1 VSOL 1210/2015-A-16
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Váš dopis zn.: KSBR 32 INS 21340/2015 Naše spis. zn.: 1 VSOL 1210/2015-A-16 Krajskému soudu v Brně Vyřizuje Vladimíra Kvapilová Husova 15 telefon: 585532321 e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz 601 95 Brno datum: 19. listopadu 2015

Vrácení spisu bez věcného vyřízení věci

Po poradě odvolacího senátu vracíme spis Vaší spisové značky KSBR 32 INS 21340/2015, pod kterou probíhá insolvenční řízení ve věci dlužnice Marie Řiháčkové, neboť dle obsahu spisu není důvod k odvolací činnosti Vrchního soudu v Olomouci z dále uvedených důvodů.

Věc byla předložena odvolacímu soudu dne 11.11.2015 k rozhodnutí o odvolání dlužnice ze dne 15.10.2015 proti usnesení ze dne 12.10.2015, č.j. KSBR 32 INS 21340/2015-A-11, kterým byl insolvenční návrh dlužnice pro vady dle ust. § 128 odst. 1 IZ odmítnut. Především odvolací soud konstatuje, že odvolání ze dne 15.10.2015 (A-12) bylo soudu prvního stupně doručeno poštou a nebylo dlužnicí podepsáno. Vzhledem k tomu, že napadené usnesení není rozhodnutím (insolvenčního soudu) vyjmenovaným v ust. § 93 IZ, pak měl ze strany soudu prvního stupně následovat postup dle ust. § 43 odst. 2, v návaznosti na ust. § 79 odst. 1 o.s.ř. (§ 7 IZ) a vyzvat dlužnici k odstranění této vady. Nicméně po předložení věci odvolacímu soudu, dlužnice v podání ze dne 19.10.2015 mj. uvedla, že bere zpět odvolání proti usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu a to v plném rozsahu, jelikož toto odvolání nepodávala a ani není opatřeno jejím podpisem. Jelikož dlužnice v podání ze dne 19.10.2015 (které opatřila svým podpisem) tvrdí, že nejde o její odvolání, bylo by za této situace již nadbytečné jí vyzývat k odstranění vad (spočívající v absenci podpisu) a jelikož autora tohoto odvolání nelze ze spisu dovodit, pak k podání ze dne 15.10.2015 nelze přihlížet. Usnesení ze dne 12.10.2015 (A-11) je proto možno opatřit právní mocí (15 dnem od doručení dlužnici) a v insolvenčním rejstříku vyznačit tuto insolvenční věc za pravomocně skončenou.

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu