1 VSOL 1210/2017-B-28
Č. j. KSOS 33 INS 21126/2012 1 VSOL 1210/2017-B-28

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Táni Šimečkové a JUDr. Karly Trávníčkové v insolvenční věci

dlužníka: Luboš anonymizovano , anonymizovano , bytem V Podlesí 261, 783 73 Grygov o splnění oddlužení, schválení odměny insolvenčního správce a osvobození dlužníka od placení pohledávek,

o odvolání insolvenčního správce: JUDr. Kamil Andree, sídlem Dolní náměstí 2243, 779 00 Olomouc

proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. 11. 2017, č. j. KSOS 33 INS 21126/2012- B-23 takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku III. zrušuje a věc se v tomto rozsahu vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

1. Shora označeným rozhodnutím vzal soud prvního stupně na vědomí splnění oddlužení dlužníka Luboše Komínka (výrok I.), zprostil funkce insolvenčního správce JUDr. Kamila Andree (výrok II.), schválil odměnu insolvenčního správce ve výši 99 825 Kč včetně DPH a náhradu hotových výdajů ve výši 19 965 Kč včetně DPH, které byly správci zálohově uhrazeny (výrok III.) a osvobodil dlužníka od placení pohledávek (výrok IV. a V.).

2. Soud prvního stupně vyšel z toho, že: -usnesením ze dne 24. 10. 2012 č.d. A-5 rozhodl o úpadku dlužníka a povolil jeho oddlužení. -Usnesením ze dne 20. 2. 2013 č.d. B-3 schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře formou společného oddlužení manželů. isir.justi ce.cz

-Dne 25. 9. 2017 insolvenční správce sdělil, že dlužník v období od března 2013 do září 2017 (55 měsíců) uhradil své závazky vůči nezajištěným věřitelům v souladu se splátkovým kalendářem v rozsahu 100 % a jsou tak splněny veškeré podmínky pro vydání rozhodnutí o splnění oddlužení dle § 413 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ). Za uvedené období dlužník rovněž zálohově hradil odměnu a paušální náhradu hotových výdajů insolvenčního správce. -O odměně insolvenčního správce soud rozhodl podle vyhlášky č. 313/2007 Sb., ve znění účinném do 31. 12. 2013 (dále jen vyhláška ), zdůraznil, že oddlužení probíhalo jako společné oddlužení manželů a schválená odměna a hotové výdaje insolvenčního správce tak představují částku za obě řízení dohromady, jde o tutéž jednu odměnu a hotové výdaje, jako v řízení manželky dlužníka pod sp. zn. KSOS 33 INS 21123/2012. Proto insolvenčnímu správci náleží dle § 3 písm. b) vyhlášky odměna za 55 měsíců trvání splátkového kalendáře po 750 Kč měsíčně, navýšená o DPH (§ 38 odst. 1 IZ), tj. v celkové výši 99 825 Kč a za stejné období náhrada hotových výdajů po 150 Kč měsíčně navýšená o DPH, tj. v celkové výši 19 965 Kč. Naproti tomu soud prvního stupně insolvenčnímu správci nepřiznal odměnu za měsíce říjen 2012-únor 2013 v celkové výši 9 075 Kč včetně DPH (i zde za obě řízení dohromady), protože odměna za celé řízení je jen jedna, která byla správci zálohově uhrazena, proto neshledal důvody k doplacení odměny. Tento závěr odůvodnil rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.9.2015, č. j. 29 NSČR 54/2013-B-261, dle něhož výše odměny insolvenčního správce se určí podle příslušného ustanovení vyhlášky v závislosti na způsobu řešení úpadku, přičemž takto je určena jedna celková odměna a nelze přiznat další (novou) odměnu i v případě, že v řízení působilo několik insolvenčních správců. Z uvedeného lze dovodit, že v posuzované věci měsíční paušální částky ve výši 750 Kč (odměna) přiznané za období trvání účinků splátkového kalendáře zahrnují odměnu za období od rozhodnutí o úpadku do konce měsíce předcházejícího měsíci, v němž nastaly účinky schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře. Tato jediná celková odměna již byla insolvenčnímu správci dlužníkem zálohově uhrazena.

3. Proti výroku III. podal insolvenční správce odvolání, v němž namítal nesprávné právní posouzení věci a procesní pochybení soudu prvního stupně. Ve svém podání ze dne 25.9.2017 žádal přiznat mimo jiné odměnu za výkon své funkce za období od října 2012 do února 2013 včetně, tedy do měsíce předcházejícího měsíci, kdy jsou náklady a odměna kryty paušálními částkami a takto požadoval odměnu za 5 měsíců po 750 Kč x 2 ve výši 7 500 Kč včetně DPH ve výši 1 575 Kč, tedy celkem 9 075 Kč. V této souvislosti odkázal na rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27. 9. 2017, č. j. 2 VSOL 604/2017-B-29 a obdobnou judikaturu Vrchních soudů v Praze a Olomouci podporující nárok insolvenčního správce na požadovanou odměnu. Rovněž poukázal na usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 33 (13) INS 21865/2011-B-20 ze dne 28. 11. 2014, kdy byla za totožného skutkového stavu a totožným samosoudcem odměna insolvenčního správce a náhrada hotových výdajů přiznána. Poukázal na bohatou judikaturu Vrchního soudu v Olomouci, který ve věcech oddělení 33 INS Krajského soudu v Ostravě dlužníků Miroslava Czeponiaka, Ludmily Chudadové, Františka Kolesára, Zory Běhalové, Renaty Snihotové a Ladislava Papučíka rozhodl obdobně. Proto se domáhal změny napadeného rozhodnutí tak, že soud schválí odměnu insolvenčního správce výši 99 825 Kč včetně DPH a náhradu hotových výdajů ve výši 19 965 Kč, které již byly správci zálohově uhrazeny, dále schválí za období 10/2012 až 02/2013 odměnu ve výši 7 500 Kč (5 x 750 Kč x 2) plus DPH ve výši 1 575 Kč, celkem 9 075 Kč, která bude uhrazena z prostředků, které jsou za tímto účelem deponovány na účtu majetkové podstaty.

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová

4. S účinností od 1. 7. 2017 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb. novelizován zákonem č. 64/2017 Sb. Podle ustanovení čl. II. bodu 1. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány. Rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci je insolvenční zákon ve znění účinném do 30. 6. 2017, neboť o způsobu řešení úpadku dlužníka bylo rozhodnuto dne 24. 10. 2012 a současně k přezkumu pohledávek došlo dne 6. 1. 2013, tedy před účinností zákona č. 64/2017 Sb.

5. Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

6. Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ust. § 7 IZ je v posuzované věci občanský soudní řád ve znění účinném od 30. 9. 2017.

7. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně v odvoláním napadené části, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212 a § 212a odst. 1, 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) dospěl k závěru, že odvolání je důvodné a rozhodnutí je v napadené části zatíženo vadou, pro kterou je nutno ho v této části zrušit a vrátit soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

8. Z obsahu předmětného insolvenčního spisu KSOS 33 INS 21126/2012 dlužníka Luboše Komínka vyplývá, že -řízení bylo zahájeno insolvenčním návrhem dlužníka Luboše Komínka spojeného s návrhem na povolení oddlužení. -Dne 24. 10. 2012 č.d. A-5 soud zjistil úpadek dlužníka a povolil oddlužení. Insolvenčním správcem ustanovil JUDr. Kamila Andree, Olomouc, Honí nám. 4. -Dle protokolu z přezkumného jednání konaného dne 7. 1. 2013 č.d. B-20 bylo na jednání rozhodnuto, že oddlužení bude provedeno splátkovým kalendářem formou společného oddlužení manželů. -Usnesením ze dne 20. 2. 2013 č.d. B-3 soud schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře (a nikoliv formou společného oddlužení manželů, jak uvedl soud prvního stupně), které bude probíhat od března 2013 do února 2018. V usnesení soud stanovil poměr uspokojení věřitelů v tomto insolvenčním řízení i v insolvenčním řízení vedeném pod sp. zn. KSOS 33 INS 21123/2012 dlužnice Jiřiny Komínkové. -Zprávy o plnění oddlužení byly v daném řízení podávány současně i pro insolvenční řízení Jiřiny Komínkové vedené pod sp.zn. KSOS 33 INS 21123/2012. -Ve zprávě o splnění oddlužení dlužníků Luboše Komínka a Jiřiny Komínkové č.d. B-22 ze dne 25. 9. 2017 insolvenční správce sdělil, že srážkami zaslanými na účet majetkové podstaty v září 2017 bylo uhrazeno 100 % pohledávek věřitelů přihlášených do insolvenčního řízení. Plátci příjmu byla zaslána výzva k ukončení provádění srážek. Insolvenční správce vyúčtoval celkovou odměnu ve výši 90 000 Kč bez DPH, včetně DPH ve výši 108 900 Kč, z níž dosud uhrazeno 99 825 Kč, vyúčtoval hotové výdaje ve výši 16 500 Kč bez DPH, 19 965 Kč včetně DPH, z nichž dosud uhrazeno 19 965 Kč. Odměna a hotové výdaje

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová v oddlužení plněním splátkového kalendáře od 03/2013-do 09/2017 činila 82 500 Kč bez DPH, 21 % DPH 17 325 Kč celkem 99 825 Kč a hotové výdaje ve výši 16 500 Kč, 21 % DPH 3 465 Kč, celkem 19 965 Kč. Za dobu od rozhodnutí o úpadku do konce měsíce předcházejícího měsíci, v němž nastaly účinky schválení oddlužení za pět měsíců od 10/2012 do 02/2013 vyúčtoval odměnu ve výši 7 500 Kč + 21 % DPH 1 575 Kč, celkem 9 075 Kč, hotové výdaje insolvenční správce nevyúčtoval. V neposlední řadě správce v této zprávě sdělil, že přeplatek na splátkách je ve výši 7 548,72 Kč.

9. Z obsahu insolvenčního spisu dlužnice Jiřiny Komínkové sp. zn. KSOS 33 INS 21123/2012 vedeného v elektronické podobě vyplývá, že -řízení bylo zahájeno insolvenčním návrhem dlužnice Jiřiny Komínkové spojeným s návrhem na povolení oddlužení. -Dne 24. 10. 2012 č.d. A-6 soud zjistil úpadek dlužnice a povolil oddlužení. Insolvenčním správcem ustanovil JUDr. Kamila Andree, Olomouc, Honí nám. 4. -Usnesením ze dne 20. 2. 2013 č.d. B-4, soud schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře, které bude probíhat od března 2013 do února 2018. V usnesení soud stanovil poměr uspokojení věřitelů v tomto insolvenčním řízení i v insolvenčním řízení vedeném pod sp. zn. KSOS 33 INS 21126/2012 dlužníka Luboše Komínka. -Zprávy o plnění oddlužení byly podávány současně i pro insolvenční řízení Lubomíra Komínka. -Zpráva o splnění oddlužení dlužníků Luboše Komínka a Jiřiny Komínkové č.d. B-22 ze dne 25. 9. 2017 je v obou insolvenčních spisech shodného znění. -Usnesením ze dne 6. 11. 2017 č.d. B-23 vzal soud prvního stupně na vědomí splnění oddlužení dlužnice Jiřiny Komínkové, zprostil funkce insolvenčního správce JUDr. Kamila Andree, schválil odměnu insolvenčního správce ve výši 99 825 Kč včetně DPH a náhradu hotových výdajů ve výši 19 965 Kč včetně DPH, které byly správci zálohově uhrazeny, a osvobodil dlužnici od placení pohledávek.

10. Podle § 413 IZ splnění oddlužení vezme insolvenční soud na vědomí rozhodnutím, proti němuž není odvolání přípustné; právní mocí tohoto rozhodnutí insolvenční řízení končí. Současně insolvenční soud rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce.

11. Podle § 38 odst. 1, věty první IZ, insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. Podle věty třetí citovaného zákonného ustanovení, je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu.

12. S účinností od 1. 1. 2013 byla vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů (dále jen vyhláška) změněna zákonem č. 488/2012 Sb. Podle čl. II. přechodných ustanovení tohoto zákona, v insolvenčních řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se postupuje podle vyhlášky č. 313/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky (tj. do 31. 12. 2012), jestliže do dne nabytí účinnosti této vyhlášky již bylo vydáno rozhodnutí o způsobu řešení úpadku (viz § 4 odst. 1, odst. 2 IZ).

13. Rozhodným zněním vyhlášky č. 313/2007 Sb. v posuzované věci je vyhláška ve znění účinném do 31.12.2012, neboť o způsobu řešení úpadku (povoleno oddlužení dlužníka) bylo rozhodnuto usnesením ze dne 24. 10. 2012 č.d. A-5.

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová

14. Podle ustanovení § 3 písm. b) vyhlášky č. 313/2007 Sb. platí, že pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku oddlužení, činí odměna insolvenčního správce při oddlužení plněním splátkového kalendáře 750 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

15. Podle ustanovení § 7 odst. 4) vyhlášky insolvenčnímu správci náleží v souvislosti s výkonem jeho činnosti při oddlužení plněním splátkového kalendáře náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

16. V projednávané věci soud prvního stupně vyšel z nesprávné skutečnosti, že usnesením ze dne 20. 2. 2013 č.d. B-3 schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře formou společného oddlužení manželů, neboť tímto usnesením schválil pouze oddlužení plněním splátkového kalendáře dlužníka Luboše Komínka. Ani z obsahu insolvenčního spisu dlužnice Jiřiny Komínkové nevyplývá, že by obě insolvenční řízení byla spojena ke společnému řízení podle § 112 odst. 1 o.s.ř. (§ 7 IZ a zák. č. 182/2006 Sb. ve znění účinném do 1.1.2014). V obou insolvenčních řízeních tak soud schválil shodnému insolvenčnímu správci odměnu ve výši 99 825 Kč a náhradu hotových výdajů ve výši 19 965 Kč, obojí včetně DPH, což ve svých důsledcích v součtu znamená celkovou odměnu a náhradu hotových výdajů za dvě samostatně vedená insolvenční řízení ve výši 239 580 Kč. Tato souhrnná výše odměny a náhrady hotových výdajů za dvě samostatná insolvenční řízení za dobu trvání oddlužení 55 měsíců, z níž vyšel soud prvního stupně, neodpovídá úpravě zakotvené v § 3 písm. b) a § 7 odst. 4) vyhlášky č. 313/2007 Sb. ve znění účinném do 31.12.2012. Soud prvního stupně se v rozhodnutí navíc nevypořádal s tvrzeným přeplatkem dlužníků na uhrazených splátkách ve výši 7. 548,72 Kč, jak jej uvedl správce ve zprávě o splnění oddlužení č.d. B-22. Za této situace je závěr soudu prvního stupně o celkové odměně a náhradě hotových výdajů včetně DPH, byť odůvodněný tím, že již byly v plném rozsahu insolvenčnímu správci uhrazeny a dlužník již nebude správci nic hradit, navíc bez rozhodnutí, jak bude naloženo s přeplatkem ve výši 7 548,72 Kč a při souhrnné odměně a náhradě hotových výdajů za dvě samostatně vedená insolvenční řízení (sp. zn. KSOS 33 INS 21123/2012 a sp. zn. KSOS 33 INS 21126/2012) ve výši 239.580 Kč nesprávný a ve svých důsledcích i nepřezkoumatelný.

17. S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud odvoláním napadený výrok III. rozhodnutí soudu prvního stupně podle ustanovení § 219a odst. 1 písm. b) o.s.ř. zrušil a podle § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. věc vrátil v tomto rozsahu soudu prvního stupně k dalšímu řízení, v němž nově rozhodne o odměně a náhradě hotových výdajů insolvenčního správce náležející za oddlužení plněním splátkového kalendáře jednotlivce, neboť v projednávané věci nebylo schváleno společné oddlužení manželů, ani nebyla insolvenční řízení manželů Komínkových spojena v jedno společné řízení.

18. Vzhledem k důvodné odvolací námitce insolvenčního správce, že má též nárok na odměnu za dobu od povolení oddlužení do měsíce předcházejícího měsíci, v němž nastaly účinky schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře, odvolací soud připomíná svou ustálenou rozhodovací praxi vyjádřenou např. v rozhodnutích ze dne 20. 11. 2017, č. j. 1 VSOL 1067/2017-B-34, ze dne 23. 8. 2017, č. j. 1 VSOL 753/2017-B-33, ze dne 11. 4. 2017, č. j. 1 VSOL 256/2017-B-26. Odkaz soudu prvního stupně na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 9. 2015, č. j. 29 NSČR 54/2013-B-261, v němž je řešena odměna dvou správců vykonávajících funkci v jednom insolvenčním řízení, je nepřiléhavý,

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová

neboť v projednávané věci naopak soud prvního stupně přiznal jednomu insolvenčnímu správci odměnu za dvě insolvenční řízení, aniž tato byla rozhodnutím soudu spojena (což insolvenční zákon ve znění účinném do 1.1.2014 výslovně nezakazoval-viz dnes ustanovení § 83a IZ).

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné

Olomouc 24. ledna 2018

JUDr. Anna Hradilová, v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová