1 VSOL 1166/2015-A-15
KSOS 31 INS 20669/2015 1 VSOL 1166/2015-A-15

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužníka Martina anonymizovano , anonymizovano , bytem Český Těšín, Hornická 486/13, PSČ 737 01, IČ: 65905547, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 6.10.2015, č.j. KSOS 31 INS 20669/2015-A-9,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku II. m ě n í tak, že insolvenční řízení ve věci dlužníka Martina anonymizovano se nezastavuje.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně dle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen IZ ), změnil usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 2.9.2015, č.j. KSOS 31 INS 20669/2015-A-6, tak, že se dlužníkovi zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení neukládá (výrok I.) a dle ust. § 104 odst. 1 o.s.ř. insolvenční řízení ve věci dlužníka Martina anonymizovano zastavil (výrok II.).

V odůvodnění usnesení soud prvního stupně uvedl, že u Krajského soudu v Ostravě bylo pod sp.zn. KSOS 31 INS 34957/2014 zahájeno insolvenční řízení v totožné věci (ve věci stejného navrhovatele-dlužníka-s týmž předmětem řízení), které bylo usnesením ze dne 31.7.2015, č.j. KSOS 31 INS 34957/2014-A-18, zastaveno, přičemž návrh na zahájení insolvenčního řízení v posuzované věci byl podán dne 13.8.2015, tj. dříve, než bylo řízení ve věci sp.zn. KSOS 31 INS 34957/2014 pravomocně skončeno. Na tomto základě uzavřel, že projednání věci brání překážka věci zahájené, neboť podmínkou projednání nového insolvenčního návrhu je, aby veškerá předchozí řízení byla pravomocně skončena (§ 104 odst. 1 o.s.ř.), a proto insolvenční řízení zastavil a současně rozhodl o změně usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 2.9.2015, č.j. KSOS 31 INS 20669/2015-A-6, jímž byla dlužníku uložena záloha na náklady insolvenčního řízení tak, že se dlužníku záloha na náklady insolvenčního řízení neukládá.

Proti výroku II. tohoto usnesení podal dlužník odvolání. Dlužník uvedl, že insolvenční návrh podal opakovaně z toho důvodu, že v odvolací lhůtě proti usnesení o zastavení řízení ve věci sp.zn. KSOS 31 INS 34957/2014 mu exekutorský úřad zajistil bankovní účet, čemuž chtěl zabránit. Navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně v napadeném výroku II. změnil tak, že se insolvenční řízení nezastavuje (§ 41 odst. 2 o.s.ř.).

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně v napadeném rozsahu, tj. ve výroku II., jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka je důvodné.

Z obsahu spisu se podává, že insolvenční řízení v posuzované věci bylo zahájeno dne 13.8.2015 insolvenčním návrhem dlužníka spojeným s návrhem na povolení oddlužení, jímž se dlužník domáhal rozhodnutí o svém úpadku a jeho řešení oddlužením ve formě plnění splátkového kalendáře. Soud prvního stupně usnesením ze dne 2.9.2015, č.j. KSOS 31 INS 20669/2015, uložil dlužníkovi, aby ve lhůtě sedmi dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč. Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Na tomto základě soud prvního stupně rozhodl ve věci odvoláním napadeným rozhodnutím.

Ze spisu vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 31 INS 34957/2014 se podává, že řízení ve věci bylo zahájeno dne 23.12.2014 insolvenčním návrhem dlužníka Martina anonymizovano spojeným s návrhem na povolení oddlužení. Řízení bylo zastaveno usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 31.7.2015, č.j. KSOS 31 INS 34957/2014-A-18, které nabylo právní moci dne 21.8.2015.

Podle ustanovení § 83 odst. 1 o.s.ř., zahájení řízení brání tomu, aby o téže věci proběhlo u soudu jiné řízení.

Podle ustanovení 103 o.s.ř., kdykoliv za řízení přihlíží soud k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení).

Podle ustanovení § 104 odst. 1 věty prvé o.s.ř., jde-li o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, soud řízení zastaví.

Podle ustanovení § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Přitom zpravidla může pokračovat v řízení, ale nesmí rozhodnout o věci samé. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Lze přisvědčit závěru soudu prvního stupně, že v době zahájení řízení v posuzované věci byl dán nedostatek podmínek řízení spočívající v překážce litispendence (§ 83 odst. 1 o.s.ř.), neboť v době, kdy byl soudu prvního stupně doručen insolvenční návrh v posuzované věci, dosud nebylo pravomocné usnesení o zastavení řízení o insolvenčním návrhu dlužníka spojeném s návrhem na povolení oddlužení ve věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 31 INS 34957/2014. V průběhu řízení však došlo ke změně procesní situace, neboť dříve zahájené řízení vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 31 INS 34957/2014 bylo dne 21.8.2015 pravomocně skončeno na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31.7.2015, č.j. KSOS 31 INS 34957/2014-A-18, o zastavení řízení, čímž nedostatek podmínky řízení spočívající v překážce litispendence odpadl. Jelikož soud prvního stupně rozhodl o zastavení řízení pro překážku litispendence napadeným usnesením vydaným až dne 6.10.2015, učinil tak v době, kdy již byl nedostatek této podmínky řízení zhojen a tudíž postupoval nesprávně.

Z výše uvedených důvodů proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně v napadeném výroku II. dle ust. § 220 odst. 1 změnil tak, že se insolvenční řízení nezastavuje.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má- li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 11.prosince 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu