1 VSOL 1181/2016-B-26
KSOS 39 INS 2417/2011 1 VSOL 1181/2016-B-26

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a JUDr. Táni Šimečkové v insolvenční věci dlužníka Pavla anonymizovano , anonymizovano , bytem Karla IV. 85, Moravský Beroun, PSČ 793 05, o určení odměny a hotových výdajů insolvenční správkyně Mgr. Bohdany Šocové, se sídlem Olomouc, Kateřinská 107/5, PSČ 779 00, k odvolání této insolvenční správkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 7.6.2016, č.j. KSOS 39 INS 2417/2011-B-21

takto:

I. Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku II. m ě n í tak, že insolvenční správkyni Mgr. Bohdaně Šocové se určuje odměna ve výši 57.323,68 Kč včetně DPH a náhrada hotových výdajů ve výši 11.041,50 Kč včetně DPH.

II. Ve výroku VI. se usnesení soudu prvního stupně m ě n í tak, že se dlužníkovi ukládá, aby ve lhůtě do 15 dnů od právní moci tohoto usnesení doplatil insolvenční správkyni odměnu ve výši 2.722,50 Kč a náhradu hotových výdajů ve výši 181,50 Kč. isir.justi ce.cz

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně podle ustanovení § 413 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ) vzal na vědomí splnění oddlužení dlužníka Pavla anonymizovano plněním splátkového kalendáře (výrok I.), schválil odměnu a hotové výdaje insolvenční správkyně Mgr. Bohdany Šocové ve výši 68.728,18 Kč (výrok II.), zprostil Mgr. Bohdanu Šocovou funkce insolvenčního správce (výrok III.), osvobodil dlužníka od placení pohledávek (výrok IV.), deklaroval, že osvobození se vztahuje i na ručitele i jiné osoby, které měly vůči dlužníku pro tyto pohledávky právo postihu (výrok V.) a dlužníkovi uložil, aby doplatil insolvenční správkyni odměnu a náhradu hotových výdajů ve výši 3.267 Kč (výrok VI.). V odůvodnění k výroku II. uvedl, že schválil hotové výdaje a odměnu insolvenčního správce za období od května 2011 do dubna 2016, která se skládá z 60 paušálních částek hotových výdajů dle § 7 odst. 4 vyhlášky č. 313/2007 Sb. v platném znění ve výši 150 Kč a 60 částek odměny dle § 3 písm. b) vyhlášky ve výši 750 Kč, včetně DPH, celkem tedy 65.160 Kč. Dále je součástí odměna z výtěžku zpeněžení zajištěného majetku ve výši 301.018 Kč. Insolvenční správkyně sice požadovala náhradu hotových výdajů za měsíce únor 2011 až duben 2011 ve výši 1.366 Kč představující cestovní výdaje za cestu k přezkumnému jednání, ale soud při určení výše hotových výdajů vyšel z ust. § 7 vyhlášky za toto období přiznal insolvenční správkyni náhradu ve výši 544,50 Kč nikoliv již požadované cestovní výdaje, neboť má za to, že jsou pokryty paušální částkou 150 Kč plus DPH měsíčně.

Proti tomuto rozhodnutí, a to výslovně proti výrokům II. a VI. podala insolvenční správkyně včas odvolání, ve kterém brojila proti nepřiznání hotových výdajů ve výši 1.366 Kč představující cestovní výdaje za cestu z Olomouce do Ostravy a zpět na přezkumné jednání dne 14.4.2011 a v této souvislosti se dovolávala judikatury obou vrchních soudů. Navrhovala, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně ve výrocích II. a VI. změnil tak, že schválí odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce ve výši 69.549,68 Kč a dlužníkovi uloží, aby doplatil insolvenčnímu správci náhradu odměny a hotových výdajů ve výši 4.088,50 Kč. Dlužnice se k podanému odvolání insolvenční správkyně nevyjádřila.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 IZ, § 212, § 212a o.s.ř.), a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Podle ustanovení § 7 IZ, ve znění účinném od 1.1.2014, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je občanský soudní řád ve znění účinném od 1.1.2014.

S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb., změněn zákonem č. 294/2013 Sb. (dále jen IZ ). Podle čl. II. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci je insolvenční zákon ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen IZ).

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že usnesením ze dne 24.2.2011, č.j. KSOS 39 INS 2417/2011-A-5, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 24.2.2011 v 11:53 hodin, bylo mimo jiné rozhodnuto o úpadku dlužníka Pavla anonymizovano , insolvenční správkyní ustanovena Mgr. Bohdana Šocová, povoleno řešení úpadku oddlužením a deklarováno, že účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Usnesením ze dne 20.4.2011, č.j. KSOS 39 INS 2417/2011-B-4 (ve znění opravného usnesení ze dne 17.5.2011, č.j. KSOS 39 INS 2417/2011-B-5) soud schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře s tím, že první splátku je povinen zaplatit v termínu do 31.5.2011, takže oddlužení splátkovým kalendářem bude probíhat od května 2011 do dubna 2016. Toto usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 21.4.2011 v 11:37 hodin. Insolvenční správkyně ve zprávě o splnění oddlužení uvedla, že za dobu od května 2011 do dubna 2016 jí byla dlužníkem zálohově zaplacena odměna ve výši 45.000 Kč (60 x 750 Kč) plus 20 % DPH za 20 měsíců a 21 % DPH za 40 měsíců, celkem odměna ve výši 54.300 Kč a dále odměna z výtěžku zpeněžení zajištěného majetku ve výši 301.18 Kč. Dále vyúčtovala dosud nezaplacenou odměnu za období od rozhodnutí o úpadku (únor 2011) do konce měsíce předcházejícího měsíci, v němž nastaly účinky schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře (duben 2011) ve výši 2.250 Kč (3 x 750 Kč) plus 21 % DPH ve výši 472,50 Kč, celkem 2.722,50 Kč. Ohledně hotových výdajů uvedla, že za dobu od května 2011 do dubna 2016 jí byly dlužníkem zálohově zaplaceny hotové výdaje ve výši 9.000 Kč plus 21 % DPH za 20 měsíců a 21 % DPH za 40 měsíců, celkem 10.860 Kč. Dále vyúčtovala náhradu hotových výdajů za období od rozhodnutí o úpadku (únor 2011) do konce měsíce předcházejícího měsíci, v němž nastaly účinky schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře (duben 2011) ve výši 1.129 Kč plus 21 % DPH ve výši 237 Kč, celkem ve výši 1.366 Kč, představující cestovní výdaje za cestu z Olomouce do Ostravy a zpět na přezkumné jednání dne 14.4.2011 osobním autem tovární značky Citroen Xsara 1,6 reg. zn. 7B41734, celkem ujeto 192 km při průměrné spotřebě 6,9 litrů benzinu Natural 95 na 100 km při ceně 31,60 Kč za litr a základní sazbě náhrady 3,70 Kč za jeden ujetý km. Proto navrhovala, aby jí byla schválena odměna ve výši celkem 57.323,68 Kč (54.300 + 301.18 + 2.722,50) a náhrada hotových výdajů ve výši celkem 12.226 Kč (10.860 Kč + 1.366 Kč), tedy celkem 69.549,68Kč s tím, že dlužník je povinen doplatit 4.088,50 Kč. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím, kterým schválil odměnu a hotové výdaje ve výši 68.728,18 Kč (bez náhrady cestovních výdajů) a dlužníkovi uložil doplatit 3.267 Kč.

Podle ustanovení § 413 IZ splnění oddlužení vezme insolvenční soud na vědomí rozhodnutím, proti němuž není odvolání přípustné; právní mocí tohoto rozhodnutí insolvenční řízení končí. Současně insolvenční soud rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce.

Podle ustanovení § 38 odst. 1, věty první IZ insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. Podle věty třetí tohoto ustanovení, je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu.

S účinností od 1.1.2014 byla vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů (dále jen vyhláška) změněna zákonem č. 398/2013 Sb. Podle čl. II. přechodných ustanovení tohoto zákona, v insolvenčních řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se postupuje podle vyhlášky č. 313/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky (tj. do 31.12.2013), jestliže do dne nabytí účinnosti této vyhlášky již bylo vydáno rozhodnutí o způsobu řešení úpadku.

Rozhodným zněním vyhlášky č. 313/2007 Sb. v posuzované věci je vyhláška ve znění účinném do 31.12.2013, neboť o způsobu řešení úpadku (schváleno oddlužení dlužníka plnění splátkového kalendáře) bylo rozhodnuto usnesením ze dne 20.4.2011, č.j. KSOS 39 INS 2417/2011-B-4, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 21.4.2011 v 11:37 hodin.

Podle § 3 písm. b) vyhlášky pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku oddlužení, činí odměna insolvenčního správce při oddlužení plněním splátkového kalendáře 750 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Podle § 7 odst. 4 vyhlášky insolvenčnímu správci náleží v souvislosti s výkonem jeho činnosti při oddlužení plněním splátkového kalendáře náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč a v případě oddlužení povoleného na základě společného návrhu manželů 225 Kč za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře.

Promítnuto na poměry projednávané věci odvolací soud konstatuje, že insolvenční správkyně má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Účinky schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře nastaly zveřejněním rozhodnutí v insolvenčním rejstříku dne 21.4.2011 v 11:37 hodin, takže insolvenční správkyni náleží podle ustanovení § 3 písm. b) prováděcí vyhlášky měsíční odměna ve výši 750 Kč za dobu od dubna 2011 (nikoliv až od května 2011), v němž nastaly účinky schváleného oddlužení, do zaplacení poslední 60 splátky v měsíci dubnu 2016, tedy za 61 měsíců x 750 Kč, tj. 45.750 Kč plus DPH, tedy odměna ve výši 55.389 Kč plus odměna z výtěžku zpeněžení zajištěného majetku ve výši 301,18 Kč, odměna celkem 55.690,18 Kč a dále za stejné období náhrada hotových výdajů, tedy za 61 měsíců x 150 Kč ve výši 9.150 Kč plus DPH, celkem 11.041,50 Kč.

Dále odvolací soud ve shodě se soudem prvního stupně konstatuje, že insolvenční správkyně má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s řádným výkonem funkce též za období od rozhodnutí o úpadku do konce měsíce předcházejícího rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, tedy za období únor 2011 až březen 2011, i když tyto nároky nejsou kryty paušálními částkami stanovenými v § 3 písm. b) a § 7 odst. 4 prováděcí vyhlášky (srov. ustálená judikatura obou vrchních soudů, např. rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 16.5.2012, č.j. KSPA 48 INS 14447/2010, 1 VSPH 620/2012-B-27 nebo rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26.11.2015, č.j. KSBR 31 INS 9044/2009, 1 VSOL 593/2015-B-54, ze dne 17. června 2016, č.j. KSBR 32 INS 7994/2010 1 VSOL 734/2016-B-54).

Proto insolvenční správkyni náleží za toto období únor 2011 až březen 2011 odměna ve výši 2 x 750 Kč, tj. 1.500 Kč plus DPH ve výši 315 Kč, odměna celkem 1.815 Kč. Dále by insolvenční správkyni za toto období náležela náhrada hotových výdajů v prokazatelné výši, nenáleží jí však měsíční paušální náhrada podle ustanovení § 7 odst. 4 vyhlášky ve výši 150 Kč (srov. shora citovaná judikatura obou vrchních soudů).

V posuzované věci náleží insolvenční správkyni podle ustanovení § 7 odst. 4 prováděcí vyhlášky náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč již za měsíc duben 2011, a proto dospěl odvolací soud k závěru, že jí nelze přiznat cestovní výdaje, které jí vznikly v souvislosti s její cestou k přezkumnému jednání dne 14.4.2011, neboť tyto výdaje jsou již kryty paušální částkou.

Insolvenční správkyni tedy náleží za dobu od rozhodnutí od úpadku do skončení účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře odměna ve výši celkem 57.323,68 Kč a náhrada hotových výdajů ve výši celkem 11.041,50 Kč.

Zálohami dlužník zaplatil insolvenční správkyni na odměnu 54.601,18 Kč, takže je povinen doplatit 2.722,50 Kč (za měsíce 2/2011až 4/2011) a na hotové výdaje 10.860 Kč, takže je povinen doplatit 181,50 Kč (za měsíc 4/2011).

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně ve výrocích III. a VI. změnil tak, že určil odměnu insolvenční správkyně ve výši 57.323,68 Kč, náhradu nákladů ve výši 11.041,50 Kč a dlužníkovi uložil povinnost doplatit insolvenční správkyni odměnu ve výši 2.722,50 Kč a hotové výdaje ve výši 181,50 Kč, celkem 2.904 Kč.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 22. listopadu 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu