1 VSOL 1163/2013-P8-8
KSBR 30 INS 6329/2013 1 VSOL 1163/2013-P8-8

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužnice Lenky anonymizovano , anonymizovano , bytem Damnice 141, PSČ 671 78, k doručení: Miroslav, Husova 40/72, PSČ 671 72, o přihlášce pohledávky P8 věřitele č. 8 JEDNOTA, spotřební družstvo, Moravský Krumlov, se sídlem Moravský Krumlov, T.G. Masaryka 28, PSČ 678 12, IČ: 00032336, k odvolání tohoto věřitele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25.9.2013, č.j. KSBR 30 INS 6329/2013-P8-2 takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25.9.2013, č.j. KSBR 30 INS 6329/2013-P8-2 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl podle ustanovení § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), přihlášku pohledávky věřitele č. 8 JEDNOTA, spotřební družstvo, Moravský Krumlov, se sídlem Moravský Krumlov, T.G. Masaryka 28, PSČ 672 12, IČ: 00032336 ze dne 13.9.2013 ve výši 12.746 Kč a rozhodl, že právní mocí tohoto rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí. V odůvodnění uvedl, že usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 4.4.2013, č.j. KSBR 30 INS 6329/2013-A-10 byl zjištěn úpadek dlužníka a současně rozhodnuto o způsobu řešení úpadku oddlužením. Věřitelé dlužníka byli vyzváni, aby ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku přihlásili své pohledávky a současně byli poučeni, že k opožděně podaným přihláškám insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Usnesení o úpadku bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 4.4.2013, takže lhůta stanovená pro přihlášení pohledávek věřitelů skončila dne 6.5.2013. Věřitel č. 8 JEDNOTA, spotřební družstvo, Moravský Krumlov doručil soudu svoji přihlášku pohledávky až dne 17.9.2013, a proto byla jako opožděně podaná odmítnuta.

Proti tomuto rozhodnutí podal věřitel č. 8 JEDNOTA, spotřební družstvo, Moravský Krumlov odvolání, ve kterém uvedl, že dlužnice na základě rozsudku Okresního soudu ve Znojmě ze dne 24.4.2007, sp.zn. 11 C 46/2007 svůj dluh ve výši 45.426 Kč řádně splácela, takže věřitel neměl důvod sledovat, zda je dlužnice vedena v insolvenčním rejstříku. Když dlužnice začátkem roku přestala svůj dluh splácet, podal věřitel dne 16.8.2003 návrh na exekuci a exekutor věřiteli dne 11.9.2013 sdělil, že dne 8.3.2013 bylo zahájeno insolvenční řízení a doporučil mu přihlásit pohledávku do insolvenčního řízení. Navrhoval, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (ust. § 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu předloženého spisu vyplývá, že soud prvního stupně usnesením ze dne 4.4.2013, č.j. KSBR 30 INS 6329/2013-A-10 rozhodl o úpadku dlužnice a současně vyzval věřitele dlužnice, aby ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku přihlásili své pohledávky. Věřitelé byli rovněž poučeni ve smyslu ustanovení § 173 odst. 1 IZ, že k přihláškám, které budou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto přihlášené pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny. Rozhodnutí o úpadku bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 4.4.2013, takže 30 denní lhůta k podání přihlášek začala běžet dne 5.4.2013, a protože její konec padl na neděli 5.5.2013, bylo posledním dnem lhůty k podání přihlášky pondělí 6.5.2013. Přihláška pohledávky P8 věřitele č. 8 JEDNOTA, spotřební družstvo, Moravský Krumlov, se sídlem Moravský Krumlov, IČ: 00032336 ze dne 13.9.2013 byla doručena soudu poštou až dne 17.9.2013 s tím, že se jedná o vykonatelnou pohledávku ve výši celkem 12.746 Kč na základě rozsudku Okresního soudu ve Znojmě ze dne 24.4.2007, č.j. 11C 46/2007-16. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím.

Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ustanovení § 136 IZ rozhodnutí o úpadku musí obsahovat i výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve stanovené lhůtě, s poučením o následcích jejího zmeškání (odstavec 2 písm. d/). Lhůta k přihlášení pohledávek stanovená v rozhodnutí nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců (odstavec 3).

Podle ustanovení § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle ustanovení § 185 IZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle ustanovení § 71 IZ ve znění účinném do 31.12.2013, soudní rozhodnutí, předvolání, vyrozumění nebo jiná písemnost insolvenčního soudu nebo účastníků se v insolvenčním řízení doručují pouze vyvěšením písemnosti na úřední desce insolvenčního soudu a jejím současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku (dále jen doručení vyhláškou ), ledaže zákon stanoví pro určité případy pro určité osoby i zvláštní způsob doručení (odstavec 1). Při doručení vyhláškou se písemnost považuje za doručenou dnem, popř. okamžikem jejího zveřejnění v insolvenčním rejstříku; okamžikem zveřejnění písemnosti v insolvenčním rejstříku se rozumí den, hodina a minuta zveřejnění (odstavec 2).

Podle ustanovení § 138 IZ rozhodnutí o úpadku doručí insolvenční soud zvlášť dlužníkovi, insolvenčnímu správci, předběžnému správci, insolvenčnímu navrhovateli a osobám, které přistoupily k řízení; dlužníku a insolvenčnímu správci se toto rozhodnutí doručuje do vlastních rukou (odstavec 1). Považuje-li to za vhodné, může insolvenční soud doručit rozhodnutí o úpadku nebo jeho zkrácené znění zvlášť i věřitelům dlužníka, kteří přihlásili své pohledávky před jeho vydáním (odstavec 2).

Ze shora citovaných ustanovení § 71 a § 138 IZ vyplývá, že rozhodnutí o úpadku bylo všem věřitelům včetně věřitele č. 8 JEDNOTA, spotřební družstvo, se sídlem v Moravském Krumlově v souladu se zákonem doručeno zveřejněním v insolvenčním rejstříku dne 4.4.2013 a bylo věcí věřitele č. 8, aby byl bdělý a sledoval údaje o svých dlužnících v insolvenčním rejstříku, neboť podle ustanovení § 83 IZ prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné.

Odvolací soud ve shodě se soudem prvního stupně konstatuje, že přihláška pohledávky P8 věřitele č. 8 JEDNOTA, spotřební družstvo, se sídlem v Moravském Krumlově, která byla soudu doručena dne 17.9.2013, byla podána až po skončení 30 denní lhůty stanovené věřitelům v rozhodnutí o úpadku, neboť ta skončila 6.5.2013.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné dle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně a nebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Dovolání lze podat ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 16. ledna 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu