1 VSOL 1216/2017-A-14
KSBR 44 INS 19491/2017 1 VSOL 1216/2017-A-14

USNESENÍ Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Táni Šimečkové a JUDr. Karly Trávníčkové v insolvenční věci

dlužníka: APEX EURO s.r.o., IČO 26291096 sídlem Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno

o insolvenčním návrhu

věřitelky: Olga anonymizovano , anonymizovano , bytem Skřivany 101, 282 01 Přišimasy-Skřivany zastoupená advokátkou Mgr. Marií anonymizovano sídlem Pařížská 21, 110 00 Praha 1, Josefov

o odvolání insolvenční navrhovatelky proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. 11. 2017, č. j. KSBR 44 INS 19491/2017-A-9

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje.

Odůvodnění:

1. Shora označeným rozhodnutím soud prvního stupně uložil insolvenční navrhovatelce, aby do tří dnů od právní moci rozhodnutí zaplatila podle § 108 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ ) ve znění účinném od 1. 7. 2017 zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč na účet soudu. Rozhodnutí odůvodnil tím, že předmětné řízení bylo zahájeno insolvenčním návrhem věřitelky došlým soudu dne 22. 10. 2017, kdy navrhovaným a jediným možným způsobem řešení dlužníkova úpadku je konkurs na jeho majetek. Dlužník se k insolvenčnímu návrhu věřitelky na výzvu soudu nevyjádřil a nepředložil seznam majetku, tudíž soudu není známo, zda dlužník disponuje dostatkem pohotových finančních prostředků, které by postačovaly alespoň k úhradě nákladů konkursu. Při stanovení výše zálohy přihlédl soud k předpokládané odměně a náhradě hotových výdajů insolvenčního správce stanovené vyhláškou č. 313/2007, kterou je stanovena minimální odměna insolvenčního správce ve výši 54.450 Kč včetně DPH. V případě způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem je dále nutno počítat s navýšením o hotové výdaje insolvenčního správce a o odměnu za každou přezkoumanou přihlášku pohledávky ve výši 1.210 Kč včetně DPH, kdy v daném řízení z podaného návrhu plyne, že dlužník má minimálně tři věřitele. Nelze připustit, aby do doby, než bude majetek dlužníka zpeněžen, nesl veškeré náklady řízení insolvenční správce, neboť pouze isir.justi ce.cz

v krajním případě hradí odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce stát. Z těchto důvodů považoval soud uložení zálohy podle § 108 odst. 2, 3 IZ za nezbytné. Pokud věřitelka poukazovala na skutečnost, že je spotřebitelkou, pak na rozdíl od zálohy splatné spolu s podáním insolvenčního návrhu dle § 108 odst. 1 IZ, toto kritérium pro stanovení zálohy na náklady insolvenčního řízení dle ust. § 108 odst. 2, 3 IZ, není rozhodující.

2. Proti tomuto rozhodnutí podala insolvenční navrhovatelka odvolání, v němž namítala, že předpokladem pro uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení navrhovateli je skutečnost, že dlužník nemá dostatečný majetek nebo že naopak vlastní majetek hodnoty tak nepatrné, že tento nebude postačovat ani k úhradě nákladů insolvenčního řízení. Soud prvního stupně však v napadeném rozhodnutí netvrdí, že dlužník nedisponuje dostatečným majetkem, pouze se omezuje na vyjádření, že dlužník se k insolvenčnímu návrhu věřitele nevyjádřil. Dle názoru insolvenční navrhovatelky je toto tvrzení soudu prvního stupně pouhou domněnkou, která nemá oporu v reálných skutkových zjištěních, neboť soud neuvádí žádné konkrétní poznatky o dlužníkových majetkových poměrech. Insolvenční navrhovatelka je přesvědčena, že skutečnost, že je dlužník nekontaktní, nemůže jít k tíži insolvenční navrhovatelky a důvodem k tomu, aby jí byla uložena povinnost k úhradě zálohy na náklady insolvenčního řízení v maximální možné výši. Dále namítala, že usnesení soudu prvního stupně je nepřezkoumatelné, jelikož neobsahuje všechny náležitosti ve smyslu ustanovení § 108 IZ, zejména přesnost specifikace důvodu, pro který je insolvenční navrhovatelce uložena záloha na náklady insolvenčního řízení v maximální výši, bližší specifikace nákladů a posouzení dlužníkova majetku. Dále namítala, že soud prvního stupně přistupuje k dlužníku s přehnaným protekcionismem, neboť je patrné, že dlužník dlouhodobě ignoruje své závazky a není schopen jim dostát, o čemž svědčí pluralita insolvenčních věřitelů, jejichž pohledávky nejsou malé. Insolvenční navrhovatelka je přesvědčena, že byť není jakožto spotřebitel osobou explicitně vyňatou z působnosti ustanovení § 108 odst. 2 IZ, lze mít za to, že uložení povinnosti k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení spotřebiteli jde proti smyslu, účelu a zásadám insolvenčního řízení, zejména pak proti zásadě formulované v ustanovení § 5 písm. a) IZ, dle níž musí být insolvenční řízení vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů. Z uvedených důvodů se domáhala zrušení napadeného rozhodnutí, případně rozhodnutí tak, že se insolvenční navrhovatelce povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč neukládá.

3. Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová

4. Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 IZ, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání insolvenční navrhovatelky není důvodné.

5. Podle § 108 odst. 1 IZ je-li podán insolvenční návrh věřitele proti právnické osobě, která je podnikatelem, je navrhovatel povinen složit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50 000 Kč, a je-li podán insolvenční návrh věřitele proti právnické osobě, která není podnikatelem, nebo proti fyzické osobě, zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 10 000 Kč; záloha je splatná spolu s podáním insolvenčního návrhu. To neplatí, je-li insolvenčním navrhovatelem zaměstnanec nebo bývalý zaměstnanec dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích, je-li insolvenčním navrhovatelem spotřebitel, jehož pohledávka spočívá v nároku vyplývajícím ze spotřebitelské smlouvy, a v případech podle § 107 odst. 1.

6. Podle § 108 odst. 2 IZ insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli-zaměstnanci nebo bývalému zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení.

7. Podle § 108 odst. 3 IZ výši zálohy podle odstavce 2 může insolvenční soud určit až do částky 50 000 Kč. Je-li insolvenčních navrhovatelů více, jsou povinni zaplatit zálohu společně a nerozdílně.

8. Podle § 108 odst. 4 IZ nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení stanovená rozhodnutím insolvenčního soudu podle odstavců 2 a 3 ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

9. Podle § 108 odst. 5 IZ nejde-li o dlužníka, může osoba, která zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení, uplatnit její náhradu v insolvenčním řízení jako pohledávku za majetkovou podstatou.

10. Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že: -řízení bylo zahájeno insolvenčním návrhem věřitelky dne 22. 10. 2017, v němž mimo jiné uvedla, že ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 IZ je osvobozena od povinnosti složit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč, jelikož je spotřebitelem, jehož pohledávka spočívá v nároku vyplývajícím ze spotřebitelské smlouvy. Insolvenční navrhovatelka tvrdí pohledávku vůči dlužníku přiznanou

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová

pravomocným rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 11. 5. 2017, č. j. 48 C 143/2016-29, kterým bylo dlužníku uloženo zaplatit navrhovatelce částku 408.555 Kč spolu s úrokem z prodlení ve výši 8, 08 % ročně a náklady nalézacího řízení ve výši 74.799 Kč. Pohledávka vznikla insolvenční navrhovatelce za dlužníkem z titulu bezdůvodného obohacení dlužníka na základě plnění hrazených insolvenční navrhovatelkou dlužníku za provedení díla, které nebylo nikdy řádně předáno. Navrhovatelka označila další věřitele dlužníka AAM holding a.s. s pohledávkou ve výši 600.000 Kč splatnou v roce 2009 a Danu Hájkovou s pohledávkou ve výši 439.294,28 Kč splatnou 13. 5. 2017. Navrhovatelka se domáhala zjištění úpadku dlužníka a prohlášení konkursu na jeho majetek. -Usnesením ze dne 24. 10. 2017 č.d. A-6 soud vyzval dlužníka k vyjádření k insolvenčnímu návrhu a předložení seznamu majetku, závazků a zaměstnanců. -Na výzvu soudu dne 31. 10. 2017 č.d. A-8 označená věřitelka Dana Hájková potvrdila svou pohledávku za dlužníkem ve výši 439.294,28 Kč s úrokem z prodlení, která je předmětem řízení vedeného u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 231 C 27/2017. -Na výzvu soudu k vyjádření k insolvenčnímu návrhu dlužník nereagoval. Na tomto skutkovém základě vydal soud prvního stupně odvoláním napadené rozhodnutí.

11. Uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení je odůvodněno zejména v případech, kdy dle předběžného závěru insolvenčního soudu bude úpadek dlužníka řešen konkursem a struktura dlužníkova majetku není soudu známa nebo je taková, že po rozhodnutí o úpadku nebudou v majetkové podstatě dostatečné pohotové peněžní prostředky (v hotovosti nebo na účtu) k zajištění činnosti insolvenčního správce, případně ani není zřejmé, zda majetek dlužníka postačuje k úhradě nákladů konkursu. Je tomu tak proto, že v konkursu, na rozdíl od oddlužení plněním splátkového kalendáře jako v praxi převažující formy oddlužení, nejsou náklady řízení hrazeny postupně, ale vznikají ve větší míře krátce po rozhodnutí o úpadku a hradí se právě z majetkové podstaty.

12. Na základě údajů uvedených v insolvenčním návrhu je správný předběžný závěr soudu prvního stupně, že dlužník je v úpadku a je zřejmé, že jeho úpadek bude nutno řešit konkursem.

13. Ve shodě se soudem prvního stupně odvolací soud konstatuje, že nejsou známy majetkové poměry dlužníka, takže je zde důvodná obava, že v majetkové podstatě nebude dostatek finančních prostředků k zaplacení odměny a hotových výdajů insolvenčního správce.

14. Nedůvodná je odvolací námitka insolvenční navrhovatelky, že nebyly splněny podmínky pro uložení povinnosti složit zálohu dle § 108 odst. 2 IZ, neboť soud netvrdí, že dlužník nedisponuje dostatečným majetkem. Pro uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení podle § 108 odst. 2 IZ totiž postačuje, že není zřejmé, že takovým majetkem dlužník disponuje. Vzhledem ke skutečnosti, že se dlužník k insolvenčnímu návrhu věřitelky nevyjádřil, nepředložil seznam svého majetku a závazků, je jasné, že majetková situace dlužníka není známa a za této situace byly splněny podmínky pro složení zálohy

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová

na náklady insolvenčního řízení. O uložení zálohy soud prvního stupně rozhodl právě pro neznalost majetkové situace dlužníka, který přes výzvu soudu pro jakékoliv zjištění rozsahu a výhledu zpeněžitelnosti majetku dlužníka nesdělil a insolvenční navrhovatelka je z pochopitelných důvodů ve svém návrhu neuvedla.

15. V této souvislosti odvolací soud zdůrazňuje, že ve fázi rozhodování o povinnosti složit zálohu na náklady insolvenčního řízení, nelze zjišťovat majetkovou situaci dlužníka jinak, než výzvou dle ustanovení § 128 odst. 3 IZ, což soud prvního stupně učinil, přičemž nesplnění této povinnosti dlužníkem má za následek pouze vyvratitelnou právní domněnku, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky (§ 3 odst. 2 písm. c/ IZ).

16. Nedůvodná je námitka insolvenční navrhovatelky, že napadené rozhodnutí není řádně odůvodněno, neboť soud prvního stupně uvedl, že dlužník na výzvu soudu nepředložil seznam majetku a závazků, proto se nepodařilo zjistit jeho majetkovou situaci. Soud prvního stupně též insolvenční navrhovatelce poskytl poučení, že v případě, že po rozhodnutí o úpadku bude zjištěno, že dlužník disponuje dostatečným množstvím finančních prostředků pro krytí prvotních nákladů insolvenčního řízení, může osoba, která zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení uplatnit její náhradu v insolvenčním řízení jako pohledávku za majetkovou podstatou dle ustanovení § 108 odst. 5 IZ.

17. Soud prvního stupně rovněž řádně zdůvodnil výši zálohy. Podle ustanovení § 38 odst. 1 IZ má insolvenční správce právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě konkursu se výše odměny určí z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek a z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. Je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani. Podle ustanovení § 1 odst. 5 vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů a odměně členů a náhradníků věřitelského výrobu a o náhradách jiných nutných výdajů ve znění účinném od 1. 1. 2014 pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs a nedošlo-li ke zpeněžení, náleží insolvenčnímu správci odměna z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek věřitelů nejméně 45.000 Kč bez DPH (nyní 21 %). Uložení zálohy ve výši 50.000 Kč proto považuje odvolací soud za důvodné.

18. S ohledem na uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně podle ustanovení § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Olomouc 15. ledna 2018

JUDr. Anna Hradilová, v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová