1 VSOL 1201/2015-B-35
KSOS 40 INS 11779/2014 1 VSOL 1201/2015-B-35

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužníka Lukáše anonymizovano , anonymizovano , bytem Olomouc, I. P. Pavlova 853/14, PSČ 779 00, o způsobu řešení úpadku dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 17.9.2015, č.j. KSOS 40 INS 11779/2014-B-28

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně podle ust. § 405 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen IZ ), rozhodl o neschválení oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře (výrok I.), podle ustanovení § 405 odst. 2 IZ prohlásil na majetek dlužníka konkurs (výrok II.), podle ust. § 314 odst. 1 písm. a) IZ rozhodl, že konkurs bude veden jako nepatrný (výrok III.), vyslovil, že účinky rozhodnutí o prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku (výrok IV.) a vyzval osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, aby napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale insolvenčnímu správci (výrok V.).

V odůvodnění usnesení soud prvního stupně uvedl, že v řízení vyšly najevo skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly zamítnutí návrhu na povolení oddlužení, neboť přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení je lehkomyslný a nedbalý. Dlužník neposkytuje součinnost insolvenčnímu správci, neplatí řádně zálohy na jeho odměnu a hotové výdaje, nesděluje aktuální údaje o svém pobytu, zaměstnavateli a příjmu, a proto nelze posoudit, zda jsou jeho příjmy dostatečné k uspokojení nezajištěných věřitelů v rozsahu 30 % jejich pohledávek. Zálohu na úhradu odměny a hotových výdajů insolvenčního správce dlužník naposledy zaplatil za měsíc květen až srpen 2014. Na tomto základě soud prvního stupně oddlužení dlužníka neschválil a rozhodl o způsobu řešení jeho úpadku konkursem s tím, že konkurs bude veden jako nepatrný.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání, v němž namítal, že se snažil s insolvenčním správcem komunikovat prostřednictvím e-mailu a telefonu, správce s ním však do září 2015 nekomunikoval. V září 2014 správci zaslal zálohu na úhradu jeho odměny a hotových výdajů, následně s ním však správce přestal komunikovat, a proto přestal zálohy platit. Insolvenční správce reagoval až na jeho e-mailovou poštu dne 4.9.2015 a navrhl mu setkání, dále jej však správce nekontaktoval. V září 2015 dlužník zaplatil zálohu na odměnu a hotové výdaje správce a správce informoval o adrese aktuálního bydliště Olomouc, I. P. Pavlova 853/14, PSČ 779 00, o změně e-mailové adresy a o pracovním poměru. Dlužník argumentoval tím, že insolvenčnímu správci při prvním kontaktu sdělil telefonní číslo, které nezměnil. Dlužník žádal o změnu insolvenčního správce z důvodu změny bydliště a navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

K odvolání dlužník připojil pracovní smlouvu ze dne 16.9.2015, uzavřenou se zaměstnavatelem MB TOOL s.r.o., se sídlem Lutín, Třebčín 222, PSČ 783 42, IČ: 26276151, včetně přílohy- mzdové zařazení-pracovní náplň a e-mailovou komunikaci s insolvenčním správcem ze dne 4.9.2015, v níž dlužník správci sdělil aktuální adresu bydliště I.P. Pavlova 14, Olomouc, PSČ 779 00, žádal o sdělení čísla účtu správce pro zasílání záloh a uvedl, že na dárce-jeho otce-nebylo a není vedeno insolvenční řízení.

K odvolání dlužníka se vyjádřil insolvenční správce tak, že přístup dlužníka k insolvenčnímu řízení je od počátku lehkovážný a nedbalý. Uvedl, že se opakovaně bezvýsledně snažil kontaktovat dlužníka na adrese Bruntál, Nádražní 955/11, dlužník však na zanechané vzkazy nereagoval a bezvýsledná byla i snaha o telefonní kontaktování dlužníka. Dlužník soudu ani správci nesdělil změnu adresy bydliště, neboť ani soudu se nedařilo dlužníkovi doručovat korespondenci. Změnu bydliště dlužník oznámil až v souvislosti s jednáním soudu dne 1.9.2015 a změnu zaměstnavatele neoznámil vůbec. Poté, co dlužník správce prostřednictvím e-mailu v září 2015 kontaktoval, správce na e-mailovou poštu okamžitě reagoval, nicméně po nabídce správce k setkání dlužník reagovat přestal. Dlužník řádně nehradí zálohy na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce, správci z tohoto titulu dluží 9.900 Kč.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Z obsahu spisu se podává, že insolvenční řízení v posuzované věci bylo zahájeno dne 28.4.2014 insolvenčním návrhem dlužníka spojeným s návrhem na povolení oddlužení, jímž se dlužník domáhal rozhodnutí o svém hrozícím úpadku a jeho řešení oddlužením ve formě plnění splátkového kalendáře. V návrhu dlužník uvedl korespondenční adresu Bruntál, Nádražní 11, PSČ: 792 01. Soud prvního stupně usnesením ze dne 30.5.2014, č.j. KSOS 40 INS 11779/2014-A-5, rozhodl o úpadku dlužníka Lukáše anonymizovano , insolvenčním správcem ustanovil Ing. Petra Režnického, se sídlem Ostrava, Bohumínská 788/61, dlužníku povolil řešení úpadku oddlužením a dlužníku uložil, aby počínaje měsícem květnem 2014 platil insolvenčnímu správci zálohu na odměnu a hotové výdaje ve výši 900 Kč měsíčně (navýšenou o DPH v zákonem stanovené výši, je-li správce plátcem této daně), a to vždy nejpozději do konce daného kalendářního měsíce a dlužníku uložil, aby neprodleně kontaktoval insolvenčního správce a dohodl s ním způsob provádění plateb. Podáním doručeným soudu dne 31.5.2014 insolvenční správce sdělil, že není plátcem DPH. Dne 28.8.2014 proběhlo u soudu prvního stupně přezkumné jednání a první schůze věřitelů, insolvenční správce uvedl, že dlužník řádně nehradí zálohy na jeho odměnu, což dlužník vysvětlil tím, že byl práce neschopný a částka je deponována u zaměstnavatele s tím, že odměnu doplatí ve lhůtě 1 měsíce. Podáním ze dne 29.9.014, doručeným soudu dne 5.10.2014, insolvenční správce oznámil, že dlužník doplatil zálohy na odměnu. V podání doručeném soudu dne 4.11.2014 dlužník označil korespondenční adresu Bruntál, Šmilovského 663/1, PSČ: 792 01. Písemnosti zasílané soudem dlužníkovi na tuto adresu, jakož i na adresu Bruntál, Nádražní 11, PSČ: 792 01, se od února 2015 vracely jako nedoručené s tím, že písemnosti nebyly dlužníkem vyzvednuty a dlužník nemá na těchto adresách domovní schránku. Na schůzi věřitelů konané dne 1.9.2015 insolvenční správce uvedl, že mu dlužník neposkytuje součinnost, nekomunikuje s ním a neplatí zálohu na odměnu a hotové výdaje správce, naposledy zálohu zaplatil v srpnu 2014. Schůze věřitelů rozhodla o oddlužení ve formě plnění splátkového kalendáře. Ke dni vydání napadeného usnesení se ve spise nenacházelo oznámení dlužníka o změně adresy bydliště. Adresu bydliště Olomouc, I.P. Pavlova 853/14, PSČ 779 00, dlužník označil až v odvolání proti napadenému usnesení.

Podle ustanovení § 405 odst. 1 IZ, insolvenční soud oddlužení neschválí, jestliže v průběhu insolvenčního řízení vyšly najevo skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení.

Podle ustanovení § 405 odst. 2 IZ, jestliže insolvenční soud oddlužení neschválí, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem.

Podle ustanovení § 395 odst. 2 IZ, insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení i tehdy, jestliže dosavadní výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení.

Odvolací soud přezkoumal závěr soudu prvního stupně o tom, že dlužník přistupuje lehkomyslně a nedbale k plnění svých povinností v insolvenčním řízení a s tímto závěrem soudu prvního stupně se ztotožňuje. Odvolací soud vychází především ze skutečnosti, že dlužník soustavně porušuje povinnost platil insolvenčnímu správci měsíčně zálohu na odměnu a hotové výdaje, která mu byla uložena usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 30.5.2014, č.j. KSOS 40 INS 11779/2014-A-5. Dlužník od počátku tuto povinnost řádně neplnil, dlužnou zálohu na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce za období od rozhodnutí o úpadku do 30.9.2014 zaplatil až dodatečně ke dni 5.10.2014 v reakci na usnesení soudu prvního stupně o neschválení oddlužení a prohlášení konkursu na jeho majetek ze dne 21.10.2010, č.j. KSOS 40 INS 11779/2014-B-5. Po zrušení tohoto rozhodnutí usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 11.3.2015, č.j. 1 VSOL 1344/2014-B-22, KSOS 40 INS 11779/2014, dlužník opět zálohy na odměnu a hotové výdaje správce neplatil, pouze v září 2015 zaplatil částku 900 Kč a k říjnu 2015 správci z tohoto titulu dluží částku 9.900 Kč. K tíži dlužníka odvolací soud zohlednil rovněž skutečnost, že dlužník soudu včas neoznamoval změnu adresy pro doručování písemností, což vyplývá z obsahu spisu, neboť písemnosti zasílané mu soudem na označené adresy se od února 2015 vracely soudu jako nedoručené s tím, že písemnosti nebyly dlužníkem vyzvednuty a dlužník nemá na těchto adresách domovní schránku. Dlužník v odvolání sám potvrdil, že rovněž insolvenčnímu správci oznámil aktuální adresu bydliště Olomouc, I. P. Pavlova 853/14, PSČ 779 00, až v září 2015 (stejně jako soudu). Oddlužení jako sanační způsob řešení dlužníkova úpadku přitom vyžaduje aktivní přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení, a to jak ve vztahu k soudu, tak ve vztahu k insolvenčnímu správci a je třeba, aby dlužník byl vždy pro soud i pro insolvenčního správce kontaktní.

Na základě výše uvedených skutečností lze uzavřít, že přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení je lehkomyslný a nedbalý (srov. závěry usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 17.6.2015, sp. zn. 29 NSČR 47/2013, které je veřejnosti přístupné na webových stránkách Nejvyššího soudu ČR). Dalšími spornými skutečnostmi argumentovanými soudem prvního stupně se proto odvolací soud z důvodu nadbytečnosti a ekonomie řízení nezabýval.

Soud prvního stupně tudíž postupoval správně, pokud oddlužení dlužníka dle ustanovení § 405 odst. 1 IZ neschválil a současně rozhodl o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem (§ 405 odst. 2 IZ). Jelikož dlužník není podnikatelem, je správný závěr soudu prvního stupně o tom, že jeho konkurs je třeba řešit jako nepatrný (§ 314 odst. 1 IZ).

Pro úplnost odvolací soud dodává, že změna bydliště dlužníka není bez dalšího důvodem pro změnu osoby insolvenčního správce.

Z důvodů shora uvedených proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné dle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 26.ledna 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu