1 VSOL 1166/2016-A-19
KSBR 33 INS 16516/2016 1 VSOL 1166/2016-A-19

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Karlou Trávníčkovou v insolvenční věci dlužníka Jiřího anonymizovano , anonymizovano , bytem Lutonina 149, PSČ 763 12, IČ: 18807330, o insolvenčním návrhu věřitelky Marie anonymizovano , anonymizovano , bytem Prostějov, Vrahovická 59, PSČ 796 01, k odvolání této věřitelky proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23.8.2016, č.j. KSBR 33 INS 16516/2016-A-11

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně uložil insolvenčnímu navrhovateli-věřitelce Marii anonymizovano podle ustanovení § 108 odst. 1, 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), aby do pěti dnů ode dne právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč.

Proti tomuto rozhodnutí podal insolvenční navrhovatel včas odvolání, které vzal zpět podáním ze dne 26.10.2016, doručeným soudu téhož dne, isir.justi ce.cz s odůvodněním, že odvolání je již zbytečné projednávat, neboť vzal zpět celý insolvenční návrh.

Podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř., dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

Podle ustanovení § 218c o.s.ř., o zastavení odvolacího řízení pro zpětvzetí odvolání před zahájením jednání před odvolacím soudem a o odmítnutí odvolání podle § 218 nebo podle § 218a, může rozhodnout jen předseda senátu odvolacího soudu nebo pověřený člen senátu.

Vzhledem k tomu, že odvolání bylo vzato zpět dříve, než o něm bylo odvolacím soudem rozhodnuto, odvolací soud podle shora citovaného ustanovení § 207 odst. 2 odvolací řízení zastavil.

Pro úplnost odvolací soud konstatuje, že o zpětvzetí insolvenčního návrhu rozhodne podle ustanovení § 130 odst. 1 IZ soud prvního stupně, neboť je vyloučeno, aby odvolací soud vydal rozhodnutí, jímž se řízení končí, nemá-li tuto povahu přezkoumávané rozhodnutí soudu prvního stupně nebo není-li otázka ukončení řízení enunciátem odvoláním napadeného rozhodnutí alespoň řešena.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 9.listopadu 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu