1 VSOL 1192/2016-B-34
KSOS 8 INS 1041/2011 1 VSOL 1192/2016-B-34

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a JUDr. Táni Šimečkové v insolvenční věci dlužnice Štěpánky anonymizovano , anonymizovano , bytem Třinec- Kanada, Míru 17, PSČ 739 61, o určení odměny a hotových výdajů insolvenční správkyně JUDr. Adély Konvičkové, se sídlem Frýdek-Místek, Řeznická 29, PSČ 738 01, k odvolání této insolvenční správkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 13.6.2016, č.j. KSOS 8 INS 1041/2011-B-26,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku III. m ě n í tak, že insolvenční správkyni JUDr. Adéle Konvičkové se určuje odměna ve výši 57.172,50 Kč včetně DPH a náhrada hotových výdajů ve výši 11.071,50 Kč včetně DPH.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně podle ustanovení § 413 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), vzal na vědomí splnění oddlužení dlužnice Štěpánky anonymizovano plněním splátkového kalendáře (výrok I.), zprostil JUDr. Adélu Konvičkovou funkce insolvenčního správce (výrok II.), schválil odměnu insolvenčního správce ve výši 54.450 Kč včetně DPH a náhradu hotových výdajů ve výši 10.890 Kč včetně DPH tím, že tyto částky již byly správci zálohově uhrazeny (výrok III.), osvobodil dlužnici od placení pohledávek (výrok IV.) a deklaroval, že osvobození se vztahuje i isir.justi ce.cz na ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužníku pro tyto pohledávky právo postihu (výrok V.). V odůvodnění k výroku III. uvedl, že insolvenčnímu správci náleží podle ustanovení § 3, písm. b) vyhlášky č. 313/2007 Sb. odměna ve výši 750 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, tj. za 60 měsíců tedy částka ve výši 45.000 Kč navýšená o DPH dle ustanovení § 38 odst. 1 IZ v celkové výši 9.450 Kč, celkem tedy částka ve výši 54.450 Kč. Dále insolvenčnímu správci náleží dle ustanovení § 7 odst. 4 vyhlášky č. 313/2007 Sb. náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, tj. za 60 měsíců částka ve výši 9.000 Kč, navýšená o DPH dle ustanovení § 38 odst. 1 IZ ve výši 1.890 Kč, celkem tedy částka ve výši 10.890 Kč. Dále uvedl, že soud nepřiznal insolvenčnímu správci odměnu a hotové výdaje před schválením oddlužení v celkové výši 3.267 Kč včetně DPH (sestávající z odměny ve výši 2.722,50 Kč, hotových výdajů ve výši 544,50 Kč a příslušného DPH, a to za období 2/11 až 4/11). Neshledal totiž důvody k doplacení odměny a hotových výdajů, když má za to, že sice činnosti insolvenčního správce za období od povolení do schválení oddlužení vykazuje znaky vyššího pracovního nasazení (např. zjišťování majetkových poměrů dlužníka, příprava přezkumného jednání-vyhotovení přezkumných listů, popěrná činnost, soupis majetkové podstaty dlužníka, zpráva o dosavadní činnosti, aktivní účast u soudu apod.), avšak po provedení těchto úkonů v následujících měsících i letech po schválení oddlužení činnost insolvenčního správce často spočívá v odborně i časově méně náročných a rutinních úkonech, a tím se počáteční vyšší aktivita insolvenčního správce kompenzuje.

Proti tomuto rozhodnutí, a to výslovně proti výroku III., podala insolvenční správkyně včas odvolání, ve kterém brojila proti nepřiznání odměny ve výši 2.722,50 Kč včetně DPH a náhrady hotových výdajů ve výši 544,50 Kč včetně DPH za období od rozhodnutí o úpadku (únor 2011) do konce měsíce předcházejícího měsíci, v němž nastaly účinky schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře (duben 2011). Současně uvedla, že zálohu na pokrytí vzniklého nedoplatku (ve výši celkem 3.267 Kč) dlužnice uhradila dne 28.4.2016 na účet oddlužení, na kterém zůstává tato částka deponována do doby konečného rozhodnutí. V této souvislosti se insolvenční správkyně dovolávala judikatury obou vrchních soudů, které v řadě rozhodnutí přisvědčily názoru insolvenční správkyně, že jí přísluší odměna a náhrada hotových výdajů též za období před schválením oddlužení, a dále upozorňovala na rozdílnou praxi samotného Krajského soudu v Ostravě, který při schvalování odměny za toto období postupuje nejednotně. Navrhovala, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně změnil tak, že jí přizná také nárok na odměnu a náhradu hotových výdajů za období od rozhodnutí o úpadku do konce měsíce předcházejícího měsíci, v němž nastaly účinky schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře ve výši celkem 3.267 Kč, případně pokud by nepřiznal za uvedené období náhradu hotových výdajů paušální částkou 150 Kč za měsíc + DPH (544,50 Kč), pak navrhuje, aby jí byla přiznána náhrada skutečně vynaložených nákladů v podobě poštovného v celkové výši 218 Kč.

Dlužnice se k podanému odvolání insolvenční správkyně nevyjádřila.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 IZ, § 212, § 212a o.s.ř.), a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Podle ustanovení § 7 IZ, ve znění účinném od 1.1.2014, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je občanský soudní řád ve znění účinném od 1.1.2014.

S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb., změněn zákonem č. 294/2013 Sb. (dále jen IZ ). Podle čl. II. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci je insolvenční zákon ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen IZ ).

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že usnesením ze dne 4.2.2011, č.j. KSOS 8 INS 1041/2011-A-4, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 4.2.2011 v 10:26 hod., a nabylo právní moci dne 4.2.2011, bylo mimo jiné rozhodnuto o úpadku dlužnice Štěpánky anonymizovano , insolvenční správkyní ustanovena JUDr. Adéla Konvičková, povoleno řešení úpadku oddlužením a deklarováno, že účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Usnesením ze dne 28.4.2011, č.j. KSOS 8 INS 1041/2011-B-7, soud schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře s tím, že první splátku je povinna zaplatit nejpozději do 31.5.2011, takže oddlužení splátkovým kalendářem bude probíhat od května 2011 do dubna 2016. Toto usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 28.4.2011 v 9:41 hod. a nabylo právní moci dne 3.5.2011. Insolvenční správkyně ve zprávě o splnění oddlužení uvedla, že za období od května 2011 do dubna 2016 jí byla dlužnicí zálohově zaplacena odměna ve výši 45.000 Kč (60 x 750 Kč, + 20% DPH za 20 měsíců a 21% DPH za 40 měsíců, celkem odměna ve výši 54.450 Kč /doplatek DPH 150 Kč/). Dále vyúčtovala odměnu za období od rozhodnutí o úpadku (únor 2011) do konce měsíce předcházejícího měsíci, v němž nastaly účinky schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře (duben 2011) ve výši 2.250 Kč (3 x 750 Kč + 21% DPH, tedy odměnu ve výši 2.722,50 Kč), a proto požadovala, aby jí byla schválena odměna ve výši celkem 57.172,50 Kč (z toho uhrazeno 54.300 Kč). Ohledně hotových výdajů uvedla, že za dobu od května 2011 do dubna 2016 jí byly dlužnicí zálohově zaplaceny hotové výdaje ve výši 9.000 Kč (60 x 150 Kč) + 20% DPH za dvacet měsíců a 21% DPH za 40 měsíců (zbývá doplatit DPH ve výši 30 Kč), celkem náhrada hotových výdajů ve výši 10.860 Kč. Dále vyúčtovala náhradu hotových výdajů za období od rozhodnutí o úpadku (únor 2011) do konce měsíce předcházejícího měsíci, v němž nastaly účinky schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře (duben 2011), ve výši 450 Kč (3 x 150 Kč) + 21% DPH ve výši 94,50 Kč, tj. 544,50 Kč a poštovné ve výši 218 Kč, a proto požadovala, aby jí byla schválena náhrada hotových výdajů ve výši 11.434,50 Kč (10.890 + 544,50), případně ve výši 11.108 Kč (10.890 + 218). Současně uvedla, že rozdíl mezi výší nároku na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce za dobu od rozhodnutí o úpadku do skončení schváleného oddlužení a vyplacenými zálohami ve výši 3.477 Kč sestávající z doplatku na DPH ve výši 180 Kč (150 Kč na odměnu + 30 Kč na hotové výdaje) a 3.267 Kč byl dlužnicí uhrazen a zůstává deponován. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím.

Podle ustanovení § 413 IZ splnění oddlužení vezme insolvenční soud na vědomí rozhodnutím, proti němuž není odvolání přípustné; právní mocí tohoto rozhodnutí insolvenční řízení končí. Současně insolvenční soud rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce.

Podle ustanovení § 38 odst. 1, věty první, IZ insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. Podle věty třetí tohoto ustanovení, je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu.

S účinností od 1.1.2014 byla vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů (dále jen vyhláška ) změněna zákonem č. 398/2013 Sb. Podle čl. II. přechodných ustanovení tohoto zákona, v insolvenčních řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se postupuje podle vyhlášky č. 313/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky (tj. do 31.12.2013), jestliže do dne nabytí účinnosti této vyhlášky již bylo vydáno rozhodnutí o způsobu řešení úpadku.

Rozhodným zněním vyhlášky č. 313/2007 Sb. v posuzované věci je vyhláška ve znění účinném do 31.12.2013, neboť o způsobu řešení úpadku (schváleno oddlužení dlužnice plnění splátkového kalendáře) bylo rozhodnuto usnesením ze dne 28.4.2011, č.j. KSOS 8 INS 1041/2011-B-7, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 28.4.2011 v 9:41 hod.

Podle § 3 písm. b) prováděcí vyhlášky pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku oddlužení, činí odměna insolvenčního správce při oddlužení plněním splátkového kalendáře 750 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Podle § 7 prováděcí vyhlášky výše náhrady cestovních nákladů se řídí zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Insolvenčnímu správci náleží v souvislosti s výkonem jeho činnosti při oddlužení plněním splátkového kalendáře náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Promítnuto na poměry projednávané věci odvolací soud konstatuje, že insolvenční správkyně má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Účinky schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře nastaly zveřejněním rozhodnutí v insolvenčním rejstříku dne 28.4.2011 v 9:41 hod., takže insolvenční správkyni náleží odměna ve výši 750 Kč za dobu od měsíce dubna 2011 v němž nastaly účinky schváleného oddlužení (nikoliv až od května 2011), do zaplacení poslední 60. splátky v měsíci dubnu 2016, tedy za 61 měsíců po 750 Kč, tj. 45.750 Kč s 21% DPH ve výši 9.607,50 Kč, odměna celkem 55.357,50 Kč, a dále za stejné období náhrada hotových výdajů ve výši 9.150 Kč + 21% DPH ve výši 1.921,50 Kč, celkem náhrada hotových výdajů 11.071,50 Kč.

Dále odvolací soud na rozdíl od soudu prvního stupně konstatuje, že insolvenční správkyně má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s řádným výkonem funkce též za období od rozhodnutí o úpadku (4.2.2011) do konce měsíce předcházejícího rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře (28.4.2011), i když tyto nároky nejsou kryty paušálními částkami stanovenými v § 3, písm. b) a § 7 odst. 4 prováděcí vyhlášky (srov. ustálená judikatura obou vrchní soudů, např např. rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 16.5.2012, č.j. KSPA 48 INS 14447/2010, 1 VSPH 620/2012-B-27 nebo rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26.11.2015, č.j. KSBR 31 INS 9044/2009, 1 VSOL 593/2015-B-54, ze dne 17. června 2016, č.j. KSBR 32 INS 7994/2010 1 VSOL 734/2016-B-54).

Za toto období, tj. za měsíce únor 2011 a březen 2011, náleží insolvenční správkyni odměna ve výši 2 x 750 Kč, tj. 1.500 Kč + 21% DPH ve výši 315 Kč, odměna celkem 1.815 Kč. Dále insolvenční správkyni náleží náhrada hotových výdajů za vyúčtované poštovné ve výši 218 Kč, nikoliv však paušální náhrada podle ustanovení § 7 odst. 4 vyhlášky (srov. shora citovaná judikatura obou vrchních soudů).

Insolvenční správkyni tedy náleží za dobu od rozhodnutí o úpadku (4.2.2011) do skončení účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře (duben

2016) odměna ve výši celkem 57.172,50 Kč (55.357,50 + 1.815) a náhrada hotových výdajů ve výši celkem 11.289,50 Kč (11.071,50 + 218).

Za situace, že dlužnice zálohami zaplatila insolvenční správkyni odměnu ve výši 54.300 Kč včetně DPH a náhradu hotových výdajů ve výši 10.860 Kč včetně DPH a dále v únoru 2016 uhradila doplatek DPH ve výši 180 Kč a v dubnu 2016 uhradila doplatek na odměnu a hotové výdaje za období o rozhodnutí do úpadku do konce měsíce předcházejícího rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře ve výši 3.447 Kč a tyto částky jsou deponovány, odpadá povinnost ukládat dlužnici doplacení těchto dlužných částek.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně ve výroku III. změnil tak, že určil odměnu insolvenční správkyně ve výši 57.172,50 Kč a náhradu hotových výdajů ve výši 11.071,50 Kč.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 18.října 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu