1 VSOL 1192/2017-A-10
KSBR 29 INS 18658/2017 1 VSOL 1192/2017-A-10

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a JUDr. Táni Šimečkové v insolvenční věci dlužníka Jana anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Úvaly, Pražská 276, PSČ 250 82, o insolvenčním návrhu dlužníka, k odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19. 10. 2017, č. j. KSBR 29 INS 18658/2017-A-5,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19. 10. 2017, č. j. KSBR 29 INS 18658/2017-A-5 se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně podle ustanovení § 105 odst. 2 o.s.ř. vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena Krajskému soudu v Praze jako insolvenčnímu soudu místně příslušnému. V odůvodnění uvedl, že dlužník v návrhu uvedl jako adresu svého bydliště Úvaly, Pražská 276, PSČ 250 82, a tato adresa je rovněž uvedena v Centrální evidenci obyvatel. Podle zákona o soudech a soudcích patří obec Úvaly do obvodu Okresního soudu Praha-východ a ten pak do obvodu Krajského soudu v Praze. Krajský soud v Brně proto není ani soudem na výběr daným, ani soudem výlučně místně příslušným (§ 87 a § 88 o.s.ř.), a ani neshledal důvodným postup podle ustanovení § 7b odst. 5 IZ. isir.justi ce.cz

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník včas odvolání, ve kterém namítal, že na adrese trvalého bydliště, která je fakticky adresou Městskou úřadu v Úvalech, se fyzicky nezdržuje, pobývá v lokalitách spadajících do obvodu působnosti Krajského soudu v Brně, a i s ohledem na své budoucí pracovní aktivity se bude částečně zdržovat v oblastech spadajících do obvodu působnosti Krajského soudu v Brně, který je dle ustanovení § 85 odst. 1 o.s.ř. jedním ze soudů, pod které dlužník spadá. Navrhoval, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 IZ, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je občanský soudní řád ve znění účinném od 30.9.2017.

S účinností od 1.7.2017 byl zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), novelizován zákonem č. 64/2017 Sb. Podle ustanovení čl. II. bodu 1. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Rozhodným zněním insolvenčního zákona je zákon ve znění účinném od 1.7.2017 (dále jen IZ ).

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že dlužník se návrhem, doručeným soudu dne 9. 10. 2017, ze své datové schránky domáhal, aby Krajský soud v Praze rozhodl o úpadku dlužníka. V návrhu uvedl adresu svého bydliště Úvaly, Pražská 276, PSČ 250 82 a o žádném jiném obecném soudu se nezmiňoval. Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 9. 10. 2017 v 9:27 hodin.

Z insolvenčního rejstříku vyplývá, že tomuto návrhu předcházely již čtyři insolvenční návrhy dlužníka podané vždy u Krajského soudu v Praze, přičemž obsahově stejný insolvenční návrh ze dne 8.10.2017, který dlužník nyní podal dne 9. 10. 2017 u Krajského soudu v Brně, podal současně též u Krajského soudu v Praze (KSPH 66 INS 18675/2017), Krajského soudu v Ostravě (KSOS 34 INS 18681/2017) a Krajského soudu v Českých Budějovicích ( KSCB 44 INS 18949/2017).

-Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 10. 10. 2017, č. j. KSPH 66 INS 18675/2017-A-8, které nabylo právní moci dne 8. 11. 2017, bylo řízení o totožném insolvenčním návrhu ze dne 8.10.2017 zastaveno pro překážku věci zahájené podle ustanovení § 83 odst. 1 o.s.ř. -Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 10. 10. 2017, č. j. KSOS 34 INS 18681/2017-A-4, které nabylo právní moci dne 7. 11. 2017, vyslovil svou místní nepříslušnost k řízení o totožném insolvenčním návrhu ze dne 8.10.2017 s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena Krajskému soudu v Praze. Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 28. 11. 2017, č. j. KSPH 66 INS 18681/2017-A-10 bylo insolvenční řízení zastaveno z důvodu překážky věci zahájené podle ustanovení § 83 odst. 1 o.s.ř. -Krajský soud v Českých Budějovicích usnesení ze dne 23. 10. 2017, č. j. KSCB 44 INS 18949/2017-A-4, které nabylo právní moci dne 15. 11. 2017, vyslovil svou místní nepříslušnost o totožném insolvenčním návrhu ze dne 8.10.2017 s tím, že po právní moci tohoto rozhodnutí bude věc postoupena místně příslušnému Krajskému soudu v Praze. Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 28. 11. 2017, č. j. KSPH 66 INS 18949/2017-A-9 bylo rozhodnuto o zastavení insolvenčního řízení pro překážku věci zahájené podle ustanovení § 83 odst. 1 o.s.ř. s odůvodněním, že namítá-li dlužník v řízení vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 29 INS 18658/2017, že tento insolvenční soud je místně příslušným soudem, je na místě zastavit zbývající dvě řízení postoupená Krajskému soudu v Praze, v nichž dlužník odvolání nepodal.

Podle ustanovení § 7b odst. 1 IZ pro insolvenční řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka. Pro insolvenční řízení proti dlužníku, který je zapsán v obchodním rejstříku, je příslušný soud, v jehož obvodu byl obecný soud dlužníka ke dni, který předchází o 6 měsíců okamžik zahájení insolvenčního řízení; není-li takový soud, je příslušný soud podle věty první.

Podle ustanovení § 7b odst. 5 IZ insolvenční soud, u něhož insolvenční řízení probíhá, učiní i před rozhodnutím o místní příslušnosti opatření, která nesnesou odkladu a rozhodne o jmenování prozatímního věřitelského výboru, o jmenování předběžného správce, o tom, že se insolvenční návrh ani jiné dokumenty v insolvenčním rejstříku nezveřejňují, o odmítnutí insolvenčního návrhu nebo o odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou bezdůvodnost.

Podle ustanovení § 85 odst. 1 o.s.ř. nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale. Nelze-li zjistit bydliště fyzické osoby nebo nelze-li zjistit, v obvodu kterého okresního soudu se fyzická osoba zdržuje, nebo lze-li to zjistit jen s velkými obtížemi, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu se nachází místo trvalého pobytu evidované v informačním systému evidence obyvatel podle zákona o evidenci obyvatel, popřípadě místo jiného pobytu evidované podle jiných právních předpisů.

Ze shora citovaného ustanovení § 85 odst. 1 o.s.ř. vyplývá, že obecným soudem fyzické osoby je především okresní soud, v jehož obvodu má bydliště a teprve nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje.

Dlužník podal čtyři totožné insolvenční návrhy ze dne 8. 10. 2017, kterými se domáhal, aby Krajský soud v Praze rozhodl o jeho úpadku, přičemž tyto návrhy adresoval Krajskému soudu v Praze, Krajskému soudu v Ostravě, Krajskému soudu v Brně a Krajskému soudu v Českých Budějovicích. Teprve v odvolání proti rozhodnutí, kterým Krajský soud v Brně vyslovil svou místní nepříslušnost, dlužník namítá, že právě tento soud je jeho obecným soudem ve smyslu ustanovení § 85 odst. 1, když ovšem pouze obecně konstatuje, že pobývá v lokalitách spadajících do obvodu působnosti Krajského soudu v Brně a s ohledem na své budoucí pracovní aktivity se bude částečně zdržovat v oblastech spadajících do obvodu působnosti tohoto soudu.

Za situace, že dlužník neuvádí žádné konkrétní skutečnosti, na základě nichž by bylo možno usoudit, že jeho obecným soudem je právě některý okresní soud v obvodu Krajského soudu v Brně, odvolací soud ve shodě se soudem prvního stupně uzavírá, že místně příslušným pro insolvenční řízení dlužníka je Krajský soud v Praze a nikoliv Krajský soud v Brně.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně podle ustanovení § 219 o.s.ř., jako věcně správné, potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost

dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 19. prosince 2017

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu