1 VSOL 1153/2017-A-20
KSBR 29 INS 17924/2017 1 VSOL 1153/2017-A-20

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a JUDr. Táni Šimečkové v insolvenční věci dlužníka BVX Plus s.r.o. v likvidaci, IČO 29247080, se sídlem Žeravice 90, PSČ 696 47, o insolvenčním návrhu dlužníka, k odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5.10.2017, č.j. KSBR 29 INS 17924/2017-A-14

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5.10.2017, č.j. KSBR 29 INS 17924/2017-A-14 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně uložil dlužníkovi podle ustanovení § 108 odst. 2, 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), aby do pěti dnů ode dne právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč. V odůvodnění uvedl, že úpadek dlužníka bude řešen konkursem, přičemž při tomto způsobu řešení úpadku činí minimální odměna insolvenčního správce 45.000 Kč plus DPH, a protože dlužník nemá hotové finanční prostředky, které by bylo možno použít na úhradu prvotních nákladů insolvenčního správce, a vlastní pouze movitý majetek, jehož hodnota není soudu známa, stanovil mu zálohu v maximální výši 50.000 Kč.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník včas odvolání, ve kterém namítal, že soud při stanovení výše zálohy dostatečně nezohlednil konkrétní okolnosti případu, zejména současné majetkové poměry dlužníka, kdy dlužník nedisponuje žádnými volnými finančními prostředky a na jeho majetek jsou vedeny exekuce, což mu brání isir.justi ce.cz s majetkem nakládat. Soud také pominul skutečnost, že zpeněžením majetku dlužníka v rámci konkursního řízení se podaří náklady insolvenčního řízení plně nebo z větší části uhradit, neboť vysekávací stroj zn. KAEF má pořizovací hodnotu 28.000 Kč a práva k užívání SW programů Premier mají hodnotu 33.940 Kč. Navrhoval, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně změnil tak, že zálohu sníží na částku 10.000 Kč.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 IZ, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že rozhodnutí soudu prvního stupně je předčasné, takže ho nelze potvrdit ani změnit.

Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je občanský soudní řád ve znění účinném od 30.9.2017.

S účinností od 1.7.2017 byl zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), novelizován zákonem č. 64/2017 Sb. Podle ustanovení čl. II. bodu 1. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci je insolvenční zákon ve znění účinném od 1.7.2017 (dále jen IZ).

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že dlužník se návrhem ze dne 21.9.2017, doručeným soudu dne 22.9.2017, domáhal rozhodnutí o svém úpadku a navrhoval, aby byl řešen prohlášením konkursu na jeho majetek. V návrhu uvedl, že má závazky vůči 4 věřitelům v celkové výši 1.336.448 Kč, které jsou déle než 3 měsíce po splatnosti a které není schopen plnit. V připojeném seznamu závazků dlužník uvedl závazky vůči 9 věřitelům ve výši celkem 2.748.655 Kč. Z uvedeného plyne rozpor mezi údaji uvedenými v insolvenčním návrhu a v seznamu závazků. V seznamu majetku dlužník uvedl, že vlastní vysekávací stroj značky KAEF pořízený 3.ledna 2011 za pořizovací cenu 28.000 Kč, práva k užívání SW programu Premier, který byl pořízen 14.11.2011 za pořizovací cenu 33.940 Kč, přičemž hodnotu těchto movitých věcí v současné době dlužník odhaduje na 12.000 Kč a dále má v pokladně hotovost ve výši 236 Kč a nemá žádné pohledávky. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím.

Soud prvního stupně zcela přehlédl, že předložené seznamy podle ustanovení § 104 IZ nejsou dlužníkem podepsány.

Podle ustanovení § 80a IZ osoby, kterým se podle zvláštního právního předpisu zřizuje datová schránka bez žádosti, činí podání včetně příloh v elektronické podobě do datové schránky soudu nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Není-li v odůvodněných případech možné učinit podání podle věty první, lze je výjimečně a s uvedením důvodu učinit v listinné podobě (odstavec 2). Není-li podání učiněno na stanoveném formuláři, ve stanoveném formátu nebo stanoveným způsobem, postupuje insolvenční soud podle § 43 občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak (odstavec 2).

Podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu a je-li insolvenční návrh podán za dlužníka osobou podle § 390a odst. 1, vyzve ji insolvenční soud usnesením k doplnění insolvenčního návrhu v jím určené lhůtě a toto usnesení doručí také dlužníku. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Je-li insolvenční návrh podán za dlužníka osobou podle § 390a odst. 1, nezačne tato lhůta běžet dříve, než je usnesení podle věty první doručeno jak dlužníku, tak osobě podle § 390a odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Podle ustanovení § 104 IZ podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen "seznam majetku"), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen "seznam závazků"), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek (odstavec 1). V seznamu majetku je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně pohledávek. U pohledávek stručně uvede skutečnosti, na kterých se zakládají, a uvede jejich výši; výslovně se dále vyjádří k jejich dobytnosti. U majetku, včetně pohledávek, o kterých probíhá soudní nebo jiné řízení, nebo ohledně nichž již bylo příslušným orgánem rozhodnuto, dlužník tato řízení (rozhodnutí) označí (odstavec 2). V seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést. Dlužník v seznamu závazků uvede údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků a stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč (odstavec 3). Nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech výslovně. Pro označení osob v seznamech platí § 103 odst. 1 obdobně. Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné (odstavec 4).

Ze shora citovaného ustanovení § 104 odst.4 IZ plyne, že seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné, přičemž dlužník je osoba, které se zřizuje datová schránka bez žádosti, takže je povinen podle ustanovení § 80a IZ činit podání včetně příloh v elektronické podobě do datové schránky soudu nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

Odvolací soud vykládá ustanovení § 80a IZ tak, že pokud zákon vyžaduje na určité listině úředně ověřený podpis, je třeba zaslat konverzi listiny, což v případě insolvenčního návrhu doručeného z datové schránky dlužníka do datové schránky soudu dlužník splnil, neboť k návrhu je připojena ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě. Písemnosti, u nichž zákon nevyžaduje úředně ověřený podpis, lze prostřednictvím datové schránky poslat jako prostý scan (dle ust. § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, má takový úkon povahu originálu), ovšem tyto listiny v došlé podobě (přílohy) musí být opatřeny vlastnoručním podpisem, neboť prostý scan se musí shodovat s originálem.

Není-li originál seznamů podle ustanovení § 104 odst.4 IZ dlužníkem podepsán, jedná se o vadu, kterou lze zhojit postupem podle ustanovení § 128 odst.2 IZ.

Za situace, že zde zatím schází řádný insolvenční návrh bylo předčasné rozhodovat o povinnosti dlužníka zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné.

V Olomouci dne 13. prosince 2017

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu