1 VSOL 1208/2017-B-37
č. j. KSOS 34 INS 29732/2014 1 VSOL 1208/2017-B-37

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Karlou Trávníčkovou v insolvenční věci

dlužnice: Lenka anonymizovano , anonymizovano , IČO 75179385 bytem Bartákova 841/33, 795 01 Rýmařov

o vydání výtěžku zajištěnému věřiteli, k odvolání věřitele Ivo anonymizovano , bytem 783 46 Těšetice 67 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. listopadu 2017, č.j. KSOS 34 INS 29732/2014-B-30

takto:

Odvolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

1. Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně udělil soud insolvenční správkyni Mgr. Ing. Ivaně Zálešákové souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení ve výši 430 401,30 Kč zajištěnému věřiteli č. 5: Raiffeisenbank a.s., IČ: 49240901, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 s tím, aby tuto částku vyplatila zajištěnému věřiteli do 15 dnů od právní moci usnesení (výrok I.), dále správkyni uložil, aby ve lhůtě 30 dnů podala insolvenčnímu soudu zprávu o provedeném vydání výtěžku zajištěnému věřiteli (výrok II.) a povolil insolvenční správkyni zálohu na odměnu ve výši 52 598,70 Kč (výrok III.).

2. Proti tomuto usnesení, a to výslovně proti výroku I., podal odvolání věřitel Ivo anonymizovano , které vzal zpět podáním ze dne 1. 12. 2017, doručeným soudu dne 4. 12. 2017.

3. Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

4. Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je občanský soudní řád ve znění účinném od 30.9.2017.

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová isir.justi ce.cz

5. Podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

6. Podle § 218c o.s.ř. o zastavení odvolacího řízení pro zpětvzetí odvolání před zahájením jednání před odvolacím soudem a o odmítnutí odvolání podle § 218 nebo podle § 218a může rozhodnout jen předseda senátu odvolacího soudu nebo pověřený člen senátu.

7. Podle § 222 odst. 1 o.s.ř. jestliže odvolatel vezme odvolání zpět, právní moc napadeného rozhodnutí nastane, jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

8. Vzhledem k tomu, že odvolání bylo vzato zpět dříve, než o něm bylo odvolacím soudem rozhodnuto, odvolací soud podle shora citovaného ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. odvolací řízení zastavil.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné (§ 238 odst. 1, psím. e/ o.s.ř.).

Olomouc 11. ledna 2018

JUDr. Karla Trávníčková, v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová