1 VSOL 1187/2014-A-13
KSOS 34 INS 21944/2014 1 VSOL 1187/2014-A-13

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Rudolfa anonymizovano , anonymizovano , bytem Komorní Lhotka 329e, PSČ 739 53, IČ: 49579266, zastoupeného Mgr. et Mgr. Zbyňkem Vašinkou, advokátem se sídlem Frýdek-Místek, tř. T.G. Masaryka 1129, PSČ 738 01, o insolvenčním návrhu dlužníka spojeném s návrhem na povolení oddlužení, k odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 24.9.2014, č.j. KSOS 34 INS 21944/2014-A-8 takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 24.9.2014, č.j. KSOS 34 INS 21944/2014-A-8 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl podle ustanovení § 128 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ) insolvenční návrh dlužnice s odůvodněním, že v něm neuvedl žádné konkrétní skutečnosti vypovídající o tom, že se nachází v úpadku a o délce neschopnosti plnit splatné závazky, a zda existuje na straně dlužníka objektivní neschopnost svým závazkům dostát. Chybějící údaj o splatnosti jednotlivých závazků neobsahuje ani opravený seznam závazků doložený dlužníkem na výzvu soudu ze dne 22.8.2014. Při absenci těchto údajů nelze o úpadku rozhodnout. Dlužník v návrhu pouze uvedl, že v současné době má celkem 15 věřitelů a 20 peněžitých závazků v celkové výši cca 496.000 Kč, které není schopen splácet, když je vůči němu vedeno celkem 7 exekučních řízení a všechny závazky, které jsou vymáhány v rámci exekučního řízení, nejsou plněny a zároveň jsou mnohem více než 3 měsíce po splatnosti. Jako příklad uvedl, že závazek vůči věřiteli

BUDOUCNOST, spotřební družstvo v Ostravě, IČ: 00032352, Petra Křičky 2863/17a, Moravská Ostrava, 702 00, se stal splatným již v roce 2001 a závazek vůči věřiteli Česká pojišťovna a.s., IČ: 45272956, Praha 1, Spálená 75/16, PSČ 113 00, se stal splatným v roce 2006.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník odvolání, ve kterém namítal, že již sama existence 7 exekučních řízení, z nichž první bylo zahájeno již v roce 2008, je dostatečnou konkrétní okolností, z níž vyplývá, že dlužník je v úpadku. Dále z toho jednoznačně vyplývá, že dlužník má více závazků, neboť pro jednu pohledávku nelze zahájit více exekučních řízení, že je v prodlení s jejich hrazením (exekuce je zásadně zahajována jen pro pohledávky po splatnosti) a že tyto není schopen plnit ani po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti, když jinak by exekuce proti němu vedené byly již dávno úspěšně vymoženy a neběžely by marně více než šest let. Dále namítal, že v doplnění návrhu ze dne 3.9.2014 uvedl, že není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek výkonem rozhodnutí nebo exekucí, což je navíc zřejmé již z toho, že exekuce je vedena po dobu delší než šest let a nebyla dosud pravomocně skončena. Navrhoval, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobu k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 IZ, § 212, 212 a odst. 1, 5, 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c) IZ) dospěl k závěru, že odvolání nelze vyhovět , a to z jiných níže rozvedených důvodů.

S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb., změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Podle čl. II. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci je proto insolvenční zákon ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen IZ ).

Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je občanský soudní řád ve znění účinném od 1.1.2014.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že dlužník se insolvenčním návrhem ze dne 11.7.2014, doručeným soudu 13.8.2014, domáhal rozhodnutí o svém úpadku a navrhoval, aby byl řešen formou plnění splátkového kalendáře. Návrh podal na předepsaném formuláři a v kolonce 07 mimo jiné uvedl, že vůči němu byl zahájen nespočet nalézacích řízení, exekučních řízení a výkonu soudních rozhodnutí, v jejichž rámci přišel o veškerý svůj majetek a zůstaly mu jen dluhy, o nichž již ztratil přehled, dokumenty k nim poztrácel nebo je vůbec ani neobdržel. Pokud je dlužníku známo, tak v současné době má celkem 15 věřitelů a 20 peněžitých závazků v celkové výši cca 496.000 Kč, které není schopen splácet, když je vůči němu jako povinnému vedeno celkem 7 exekučních řízení. Jen pro úplnost uvedl, že např. závazek vůči věřitele BUDOUCNOST, spotřební družstvo v Ostravě, IČ: 00032352, Petra Křičky 2863/17a, Moravská Ostrava, 702 00, se stal splatným již v roce 2001 a závazek vůči věřiteli Česká pojišťovna a.s., IČ: 45272956, Praha 1, Spálená 75/16, PSČ 113 00, se stal splatným v roce 2006. Usnesením ze dne 22.8.2014, č.j. KSOS 34 INS 21944/2014-A-4 byl dlužník vyzván, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení tohoto usnesení připojil k návrhu nový seznam svých závazků s poučením o jeho náležitostech, doložil listiny, které dokládají úpadek dlužníka a svůj čistý příjem za roky 2011, 2012, 2013 a měsíce leden-červenec 2014. Současně byl poučen, že nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud návrh odmítne podle ust. § 128 odst. 2 IZ. Na tuto výzvu dlužník reagoval podáním ze dne 3.9.2014, doručeným soudu téhož dne, ve kterém v reakci na výzvu soudu k předložení doplněného seznamu závazků namítal, že v původním předloženém seznamu závazků dlužník uvedl všechny své věřitele, o nichž je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiné majetková práva, nebo kteří vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují a že pokud se týká bližší specifikace věřitele Rudolfa Markavy, doplní tyto údaje v novém seznamu závazků, který soudu doručí do 9.9.2014. K požadavku, aby v novém seznamu uvedl údaj o výši a datu splatnosti jednotlivých závazků uvedl, že údaj o datu splatnosti není podstatnou náležitostí seznamu závazků ve smyslu § 104 IZ a dlužníkovi tento údaj ani není znám, když již v samotném insolvenčním návrhu uvedl, že většinu dokumentů poztrácel nebo vůbec neobdržel a o svých závazcích již dávno ztratil přehled. Dlužník ví jen to, že jsou jeho závazky splatné. Bližší údaje k datu splatnosti se tedy nepodařilo zjistit. Dále v tomto podání uvedl, že s ohledem na množství exekucí a datu jejich zahájení je postaveno najisto, že není možné dosáhnout uspokojení těchto již splatných pohledávek. Požadované potvrzení o příjmech a částečně doplněný (opravený) seznam závazků dlužník soudu doručil dne 18.9.2014. V tomto opraveném seznamu závazků ze dne 9.9.2014 uvedl seznam svých závazků a v kolonce splatnost u všech těchto závazků uvedl pouze ANO . Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím.

Podle ustanovení § 103 IZ v insolvenčním návrhu musí být dále uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel dovolává

(odstavec 2). Insolvenční návrh je nutné předložit s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal u insolvenčního soudu a aby každý, komu se doručuje, dostal jeden stejnopis. Insolvenční navrhovatel je povinen k insolvenčnímu návrhu připojit předepsané přílohy a listinné důkazy, kterých se dovolává; přílohy a listiny však nejsou součástí insolvenčního návrhu (odstavec 3).

Odvolací soud na rozdíl od soudu prvního stupně dospěl k závěru, že nejsou dány podmínky pro odmítnutí insolvenčního návrhu podle ustanovení § 128 odst. 1 IZ, neboť dlužník v insolvenčním návrhu uvedl rozhodující skutečnosti, které osvědčují jeho úpadek dle ustanovení § 3 odst. 1 a odst. 2, písm. b), c) IZ, takže návrh splňuje náležitosti dle ustanovení § 103 odst. 1,2 IZ. V návrhu totiž uvedl existenci závazků vůči minimálně dvěma věřitelům, a to BUDOUCNOST, spotřební družstvo v Ostravě a Česká pojišťovna a.s., jakož i jejich splatnost, která nastala více než 30 dnů před podáním insolvenčního návrhu, a které jsou více než 3 měsíce po lhůtě splatnosti. Navíc v doplňku insolvenčního návrhu ze dne 9.9.2014 uvedl, že s ohledem na množství exekucí a datum jejich zahájení je postaveno najisto, že není možné dosáhnout uspokojení těchto již splatných pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí.

Odvolací soud ale konstatuje, že ani opravený seznam závazků ze dne 9.9.2014, který dlužník předložil na výzvu soudu a po poučení o následcích nesplnění povinnosti seznam závazků doplnit o splatnost jednotlivých závazků, nesplňuje náležitosti řádného seznamu závazků jako povinné přílohy insolvenčního návrhu dle níže citovaného ustanovení § 104 odst.1, písm. b), odst.3 IZ, neboť neobsahuje údaj o splatnosti jednotlivých závazků (k tomu srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. března 2012, sen. zn. 29 NSČR 38/2010, uveřejněné pod číslem 83/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek NS, ve kterém je formulován a odůvodněn závěr, že seznamy přiložené dlužníkem k insolvenčnímu návrhu v souladu § 104 odst. 1 písm. b/ insolvenčního zákona, na něž odkazuje ustanovení § 116 odst. 2 insolvenčního zákona, musí obsahovat i údaj o splatnosti jednotlivých závazků v něm uvedených).

Podle ustanovení § 104 IZ, ve znění účinném od 1.1.2014, podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen seznam majetku ), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen seznam závazků ), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek (odstavec 1). V seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést. Dlužník v seznamu závazků uvede údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků a stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč (odstavec 3).

Podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne

Odvolací soud konstatuje, že jsou dány důvody pro odmítnutí insolvenčního návrhu podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ, neboť dlužník, a to ani na výzvu soudu obsahující poučení o následcích jejího nesplnění, nepředložil řádný seznam závazků obsahující splatnost jednotlivých závazků, tedy nedoplnil náležitosti stanovené v § 104 odst. 3 IZ, ve znění účinném od 1.1.2014.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně, byť z jiných důvodů, jako věcně správné dle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 27.listopadu 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu