1 VSOL 117/2013-B-43
KSOS 33 INS 5255/2009 1 VSOL 117/2013-B-43

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční v insolvenční věci dlužníka Karima anonymizovano , anonymizovano , bytem Frýdek-Místek, Dlouhá 1334, PSČ 738 01, o zrušení schváleného oddlužení, k odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 7.1.2013, č.j. KSOS 33 INS 5255/2009-B-31 takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 7.1.2013, č.j. KSOS 33 INS 5255/2009-B-31se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního podle ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), zrušil schválené oddlužení a současně rozhodl o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem. V odůvodnění uvedl, že dlužník od února 2012 vůbec neuspokojuje věřitele, neboť je nezaměstnaný a nedosahuje postižitelného příjmu. Dosavadní míra uspokojení nezajištěných věřitelů za 38 měsíců trvání splátkového kalendáře činí jen 9,44 % a je tedy zřejmé, že podstatnou část splátkového kalendáře, tedy uspokojení nezajištěných věřitelů co do nejméně 30 % jejich pohledávek nebude možno dosáhnout.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník odvolání, ve kterém uvedl, že od srpna 2009 do konce prosince 2011 splácel tak, jak mu bylo uloženo. V lednu 2012 však přišel bez vlastního přičinění o zaměstnání. Od února 2012 je veden na Úřadu práce ve Frýdku-Místku a aktivně si hledá zaměstnání jak s pomocí úřadu práce, tak také svým vlastník přičiněním. Žádal, aby bylo přihlédnuto k tomu, že doba, po kterou nesplácí, se v souhrnu pěti let jeví jako přechodné období, do kterého se dostal bez svého zavinění, jakož i k tomu, že je aktivní v hledání zaměstnání.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud podle ust. §7 odst. 1), § 212 a §212a o.s.ř. odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo, a po jednání ve věci (které proběhlo v souladu s ust. § 101 odst. 3 o.s.ř. v nepřítomnosti dlužníka), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu předloženého spisu vyplývá, že usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 14.10.2009, č.j. KSOS 33 INS 5255/2009-B-14 soud schválil oddlužení dlužníka Karima anonymizovano plněním splátkového kalendáře s tím, že oddlužení bude probíhat od listopadu 2009 do října 2014, případně po kratší dobu do úplného splacení pohledávek nezajištěných věřitelů. Podáním ze dne 20.2.2012 insolvenční správce informoval soud, že dlužník je evidován na Úřadu práce ČR-Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní pracoviště Frýdek-Místek a přiložil oznámení ze dne 9.2.2012 o vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání. Dále soudu dne 9.7.2012 předložil oznámení o vyřazení z evidence úřadu práce ze dne 2.7.2012 z důvodu maření součinnosti s krajskou pobočkou úřadu práce s tím, že v evidenci uchazečů o zaměstnání byl od 1.2.2012 do 29.5.2012. Žádné srážky z podpory v zaměstnanosti nebyly provedeny, neboť byla poskytována v nezabavitelné výši. Ve zprávě o plnění oddlužení ze dne 11.12.2012 insolvenční správce sdělil, že dlužníkem dosud nebyla předložena nová pracovní smlouva a dlužník je nově od 30.11.2012 v evidenci uchazečů o zaměstnání a je mu přiznána podpora v nezaměstnanosti v nezabavitelné výši. Soud prvního stupně nařídil jednání, k němuž se dlužník osobně dostavil a sdělil, že byl z evidence úřadu práce vyřazen, neboť si hledal zaměstnání ve Francii a na úřad práce se dostavil s jednodenním zpožděním. Do současné doby práci nenašel, má ovšem přislíbenou práci u zaměstnavatele, u něhož v minulosti vydělával 17.000 až 18.000 Kč měsíčně. Přislíbil, že ve lhůtě do dvou měsíců předloží pracovní smlouvu. Vzhledem k tomu, že tak neučinil, rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím.

Podle ustanovení § 418 odst.1 IZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit.

Odvolací soud doplnil dokazování čtením zprávy insolvenčního správce dlužníka o plnění oddlužení č. 6 a 7 ze dne 13.2.2013 a zjistil, že v období od května 2012 do února 2013 dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, neboť na pohledávky nezajištěným věřitelů neposkytuje žádné splátky a míra uspokojení věřitelů je jen 9, 44 % a očekávané uspokojení věřitelů se pohybuje jen kolem cca 15 %.

Odvolací soud ve shodě se soudem prvního stupně konstatuje, že dlužník dlouhodobě neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení a zjištěné poměry dlužníka ukazují, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, neboť je dlouhodobě bez pracovního poměru, a proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně podle ustanovení § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně a nebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Dovolání lze podat ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 27. února 2013

Za správnost vyhotovení : JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu