1 VSOL 1189/2017-B-28
KSOS 33 INS 15747/2011 1 VSOL 1189/2017-B-28

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Táni Šimečkové a JUDr. Karly Trávníčkové v insolvenční věci dlužníka Marka anonymizovano , anonymizovano , bytem Čs. armády 1045, 735 81 Bohumín-Nový Bohumín, o splnění oddlužení, schválení odměny insolvenčního správce a osvobození od placení pohledávek věřitelů, o odvolání insolvenční správkyně Mgr. Žanety Burkotové, Masarykovo náměstí 38, 733 01 Karviná-Fryštát proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27.11.2017, č.j. KSOS 33 INS 15747/2011-B-23 (13 INS)

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku II. m ě n í tak, že soud schvaluje odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenční správkyně Mgr. Žanety Burkotové, Masarykovo náměstí 38, 733 01 Karviná-Fryštát v celkové výši 70.059 Kč sestávající a) za období od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o schválení oddlužení z odměny ve výši 3.630 Kč včetně DPH a b) za období od rozhodnutí o schválení oddlužení z odměny ve výši 55.357,50 Kč a náhrady hotových výdajů včetně DPH ve výši 11.071,50 Kč, celkem 66.429 Kč.

Insolvenční správkyni se ukládá vydat dlužníkovi deponovanou částku ve výši 726 Kč do 3 dnů od právní moci rozhodnutí. isir.justi ce.cz

Odůvodnění:

Soud prvního stupně vzal na vědomí splnění oddlužení dlužníka podle § 413 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále IZ ) (výrok I.), schválil odměnu insolvenční správkyně Mgr. Žanety Burkotové ve výši 54 450 Kč a její hotové výdaje ve výši 10 890 Kč, obojí vč. DPH, které již byly insolvenční správkyni vyplaceny zálohově (výrok II.), insolvenční správkyni zprostil funkce (výrok III.), osvobodil dlužníka od placení pohledávek věřitelů (výrok IV.) s tím, že uložil insolvenční správkyni vyplatit dlužníkovi případné deponované srážky (výrok V.). Soud prvního stupně vyšel z toho, že: -usnesením ze dne 16.1.2012, č.j.: KSOS 13 INS 15747/2011-B-3 rozhodl o schválení oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře se stanovením první splátky k 29.2.2012. Ze závěrečné zprávy insolvenční správkyně o splnění oddlužení ze dne 13.2.2017,č.d.. B-18 vyplývá, že za dobu trvání splátkového kalendáře uhradil dlužník nezajištěným věřitelům částku 187 546,50 Kč, což představuje 22,49% jejich zjištěných pohledávek. Ze závěrečné zprávy o plnění oddlužení (ZOPO č. 10) však vyplývá, že za 60 měsíců trvání splátkového kalendáře uhradil dlužník částku 187 049,50 Kč, což je 22,43%. Součástí závěrečné zprávy je vyjádření insolvenční správkyně, ze kterého vyplývá, že dlužník nesplnil minimální procentní míru uspokojení věřitelů, nicméně má za to, že zavinění není na straně dlužníka, jelikož se s ním rozvedla manželka, byl povinen hradit výživné a s ohledem na svěření dětí do péče manželky přišel o daňové bonusy. Z toho důvodu navrhuje správkyně dlužníka osvobodit. -Odměnu a paušální náhradu hotových výdajů insolvenční správkyně hradil dlužník zálohově v průběhu splátkového kalendáře. -Návrh na osvobození od placení všech svých závazků v intencích § 414 IZ učinil dlužník v podání ze dne 1.2.2017. -Návrh podle ust. § 415 IZ učinil dlužník podáním doručeným soudu dne 22.5.2017 na základě výzvy soudu ze dne 15.5.2017. -Na slyšení dne 11.9.2017 dlužník vysvětlil objektivní důvody pro nesplnění zákonem požadované minimální míry uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů.

Soud prvního stupně dospěl k závěru, že o oddlužení dlužníka formou plnění splátkového kalendáře bylo rozhodnuto na schůzi věřitelů, dlužník spolupracoval s insolvenční správkyní a projevoval snahu uspokojit pohledávky věřitelů v co nejvyšší možné míře tím, že si zajistil dárce, nad rámec daru vkládal další finanční prostředky a s dlužníkem se rozvedla manželka, byl povinen hradit výživné a s ohledem na svěření dětí do péče manželky přišel o daňové bonusy. Proto dlužník nezavinil, že nebylo dosaženo požadované hodnoty plnění, kdy toto bylo zapříčiněno z důvodu objektivních okolností, které dlužník nemohl ovlivnit. Zároveň by věřitelé nebyli uspokojeni ve vyšší míře ani v případě, že by dlužníkův úpadek byl řešen formou konkursu. Proto v souladu s ustanoveními § 413, § 414 a § 415 IZ vzal na vědomí splnění oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře, zprostil insolvenční správkyni funkce a osvobodil dlužníka od placení pohledávek.

O výši odměny a hotových výdajů insolvenční správkyně rozhodl dle ustanovení § 3 písm. b) a § 7 odst. 4 vyhlášky č. 313/2007 Sb. ve znění platném do 31.12.2013 a schválil hotové výdaje a odměnu insolvenční správkyně za dobu trvání splátkového kalendáře, tj. za období měsíce února 2012 až ledna 2017 v celkové výši 65 340 Kč, vč. DPH (60 x 1 089). Oproti tomu nepřiznal insolvenční správkyni odměnu ve výši 3 750 Kč + DPH ve výši 787,50 Kč za dobu před schválením oddlužení, tj. za měsíce září 2011 až leden 2012, neboť činnost insolvenčního správce za období od povolení do schválení oddlužení sice vykazuje znaky vyššího pracovního nasazení (např. zjišťování majetkových poměrů dlužníka, sestavení soupisu majetkové podstaty, příprava přezkumného jednání a s tím související vyhotovení přezkumných listů, popěrná činnost, aktivní účast u soudu apod.), avšak po provedení těchto úkonů v následujících měsících i letech po schválení oddlužení činnost insolvenčního správce často spočívá v odborně i časově méně náročných a rutinních úkonech, a tím se počáteční vyšší aktivita insolvenčního správce kompenzuje. Dále soud insolvenční správkyni nepřiznal hotové výdaje za období od rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení do rozhodnutí o schválení oddlužení, které vyúčtovala v paušální částce 150 Kč za jeden měsíc, tedy 5 x 150 Kč, vč. DPH, celkem 907,50 Kč, neboť za toto období se nejedná o činnost insolvenčního správce při pravidelné realizaci splátkového kalendáře. Po dobu trvání splátkového kalendáře byla správkyni měsíčně vyplácena částka 150 Kč + DPH právě na její hotové výdaje, když za 60 měsíců trvání splátkového kalendáře čerpala na hotových výdajích částku 10 890 Kč vč. DPH.

Proti výroku II. usnesení podala odvolání insolvenční správkyně a domáhala se přiznání odměny a hotových výdajů insolvenčního správce za dobu od povolení oddlužení do schválení oddlužení, tedy za měsíce září 2011-leden 2012 ve výši 4.537,50 Kč a náhrady hotových výdajů za měsíce září 2011-leden 2012 ve výši 907,50 Kč. K tomuto nároku odkázala na konstantní judikaturu Vrchního soudu v Olomouci. Z uvedených důvodů se domáhala změny napadeného rozhodnutí ve výroku II. tak, že insolvenční správkyni bude přiznána odměna ve výši 58.987,50 Kč včetně DPH a hotové výdaje včetně DPH v částce ve výši 11.797,50 Kč včetně DPH, celkem 70.785 Kč.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 IZ, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je občanský soudní řád ve znění účinném od 30.9.2017.

S účinností od 1.7.2017 byl zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), novelizován zákonem č. 64/2017 Sb. Podle ustanovení čl. II. bodu 1. přechodných ustanovení tohoto zákona se zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány. V posuzované věci oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře skončilo k datu 31.1.2017, tedy před účinností zákona č. 64/2017 Sb., takže náležitosti a účinky rozhodnutí o schválení odměny a hotových výdajů insolvenční správkyně se posuzují podle právní úpravy účinné do 30.6.2017.

Z obsahu insolvenčního spisu mimo zjištění soud prvního stupně vyplývá, že -řízení bylo zahájeno insolvenčním návrhem dlužníka spojeným s návrhem na povolení oddlužení doručeným soudu prvního stupně dne 2.9.2011. -Usnesením ze dne 21.9.2011 č.d. A-5 soud zjistil úpadek dlužníka, insolvenční správkyní ustanovil Mgr. Žanetu Burkotovou a povolil řešení úpadku dlužníka oddlužením. -Ve zprávě o splnění oddlužení formou plnění splátkového kalendáře ze dne 1.2.2017 č.d. B-10 insolvenční správkyně mimo jiné vyúčtovala odměnu a hotové výdaje takto: celkovou odměnu včetně DPH ve výši 58.987,50 Kč, z toho bylo uhrazeno zálohově 54.450 Kč, hotové výdaje ve výši 11.797,50 Kč, z toho bylo uhrazeno zálohově 10.890 Kč včetně DPH, je plátkyní DPH od 2.12.2013 odměna za dobu trvání oddlužení za 60 měsíců sestává z odměny bez DPH ve výši 45.000 Kč a 21% DPH ve výši 9.450 Kč, celkem 54.450 Kč hotové výdaje za dobu trvání splátkového kalendáře činí za 60 měsíců po 150 Kč měsíčně 9.000 Kč bez DPH a 21% DPH ve výši 1.8900 Kč, celkem 10.890 Kč odměna za období od úpadku do schválení oddlužení za 5 měsíců, tj. 09//2011-01/2012 po 750 Kč ve výši 3.750 Kč plus 21 % DPH ve výši 787,50 Kč, celkem 4.537,50 Kč hotové výdaje za období od úpadku do schválení oddlužení za 5 měsíců, tj. 09//2011-01/2012 po 150 Kč ve výši 750 Kč a 21% DPH ve výši 157,50 Kč, celkem 907,50 Kč. dlužník doplatil dne 13.2.2017 doplatek na odměně a hotových výdajích za období před schválením oddlužení v celkové výši 5.445 Kč.

-Usnesením ze dne 15.5.2017 č.d. B-19 soud vyzval dlužníka, nechť sdělí, zda navrhuje postup dle ust. § 415 IZ. -Na výzvu dlužník podal návrh dle § 415 IZ dne 22.5.2017 č.d. B-20. Na tomto skutkovém základě vydal soud prvního stupně odvoláním napadeného rozhodnutí.

Podle § 413 IZ, jehož znění nebylo novelou zákona č. 64/2017 Sb. změněno, splnění oddlužení vezme insolvenční soud na vědomí rozhodnutím, proti němuž není odvolání přípustné; právní mocí tohoto rozhodnutí insolvenční řízení končí. Současně insolvenční soud rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce.

Podle § 38 odst. 1, věty první IZ, insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. Podle věty třetí citovaného zákonného ustanovení, je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu.

S účinností od 1.1.2013 byla vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů (dále jen vyhláška) změněna zákonem č. 488/2012 Sb. Podle čl. II. přechodných ustanovení, podle vyhlášky č. 313/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se postupuje v insolvenčních řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, jestliže do dne nabytí účinnosti této vyhlášky již bylo vydáno rozhodnutí o způsobu řešení úpadku.

Rozhodným zněním vyhlášky č. 313/2007 Sb. v posuzované věci je vyhláška č. 488/2012 Sb. ve znění účinném do 31.12.2012, neboť o způsobu řešení úpadku (povoleno oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře) bylo rozhodnuto usnesením ze dne 21.9.2011 č.d. A-5, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 21.9.2011 v 10.56 hodin.

Podle ustanovení § 3 písm. b) vyhlášky č. 313/2007 Sb. platí, že pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku oddlužení, činí odměna insolvenčního správce při oddlužení plněním splátkového kalendáře 750 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Podle ustanovení § 7 odst. 4) vyhlášky insolvenčnímu správci náleží v souvislosti s výkonem jeho činnosti při oddlužení plněním splátkového kalendáře náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Promítnuto na poměry projednávané věci odvolací soud konstatuje, že insolvenční správkyně má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Účinky schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře nastaly zveřejněním rozhodnutí v insolvenčním rejstříku dne 16.1.2012 v 15.26 hodin, takže insolvenční správkyni náleží podle ustanovení § 3 písm. b) prováděcí vyhlášky měsíční odměna ve výši 750 Kč již za dobu od ledna 2012 (nikoliv února 2012), v němž nastaly účinky schváleného oddlužení zveřejněním usnesení č.d. B-3 v insolvenčním rejstříku, tedy za 61 měsíců x 750 Kč, tj. 45.750 Kč plus DPH a dále za stejné období náhrada hotových výdajů, tj. za 61 měsíců x 150 Kč ve výši 9.150 Kč plus DPH. DPH byla do 31.12.2012 ve výši 20 % a od ledna 2013 ve výši 21 %. Protože 1. splátka schváleného oddlužení byla stanovena ke dni 29.2.2012 a z vyúčtování odměny insolvenčního správkyně je zřejmé, že za leden 2012 insolvenční správkyně odměnu ani náhradu hotových výdajů neobdržela, náleží insolvenční správkyni doplatek odměny za leden 2012 s DPH ve výši platné ke dni právní moci tohoto rozhodnutí, tedy ve výši 21 %. Za měsíc leden 2012 proto insolvenční správkyni náleží doplatek odměny a náhrady hotových výdajů včetně DPH ve výši 1.089 Kč.

Důvodná je též odvolací námitka, že insolvenční správkyně má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s řádným výkonem funkce též za období od rozhodnutí o úpadku do konce měsíce předcházejícího rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, tedy za období září 2011 až prosinec 2011, i když tyto nároky nejsou kryty paušálními částkami stanovenými v § 3 písm. b) a § 7 odst. 4 prováděcí vyhlášky (srov. ustálená judikatura obou vrchních soudů, např. rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 16.5.2012, č.j. KSPA 48 INS 14447/2010, 1 VSPH 620/2012-B-27 nebo rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26.11.2015, č.j. KSBR 31 INS 9044/2009, 1 VSOL 593/2015-B-54, ze dne 17. 6. 2016, č.j. KSBR 32 INS 7994/2010 1 VSOL 734/2016-B-54). Proto insolvenční správkyni náleží za dobu od rozhodnutí o úpadku do účinků schválení oddlužení září 2011 až prosinec 2011 za 4 měsíce odměna ve výši 4 x 750 Kč, tj. 3.000 Kč + 21 % DPH ve výši 630 Kč, odměna celkem 3.630 Kč. Dále insolvenční správkyni za toto období náleží náhrada hotových výdajů v prokazatelné výši (tedy např. cestovné k prohlídce obydlí, k přezkumnému jednání, poštovné atd.), které v projednávané věci insolvenční správkyně nepožadovala, nikoliv však paušální náhrada hotových výdajů podle ustanovení § 7 odst. 4 vyhlášky ve výši 150 Kč měsíčně.

Lze tedy shrnout, že za období od schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře náleží insolvenční správkyni odměna za 61 měsíců x 750 Kč, tj. 45.750 Kč plus DPH a dále náhrada hotových výdajů za 61 měsíců x 150 Kč, tj. 9 150 Kč plus DPH. DPH je insolvenční správkyni přiznána ve výši 21% z celkové odměny a náhrady hotových výdajů, neboť plátkyní DPH se insolvenční správkyně stala s účinností od prosince 2013, takže do listopadu 2013 jí nebyla hrazena zálohově. 21 % DPH z odměny za 61 měsíců po 750 Kč činí 9.607,50 Kč a z náhrady hotových výdajů za 61 měsíců po 150 Kč činí 1.921,50 Kč. Za 61 měsíců trvání účinků schváleného oddlužení náleží insolvenční správkyni odměna včetně DPH ve výši 55.357,50 Kč a náhrada hotových výdajů včetně DPH ve výši 11.071,50 Kč, celkem 66.429 Kč.

Za dobu od úpadku do splnění schváleného oddlužení (65 měsíců) proto náleží insolvenční správkyni odměna včetně 21% DPH ve výši 58.987,50 Kč a náhrada hotových výdajů (za 61 měsíců) včetně DPH ve výši 11.071,50 Kč, celkem částka 70.059 Kč. Zálohami dlužník zaplatil insolvenční správkyni částku 70.785 Kč, správkyně deponuje na účtu dlužníka částku 5.445 Kč. Proto bude doplatek na odměně a hotových výdajích ve výši 4.719 Kč insolvenční správkyně uhrazen z deponovaných prostředků a správkyně je povinna dlužníkovi zbytek deponované částky ve výši 726 Kč vydat.

Ze shora uvedených důvodů proto odvolací soud postupoval dle ustanovení § 220 odst. 1 písm. a) o.s.ř. a ve výroku II. napadené usnesení soudu prvního stupně změnil.

P o u č e n í : Proti výroku I. tohoto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Proti výroku II. usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 14. prosince 2017

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu