1 VSOL 1161/2017-B-15
KSOS 39 INS 1919/2017 1 VSOL 1161/2017-B-15

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a JUDr. Táni Šimečkové v insolvenční věci dlužníka: Marek anonymizovano , anonymizovano , IČO 73334456, bytem Nový Hrozenkov 173, PSČ 756 04, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 11.10.2017, č. j. KSOS 39 INS 1919/2017-B-8,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 11.10.2017, č.j. KSOS 39 INS 1919/2017-B-8 se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně podle ustanovení § 208 odst. 1 o.s.ř. odmítl odvolání dlužníka jako opožděné. V odůvodnění uvedl, že odvoláním napadené rozhodnutí bylo dlužníkovi doručeno dne 18. 9. 2017 uložením na místo, které v souvislosti se jménem dlužníka bylo označeno, takže 15denní lhůta k podání odvolání počala běžet ode dne 19. 9. 2017 a uplynula dne 3. 10. 2017. Odvolání dlužníka bylo odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit až dne 4. 10. 2017, tedy po uplynutí zákonné lhůty. isir.justi ce.cz

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník včas odvolání, ve kterém namítal, že odvoláním napadené rozhodnutí o neschválení oddlužení mu nemělo být doručováno vhozením do schránky v místě trvalého bydliště, neboť zde nemá označenu domovní schránku. V současné době je zaměstnán jako řidič u společnosti Amelis s.r.o., se sídlem v Plzni a do místa trvalého bydliště jezdí velice málo. Za situace, že se v místě trvalého bydliště nezdržuje a ani zde nemá domovní schránku, předpokládal, že mu odvoláním napadené rozhodnutí bude doručeno zřejmě vývěskou u soudu. O vydání tohoto usnesení se dozvěděl z internetu a ihned pátý den poté podal předmětné odvolání. Navrhoval, aby odvolací soud rozhodnutí o odmítnutí jeho odvolání zrušil, neboť usnesení o neschválení oddlužení mu doposud nebylo ani řádně doručeno.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 IZ, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je občanský soudní řád ve znění účinném do 30.9.2017. Dlužno dodat, že ustanovení § 50 o.s.ř. (o doručování) a ani ustanovení § 204 o.s.ř. (o běhu lhůt) nejsou poslední novelou o.s.ř. dotčena.

S účinností od 1.7.2017 byl zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), novelizován zákonem č. 64/2017 Sb. Podle ustanovení čl. II. bodu 1. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Při výkladu tohoto přechodného ustanovení vychází odvolací soud z toho, že podle ustálené judikatury Ústavního soudu (např. nález pléna Ústavního soudu ze 4.2.1997, sp. zn. Pl. ÚS 21/96, uveřejněný pod č. 63/1997 Sb.) a Nejvyššího soudu ČR (např. důvody rozsudku Nejvyššího soudu ČR, uveřejněného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 35/2006) v případech časového střetu staré a nové právní normy platí obecně nepravá retroaktivita (nepravá zpětná účinnost). To znamená, že od účinnosti nové právní úpravy se i právní vztahy vzniklé podle zrušené právní normy řídí právní normou novou. Vznik právních vztahů existujících před nabytím účinnosti nové právní normy, právní nároky, které z těchto vztahů vznikly, jakož i vykonané právní úkony, se řídí zrušenou právní normou (při opačné interpretaci střetu právních norem by totiž docházelo k pravé retroaktivitě). Aplikuje se tedy princip ochrany minulých právních skutečností, zejména právních konání. Z povahy procesního práva plyne, že změny, které přináší procesní právo nové, mohou působit výlučně ode dne nabytí účinnosti nového zákona, a to i pro řízení, jež byla zahájena před jeho účinností. Účinky procesních úkonů účastníků i soudu, které s nimi spojovala či nespojovala dřívější právní úprava, však zůstávají zachovány. Náležitosti procesního úkonu učiněného před 1.7.2017 a jeho účinky se posuzují podle úpravy v době, kdy byl učiněn. Jestliže u takového procesního úkonu již od 1.7.2017 není vyžadována některá náležitost, soud k ní pro účely rozhodnutí o procesním úkonu již od 1.7.2017 nepřihlíží.

Rozhodným zněním insolvenčního zákona je zákon ve znění účinném do 30.6.2017 (dále jen IZ ).

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že návrhem doručeným soudu dne 31. 1. 2017 se dlužník domáhal rozhodnutí o svém hrozícím úpadku a navrhoval, aby byl řešen plněním splátkového kalendáře. V návrhu uvedl, že je momentálně veden jako uchazeč o zaměstnání u Úřadu práce ČR v Karolince a bydliště má na adrese: Nový Hrozenkov 173, PSČ 756 04. Usnesením ze dne 13. 4. 2017, č. j. KSOS 39 INS 1919/2017-A-8 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka, insolvenčním správcem ustanoven Mgr. Ing. Bohumil Kaduch, povoleno řešení úpadku oddlužením, věřitelé vyzváni k přihlášení pohledávek, nařízeno přezkumné jednání, svolána schůze věřitelů a dlužníkovi uloženo, aby počínaje měsícem duben 2017 platil insolvenčnímu správci zálohu na odměnu a hotové výdaje ve výši 900 Kč měsíčně, zvýšenou v případě, že insolvenční správce je plátcem DPH. Insolvenční správce ve svých zprávách opakovaně navrhoval neschválení oddlužení tím, že dlužník je nezaměstnaný a má též dluh na odměně a náhradě hotových výdajů insolvenčního správce. Usnesením ze dne 14. 9. 2017, č. j. KSOS 39 INS 1919/2017-B-6, které bylo zveřejněno v insolventním rejstříku dne 14.9.2017 v 11:04 hodin soud rozhodl o neschválení oddlužení dlužníka, insolvenční řízení zastavil, insolvenčnímu správci určil odměnu a zprostil ho funkce. V odůvodnění mimo jiné uvedl, že jediným příjmem dlužníka je příjem z darovací smlouvy. Toto rozhodnutí bylo dlužníkovi doručováno poštou na adresu Nový Hrozenkov 173, PSČ 756 04 (stejně jako všechny předcházející písemnosti), a protože adresát nebyl zastižen, byla mu tato písemnost dne 18. 9. 2017 vhozena do schránky. Poslední den 15denní lhůty pro podání odvolání připadl na den 3. 10. 2017, a proto odvolání dlužníka, které bylo podáno k přepravě dne 4. 10. 2017, bylo soudem prvního stupně jako opožděné odmítnuto.

Česká pošta, s.p. odvolacímu soudu k jeho dotazu sdělila, že na adrese Nový Hrozenkov 173, 756 04 se nachází rodinný dům a schránka není označena žádným jménem. Doporučená zásilek RR0474579795U se službami Neukládat a Nevracet, vložit do schránky byla dne 18. 9. 2017 pro nezastižení adresáta vložena do schránky na adrese Nový Hrozenkov 173, 756 04. Adresát nemá z této adresy požádáno o dosílání zásilek či o jinou změnu týkající se dodání zásilek. V období od 1. 9. 2017 do 13. 12. 2017 bylo v evidenci zapsaných zásilek depa Vsetín 70 nalezeno 12 došlých zásilek na výše uvedeného adresáta a adresu. Z toho bylo 5 zásilek vráceno zpět odesílatelům, 5 zásilek bylo na žádost odesílatele vloženo do domovní schránky na uvedené adrese a 2 zásilky jsou doposud uloženy u pošty. Při dodávání poštovních zásilek se Česká pošta, s.p. řídí Poštovními podmínkami-Základní poštovní služby. Pokud není domovní schránky rodinného domu označena žádným jménem, postupuje pošta podle článku 24 bod 2c Poštovních podmínek-Základní poštovní služby. Za domovní schránku adresáta se považuje: a) schránka, která je označena jménem a příjmením adresáta, b) není-li v místě schránka podle písmene a), schránka, která je označena příjmením shodným s příjmením adresáta, c) není-li v místě ani schránka podle písmene b), schránka, u níž lze s ohledem na okolnosti předpokládat, že ji zřídil adresát.

Podle ustanovení § 50 o.s.ř. nezastihl-li doručující orgán adresáta písemnosti, vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky; písemnost se považuje za doručenou vhozením do schránky, datum vhození vyznačí doručující orgán na doručence a na písemnosti (odstavec 1). Nelze-li doručit podle odstavce 1, doručující orgán písemnost vrátí odesílajícímu soudu a v místě doručení o této skutečnosti zanechá písemné oznámení. Odesílající soud doručí písemnost vyvěšením na úřední desce soudu; písemnost se považuje za doručenou desátým dnem po vyvěšení. Stejně se postupuje, nelze-li v místě doručení zanechat oznámení; § 49 odst. 7 se použije obdobně (odstavec 2).

Obecně platí, že doručování vyvěšením na úřední desce soudu ve smyslu § 50 odst. 2 o.s.ř. je podmíněno tím, že se nepodařilo písemnost doručit podle § 50 odst. 1 o.s.ř., tedy vhozením písemnosti do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky. Jinými slovy řečeno, aby bylo možno přistoupit k doručení písemnosti na úřední desce soudu, je nejprve třeba zjistit, zda se doručující orgán vůbec o doručení vhozením do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky pokusil a pakliže ano, z jakého důvodu nebyl tento pokus úspěšný, neboť jinak není možné uzavřít, že písemnost nebylo možno tímto způsobem doručit (srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 9. 2013, sp. zn. 30 Cdo 1974/2013, dostupné na www.nsoud.cz).

Odvolací soud po prověření okolností, za jakých bylo dlužníkovi doručováno rozhodnutí o neschválení oddlužení, uzavírá, že tuto písemnost bylo možné doručit vhozením do adresátem užívané schránky na adrese Nový Hrozenkov 173, PSČ 756 04, neboť se jedná o rodinný dům a nikoliv o bytový dům, takže není důvod trvat na tom, aby domovní schránka byla označena jménem dlužníka. Je běžné, že u rodinných domků jsou domovní schránky bez označení osob v domku bydlících, když navíc na vesnicích, kterou je i Nový Hrozenkov, doručovatelka, která je zpravidla jedna a tatáž (v posuzované věci všechny písemnosti doručovala vždy doručovatelka Jitka Ježová) obyvatele rodinného domku zná. Jak vyplývá z obsahu insolvenčního spisu, všechny písemnosti byly dlužníkovi doručovány na tuto adresu (jednou tutéž doručovatelkou) a pošta na tuto adresu běžně dlužníkovi doručuje vložením do domovní schránky i další jiné písemnosti. S ohledem na tyto okolnosti bylo důvodné předpokládat, že tuto schránku zřídil adresát, resp. že je to schránka adresátem běžně užívaná.

Odvolací soud ve shodě se soudem prvního stupně konstatuje, že zásilka obsahující rozhodnutí o neschválení oddlužení byla dlužníkovi řádně doručena vhozením do schránky dne 18. 9. 2017, poslední den 15dení lhůty k podání odvolání připadl na úterý 3. 10. 2017, který byl dnem pracovním, a proto odvolání podané dlužníkem k poštovní přepravě až dne 4. 10. 2017 je opožděné.

Podle ustanovení § 208 odst. 1 o.s.ř. opožděně podané odvolání předseda senátu soudu prvního stupně usnesením odmítne.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 19. prosince 2017

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu