1 VSOL 1220/2016-A-13
KSOS 31 INS 5688/2016 1 VSOL 1220/2016-A-13

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a JUDr. Táni Šimečkové v insolvenční věci dlužníka Pavla anonymizovano , anonymizovano , bytem v Olomouci, Komenského 913/29, PSČ 779 00, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 31 INS 5688/2016, o insolvenčním návrhu dlužníka spojeném s návrhem na povolení oddlužení, k odvolání dlužníka ze dne 7.7.2016 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 4.7.2016, č.j. KSOS 31 INS 5688/2016-A-7

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 4.7.2016, č.j. KSOS 31 INS 5688/2016-A-7 se p o t v r z u j e .

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Ostravě odmítl podle ustanovení § 128 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ ), insolvenční návrh dlužníka (doručený soudu dne 9.3.2016), kterým se domáhal rozhodnutí o jeho úpadku s tím, aby byl řešen oddlužením. Usnesením ze dne 27.4.2016, č.j. KSOS 31 INS 5688/2016-A-5 byl dlužník vyzván, aby svůj insolvenční návrh doplnil ve lhůtě 7 dnů od doručení tohoto usnesení, a aby mj. doložil listiny dokládající jeho úpadek. Současně byl dlužník poučen o tom, že v případě nedoplnění jeho insolvenčního návrhu, bude tento návrh odmítnut. Na tuto výzvu (doručenou dne 29.4.2016) reagoval dlužník dne 20.5.2016 podáním, v němž sdělil, že listiny dokládající úpadek nebo hrozící úpadek dokládá v příloze. K podání však nebyla žádná příloha připojena. Jelikož dlužník svůj insolvenční návrh nedoplnil, proto byl odmítnut. isir.justi ce.cz

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník včas, tzv. blanketní (nezdůvodněné) odvolání s tím, že je doplní do 30 dnů. Své odvolání však nedoplnil ani přes výzvu soudu prvního stupně ze dne 12.8.2016, č.j. KSOS 31 INS 5688/2016-A-9, doručené dlužníku 16.8.2016.

Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Předně odvolací soud konstatuje, že odvoláním dlužníka se zabýval přesto, že nebylo řádně doplněno, neboť z odvolání je patrno, kdo je činí, proti kterému rozhodnutí směřuje a především je jím napadeno rozhodnutí soudu prvního stupně procesní povahy, u kterého nejsou způsobilé odvolací důvody (jako u meritorních rozhodnutí-§ 205 o.s.ř.) předepsány.

Proto po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 IZ, § 212, 212 a odst. 1, 5, 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Ze spisu soudu prvního stupně podává, že insolvenčním návrhem, který spojil s návrhem na povolení oddlužení, se dlužník domáhal rozhodnutí o svém úpadku a navrhoval, aby byl řešen oddlužením formou zpeněžení majetkové podstaty. K podání insolvenčního návrhu dlužník využil formulář, který je předepsán pro návrh na povolení oddlužení (§ 391 odst. 3 IZ) a v bodu 06, v němž měl popsat rozhodující skutečnosti osvědčující jeho úpadek, uvedl, že má 8 závazků, ohledně jejich popisu odkázal na přílohy s tím, že jeho současné příjmy na pokrytí těchto závazků nestačí, má přislíbené zaměstnání s měsíčním příjmem 16.200 Kč. Dále uvedl, že je svobodný a nemá žádnou vyživovací povinnost. Ke svému návrhu přiložil seznam závazků, v němž označil 7 věřitelů a vůči nim uvedl závazky v celkové výši 1.179.500 Kč, které se staly postupně splatnými v roce 2014. Dále doložil seznam svého majetku. Listiny prokazující úpadek, tj. listiny prokazující, že dlužník má jím označené závazky (příslušné smlouvy, případně urgence věřitelů, žaloby či soudní rozhodnutí), dlužník ke svému návrhu nepředložil a nepředložil je ani na výzvu soudu prvního stupně ze dne 25.4.2016 (č.d. A-5), přesto, že byl řádně poučen o následcích. Na to rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím. Podle ustanovení § 104 odst. 1 IZ platí, že podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen "seznam majetku"), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen "seznam závazků"), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek (odst. 1).

Podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

S ohledem na shora uvedená zjištění a citovaná zákonná ustanovení dospěl odvolací soud k závěru, že jelikož dlužník ani přes výzvu soudu prvního stupně a řádné poučení o následcích, svůj insolvenční návrh o požadované listiny, kterými měl svůj úpadek doložit, nedoplnil, byl naprosto správný postup soudu prvního stupně, pokud jeho insolvenční návrh dle ustanovení § 128 odst. 2 IZ odmítl. Za této situace se již soud prvního stupně nemohl zabývat dalším návrhem dlužníka, tj. návrhem na povolení oddlužení, neboť podmínkou projednání návrhu na povolení oddlužení je řádný insolvenční návrh a k němu připojené zákonem požadované přílohy. To se ovšem v daném případě nestalo.

Proto postupoval odvolací soud dle ustanovení § 219 o.s.ř. a napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil. P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 27. září 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu