1 VSOL 1218/2016-A-25
KSOS 14 INS 23773/2015 1 VSOL 1218/2016-A-25

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a JUDr. Táni Šimečkové v insolvenční věci dlužnice Edity anonymizovano , anonymizovano , bytem Rýmařov, Bartákova 147/17, PSČ 795 01, o insolvenčním návrhu věřitele QI investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 05, IČ: 27911497, zastoupené JUDr. Jiřím Machem, advokátem se sídlem Jindřichův Hradec, Masarykovo náměstí 1/II., PSČ 377 01, k odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 11.7.2016, č.j. KSOS 14 INS 23773/2015-A-19

takto:

Odvolání dlužnice se o d m í t á .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně rozhodl podle ustanovení § 136 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), o úpadku dlužnice Edity anonymizovano (výrok I.), podle ustanovení § 148 odst. 1 IZ s rozhodnutím o úpadku spojil rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek dlužnice (výrok II.), insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Jana Klváčka (výrok III.), uvedl, že okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku nastávají účinky rozhodnutí o úpadku (výrok IV.), isir.justi ce.cz vyzval věřitele k přihlášení pohledávek a sdělení jaká zajišťovací práva uplatňují (výrok V. a VI.), nařídil přezkumné jednání a schůzi věřitelů (výrok VII. a VIII.) a dlužnici uložil, aby ve lhůtě 20 dnů od doručení tohoto usnesení sestavila a odevzdala insolvenčnímu správci seznamy svého majetku a závazků s uvedením svých dlužníků a věřitelů.

Proti tomuto rozhodnutí podala dlužnice blanketní odvolání s tím, že podává odvolání proti výrokům II. a IV.

Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je občanský soudní řád ve znění účinném od 1.1.2014.

S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb., změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Podle čl. II. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci je insolvenční zákon ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen IZ ).

Z obsahu předloženého spisu vyplývá, že věřitel QI investiční společnost, a.s. se návrhem ze dne 17.9.2015, doručeným soudu dne 21.9.2015, domáhal rozhodnutí o úpadku dlužnice a současně s tímto návrhem podal přihlášku pohledávky. Usnesením ze dne 8.10.2015, č.j. KSOS 14 INS 23773/2015-A-3 byla dlužnice mimo jiné vyzvána, aby se ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení usnesení vyjádřila k insolvenčnímu návrhu věřitele a uvedla, zda skutečnosti uvedené v návrhu odpovídají skutečnému stavu a v případě, že návrhu odporuje, vylíčila rozhodující skutečnosti, na nichž staví svoji obranu, označila důkazy k prokázání těchto skutečností a tyto důkazy soudu předložila. Současně byla dlužnice poučena, že pokud má za to, že splňuje podmínky pro podání návrhu na povolení oddlužení dle ustanovení § 389 a násl. IZ, může takový návrh podat. Návrh na povolení oddlužení však musí u soudu podat nejpozději do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu, který je dlužníku zasílán spolu s tímto usnesením. Opožděně podaný návrh na oddlužení soud odmítne. Na tuto výzvu dlužnice reagovala sdělením ze dne 6.10.2015, ve kterém se vyjádřila k pohledávce insolvenčního navrhovatele a k pohledávkám dalších věřitelů, ovšem návrh na povolení oddlužení ve stanovené lhůtě nepodala. U jednání, které bylo k projednání insolvenčního návrhu věřitele nařízeno, dlužnice navrhla zamítnutí insolvenčního návrhu. Soud prvního stupně provedl důkaz listinami a na tomto základě rozhodl odvoláním napadeným rozhodnutím, které je rozhodnutím ve věci, neboť se tím končí první a druhá fáze insolvenčního řízení (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 20.1.2011, sp.zn. 29 NSČR 30/2010, k němuž se Nejvyšší soud přihlásil v rozhodnutí ze dne 29.2.2016, č.j. 29 Cdo 16/2012, obě rozhodnutí jsou dostupná na webových stránkách www.nsoud.cz.).

Podle ustanovení § 212a odst. 1 o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, rozhodnutí soudu prvního stupně lze přezkoumat i z důvodů, které nebyly v odvolání uplatněny (§ 205 odst. 2).

Podle ustanovení § 212a odst. 2 o.s.ř. rozsudek nebo usnesení, jímž bylo rozhodnuto ve věci samé, nelze přezkoumat podle odstavce 1, neobsahuje-li odvolání přes výzvu soudu (§ 43 a 209) žádné odvolací důvody.

Podle ustanovení § 205 odst.1 o.s.ř. v odvolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh).

Podle ustanovení § 205 odst. 2 o.s.ř. odvolání proti rozsudku nebo usnesení, jímž bylo rozhodnuto ve věci samé, lze odůvodnit jen tím, že a) nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval věcně nepříslušný soud prvního stupně, rozhodnutí soudu prvního stupně vydal vyloučený soudce (přísedící) nebo soud prvního stupně byl nesprávně obsazen, ledaže místo samosoudce rozhodoval senát, b) soud prvního stupně nepřihlédl k odvolatelem tvrzeným skutečnostem nebo k jím označeným důkazům, ačkoliv k tomu nebyly splněny předpoklady podle § 118b nebo § 175 odst. 4 části první věty za středníkem, c) řízení je postiženo jinou vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, d) soud prvního stupně neúplně zjistil skutkový stav věci, neboť neprovedl navržené důkazy potřebné k prokázání rozhodných skutečností, e) soud prvního stupně dospěl na základě provedených důkazů k nesprávným skutkovým zjištěním, f) dosud zjištěný skutkový stav neobstojí, neboť tu jsou další skutečnosti nebo jiné důkazy, které nebyly dosud uplatněny (§ 205a), g) rozhodnutí soudu prvního stupně spočívá na nesprávném právním posouzení věci.

Podle ustanovení § 205 odst. 3 o.s.ř odvolatel může bez souhlasu soudu měnit odvolací návrhy a odvolací důvody i po uplynutí lhůty k odvolání.

Podle ustanovení § 205 odst. 4 o.s.ř. rozsah, v jakém se rozhodnutí napadá, může odvolatel měnit jen v průběhu trvání lhůty k odvolání.

Podle ustanovení § 43 o.s.ř. předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést (odstavec 1). Není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne. K ostatním podáním soud nepřihlíží, dokud nebudou řádně opravena nebo doplněna. O těchto následcích musí být účastník poučen (odstavec 2).

Podle ustanovení § 211 o.s.ř. pro řízení u odvolacího soudu platí přiměřeně ustanovení o řízení před soudem prvního stupně, pokud není stanoveno něco jiného.

Odvolací soud konstatuje, že soud prvního stupně dlužnici vyzval podle ustanovení § 43 o.s.ř. usnesením ze dne 2.8.2016, č.j. KSOS 14 INS 23773/2015-A-21, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení odstranila vady odvolání doručeného soudu dne 27.7.2016 (č.d. A-20 spisu) tak, že uvede: v čem spatřuje nesprávnost odvoláním napadeného výroku II. usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 11.7.2016, č.j. KSOS 14 INS 23773/2015-A-19, nebo postupu soudu (odvolací důvod), čeho se odvoláním domáhá (odvolací návrh), tedy jakým způsobem má o odvolání odvolací soud rozhodnout /zda má například změnit napadené rozhodnutí soudu prvního stupně (a v jakém směru) nebo ho má zrušit apod./. Současně byla poučena, že nebudou-li vady odvolání ve stanovené lhůtě odstraněny a pro tyto nedostatky nebude možno pokračovat v odvolacím řízení, odvolací soud odvolání odmítne podle ustanovení § 43 odst. 2 o.s.ř. Na tuto výzvu, která byla dlužnici doručena dne 4.8.2016, nebylo dlužnicí reagováno, a proto odvoláním napadené usnesení, jímž bylo rozhodnuto ve věci samé, nelze přezkoumat (§ 212a odst. 1 o.s.ř.).

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud odvolání dlužnice podle ustanovení § 43 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 211 o.s.ř. jako vadné odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 18.října 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu