1 VSOL 116/2012-A-21
KSOS 33 INS 1601/2011 1 VSOL 116/2012-A-21

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka ATRION s. r. o. "v likvidaci", sídlo neuvedeno, naposledy se sídlem Mor. Ostrava, Reální 6, PSČ 702 00, IČ: 496 09 556, zastoupeného Mgr. Martinem Brudným, advokátem se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Škroupova 1114/4, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 33 INS 1601/2011-A-15 ze dne 1.8.2011

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 33 INS 1601/2011-A-15 ze dne 1.8.2011 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí Krajský soud v Ostravě zastavil insolvenční řízení ve věci dlužníka ATRION s. r. o. "v likvidaci". V důvodech svého rozhodnutí uvedl, že dlužníka usnesením vyzval k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč ve lhůtě 7 dnů od doručení písemného vyhotovení (správně od právní moci) usnesení s poučením, že nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud řízení zastavit. Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání, o kterém rozhodl Vrchní soud v Olomouci pravomocně dnem 4.7.2011 tak, že usnesení o povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení potvrdil. Dlužník zálohu na náklady insolvenčního řízení nezaplatil, soud proto podle ust. § 108 odst. 3 insolvenčního zákona insolvenční řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání, které ani přes výzvu soudu prvního stupně nijak neodůvodnil.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno osobou oprávněnou a včas, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 108 odst. 1, odst. 2 a odst. 3 IZ, insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000,-Kč. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že dlužník podal u Krajského soudu v Ostravě dne 2.2.2011 insolvenční návrh. Usnesením č.j. KSOS 33 INS 1601/2011-A-6 ze dne 21.2.2011 soud prvního stupně uložil dlužníkovi, aby ve lhůtě 7 dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání, o kterém rozhodl Vrchní soud v Olomouci usnesením č.j. KSOS 33 INS 1601/2011, 3 VSOL 128/2011-A-11 ze dne 14.6.2011 tak, že usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Usnesení odvolacího soudu bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 14.6.2011 a doručeno dlužníkovi zvláštním způsobem dne 4.7.2011. Dlužník zálohu na náklady řízení nezaplatil.

Odvolací soud s ohledem na shora uvedené dospěl k závěru, že soud prvního stupně postupoval zcela správně, když insolvenční řízení zastavil z důvodu, že dlužník ve lhůtě uložené mu pravomocným rozhodnutím zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč nezaplatil, ačkoliv byl o následcích jejího nezaplacení soudem poučen. Marným uplynutím soudem určené sedmidenní lhůty, která počala běžet od právní moci usnesení o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení (ode dne 4.7.2011), vzniklo soudu prvního stupně právo insolvenční řízení zastavit (§108 odst. 3 IZ). Dlužník své odvolání proti usnesení o zastavení insolvenčního řízení nijak neodůvodnil, tj. neuvedl žádné důvodné námitky (kterými by mohly být pouze námitky spočívající v tom, že nebyly dány důvody pro zastavení řízení dle ust. § 108 odst. 3 IZ) a naopak z obsahu spisu vyplývá, že postup soudu prvního stupně byl zcela v souladu s ust. § 108 IZ.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud proto podle ust. § 219 o.s.ř. napadené usnesení potvrdil jako ve výroku věcně správné.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužník se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 10. dubna 2012

Za správnost vyhotovení : JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu