1 VSOL 1156/2013-A-74
KSOS 31 INS 16241/2013 1 VSOL 1156/2013-A-74

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenčním řízení ve věci dlužníka Magnety, s.r.o., se sídlem Světlá Hora-Světlá 334, PSČ 793 31, identifikační číslo: 258 54 666, vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 31 INS 16241/2013, o insolvenčním návrhu navrhovatelů-věřitelů: a) Dušana anonymizovano , anonymizovano , bytem a místem podnikání Rýmařov, Rudé armády 739/27, PSČ 795 01, identifikační číslo: 105 98 162, b) PECUNIA Leasing, a.s., se sídlem Olomouc, Uhelná 25, PSČ 779 00, identifikační číslo: 253 99 233, c) PROFI CARGO ONE s.r.o., se sídlem Olomouc-Nové Sady, Polská 425/27, PSČ 779 00, identifikační číslo: 286 48 188, zastoupeného Mgr. Miroslavem Osladilem, advokátem, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 22, PSČ 110 00, za účasti Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, se sídlem Olomouc, 17. listopadu 44, PSČ 770 00, rozhodl o odvolání dlužníka ze dne 26.11.2013 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 8.11.2013, č.j. KSOS 16241/2013-A-54,

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 8.11.2013, č.j. KSOS 16241/2013-A-54, se p o t v r z u j e.

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesení Krajský soud v Ostravě s poukazem na ustanovení § 29 odst. 3 občanského soudního řádu ustanovil opatrovníkem dlužníka Mgr. Magdalenu Gebauerovou, advokátku, se sídlem Opava, Dolní náměstí 117/3, PSČ 746 01.

V důvodech uvedl, že předmětné insolvenční řízení bylo zahájeno dne 6.6.2013 insolvenčním návrhem navrhovatele a). Dlužník je společností s ručením omezeným, jeho statutárním zástupcem je jediný jednatel Pavel Grečmal. Ústní jednání ve věci bylo nařízeno na den 2.10.2013, jednatel dlužníka podáním ze dne 26.9.2013 požádal o odročení jednání z důvodu své dočasné pracovní neschopnosti, kterou doložil rozhodnutím č. B 7728142. Navrhl, aby jednání bylo vzhledem k předpokládanému trvání nemoci nařízeno nejdříve na 1.11.2013. Soud žádosti vyhověl a další ústní jednání nařídil na 7.11.2013. Dne 5.11.2013 byla soudu doručena další žádost jednatele dlužníka o odročení jednání, z důvodu jeho trvající pracovní neschopnosti a neodkladného vyšetření s tím, že účast jeho osoby u jednání je nutná. Kromě toho dlužník v předchozím řízení, podáním ze dne 11.7.2013 požádal o prodloužení lhůty k vyjádření k insolvenčním návrhům s odůvodněním, že lhůtu není schopen dodržet vzhledem k dočasné pracovní neschopnosti jednatele Pavla Grečmala, která trvá od 11.6.2013, přičemž lze předpokládat, že by mohla být ukončena nejpozději dne 17.7.2013. Žádost doložil rozhodnutím o dočasné pracovní neschopnosti č. B 198653. Ve vyjádření k insolvenčním návrhům ze dne 22.7.2013 dlužník uvedl, že jednatel Pavel Grečmal v září 2011 utrpěl úraz v důsledku nezaviněné autonehody, jehož následky přetrvávaly do března 2013. Usnesením ze dne 7.10.2013 č. j. KSOS 31 INS 16241/2013-A-45, tzn. po prvním odročení jednání, soud dlužníka vyzval, aby si s ohledem na neschopnost jednatele zúčastnit se ze zdravotních důvodů jednání ve věci zvolil zástupce s procesní plnou mocí, který jej bude v řízení zastupovat. Současně jej poučil o možnosti ustanovení opatrovníka podle ust. § 29 odst. 3 o.s.ř. Dlužník v podání doručeném soudu dne 17.10.2013 uvedl, že si zástupce s procesní plnou mocí nezvolí, neboť má zájem hájit se v řízení osobně.

Z uvedeného je zřejmé, že dlužník se z důvodu nepříznivého zdravotního stavu svého jediného statutárního zástupce nemůže účastnit řízení, a nikoliv jen po přechodnou dobu (první žádost dlužníka o prodloužení lhůty z důvodu nemoci jednatele Pavla Grečmala byla soudu doručena dne 11.7.2013). Na výzvu soudu si dlužník zástupce pro řízení nezvolil. Soud proto k ochraně práv dlužníka, jehož statutární zástupce není ze zdravotních důvodů schopen řádně vykonávat svou funkci, ale i k ochraně práv insolvenčních navrhovatelů, kteří mají právo na projednání a rozhodnutí o svých návrzích v přiměřené době, ustanovil dlužníkovi podle ust. § 29 odst. 3 o.s.ř. opatrovníka z řad advokátů. Přihlédl přitom i k nebezpečí z prodlení, neboť o insolvenčním návrhu věřitele má být z povahy věci rozhodováno bez průtahů, a to již jen proto, že s podáním insolvenčního návrhu jsou spojeny prohibitivní účinky vymezené v ust. § 109 insolvenčního zákona.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání. Namítal, že s ustanovením opatrovníka nesouhlasí, rozhodnutí považuje za nesprávné, bylo vydáno v rozporu s právem, neboť pro ustanovení opatrovníka nebyly splněny zákonné podmínky. Ustanovení § 29 odst. 3 o.s.ř. přitom stanoví, že soud může účastníku ustanovit opatrovníka pouze v případě, pokud se účastník z jiných zdravotních důvodů nemůže, nikoliv jen po přechodnou dobu, účastnit řízení. Je pravdou, že jednatel dlužníka byl od 20.9.2013 v pracovní neschopnosti a z tohoto důvodu se nemohl zúčastnit jednání dne 2.10.2013, následně 7.11.2013 a že soud jej vyzval, aby si zvolil zástupce, což dlužník odmítl. Nicméně dlužník má za to, že nebylo prokázáno, že by dlužník nebyl schopen se účastnit řízení, nikoliv po přechodnou dobu, neboť pracovní neschopnost jednatele byla ukončena 10.12.2013, což dokládá. Statutární zástupce dlužníka je v současné době v takovém zdravotním stavu, že je schopen se jednání účastnit. Nicméně přes uvedené zjistil, že dne 12.12.2013 proběhlo jednání ve věci, na které nebyl soudem předvolán, přesto je v protokolu z uvedeného dne uvedeno, že se dlužník nedostavil a doručení je u něj vykázáno. Tato skutečnost však není pravdivá, předvolání bylo doručeno jen dvěma navrhovatelům, insolvenčnímu správci a opatrovnici. Pokud by byl předvolán, mohl se s ohledem na ukončení pracovní neschopnosti jednatele, jednání zúčastnit. Pracovní neschopnost jednatele trvala 2 a půl měsíce, což není doba, kterou lze považovat nikoliv za přechodnou a skutečnost, že dlužník se již jednou domáhal odročení jednání z důvodu nemoci, a to 11.7.2013 , neznamená, že by pracovní neschopnost trvala od této doby, naopak od července 2013 do konce září 2013 byl zdráv. Znemožněním účasti účastníku na jednání je závažným zásahem do jeho práv, přičemž k této otázce se již mnohokrát vyjadřoval jak Nejvyšší soud, tak i Ústavní soud a vyplývá to i z komentáře k občanskému soudnímu řádu. Z tohoto komentáře vyplývá, že podmínka-nikoliv jen pro přechodnou dobu-je víceméně splněna v případě, jeli zdravotní stav účastníka nepříznivý více méně trvale. V dané věci soud prvního stupně neprovedl žádné šetření, při němž by se zabýval zdravotním stavem jednatele dlužníka, nedotázal se jeho ošetřujícího lékaře a z tohoto důvodu pochybil. Přitom z judikatury Ústavního soudu vyplývá, že ustanovení opatrovníka nemůže být provedeno pouze z důvodu urychlení vyřízení věci a pokud takto soud postupuje, odnímá tím účastníku možnost jednat před soudem a porušuje čl. 38 odst. 2 a také čl. 36 odst. 1 Listiny základních práva a svobod. Proto dlužník navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil.

Ke svému odvolání dlužník doložil rozhodnutí o ukončení pracovní neschopnosti praktického lékaře MUDr. Ivo Špačka, z něhož vyplývá, že pracovní neschopnost jednatele dlužníka byla na jeho vlastní žádost ukončena 10.12.2013.

Především odvolací soud konstatuje, že po vydání napadeného usnesení byl zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ) ve znění pozdějších předpisů, novelizován zákonem č. 294/2013 Sb. s účinností od 1.1.2014. Podle přechodného ustanovení v čl. II zák. č. 294/2013 Sb. platí, že zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (to je od 1.1.2014) platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Rovněž zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řad, ve znění pozdějších předpisů, byl s účinností od 1.1.2014 novelizován mimo jiné zákonem č. 293/2013 Sb. Podle přechodného ustanovení v čl. II, bodu 2. tohoto zákona platí, že pro řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zák. č. 99/1963 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Podle ust. § 7 IZ v nyní platném znění platí, že nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Ze shora uvedeného vyplývá, že obě novely, a to jak insolvenčního zákona, tak občanského soudního řádu, neměly na nyní přezkoumávanou věc žádný vliv.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou přezkoumal napadené usnesení, včetně řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 2 a odst. 5 o.s.ř.) a aniž musel ve věci nařizovat jednání, dospěl k závěru, že odvolání odvolatele není důvodné.

Nejprve odvolací soud konstatuje, že ze spisu soudu prvního stupně se podává, že dne 6.6.2013 byl Krajskému soudu v Ostravě doručen insolvenční návrh věřitele ad a), jímž se domáhal zjištění úpadku dlužníka a jeho řešení konkursem. Dle úředního záznamu soudu, zveřejněném v insolvenčním rejstříku dne 10.6.2013 (A-3), nebylo možno zveřejnit tento návrh ve stanovené lhůtě, jelikož v době, kdy návrh došel soudu nebylo možno spolehlivě určit, zda bude tento návrh posouzen jako přistoupení k návrhu do řízení pod sp. zn. KSOS 31 INS 13748/2013. Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení byla vydána a v insolvenčním rejstříku zveřejněna dne 10.6.2013; tímto dnem nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení. Podáním, doručeným soudu dne 12.6.2013, jenž bylo úředně ověřeným podpisem opatřeno až 11.11.2013 (A-59) a soudu doručeno 13.11.2013, do tohoto řízení přistoupil věřitel ad b) a podáním doručeným soudu dne 14.6.2013 do řízení přistoupil věřitel ad c). Dne 20.1.2014 do řízení vstoupilo Krajské státní zastupitelství.

V návaznosti na úřední záznam insolvenčního soudu ze dne 10.6.2013 (A-3) odvolací soud dále ze spisu Krajského soudu v Ostravě sp. zn. KSOS 31 INS 13748/2013 zjistil, že dne 16.5.2013 byl tomuto soudu doručen insolvenční návrh věřitele Vladimíra Hromádko, který se domáhal zjištění úpadku dlužníka. Tento insolvenční návrh byl usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 4.6.2013, č.j. KSOS 31 INS 13748/2013-A-4 odmítnut. Uvedené usnesení bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno dne 4.6.2013 v 7.51 hod, dlužníku bylo doručeno dne 4.6.2013 v 13.29 hod. a navrhovateli (Vladimíru Hromádko) dne 5.6.2013, vhozením do domovní schránky v 10.00 hod. Dne 5.6.2013 ve 12.57 hod. bylo Krajskému soudu v Ostravě k této spisové značce doručeno vzdání se odvolání navrhovatele Vladimíra Hromádko, které je datováno 30.5.2013 a stejné datum je uvedeno i na legalizaci jeho podpisu Obecním úřadem ve Světlé Hoře. Jelikož toto vzdání se odvolání shora jmenovaného navrhovatele bylo soudu doručeno nejenže po zveřejnění usnesení o odmítnutí jeho insolvenčního návrhu, ale i po jeho doručení, pak bez ohledu na to, jakým datem bylo opatřeno, jde o úkon vůči soudu účinný a usnesení ze dne 4.6.2013, č.j. KSOS 31 INS 13748/2013-A-4, kterým byl insolvenční návrh uvedeno věřitele odmítnut, nabylo právní moci dne 5.6.2013. Tímto dnem bylo řízení o insolvenčním návrhu navrhovatele V. Hromádko pravomocně skončeno.

Proto pokud v nyní projednávané věci byl dne 6.6.2013 doručen soudu insolvenční návrh navrhovatele ad a), nejednalo se o přistoupení k řízení k insolvenčnímu návrhu navrhovatele V. Hromádko ve smyslu ust. § 107 IZ, neboť řízení o jeho insolvenčním návrhu bylo pravomocně skončeno 5.6.2013.

Dále se ze spisu soudu prvního stupně v předmětné věci podává, že:

-insolvenční návrh navrhovatelů ad a)-c) byl dlužníku doručen dne 27.6.2013 s výzvou (usnesením ze dne 26.6.2013, A-10), aby se k němu ve stanovené lhůtě vyjádřil a současně, aby předložil seznamy ve smyslu ust. § 104 IZ. Podáním doručeným soudu 11.7.2013 jediný jednatel dlužníka Pavel Grečmal sdělil, že není schopen výzvě ve stanovené lhůtě vyhovět, z důvodu dočasné pracovní neschopnosti, která trvá od 11.6.2013 a lze předpokládat, že bude ukončena 19.7.2013. Proto požádal o prodloužení lhůty do 22.7.2013. K tomuto podání doložil rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti vystavené dne 11.6.2013 odborným lékařem MUDr. Břetislavem Burešem. Této žádosti jednatele dlužníka soud vyhověl usnesením ze dne 17.7.2013 (A-19).

-K návrhům se prostřednictvím jednatele dlužník vyjádřil podáním doručeným soudu 23.7.2013 (A-21). V tomto podání mimo jiné uvedl, že v září 2011 utrpěl úraz v důsledku nezaviněné dopravní nehody, jehož následky přetrvávaly až do března 2013; řízením podniku byl pověřen Vladimír Juha, který byl od listopadu 2011 jmenován generálním ředitelem dlužníka.

-První jednání ve věci bylo soudem prvního stupně nařízeno na 2.10.2013; dlužníku bylo předvolání doručeno 11.9.2013. Dne 26.9.2013 jednatel dlužníka požádal o odročení jednání z důvodu jeho pracovní neschopnosti, která trvá ode dne 25.9.2013. Požádal, aby další termín jednání byl stanoven po 1.11.2013. K tomuto podání doložil rozhodnutí o pracovní neschopnosti, jež bylo vystaveno praktickým lékařem MUDr. Ivo Špačkem dne 25.9.2013. Této žádosti soud prvního stupně opět vyhověl a nařízené jednání odročil (A-38).

-Další jednání soud nařídil (dne 7.10.2013) na 7.11.2013; dlužníku bylo předvolání doručeno 15.10.2013. Současně usnesením ze dne 7.10.2013 (A-45) soud vyzval dlužníka, aby si, s ohledem na neschopnost jednatele zúčastnit se jednání ze zdravotních důvodů, zvolil zástupce s procesní plnou mocí s tím, že jinak mu může být ustanoven opatrovník (§ 29 odst. 3 o.s.ř.). Toto usnesení bylo dlužníku doručeno 15.10.2013 a jednateli dne 12.10.2013. V podání ze dne 15.10.2013 dlužník mimo jiné oznámil, že zástupce s procesní plnou mocí si nezvolí a následným podáním doručeným soudu 5.11.2013 požádal opětovně o odročení jednání ze 7.11.2013 s tím, že je jeho jednatel je stále v pracovní neschopnosti a má se podrobit neodkladnému vyšetření; odkázal na již předložené rozhodnutí svého praktického lékaře ze dne 25.9.2013. Požádal, aby soud jednání nařídil po 15.11.2013. Soud opět jednání nařízené na 7.11.2013 odročil.

-Usnesením ze dne 8.11.2013 byl jednatel dlužníka vyzván, aby obratem doložil, že jeho pracovní neschopnost stále trvá a že jeho zdravotní stav vylučoval účast u jednání, které bylo nařízeno na 7.11.2013 a dále by předložil potvrzení o nedokladném vyšetření. Tuto výzvu obdržel jednatel dlužníka i dlužník dne 12.11.2013.

-Dne 8.11.2013 vydal soud prvního stupně rovněž odvoláním napadené usnesení, kterým dlužníku ustanovil opatrovníka.

-Dne 19.11.2013 jednatel dlužníka předložil zdravotní záznam pořízený MUDr. Ivo Špačkem dne 15.11.2013, z něhož se podává, že Pavel Grečmal je v pracovní neschopnosti od 29.9.2013 a dne 7.11.2013 podstoupil lékařské vyšetření, na které byl objednán od 8.10.2013.

-Další jednání ve věci soud nařídil na 12.12.2013; dlužník předvolání k tomuto jednání obdržel do datové schránky 8.11.2013 a pověřená osoba s právem přístupu do datové schránky dlužníka se přihlásila 12.11.2013, což je den, kdy předvolání bylo dlužníku doručeno. Dle protokolu o jednání ze dne 12.12.2013 se dlužník k jednání nedostavil, ač pracovní neschopnost jednatel dlužníka ukončil, jak vyplývá z odvolání, dne 10.12.2013.

Podle ust. § 29 odst. 3 o.s.ř. ve znění účinném do 31.12.2013 platí, že pokud neučiní jiná opatření, může předseda senátu ustanovit opatrovníka také neznámým dědicům zůstavitele, nebyl-li dosud v řízení o dědictví stanoven okruh jeho dědiců, účastníku, jehož pobyt není znám, jemuž se nepodařilo doručit na známou adresu v cizině, který byl stižen duševní poruchou nebo z jiných zdravotních důvodů se nemůže nikoliv jen po přechodnou dobu účastnit řízení, nebo který není schopen srozumitelně se vyjadřovat.

Na základě shora uvedených zjištění dospěl odvolací soud k závěru, že v přezkoumávaném případě byl postup soudu prvního stupně správný. Odvoláním napadeným usnesením totiž soud prvního stupně ustanovil dlužníku opatrovníka po té, kdy jediný jednatel dlužníka již v červenci 2013 z důvodu svého zdravotního stavu jednak žádal soud o prodloužení lhůty k podání vyjádření a předložení požadovaných seznamů ve smyslu ust. § 104 IZ a následně opět ze zdravotních důvodů opakovaně žádal soud o odročení nařízených jednání. Svou pracovní neschopnost, která naposledy trvala od 25.9.2013 jednatel dlužníka doložil a ve svých žádostech o odročení jednání vždy žádal, aby další termín jednání byl nařízen s měsíčním časovým odstupem. Oprávněně proto soud prvního stupně ke dni vydání napadeného usnesení vyhodnotil (aniž bylo třeba provádět další šetření), že zdravotní stav jediného jednatele dlužníka mu brání, a to nikoliv jen po přechodnou dobu, účastnit se řízení a za dlužníka jednat. Přitom ještě před vydáním napadeného usnesení soud dlužníka zcela správně vyzval, aby si sám zvolil zmocněnce s plnou mocí, což dlužník neučinil (odmítl), ač byl o možnosti ustanovit mu opatrovníka v usnesení ze dne 7.10.2013 (A-45) poučen. Přesto dlužník následně, odvolávaje se na pracovní neschopnost (zdravotní stav) svého jednatele, včetně neodkladného vyšetření, žádal o odročení jednání.

Ze všech shora uvedených důvodů proto postupoval odvolací soud dle ust. § 219 o.s.ř. a napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

Jen pro úplnost odvolací soud v závěru dodává, že námitka dlužníka, že uvedeným postupem mu soud prvního stupně upřel právo účastnit se řízení, včetně nařízeného jednání konaného dne 12.12.2013 (když jej k tomuto jednání soud údajně nepředvolal), není důvodná. Ze spisu totiž vyplývá, že na písemné výzvy soudu dlužník (jeho jednatel) vždy reagoval a měl tedy možnost se vyjádřit jak návrhům navrhovatelů, tak ke své nynější ekonomické situaci. Potíže však nastaly, když se měl jednatel dlužníka účastnit nařízených jednání, která soud prvního stupně na základě doložené pracovní neschopnosti jednatele dlužníka vždy odročil. Jediné jednání, které soud neodročil, po té, kdy byl dlužníku ustanoven opatrovník, bylo jednání, které se konalo dne 12.12.2013. K tomuto jednání se však dlužník nedostavil, i když předvolání k němu obdržel již dne 12.11.2013 a jednatel dlužníka ukončil pracovní neschopnost na jeho vlastní žádost již dne 10.12.2013. Nic proto jednateli dlužníka nebránilo, aby se jednání dne 12.12.2013 zúčastnil a hájil zde práva dlužníka. Pokud by se totiž jednatel dlužníka k tomuto jednání dostavil a oznámil insolvenčnímu soudu, že jeho nepříznivý zdravotní stav pominul a nebrání mu již účastnit se řízení, pak by zde nebyl důvod, aby jej u tohoto jednání zastupovala ustanovená opatrovnice.

Na adresu odvolatele, avšak i soudu prvního stupně odvolací soud dále připomíná, že funkce opatrovníka totiž trvá jen po takovou dobu, po níž trvá důvod, pro který byl ustanoven. Jestliže tento důvod odpadne, funkce opatrovníka bez dalšího zaniká a soud nadále jedná s účastníkem. Rozhodnutí o odvolání opatrovníka není třeba vydávat, stačí opatrovníku oznámit, že jeho funkce skončila.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 30. ledna 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu