1 VSOL 119/2012-A-10
KSBR 24 INS 24535/2011 1 VSOL 119/2012-A-10

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Jiřího anonymizovano , anonymizovano , bytem Medlice 75, PSČ 671 40, IČ: 75776553, o insolvenčním návrhu dlužníka, k odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3.1.2012, sp. zn. KSBR 24 INS 24535/2011-A-4

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3.1.2012, sp. zn. KSBR 24 INS 24535/2011-A-4 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně uložil dlužníkovi podle ust. § 108 odst. 1, 2 z. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), aby ve lhůtě do 5 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. V odůvodnění uvedl, že dlužník podal insolvenční návrh spojený s návrhem na prohlášení konkursu, ve kterém uvedl závazky nejméně ve výši 1.200.000,-Kč. Jeho majetek tvoří pouze nemovitosti ve společném jmění dlužníka jeho manželky, které jak vyplývá z přiložených listin jsou zatíženy zástavním právem smluvním ve prospěch Komerční banky, a.s. a dále zástavním právem exekutorským ve prospěch věřitele Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Dlužník nemá žádné finanční prostředky, a proto Insolvenční soud s ohledem na rozsah majetku dlužníka a předpokládaným nákladům řízení stanovil zálohu k jejich krytí, neboť prostředky nelze zajistit jinak.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník odvolání, ve kterém zopakoval, že nemá žádné finanční prostředky, ze kterých by byl schopen zálohu na náklady insolvenčního řízení uhradit, výši zálohy považuje za nepřiměřenou a navrhuje, aby od uložení zálohy bylo upuštěno, příp. aby bylo stanovena v nižší částce s tím, že náklady insolvenčního správce budou hrazeny z prodeje nemovitosti, které má ve společném jmění s manželkou.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 odst. 1 IZ, § 212, § 212 a odst. 1, 5, 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že dlužník se insolvenčním návrhem ze dne 7.11.2011, doručeným soudu dne 29.12.2011, domáhal rozhodnutí o svém úpadku a navrhoval, aby byl řešen prohlášením konkursu. V návrhu uvedl, že naplňuje zákonem vymezené předpoklady úpadku, neboť má více věřitelů, které v návrhu specifikoval, a to včetně výše a splatnosti jednotlivých závazků. K návrhu připojil seznam závazků a majetku, z něhož vyplývá, že ve společném jmění s manželkou Renatou anonymizovano , anonymizovano vlastní nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, zapsané na LV č. 306 pro obec a k. ú. Medlice, a to rodinný dům č. p. 75 na parcelu St. 91, parcelu St. 91-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 628 m a parcelu č. 645/17-zahrada o výměře 140 m. A dále též movité věci, které tvoří běžné vybavení domácnosti. K dispozici nemá žádné pohotové finanční prostředky. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ust. § 108 odst. 1, odst. 2, věty první IZ insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, jestliže je to nutné ke krytí nákladů a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000,-Kč.

Ze skutečností uvedených v insolvenčním návrhu vyplývá, že dlužník je v úpadku, neboť má více věřitelů a peněžité závazky více než 30 dnů po lhůtě splatnosti, které není schopen plnit, když zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků (§ 3 odst. 1 a odst. 2 písm. a) IZ).

Uložení povinnosti zaplatit zálohu dlužníkovi, který podal insolvenční návrh, je odůvodněno zejména v případech, bude-li úpadek dlužníka řešen konkursem a struktura dlužníkova majetku je taková, že po rozhodnutí o úpadku nebudou v majetkové podstatě dostatečné pohotové peněžní prostředky (v hotovosti nebo na účtu) k zajištění činnosti insolvenčního správce, případně ani není zřejmé, zda majetek dlužníka postačuje k úhradě nákladů konkursu. Je tomu tak proto, že v konkursu, na rozdíl např. oddlužení plněním splátkového kalendáře jako v praxi převažující formy oddlužení, nejsou náklady řízení hrazeny postupně, ale vznikají ve větší míře krátce po rozhodnutí o úpadku a hradí se právě z majetkové podstaty.

Podle ust. § 38 odst. 2 IZ by proto tyto náklady, tj. nároky správce (jeho odměnu a hotové výdaje) musel hradit stát, čemuž má předejít právě institut zálohy. V tom je možno odkázat na důvodovou zprávu k insolvenčnímu zákonu, v jejíž části týkající se ust. § 144 IZ zákonodárce výslovně uvedl, že obavám, že náklady vynaložené na další vedení insolvenčního řízení, u kterého je od počátku zřejmé, že zde není dostatečný majetek, bude zatěžován stát, lze předejít poukazem na institut zálohy na náklady insolvenčního řízení, z něhož plyne, že až na zákonem odůvodněné výjimky (jež nejsou nikterak četné a statisticky významné) postihuje případná povinnost k úhradě zálohy na náklady insolvenčního řízení každého insolvenčního navrhovatele .

K námitce odvolatele, že náklady insolvenčního správce budou hrazeny z prodeje nemovitostí, které má dlužník ve společném jmění s manželkou, odvolací soud konstatuje, že na těchto nemovitostech vázne zástavní právo smluvní na základě smlouvy o zřízení zástavního práva reg. č. 10000087895 ze dne 29.12.2006 ve prospěch věřitele Komerční banky, a.s. k zajištění pohledávek ze smlouvy o úvěru, a to pohledávky A: ve výši 600.000,-Kč s příslušenstvím a budoucí pohledávky do celkové výše 190.000,-Kč vzniklé nejpozději do 25.2.2032 a pohledávky B: budoucí pohledávky do celkové výše 180.000,-Kč vzniklé nejpozději do 25.2.2032. Hodnotu těchto nemovitostí ani aktuální výši pohledávky tohoto zajištěného věřitele dlužník v insolvenčním návrhu ani v jeho přílohách nevyčíslil. Odvolací soud proto ve shodě se soudem prvního stupně konstatuje, že pokud dlužník nemá pohotové finanční prostředky a není jistý výtěžek zpeněžení majetkové podstaty, je důvodné stanovit zálohu na náklady insolvenčního řízení.

K požadavku odvolatele na rozhodnutí o upuštění od zálohy, případně o její snížení odvolací soud dodává, že při řešení úpadku konkursem činí odměna insolvenčního správce dle ust. § 1 odst. 5 vyhl. č. 313/2007 Sb. nejméně částku 45.000,-Kč, přičemž je nutné počítat dále i s tím, že správci vzniknou i hotové výdaje. Od uložení povinnosti zaplatit zálohu lze upustit a nebo ji lze stanovit v nižší částce, jen pokud jsou v majetkové podstatě prostředky na krytí nákladů insolvenčního řízení, což není posuzovaný případ, neboť dlužník žádá o upuštění od zálohy či její snížení právě naopak s odůvodněním, že nemá finanční prostředky, přičemž dlužníkem očekávaný výtěžek zpeněžení jeho majetku je též s ohledem na shora uvedené značně nejistý. Lze proto uzavřít, že 50.000,-Kč představuje zcela přiměřenou výši zálohy na náklady insolvenčního řízení.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně podle ust.§ 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 12. března 2012

Za správnost vyhotovení : JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová Předsedkyně senátu