1 VSOL 1172/2017-B-43
č. j. KSBR 27 INS 4615/2015 1 VSOL 1172/2017-B-43

USNESENÍ Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a JUDr. Táni Šimečkové v insolvenční věci

dlužníků: a) Drahomír anonymizovano , anonymizovano , IČO 65866312 bytem Chvalnov 37, 768 05 Chvalnov-Lísky korespondenční adresa: Martinice 140, 769 01 Martinice

b) Ivana anonymizovano , narozená 29. 5. 1967 bytem Chvalnov 37, 768 05 Chvalnov-Lísky korespondenční adresa: Martinice 140, 769 01 Martinice

o zrušení schváleného oddlužení, k odvolání dlužníků ze dne 9. 8. 2017 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28. 7. 2017, č. j. KSBR 27 INS 4615/2015-B-22

takto: Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje.

Odůvodnění:

1. Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí Krajský soud v Brně s poukazem na ustanovení § 418 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ) zrušil schválené oddlužení dlužníků a) a b) a na jejich majetek prohlásil konkurs (výrok I.-IV.).

2. V důvodech uvedl, že usnesením, které nabylo právní moci 26. 5. 2015, bylo rozhodnuto o úpadku dlužníků a povoleno jejich oddlužení, insolvenčním správcem (dále jen správce ) byla ustanovena Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. Dne 3. 7. 2015 sdělil správce, že dlužnice b) nemá postižitelný příjem, dlužník a) pobírá invalidní důchod stupně, výše závazků dlužníků je vyšší než uváděli v návrhu, a to 3 745 047,53 Kč, z toho zajištěné pohledávky činí 3 120 386,91 Kč. Správce upozornil, že dlužníci nesplňují podmínky pro oddlužení, neboť jim isir.justi ce.cz chybí částka k dosažení zákonné kvóty ve výši 5 400 Kč měsíčně. Při jednání 23. 10. 2015 bylo přezkoumáno 30 pohledávek věřitelů, správce potvrdil nedostatečnost příjmů dlužníků a nedostatek jejich majetku s tím, že rodinný dům ve Chvalnově slouží k zjištění pohledávek vůči 6 věřitelům a odhad jeho zpeněžení je cca 700 tis. Kč. U jednání dlužníci doložili darovací smlouvu na částku 5 400 Kč měsíčně, dárcem byl jejich syn, který dle dlužníků pracoval jako kuchař v Kroměříži s výdělkem cca 16 tis. Kč a dar jej neměl finančně ohrozit. Následně usnesením, pravomocným dne 23. 11. 2015, soud schválil oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře. Již 5. 8. 2016 sdělil správce soudu, že dlužníci neplní své povinnosti, neboť nejsou zasílány žádné srážky z příjmů dlužníků ani plnění z darovací smlouvy, resp. že jde o nepravidelné plnění, když byla poskytnuta pouze jedna splátka v březnu 2016 ve výši 6 tis. Kč, dlužníci nehradí odměnu a hotové výdaje správci a jejich dluh činí již 10 402,50 Kč a že ke splnění oddlužení by bylo nezbytné, aby dlužníci od srpna r. 2016 platili měsíčně do oddlužení 5 440 Kč. Dále správce uvedl, že dlužníci byli opakovaně vyzýváni ke sjednání nápravy, byli řádně poučeni a upozorněni na možnost zrušení oddlužení; dlužníci nereagovali a přestali se správcem komunikovat. Dne 18. 8. 2016 soud nařídil jednání o zrušení oddlužení (na 10. 1. 2017) a poučil dlužníky (vyzval je), aby obratem předložili litiny, kterými by prokázali, že budou schopni oddlužení splnit. Dlužníci nereagovali a až 2. 1. 2017 oznámili, že uznávají své zpoždění s platbami do oddlužení, nicméně dlužník a) si našel v srpnu práci a jsou mu strhávány srážky. Žádná smlouva, přehled příjmů ani jiné doklady soudu ani správci předloženy nebyly. Při jednání 10. 1. 2017 správce opětovně uvedl, že dlužníci oddlužení neplnili řádně, plnění z darovací smlouvy nechodilo pravidelně, nyní nepřichází vůbec, dlužníci jsou nadále nekontaktní, nereagují na výzvy správce. Dlužník a) je sice od půli loňského roku zaměstnán, výše srážek je nedostatečná -1.618 Kč, dlužnice b) nadále do oddlužení ničeho neposílá, podporu postižitelnou srážkami nepobírá. Aby dlužníci splnili oddlužení alespoň na zákonných 30%, museli ve zbývajících 47 měsících platit měsíčně 5 878 Kč. Dále správce uvedl, že dluh na jeho odměně a výdajích výrazně narůstá, dlužníci nepředložili správci ani soudu žádné řešení situace, proto opětovně navrhl na zrušení oddlužení. Ke sdělení správce dlužník a) uvedl, že nemůže očekávat zvýšení platu, důchod, rentu nebo příjem z jiných zdrojů, snad by mohl pomoci druhý syn, který pracuje, s původním dárcem-mladším synem se rozhádali a ten již dar nebude platit, museli se od něj odstěhovat a bydlí u známých, za 14 dnů se mají přestěhovat ke staršímu synovi, který jim finančně vypomůže. Soud u tohoto jednání upozornil, že dlužníci nepředkládají přehledy svých příjmů, pracovní smlouvu apod., přesto byla dlužníkům dána další šance. Dne 17. 1. 2017 doložili dlužníci 2 darovací smlouvy od dárce Drahomíra anonymizovano na částku 2 200 Kč měsíčně a od dárce Ondřeje anonymizovano na částku 2 200 Kč měsíčně. Soud proto vyzval správce usnesením ze dne 25. 1. 2017, aby sdělil, zda dlužníci řádně plní své povinnosti a zejména, zda jsou do oddlužení pravidelně poskytovány dary. Dne 27. 6. 2017 správce sdělil, že od jednání o zrušení oddlužení bylo placeno takto: leden-srážka ze mzdy 1 588 Kč, únor-srážka ze mzdy 2 654 Kč a dar 1 500 Kč, březen-srážka ze mzdy 2 654 Kč a dar 2 000 Kč, duben-srážka ze mzdy 2 664 Kč, květen-srážka ze mzdy 2 614 Kč., aktuální dluh dlužníků v oddlužení činí 56 219,46 Kč a očekávaná míra uspokojení věřitelů je nula.

3. Na základě shora uvedených zjištění soud prvního stupně především uzavřel, že dlužníci neplní dlouhodobě a přes výzvy správce své povinnosti dané jim § 412 odst. 1 IZ, když nemají dostatečné příjmy pro splnění oddlužení, neprokázali snahu o získání dalších příjmů, neoznamují soudu změny (zaměstnání, bydliště), nepředkládají přehledy svých příjmů a pokud předložili soudu po jednání o zrušení oddlužení v lednu r. 2017 dvě darovací smlouvy, pak dle nich nebylo řádně plněno, když dosud mělo být poskytnuto 6 krát 4 400 Kč, poskytnuto bylo celkem pouze 3 500 Kč. Je tedy evidentní, že dlužníci nejsou schopni splnit věřitelům alespoň 30% jejich pohledávek, dále nejsou schopni hradit zcela ani přednostní nároky správce (pozn. Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová odměnu a hotové výdaje). Není zde proto předpoklad řádného splnění oddlužení, když za 18 měsíců trvání splátkového kalendáře byly splněny pouze 3 splátky daru a od září 2016 je prováděna naprosto nedostatečná srážka z příjmu dlužníka a). Navíc dlužníci svým přístupem k oddlužení neskýtají záruku hladkého průběhu procesu oddlužení. Proto soud prvního stupně dle ustanovení § 418 odst. 1 písm. a) a b) IZ rozhodl o zrušení schváleného oddlužení a současně na majetek dlužníků prohlásil konkurs.

4. Proti tomuto usnesení podali dlužníci včasné odvolání, v němž převážně vznášeli námitky vůči osobě správce s tím, že jim nebyl od počátku příznivě nakloněn a navrhoval prohlášení konkursu, se zástupcem správce se sešli před jednáním u soudu, kdy navrhovali popření některých pohledávek a bylo jim sděleno, že je již pozdě a na další jednání u soudu v lednu 2017 poslal za sebe opět zástupce, který jejich případ neznal a navrhoval vyhlášení konkursu. Z toho je zřejmé, že správce má velký podíl na tom, že na jejich majetek byl prohlášen konkurs, dále uváděl nepravdivé informace v tom směru, že s ním přestali komunikovat. Pravdou však je, že je ani jednou za celou dobu nekontaktoval se žádostí, příkazem či vysvětlením plateb, nikdy po nich žádné dokumenty nepožadoval, v opačném případě by tak učinili. Jedná se o celorepublikovou společnost s nezájmem o klienta, nemají přiděleného pracovníka, který by měl jejich případ na starosti, telefonické spojení je možné jen s call centrem , které sděluje pouze informace z veřejného portálu justice.cz. Proto podali návrh na změnu správce. Dále namítli, že správce jim nedal na vědomí, že oddlužení není řádně plněno, pouze zaslal soudu zprávu, která byla zveřejněna dne 3. 8. 2017 a soud vydal napadené usnesení o zrušení schváleného oddlužení bez dalšího jednání, přitom dlužnici b) se podařilo od 26. 7. 2017 najít práci u úklidové služby, zatím na DPP s příslibem po měsíčním zapracování HPP . Mohou proto nabídnout více možností řešení k umoření jejich dluhu řádným plněním. Žádají proto odvolací soud o shovívavost s možností nápravy a s novým insolvenčním správcem.

5. V doplnění svého odvolání dále dlužníci namítli, že správce na výzvu soudu reagoval až 3.7.2017, po dobu 5 měsíců je nekontaktoval a nesdělil jim, že dárci řádně neplní, neinformoval je o zrušení kontaktního místa, jediná možnost komunikace s ním je na call centrum v Praze a veškeré dotazy, připomínky či návrhy zde končí. Jsou přesvědčeni, že do současné situace se dostali přičiněním správce, jehož činnost od 9. 1. 2017 byla nulová a aniž mohli na jeho zprávu ze dne 3. 7. 2017 zareagovat, soud bez nařízení dalšího jednání jejich oddlužení zrušil. Proto považují napadené usnesení za nesprávné. Důkazem jejich solventnosti je pracovní smlouva dlužníka, útržek složenky ČSSZ a dohoda o provedení práce dlužnice. Navrhují převedení těchto prostředků na účet správce, následné rozdělení mezi věřitele a správce a zůstatek převést na účet dlužníků. Správce této možnosti nevyužil a nejspíše by se tím vyřešil problém s dárci. V neposlední řadě dlužníci požádali o prodloužení lhůty k dodání pracovní smlouvy. Ke svému odvolání doložili Dohodu o pracovní činnosti uzavřenou dne 25. 7. 2017 mezi ISS Facility Services s.r.o. (jako zaměstnavatelem) a dlužnicí b) jako zaměstnancem, dle níž měla dlužnice zahájit práce jako úklidový pracovník od 26. 7. 2017 při hodinoví mzdě 66 Kč a počtu 20 hodin týdně. Z platební poukázky ze dne 10. 7. 2017 je zřejmé, že dlužníkův invalidní důchod činí 7 365 Kč. 6. Odvolací soud především konstatuje, že s ohledem na skutečnost, že předmětné řízení ve věci dlužníků bylo zahájeno dne 23. 2. 2015, usnesení o zjištění úpadku dlužníků a povolení oddlužení bylo vydáno 18. 5. 2015 (č.d. A-15), přezkumné jednání se konalo dne 23. 10. 2015 (č.d. B-8) a ke schválení oddlužení dlužníku došlo usnesením ze dne 4. 11. 2015 (č.d. B-10), proto odvolací soud na danou věc aplikoval insolvenční zákon ve znění účinném do 30. 6. 2017 (viz bod 1. přechodného ustanovení v článku II zákona č. 64/2017 Sb., kterým byl insolvenční zákon novelizován s účinností od 1. 7. 2017). Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová

7. Podle ustanovení § 7 IZ platí, že nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

8. Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je v posuzované věci občanský soudní řád ve znění účinném od 1. 10. 2017.

9. Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal odvolací soud usnesení soudu prvního stupně, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), a po té, kdy věc projednal u odvolacího jednání, dospěl k závěru, že odvolání dlužníků není důvodné.

10. Podle ustanovení § 398 odst. 3 IZ platí, že při oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen po dobu 5 let měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky. Tuto částku rozvrhne dlužník prostřednictvím insolvenčního správce mezi nezajištěné věřitele podle poměru jejich pohledávek způsobem určeným v rozhodnutí insolvenčního soudu o schválení oddlužení. Zajištění věřitelé se uspokojí jen z výtěžku zpeněžení zajištění; při tomto zpeněžení se postupuje obdobně podle ustanovení o zpeněžení zajištění v konkursu.

11. Ustanovení § 403 odst. 1 IZ v rozhodném znění stanoví, že má-li insolvenční správce za to, že zde jsou skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení, upozorní na ně před rozhodnutím schůze věřitelů o způsobu oddlužení a v případě uvedeném v § 399 odst. 3 do 3 dnů po zveřejnění výsledků hlasování v insolvenčním rejstříku.

12. Podle ustanovení § 418 IZ platí, že insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník (odst. 1).

13. Ustanovení § 418 odst. 4 IZ dále stanoví, že rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu. 14. V dané věci se ze spisu soudu prvního stupně podává: -že dlužnici v insolvenčním návrhu, který spojili s návrhem na povolení společného oddlužení manželů uvedli, že mají 21 závazků, některé jsou zajištěné, 15 závazků je vykonatelných, závazky jsou postupně splatné od roku 2011-2013 v celkové výši 1 720 624 Kč, že dlužník a) pobírá invalidní důchod 6 947 Kč, dlužnice b) je bez práce (práci si intenzivně Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová hledá), mají příspěvek na bydlení 4 344 Kč, dále dávky v nouzi 5 485 Kč. Dále uvedli, že mají tři děti, nejstarší syn studuje (pozn. nyní 22 let), mladší syn nar. 1997 (pozn. nyní 20 let) a nejmladší dcera nar. 2001 (pozn. nyní 16 let), kteří s nimi žijí ve společné domácnosti. Ke svému majetku v návrhu a v seznamu majetku mj. uvedli, že vlastní ve společném jmění manželů pozemek stavební parcelu č. 52/2 s domem č. p. 37, dále pozemky p. č. 34/1 a č. 35/2, vše ve Chvalnově, zapsané na LV č. 39, hodnota nemovitostí cca 900 000 Kč;

-usnesením ze dne 18.5.2015 (A-15) soud zjistil úpadek dlužníků, povolil jeho řešení oddlužením, ustanovil insolvenčním správcem Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., nařídil přezkumné jednání a schůzi věřitelů a mj. uložil dlužníkům platit počínaje květnem 2015 insolvenčnímu správci zálohy na jeho odměnu a hotové výdaje ve výši 1 350 Kč, navýšenou o DPH v případě, že je správce jejím plátcem (tj. 21% DPH, celkem 1 633,50 Kč);

-ve své první zprávě ze dne 3. 7. 2015 (B-3) správce oznámil, že do řízení byly vůči dlužníkům přihlášeny (oproti údajům v návrhu) pohledávky v celkové výši 3 745 047,53 Kč, z toho 6 v rozsahu 3 120 386,91 Kč zajištěných majetkem dlužníků a nezajištěné v rozsahu 624 660,62 Kč, dlužník a) má invalidní důchod 7 111 Kč, dlužnice b) je bez pracovního poměru, žijí ve společné domácnosti se třemi dětmi, v majetku mají st. pozemek s domem č. p. 37 a další dva pozemky, vše v odhadované ceně cca 700 000 Kč. Správce insolvenční soud v souladu s ustanovením § 403 odst. 1 IZ upozornil, že dlužníci s ohledem na výši ať již zajištěných či nezajištěných závazků a výši dosavadních příjmů, nesplňují podmínky oddlužení ani v jedné z jeho forem, pokud si nezajistí další příjem, např. formou daru ve výši 5 400 Kč;

-u přezkumného jednání dne 23. 10. 2015 byly všechny pohledávky věřitelů insolvenčním správcem uznány, dlužníci popřeli zajištěné pohledávky dvou věřitelů s přihláškami P25 a P26 (pozn. jelikož se jedná o zajištěné pohledávky, toto popření dlužníky nevyvolalo žádné účinky-viz § 410 odst. 2 IZ). Na schůzi věřitelů správce setrval na stanovisku, že pokud dlužníci nenavýší svůj příjem pro oddlužení o 5 400 Kč měsíčně v podobě daru, pak nesplní podmínky pro oddlužení. Na to dlužníci doložili darovací smlouvu uzavřenou dne 21. 10. 2015 se synem na částku 4 500 Kč měsíčně s tím, že syn pracuje jako kuchař a dar jej finančně neohrozí;

-usnesením ze dne 4. 11. 2015 (č.d. B-10) soud schválil oddlužení dlužníků plněním pětiletého splátkového kalendáře, do něhož zařadil pohledávky nezajištěných věřitelů v rozsahu 624 660,62 Kč s tím, že s plněním splátkového kalendáře bude započato 25. prosince 2015 (pozn. do 25. 11. 2020), uložil povinnosti plátci příjmu dlužníka a), povinnosti správci, mj. 1x ročně podávat zprávy vždy ke konci října každého roku, dále uložil povinnost dlužníkům hradit v rámci splátkového kalendáře každý měsíc zálohu na odměnu a hotové výdaje správce ve výši 1 350 Kč + DPH v zákonné výši (tj. celkem zálohu 1 633,50 Kč měsíčně) a povinnost zasílat správci každý měsíc částku 5 400 Kč vyplývající z darovací smlouvy, jako mimořádnou splátku. V neposlední řadě soud v bodu IX. písm. d) výroku tohoto usnesení uložil dlužníkům povinnosti ve smyslu ustanovení § 412 IZ, včetně povinnosti vždy ke každému 15. březnu a k 15. září kalendářního roku předložit správci a věřitelskému výboru (pozn., jehož funkci dle schůze věřitelů-viz bod 4 zápisu ze dne 23. 10. 2015 č.d. B-8-vykonává soud) přehled svých příjmů za uplynulých 6 měsíců, neurčí-li soud jinou dobu předkládání;

-ve své zprávě z 5. 8. 2016 (č.d. B-11) správce soudu oznámil, že oddlužení není plněno řádně, neboť za dobu od prosince 2015 do července 2016 bylo na splátkový kalendář uhrazeno pouze 14 100 Kč (v prosinci 8 100 a březnu 6 000 Kč) a vůči správci tak zůstal dluh na zálohách

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová

10 402,50 Kč (pozn., zálohy za 7 měsíců za dobu od povolení oddlužení od května 2015 do listopadu 2015 po 1 633,50 Kč činily 11 434,50 Kč, zálohy za 8 měsíců od prosince 2015 do července 2016 včetně po 1 633,50 Kč činily 13 068 Kč, celkem zálohy 24 502,50Kč mínus 14 100 Kč = dluh vůči správci 10 402,50 Kč). Proto správce opětovně navrhl zvážit zrušení schváleného oddlužení;

-v reakci na nařízené jednání o zrušení oddlužení (na 10. 1. 2017) dlužníci v podání ze dne 20. 12. 2016 soudu sdělili, že dlužník a) si našel práci a žádali o poskytnutí šance. U jednání 10. 1. 2017 správce sdělil, že dlužník a) pracuje od srpna 2016, dlužnice je bez pracovního poměru, za zbývajících 48 měsíců by museli dlužníci navýšit plnění na 5 878 Kč měsíčně. Dlužníci oznámili změnu své korespondenční adresy a dále uvedli, že s mladším synem, který jim měl platit dar, se nepohodli, museli se odstěhovat, starší syn jim pomůže. Soud dlužníkům avizoval, že jejich oddlužení bude zrušeno;

-dne 17. 1. 2017 dlužníci soudu doručili dvě darovací smlouvy ze dne 16. 1. 2017 (uzavřené s oběma syny) na dar po 2 200 Kč (celkem 4 400 K) s tím, že dále z příjmu dlužníka a) lze srážet 1 600 Kč, proto budou schopni hradit pro oddlužení 6 000 Kč měsíčně. Usnesením ze dne 25. 1. 2017 (B-18) soud vyzval správce, aby do 30. 6. 2017 sdělil, zda dlužníci oddlužení plní a zejména zda jsou poskytovány dary a usnesením ze dne 13. 2. 2017 (č.d. B-19) soud provedl změnu usnesení o schválení splátkového kalendáře v reakci na doložené darovací smlouvy, kdy mj. dlužníkům opětovně uložil povinnost zasílat darované částky každý měsíc insolvenčnímu správci jako mimořádné splátky;

-dne 27. 6. 2017 správce předložil přehled plnění, z něhož se podává, že za dobu od prosince 2016 do května 2017 bylo uhrazeno celkem 17 282 Kč, z toho v únoru 2017 dar ve výši 1 500 Kč a v březnu 2017 dar ve výši 2 000 Kč.

15. Na tomto skutkovém základě vydal soud prvního stupně nyní odvoláním napadené usnesení a usnesením ze dne 31. 8. 2017 (č.d. B-29) zamítl návrh dlužníků na zproštění správce (v právní moci dne 30. 9. 2017).

16. K nařízenému odvolacímu jednání na 17. 1. 2018 byli dlužníci vyzváni (doručeno 18.12.2017), aby do 11. 1. 2018 odvolacímu soudu doložili doklady o pracovním poměru a své čisté měsíční příjmy za dobu od prosince 2015-prosince 2017 včetně. Z účasti na jednání 17. 1. 2018 se dlužníci omluvili (doručeno 16. 1. 2018), avšak současně zdůraznili, že hlavně žádali o změnu správce a své výhrady zopakovali. Dále uvedli, že až na jednání u soudu prvního stupně se dozvěděli, že nedodali potřebné doklady, i když nahlásili změnu korespondenční adresy, že do dluhové situace se dostali postupem věřitele pana Maršálka (který popsali) a přestože na vše upozornili soud i správce, jeho pohledávka nebyla popřena. Dále žádali odvolací soud, aby zaměstnavatel dlužníka a) I-KLASA s.r.o. zasílal správci celou částku určenou soudem, tím by se zamezilo neplnění oddlužení, sám zaměstnavatel nemůže tuto částku strhávat, potřebuje rozhodnutí soudu. Dále uvedli, že věří, že odvolací soud najde řešení jejich případu, neboť nemají žádný majetek, zažili dva roky odpojení od elektřiny i vody, nechtějí znovu spadnout do dluhů, starají se ještě o 16 letou dceru, která studuje, a chtěli by jí dopřát vzdělání. Veškeré platby s bydlením hradí syn, proto navrhují zvýšení plateb ze mzdy dlužníka a) na potřebnou částku. Odvolacím soudem požadované doklady (o příjmech) dlužníci nepředložili.

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová

17. Na výzvu odvolacího soudu správce předložil přehled plateb na splátkový kalendář za červen 2017 a dále za období od srpna 2016-prosinec 2016, z něhož odvolací soud zjistil, že v červnu 2017 bylo uhrazeno na splátkový kalendář 2 696 Kč a za dobu od srpna 2016-prosinec 2016 celkem 6.456 Kč. Dále správce sdělil, že dlužníci zaslali doklady o svých příjmech za rok 2015, a to výměr invalidního důchodu, přehled vyplacených dávek Úřadem práce za duben až červen 2015, na zálohách správce vznikl dlužníkům dluh 5 178,50 Kč, aktuální výše finančních prostředků činí 14 214 Kč; u odvolacího jednání správce doplnil, že aktuální výše finanční prostředků činí 16 794 Kč.

18. Na základě všech shora uvedených zjištění odvolací soud po stránce skutkové uzavírá, že dlužníci měli na základě povinností stanovených soudem prvního stupně (ať již v usnesení o povolení oddlužení či v usnesení o schválení oddlužení) hradit insolvenčnímu správci zálohy na jeho odměnu a hotové výdaje za dobu od povolení oddlužení, tj. od května 2015 do listopadu 2015, což je za 7 měsíců po 1 633,50 Kč (včetně DPH) celkovou částku 11 434,50 Kč a za dobu od prosince 2015 do zrušení oddlužení v červenci 2017, tj. 19 měsíců po 1 633,50 Kč, celkem 31 036,50 Kč. Celkem zálohy správci 42 471 Kč; uhradili však pouze 38 926 Kč (za dobu od prosince 2015-červenec 2016 částku 14 100 Kč a za dobu od srpna 2016-červen 2017 dalších 24 826 Kč). Věřitelům proto nemohlo být vůbec plněno. Dle tohoto zjištění a propočtu odvolacího soudu zůstali dlužníci správci na zálohách na jeho odměnu a hotové výdaje za toto období dlužni 3 545 Kč (42 471 Kč mínus 38 926 Kč).

19. Při úvaze o dalším možném pokračování v oddlužení dlužníků dlužno dodat, že za zbývajících 41 měsíců splátkového kalendáře by dlužníci především museli na zálohách správce (jde o přednostní pohledávky) uhradit dalších 66.973,50 Kč (41 x 1 633,50 Kč), doplatit dluh za předchozí období ve výši 3 545 Kč (viz bod 18) a nezajištěným věřitelům nejméně 30 % jejich zjištěných pohledávek. Pohledávky nezajištěných věřitelů byly zjištěny v rozsahu 624 660,42 Kč, z toho 30% činí 187 398,20 Kč. Dlužníci by tedy museli uhradit celkem dalších 257 916,70 Kč a po odpočtu částky, kterou správce deponuje k lednu 2018 v majetkové podstatě ve výši 16 794, se jedná o částku 241 122,70 Kč. Nicméně dlužníkům na úhradu této posledně uvedené částky zbývá pouze 34 měsíců (od února 2018 do listopadu 2020). Dlužníci by tak museli za toto období hradit měsíčně nejméně 7 091,84 tj. cca 7 092 Kč, aby každý měsíc po odpočtu zálohy pro správce (1 633,50 Kč) mohlo být věřitelům vypláceno nejméně 5 458,50 Kč měsíčně. Schopnost hradit od února 2018 měsíčně 7 092 Kč (tj. po odpočtu nezabavitelných částek z příjmů dlužníků) však dlužníci, ani přes výzvu odvolacího soudu nedoložili, když nepředložili přehledy svých čistých měsíčních příjmů a rovněž dary dle doložených darovacích smluv doposud řádně hrazeny nebyly. Odvolací soud proto shodně se soudem prvního stupně dospěl k závěru, že dlužníci neosvědčili, že je zde předpoklad, že budou schopni za zbývající dobu 34 měsíců podmínkám oddlužení dostát.

20. K námitkám dlužníků, že správce jim nebyl od počátku nakloněn, když z důvodů, které uváděl, navrhoval řešit jejich úpadek konkursem, dále že je správce neinformoval a proto nevěděli, že mají předkládat správci i soudu potřebné listiny (především ke svým příjmům) a že nevěděli, že dárci řádně nehradí dar, nutno uvést, že jde o námitky nedůvodné.

21. Především insolvenční zákon ukládá v ustanovení § 403 odst. 1 IZ insolvenčnímu správci povinnost, má-li za to, že jsou zde skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení, aby na to soud upozornil. Bylo proto povinností správce, když zjistil nedostatečné příjmy dlužníků a přihlášenou (a následně zjištěnou) výši pohledávek věřitelů, aby upozornil soud, že příjmy dlužníků neskýtají předpoklad, že oddlužení Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová splní. Subjektivní náhled dlužníků, že jim z tohoto důvodu (z hlediska jeho návrhů) není správce příznivě nakloněn, není rozhodující a nezakládá rovněž obavy z nestrannosti či zaujatosti tohoto správce.

22. Ke zbývajícím námitkám dlužníků nutno uvést, že již v usnesení o schválení oddlužení (ze dne 4. 11. 2015) byli soudem prvního stupně poučeni o povinnosti předkládat přehledy svých příjmů vždy ke každému 15. březnu a k 15. září kalendářního roku a to nejen správci, ale i soudu, který vykonává funkci věřitelského výboru. Tímto usnesením a následně dalším usnesením ze dne 13. 2. 2017 byla dlužníkům dále uložena povinnost, aby sami zasílali darované částky od syna (ů), a to každý měsíc insolvenčnímu správci jako mimořádné splátky. Pokud by dlužníci tyto své povinnosti řádně plnili (nejde tudíž o povinnosti správce), pak by jednak museli vědět, že dar není řádně plněn a že nejsou schopni toliko ze svých příjmů, po odpočtu nezabavitelných částek, podmínky oddlužení splnit. Nutno opětovně zdůraznit, že doklady ke všem svým příjmům za dobu od prosince 2015 do prosince 2017 dlužníci nepředložili ani na výzvu odvolacího soudu.

23. Ze všech shora uvedených důvodů proto postupoval odvolací soud dle ustanovení § 219 o.s.ř. a napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné v celém rozsahu potvrdil, neboť zrušení oddlužení dlužníků ve smyslu ustanovení § 418 odst. 1 písm. a) a b) IZ bylo důvodné a jejich úpadek bude nutno nadále řešit konkursem.

Poučení: Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkům a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení tohoto usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci 17. ledna 2018

JUDr. Anna Hradilová, v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová