1 VSOL 1190/2015-A-8
KSBR 40 INS 23717/2015 1 VSOL 1190/2015-A-8

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužnice Jaroslavy anonymizovano , anonymizovano , bytem Hroznová Lhota, Tasov 118, PSČ 696 63, o insolvenčním návrhu dlužnice, k odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22. září 2015, č.j. KSBR 40 INS 23717/2015-A-3,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22. září 2015, č.j. KSBR 40 INS 23717/2015-A-3 se p o t v r z u j e.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně podle ust. § 128 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ) odmítl insolvenční návrh dlužnice s odůvodněním, že jde o návrh neurčitý, který neobsahuje všechny náležitosti ve smyslu citovaných ustanovení insolvenčního zákona, neboť v něm nejsou dostatečně popsány rozhodující skutečnosti osvědčující úpadek dlužnice. Dlužnice v návrhu opět (jako již v předchozích 16 návrzích) pouze uvedla, že po zodpovědném posouzení situace došla k závěru, že narostlou výši závazků a jejich příslušenství již není schopna reálně uspokojovat, stav úpadku dlužnice ve formě předlužení je zjevný, neboť její závazky převyšují její pohledávky. Dále dlužnice už jen citovala zákonnou definici úpadku ve formě platební neschopnosti. V insolvenčním návrhu tudíž opět chybí konkrétní označení věřitelů (alespoň dvou, a to uvedením jména, příjmení a bydliště, popř. identifikačního čísla,

či obchodní firmy nebo názvu, sídla a identifikačního čísla), vůči kterým dlužnice má peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, specifikace těchto závazků (výše závazků, údaje o splatnosti závazků) i tvrzení o platební neschopnosti dlužnice. Uvedené nedostatky způsobují vadnost insolvenčního návrhu a brání pokračování v insolvenčním řízení.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice včasné odvolání, v němž pouze uvedla, že má za to, že podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení je úplné a dostačující k zahájení insolvenčního řízení .

Podle ust. § 7 IZ v nyní platném znění platí, že nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7, § 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.) a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužnice není důvodné.

Odvolací soud v zájmu stručnosti rozhodnutí zcela odkazuje na odůvodnění napadeného usnesení, neboť jde o zjištění správná a úplná. Soud prvního stupně rovněž přiléhavě vyložil, v čem spočívají vady tohoto insolvenčního návrhu. Je proto nutno shodně se soudem prvního stupně uzavřít, že takto podaný insolvenční návrh není projednatelný. Lze dle něj sice insolvenční řízení zahájit, avšak nelze v něm pro uvedené vady pokračovat. Jelikož ust. § 128 odst. 1 IZ vylučuje, aby insolvenční soud vyzýval navrhovatele k odstranění vad insolvenčního návrhu, postupoval soud prvního stupně zcela správně, pokud takto vadný insolvenční návrh dlužnice odmítl.

Odvolací soud proto odvoláním napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné podle ust. §219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má- li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 19.listopadu 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu