1 VSOL 1213/2017-B-31
KSOS 33 INS 21123/2012 1 VSOL 1213/2017-B-31

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a JUDr. Táni Šimečkové v insolvenční věci

dlužnice: Jiřina anonymizovano , anonymizovano , bytem V Podlesí 261, 783 73 Grygov,

o odměně a náhradě hotových výdajů insolvenčního správce JUDr. Kamila Andree, sídlem Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olomouc, k odvolání tohoto insolvenčního správce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. 11. 2017, č. j. KSOS 33 INS 21123/2012-B-23

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku III. zrušuje a věc se v tomto rozsahu vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

1. Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně podle ustanovení § 413 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), vzal na vědomí splnění oddlužení dlužnice Jiřiny anonymizovano plněním splátkového kalendáře (výrok I.), JUDr. Kamila Andree zprostil funkce insolvenčního správce (výrok II.), schválil odměnu insolvenčního správce ve výši 99.825 Kč včetně DPH a náhradu hotových výdajů ve výši 19.965 Kč včetně DPH; tyto částky již byly správci zálohově uhrazeny (výrok III.), dlužnici osvobodil od placení pohledávek a deklaroval, že osvobození se vztahuje i na ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužnici pro tyto pohledávky právo postihu (výrok IV. a V.). V odůvodnění uvedl, že usnesením ze dne 20.2.2013, č. j. KSOS 33 INS 21123/2012-B-4 rozhodl insolvenční soud o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, a to formou společného oddlužení manželů. Oddlužení probíhalo jako společné oddlužení manželů, schválená odměna a hotové výdaje insolvenčního správce tak představují částku za obě řízení dohromady. Jde o tutéž jednu odměnu a hotové výdaje, jako v řízení manžela dlužnice vedené pod sp. zn. KSOS 33 INS 21126/2012. Insolvenčnímu správci náleží dle ustanovení § 3 písm. b) vyhlášky č. 313/2007 Sb., ve znění účinném do 31. 12. 2013 odměna ve výši 750 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, tj. za 55 měsíců částka ve výši 82.500 Kč, navýšená o DPH dle ustanovení § 38 odst. 1 IZ v celkové výši 17.325 Kč, celkem částka ve výši 99.825 Kč. Dále insolvenčnímu isir.justi ce.cz

správci náleží dle ustanovení § 7 odst. 4 vyhlášky č. 313/2007 Sb., ve znění účinném do 31. 12. 2013, náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, tj. za 55 měsíců částka ve výši 16.500 Kč, navýšená o DPH dle ustanovení § 38 odst. 1 IZ v celkové výši 3.465 Kč, celkem částka ve výši 19.965 Kč. Insolvenčnímu správci naopak nepřiznal odměnu za dobu před schválením oddlužení, a to za měsíce říjen 2012 až únor 2013 v celkové výši 9.075 Kč včetně DPH (i zde za obě řízení dohromady). Neshledal totiž důvody k doplacení odměny, když má za to, že správci nelze takto stanovit další odměnu, neboť odměna je jen jedna za celé řízení a tak již byla správci zálohově zcela uhrazena. Soud přitom vyšel z rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2015, č. j. 29 NSČR 54/2013-B-261, z něhož vyplývá, že výše odměny insolvenčního správce se určí podle příslušného ustanovení vyhlášky v závislosti na způsobu řešení úpadku, přičemž takto je určena jedna celková odměna a nelze přiznat další (novou) odměnu, a to ani v případě, že v řízení působilo několik insolvenčních správců. Z uvedeného lze jinými slovy dovodit, že v posuzované věci měsíční paušální částky ve výši 750 Kč (odměna) přiznané za období trvání účinky splátkového kalendáře v souladu s příslušným zněním § 3 vyhlášky č. 313/2007 Sb., zahrnují i odměnu za období od rozhodnutí o úpadku do konce měsíce předcházejícího měsíci, v němž nastaly účinky schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Tato jediná celková odměna tak již byla insolvenčnímu správci dlužníkem zálohově zcela uhrazena.

2. Proti tomuto rozhodnutí, a to výslovně proti výroku III., podal insolvenční správce včas odvolání, ve kterém namítal, že rozhodnutí soudu prvního stupně je v rozporu s ustálenou judikaturou obou vrchních soudů, kterou v odvolání citoval. Nesouhlasil se závěrem soudu prvního stupně o tom, že mu nenáleží odměna a hotové výdaje za dobu od rozhodnutí o úpadku do schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, tj. za měsíce říjen 2012 až únor 2013, a navrhoval, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně změnil tak, že insolvenčnímu správci schválí odměnu včetně DPH ve výši 99.825 Kč a hotové výdaje včetně DPH ve výši 19.965 Kč s tím, že tyto částky již byly správci zálohově uhrazeny, a dále schválí za období od 10/2012 do 2/2013 odměnu ve výši 7.500 Kč (5 x 750 Kč x 2) plus DPH 1.571 Kč, celkem 9.075 Kč s tím, že tato částka bude uhrazena z prostředků, které jsou za tímto účelem deponovány na účtu majetkové podstaty.

3. Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

4. Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je občanský soudní řád ve znění účinném od 30.9.2017.

5. Rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci je zákon ve znění účinném do 30. 6. 2017, neboť o způsobu řešení úpadku dlužnice bylo rozhodnuto

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová

usnesením ze dne 20. 2. 2013, č. j. KSOS 33 INS 21123/2012-B-4 a k přezkumu pohledávek došlo dne 7. 1. 2013, tedy před účinností zákona č. 64/2017 Sb., kterým byl s účinností od 1. 7. 2017, novelizován zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ).

6. Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo, a aniž ve věci nařizoval jednání, dospěl k závěru, že odvolání je důvodné a rozhodnutí je v odvoláním napadené části zatíženo vadou, pro kterou je nutno rozhodnutí v této části zrušit a vrátit soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

7. Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že návrhem ze dne 29. 8. 2012, doručeným soudu téhož dne se dlužnice domáhala rozhodnutí o svém úpadku a navrhovala, aby byl řešen oddlužením formou plnění splátkového kalendáře. Usnesením ze dne 24. 10. 2012, č. j. KSOS 33 INS 21123/2012-A-6 byl zjištěn úpadek dlužnice, povoleno oddlužení a insolvenčním správcem ustanoven JUDr. Kamil Andree. Usnesením ze dne 20. 2. 2013, č. j. KSOS 33 INS 21123/2012-B-4 bylo schváleno oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře (nikoliv společné oddlužení manželů Jiřiny a Luboše anonymizovano ) s tím, že první splátku je povinna uhradit do 31. 3. 2013. Na čísle dokumentu B-22 je založena zpráva o splnění oddlužení, která je ovšem určena do insolvenční řízení dlužníka Luboše anonymizovano , anonymizovano , vedeného pod sp. zn. KSOS 33 INS 21126/2012, s tím, že v této zprávě je jako dlužník označen Luboš Komínek, přičemž Jiřina anonymizovano je označena pouze v kolonce údaje manžela (manželky) . V této zprávě insolvenční správce sdělil, že srážkami zaslanými na účet majetkové podstaty v září 2017 bylo uhrazeno 100 % pohledávek věřitelů přihlášených do insolvenčního řízení. Plátci příjmu byla zaslána výzva k ukončení provádění srážek. Insolvenční správce vyúčtoval celkovou odměnu ve výši 90.000 Kč bez DPH, včetně DPH ve výši 108.900 Kč, z níž dosud uhrazeno 99.825 Kč, vyúčtoval hotové výdaje ve výši 16.500 Kč bez DPH, 19.965 Kč včetně DPH, z nichž dosud uhrazeno 19.965 Kč. Odměna a hotové výdaje v oddlužení plněním splátkového kalendáře od 03/2013-do 09/2017 činila 82.500 Kč bez DPH, 21 % DPH 17.325 Kč celkem 99.825 Kč a hotové výdaje ve výši 16.500 Kč, 21 % DPH 3.465 Kč, celkem 19.965 Kč. Za dobu od rozhodnutí o úpadku do konce měsíce předcházejícího měsíci, v němž nastaly účinky schválení oddlužení za pět měsíců od 10/2012 do 02/2013 vyúčtoval odměnu ve výši 7.500 Kč + 21 % DPH 1.575 Kč, celkem 9.075 Kč, hotové výdaje insolvenční správce nevyúčtoval. V této zprávě insolvenční správce současně sdělil, že deponuje přeplatek na splátkách ve výši 7.548,72 Kč. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím.

8. Z obsahu insolvenčního spisu dlužníka Luboše anonymizovano , anonymizovano , sp. zn. KSOS 33 INS 21126/2012 vedeného v elektronické podobě vyplývá, že dlužník se návrhem ze dne 29. 8. 2012, doručeným soudu téhož dne, domáhal rozhodnutí o svém úpadku a navrhoval, aby byl řešen oddlužením formou plnění splátkového kalendáře. Usnesením ze dne 24. 10. 2012, č. j. KSOS 33 INS 21126/2012-A-5 byl zjištěn úpadek dlužníka, povoleno řešení úpadku oddlužením a insolvenčním správcem ustanoven JUDr. Kamil Andree. Usnesením ze dne 20. 2. 2013, č. j. KSOS 33 INS 21126/2012-B-3

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová

bylo schváleno oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře (a nikoliv formou společného oddlužení manželů, jak uvedl soud prvního stupně v odůvodnění odvoláním napadeného rozhodnutí) s tím, že první splátku je povinen zaplatit do 31. 3. 2013. V usnesení soud stanovil poměr uspokojení věřitelů v tomto insolvenčním řízení i v insolvenčním řízení vedeném pod sp. zn. KSOS 33 INS 21123/2012 dlužnice Jiřiny anonymizovano . Zprávy o plnění oddlužení byly zakládány současně i do insolvenčního řízení Jiřiny anonymizovano , vedené pod sp. zn. KSOS 33 INS 21123/2012. Ve zprávě o splnění oddlužení ze dne 25. 9. 2017 (B-22) insolvenční správce sdělil, že srážkami zaslanými na účet majetkové podstaty v září 2017 bylo uhrazeno 100 % pohledávek věřitelů přihlášených do insolvenčního řízení. Plátci příjmu byla zaslána výzva k ukončení provádění srážek. Insolvenční správce vyúčtoval celkovou odměnu ve výši 90.000 Kč bez DPH, včetně DPH ve výši 108.900 Kč, z níž dosud uhrazeno 99.825 Kč, vyúčtoval hotové výdaje ve výši 16.500 Kč bez DPH, 19.965 Kč včetně DPH, z nichž dosud uhrazeno 19.965 Kč. Odměna a hotové výdaje v oddlužení plněním splátkového kalendáře od 03/2013-do 09/2017 činila 82.500 Kč bez DPH, 21 % DPH 17.325 Kč celkem 99.825 Kč a hotové výdaje ve výši 16.500 Kč, 21 % DPH 3.465 Kč, celkem 19.965 Kč. Za dobu od rozhodnutí o úpadku do konce měsíce předcházejícího měsíci, v němž nastaly účinky schválení oddlužení za pět měsíců od 10/2012 do 02/2013 vyúčtoval odměnu ve výši 7.500 Kč + 21 % DPH 1.575 Kč, celkem 9.075 Kč, hotové výdaje insolvenční správce nevyúčtoval. V této zprávě insolvenční správce současně sdělil, že deponuje přeplatek na splátkách ve výši 7.548,72 Kč. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím.

9. Odvolací soud na rozdíl od soudu prvního stupně konstatuje, že usnesením ze dne 20.2.2013, č. j. KSOS 33 INS 21123/2012-B-4 bylo schváleno pouze oddlužení dlužnice Jiřiny anonymizovano plněním splátkového kalendáře a nikoliv společné oddlužení manželů, jak nesprávně konstatoval soud prvního stupně v odůvodnění odvoláním napadeného rozhodnutí. Rovněž usnesením ze dne 20. 2. 2013, č. j. KSOS 33 INS 21126/2012-B-3 bylo schváleno pouze oddlužení dlužníka Luboše anonymizovano plněním splátkového kalendáře a nikoliv společné oddlužení manželů, jak nesprávně konstatoval soud prvního stupně v odůvodnění odvoláním napadeného rozhodnutí. Ani z obsahu insolvenčních spisů těchto dlužníků nevyplývá, že by tato insolvenční řízení byla spojena ke společnému řízení podle ustanovení § 112 odst. 1 o.s.ř., což v té době insolvenční zákon nevylučoval. Soud prvního stupně veden nesprávným závěrem o probíhajícím společném oddlužení manželů schválil v obou insolvenčních řízeních shodnému insolvenčnímu správci odměnu ve výši 99.825 Kč a náhradu hotových výdajů ve výši 19 965 Kč, obojí včetně DPH, což ve svých důsledcích v součtu znamená celkovou odměnu a náhradu hotových výdajů za dvě samostatně vedená insolvenční řízení ve výši 239.580 Kč. Tato souhrnná výše odměny a náhrady hotových výdajů za dvě samostatná insolvenční řízení za dobu trvání oddlužení 55 měsíců, z níž vyšel soud prvního stupně, neodpovídá úpravě zakotvené v § 3 písm. b) a § 7 odst. 4) vyhlášky č. 313/2007 Sb. ve znění účinném do 31.12.2012. Soud prvního stupně se v rozhodnutí navíc nevypořádal s tvrzeným přeplatkem dlužníků na uhrazených splátkách ve výši 7. 548,72 Kč, jak jej uvedl správce ve zprávě o splnění oddlužení č. d. B-22. Za této situace je závěr soudu prvního stupně o celkové odměně a náhradě hotových výdajů včetně DPH, byť odůvodněný tím, že již byly v plném rozsahu insolvenčnímu správci uhrazeny a dlužník již nebude správci nic

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová

hradit, navíc bez rozhodnutí, jak bude naloženo s přeplatkem ve výši 7 548,72 Kč a při souhrnné odměně a náhradě hotových výdajů za dvě samostatně vedená insolvenční řízení (sp. zn. KSOS 33 INS 21123/2012 a sp. zn. KSOS 33 INS 21126/2012) ve výši 239.580 Kč nesprávný a ve svých důsledcích i nepřezkoumatelný.

10. Podle ustanovení § 413 IZ splnění oddlužení vezme insolvenční soud na vědomí rozhodnutím, proti němuž není odvolání přípustné; právní mocí tohoto rozhodnutí insolvenční řízení končí. Současně insolvenční soud rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce.

11. Podle ustanovení § 38 odst. 1, věty první, IZ insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. Podle věty třetí tohoto ustanovení, je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu.

12. S účinností od 1.1.2014 byla vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů (dále jen prováděcí vyhláška) změněna zákonem č. 398/2013 Sb. Podle čl. II. přechodných ustanovení tohoto zákona, v insolvenčních řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se postupuje podle vyhlášky č. 313/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky (tj. do 31.12.2013), jestliže do dne nabytí účinnosti této vyhlášky již bylo vydáno rozhodnutí o způsobu řešení úpadku.

13. Rozhodným zněním prováděcí vyhlášky v posuzované věci je vyhláška ve znění účinném do 31.12.2013, neboť o způsobu řešení úpadku (schváleno oddlužení dlužníka plnění splátkového kalendáře) bylo rozhodnuto usnesením ze dne 20. 2. 2013, č. j. KSOS 33 INS 21123/2012-B-4, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 20. 2. 2013 v 9:00hodin, a tím nastaly jeho účinky již v únoru 2012 (§ 407 odst.1 IZ).

14. Podle § 3 písm. b) prováděcí vyhlášky pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku oddlužení, činí odměna insolvenčního správce při oddlužení plněním splátkového kalendáře 750 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

15. Podle § 7 prováděcí vyhlášky výše náhrady cestovních nákladů se řídí zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Insolvenčnímu správci náleží v souvislosti s výkonem jeho činnosti při oddlužení plněním splátkového kalendáře náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

16. Promítnuto na poměry projednávané věci odvolací soud konstatuje, že insolvenčnímu správci náleží odměna za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, tj. za dobu od měsíce února 2013, v němž nastaly účinky schválení oddlužení, až do zaplacení poslední 55 splátky v měsíci září 2017,

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová

tedy za 56 měsíců a dále mu za stejné období přísluší náhrada hotových výdajů. Dále insolvenčnímu správci náleží za dobu od rozhodnutí o úpadku do schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, tj. za měsíce 10, 11, 12/2012 a 1/2013 odměna a k tomu skutečně vynaložené náklady, které je insolvenční správce povinen doložit.

17. Soudu prvního stupně nutně vytknout, že dlouhodobě nerespektuje jednotnou judikaturu odvolacího soudu v otázce přiznání odměny a náhrady hotových výdajů za období od rozhodnutí o úpadku do schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře a pomíjí skutečnost, že insolvenčnímu správci náleží v souvislosti s výkonem jeho činnosti při oddlužení plněním splátkového kalendáře náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč a odměna ve výši 750 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, přičemž toto rozhodnutí nabývá účinky zveřejněním v insolvenčním rejstříku a nikoliv až od termínu první splátky. Zcela lichá je argumentace soudu prvního stupně odkazující na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.9.2015, sp. zn. 29 NSČR 54/2013, neboť při plnění oddlužení splátkovým kalendářem je odměna a náhrada hotových výdajů placena pouze zálohově, takže o odměně bylo fakticky rozhodováno až odvoláním napadeným rozhodnutím (srov. ustanovení § 38 odst. 3, 4 IZ).

18. S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud odvoláním napadený výrok III. rozhodnutí soudu prvního stupně podle ustanovení § 219a odst. 1 písm. b) o.s.ř. zrušil a podle § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. věc vrátil v tomto rozsahu soudu prvního stupně k dalšímu řízení, v němž nově rozhodne o odměně a náhradě hotových výdajů insolvenčního správce náležející za oddlužení plněním splátkového kalendáře jednotlivce, neboť v projednávané věci nebylo schváleno společné oddlužení manželů, ani nebyla insolvenční řízení manželů anonymizovano spojena v jedno společné řízení.

Poučení:

Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

Olomouc 30. ledna 2018

JUDr. Karla Trávníčková, v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová