanský soudní řád ve znění účinném od 1.1.2014.

S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb., změněn zákonem č. 294/2013 Sb. (dále jen IZ ). Podle čl. II. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci je insolvenční zákon ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen IZ ).

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že usnesením ze dne 25.5.2011, č.j. KSOS 33 INS 6697/2011-A-9, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 25.5.2011 ve 13:23 hod. a nabylo právní moci dne 25.5.2011, bylo mimo jiné rozhodnuto o úpadku dlužnice Lucie Kochwasserové, insolvenční správkyní ustanovena JUDr. Tamara Kropáčová, povoleno řešení úpadku oddlužením a deklarováno, že účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Usnesením ze dne 25.7.2011, č.j. KSOS 33 INS 6697/2011-B-6 (ve znění opravného usnesení ze dne 29.7.2011, č.j. KSOS 33 INS 6697/2011-B-7), soud schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře s tím, že první splátku je povinna zaplatit v termínu do 31.8.2011, takže oddlužení splátkovým kalendářem bude probíhat od srpna 2011 do července 2016. Toto usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 25.7.2011 ve 13:43 hod. a nabylo právní moci dne 25.7.2011. Insolvenční správkyně ve zprávě o splnění oddlužení uvedla, že za dobu od srpna 2011 do července 2016 jí byla dlužnicí zálohově zaplacena odměna ve výši 45.000 Kč ( 60x750 Kč) plus 20 % DPH za 17 měsíců a 21 % DPH za 43 měsíců, celkem odměna ve výši 54.322,50 Kč. Dále vyúčtovala odměnu za období od rozhodnutí o úpadku (květen 2011) do konce měsíce předcházejícího měsíci, v němž nastaly účinky schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře (červenec 2011) ve výši 2.250 Kč (3x 750 Kč) plus 21 % DPH, tedy odměnu ve výši 2.722,50 Kč, a proto požadovala, aby jí byla schválena odměna ve výši celkem 57.045 Kč (54.322,50+2.722,50). Ohledně hotových výdajů uvedla, že za dobu od srpna 2011 do července 2016 jí byly dlužnicí zálohově zaplaceny hotové výdaje odměna ve výši 9.000 Kč ( 60x150 Kč) plus 20 % DPH za 17 měsíců a 21 % DPH za 43 měsíce, celkem náhrada hotových výdajů ve výši 10.864,50 Kč. Dále vyúčtovala náhradu hotových výdajů za období od rozhodnutí o úpadku (květen 2011) do konce měsíce předcházejícího měsíci, v němž nastaly účinky schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře (červenec 2011) ve výši 450 Kč (3x150 Kč) plus 21 % DPH ve výši 94.50 Kč, tj. 544,50 Kč a cestovní výdaje ve výši 1.481,04 Kč za cestu z Olomouce do Ostravy k přezkumnému jednání a zpět, osobním autem tovární značky Škoda Octavia, registrační značky 4M5 00-94, celkem ujeto 220 km při průměrné spotřebě 5,9 litrů benzinu Natural 95 na 100 km při ceně 31,60 Kč za litr a základní sazbě náhrady 3,70 Kč za jeden ujetý kilometr, to je 1.224 Kč plus 21 % DPH ve výši 257,04Kč, a proto požadovala, aby jí byla schválena náhrada hotových výdajů ve výši celkem 12.890,04Kč (10.864,50+2.025,54 Kč). Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím.

Podle ustanovení § 413 IZ splnění oddlužení vezme insolvenční soud na vědomí rozhodnutím, proti němuž není odvolání přípustné; právní mocí tohoto rozhodnutí insolvenční řízení končí. Současně insolvenční soud rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce.

Podle ustanovení § 38 odst. 1, věty první, IZ insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. Podle věty třetí tohoto ustanovení, je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu.

S účinností od 1.1.2014 byla vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů (dále jen vyhláška ) změněna zákonem č. 398/2013 Sb. Podle čl. II. přechodných ustanovení tohoto zákona, v insolvenčních řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se postupuje podle vyhlášky č. 313/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky (tj. do 31.12.2013), jestliže do dne nabytí účinnosti této vyhlášky již bylo vydáno rozhodnutí o způsobu řešení úpadku.

Rozhodným zněním vyhlášky č. 313/2007 Sb. v posuzované věci je vyhláška ve znění účinném do 31.12.2013, neboť o způsobu řešení úpadku (schváleno oddlužení dlužnice plnění splátkového kalendáře) bylo rozhodnuto usnesením ze dne 25.7.2011, č.j. KSOS 33 INS 6697/2011-B-6, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 25.7.2011 ve 13:43 hod.

Podle § 3 písm. b) prováděcí vyhlášky pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku oddlužení, činí odměna insolvenčního správce při oddlužení plněním splátkového kalendáře 750 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Podle § 7 prováděcí vyhlášky výše náhrady cestovních nákladů se řídí zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Insolvenčnímu správci náleží v souvislosti s výkonem jeho činnosti při oddlužení plněním splátkového kalendáře náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Podle vyhlášky č. 377/2010 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot, činí sazba základní náhrady za jeden kilometr jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce u osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč (§ 1 písm. b/). Výše průměrné ceny za jeden litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí 31,60 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů (§ 4 písm. b/).

Promítnuto na poměry projednávané věci, odvolací soud konstatuje, že insolvenční správkyně má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Účinky schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře nastaly zveřejněním rozhodnutí v insolvenčním rejstříku dne 25.7.2011 ve 13:43 hod., takže insolvenční správkyni náleží odměna ve výši 750 Kč za dobu od měsíce července 2011 (nikoliv až od srpna 2011), v němž nastaly účinky schváleného oddlužení, do zaplacení poslední 60. splátky v měsíci červenci 2016, tedy za 61 měsíců po 750 Kč, tj. 45.750 Kč plus DPH ve výši 9.480Kč, odměna celkem 55.230 Kč a dále za stejné období náhrada hotových výdajů ve výši 9.150 Kč plus DPH ve výši 1.896 Kč, celkem 11.046 Kč.

Dále odvolací soud na rozdíl od soudu prvního stupně konstatuje, že insolvenční správkyně má právo na odměnu a na náhradu hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s řádným výkonem funkce též za období od rozhodnutí o úpadku (25.5.2011) do konce měsíce předcházejícího rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře (25.7.2011), i když tyto nároky nejsou kryty paušálními částkami stanovenými v § 3 písm. b) a § 7 odst. 4 prováděcí vyhlášky (srov. ustálená judikatura obou vrchních soudů např. rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 16.5.2012, č.j. KSPA 48 INS 14447/2010, 1 VSPH 620/2012-B-27 nebo rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26.11.2015, č.j. KSBR 31 INS 9044/2009, 1 VSOL 593/2015-B-54, ze dne 17. června 2016, č.j. KSBR 32 INS 7994/2010 1 VSOL 734/2016-B-54.).

Za toto období, tj. za měsíce 5/2011 a 6/2011 náleží insolvenční správkyni odměna ve výši 2 x 750 Kč, tj. 1.500 Kč plus DPH ve výši 315 Kč, odměna celkem

1.815 Kč. Dále insolvenční správkyni náleží náhrada hotových výdajů za vyúčtované cestovné výdaje v souvislosti s účastí u přezkumného jednání ve výši 1.481,04 Kč, nikoliv však paušální náhrada podle ustanovení § 7 odst. 4 vyhlášky (srov. shora citovaná judikatura obou vrchních soudů).

Insolvenční správkyni tedy náleží za dobu od rozhodnutí o úpadku (5/2011) do skončení účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře (7/2016), tj. odměna ve výši celkem 57.045 Kč a náhrada hotových výdajů ve výši celkem +12.527,04 Kč.

Zálohami dlužnice zaplatila insolvenční správkyni na odměnu celkem 54.322,50 Kč a na náhradu hotových výdajů celkem 10.864,50 Kč, a proto jí byla uložena povinnost doplatit insolvenční správkyni na odměnu 2.722,50 Kč a na hotové výdaje 1.662,54 Kč.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně ve výroku III. změnil tak, že určil odměnu insolvenční správkyně ve výši 57.230 Kč, náhradu nákladů ve výši 12.527,04 Kč a dlužnici uložil povinnost doplatit insolvenční správkyni odměnu ve výši 2.722,50 Kč (57.045 Kč-54.322,50 Kč) a hotové výdaje ve výši 1.662,54 Kč (12.527,04 Kč-10.864,50 Kč).

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 12.října 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu