1 VSOL 1147/2014-A-20
KSOS 31 INS 21289/2014 1 VSOL 1147/2014-A-20

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudců JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužnice Evy anonymizovano , anonymizovano , bytem Nový Jičín, Pod Lipami 322/7, PSČ 747 01, o návrhu soudního exekutora Mgr. Jiřího Krále, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Ostrava-Moravská Ostravě, Poděbradova 909/14, PSČ 702 00, na nařízení předběžného opatření, k odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 11.8.2014, č.j. KSOS 31 INS 21289/2014-A-4

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 11.8.2014, č.j. KSOS 31 INS 21289/2014-A-4 se ve výroku I. m ě n í tak, že návrh na nařízení předběžného opatření kterým se soudnímu exekutorovi Mgr. Jiřímu Královi, Exekutorský úřad Ostrava, umožňuje provést na základě dražební vyhlášky č.j. 043 EX 441/11-163 ze dne 18.6.2014 exekuci prodejem nemovitostí, a to bytové jednotky č. 322/8 v bytovém domě č.p. 322, 323, 324 na pozemku parc. č. St. 982, St. 983, St. 984 zastavěná plocha a nádvoří a podílu 623/26094 na společných částech domu a pozemku, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín na LV č. 4670 pro obec Nový Jičín, katastrální území Nový Jičín-Předměstí, s omezením, že výtěžek dosažený zpeněžením nemovitostí bude po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 31 INS 21289/2014 k dispozici v tomto řízení, se z a m í t á .

Odůvodnění:

Rozhodnutím označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně podle ustanovení § 82 odst. 2, písm. b) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ) nařídil předběžné opatření, kterým se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ustanovení § 109 odst. 1, písm. c) IZ, a to tak, že se soudnímu exekutorovi Mgr. Jiřímu Královi, Exekutorský úřad Ostrava, umožňuje provést na základě dražební vyhlášky č.j. 043 EX 441/11-163 ze dne18.6.2014 exekuci prodejem nemovitostí, a to bytové jednotky č. 322/8 v bytovém domě č.p. 322, 323, 324 na pozemku parc. č. St. 982, St. 983, St. 984 zastavěná plocha a nádvoří a podílu 623/26094 na společných částech domu a pozemku, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín na LV č. 4670 pro obec Nový Jičín, Katastrální území Nový Jičín-Předměstí, s omezením, že výtěžek dosažený zpeněžením nemovitostí bude po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 31 INS 21289/2014 k dispozici v tomto řízení (výrok I.). Dále soud uložil navrhovateli, aby do tří dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za návrh na nařízení předběžného opatření ve výši 1.000 Kč (výrok II.). V odůvodnění uvedl, že nařízeným předběžným opatřením omezil z důvodů hodných zvláštního zřetele účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení dle ustanovení § 109 odst. 1, písm. c) IZ, neboť dlužnice podala již druhý insolvenční návrh (4.8.2014), a to opět bezprostředně před termínem konání dražby (5.8.2014) nařízené dražební vyhláškou č.j. 043 EX 441/11-163 ze dne 18.6.2014 soudním exekutorem, takže usnesením ze dne 5.8.2014, čj. EX 441/11-176 byla nařízená dražba odložena na neurčito. S ohledem na časovou posloupnost jednotlivých úkonů dlužnice a její chování v prvním, jakož i v tomto druhém insolvenčním řízení (insolvenční návrhy jsou vadné a ani v jednom případě neobsahují přílohy, na které odkazují), je zřejmé, že dlužnice své insolvenční návrhy nemíní vážně a podala je jen proto, aby zabránila provedení exekuce. Soud návrhu na nařízení předběžného opatření vyhověl, neboť provedení exekuce v daném případě neodporuje společnému zájmu věřitelů.

Proti tomuto rozhodnutí podala dlužnice blanketní odvolání, s tím, že podrobné odůvodnění zašle soudu ve lhůtě do 15 dnů, což neučinila, a to ani po výzvě soudu.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobami k tomuto úkonu oprávněnými, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 IZ, § 212, 212 a odst. 1, 5, 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c) IZ) dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb., změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Podle čl. II. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci je proto insolvenční zákon ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen IZ ).

Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je občanský soudní řád ve znění účinném od 1.1.2014.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že dlužnice se návrhem ze dne 25.6.2014, doručeným soudu dne 4.8.2014, domáhala rozhodnutí o svém úpadku a navrhovala, aby byl řešen oddlužením formou plnění splátkového kalendáře. Návrh podala na formuláři určeném pro společný návrh manželů na povolení oddlužení a v kolonce 07 pouze obecně uvedla, že má vůči 2 věřitelům závazky ve výši 700.000 Kč a ve zbývajících kolonkách, pokud se týká popisu závazků, odkázala na přílohu, kterou k návrhu nepřipojila, takže v návrhu schází označení věřitelů, jakož i výše a splatnost jednotlivých závazků. Vyhláškou ze dne 4.8.2014, č.j. KSOS 31 INS 21287/2014-A-2 insolvenční soud oznámil, že bylo zahájeno insolvenční řízení dlužnice Evy anonymizovano . Tato vyhláška byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 4.8.2014 v 13:41 hodin a tímto okamžikem nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení. Podáním ze dne 5.8.2014, doručeným soudu téhož dne, navrhl soudní exekutor Mgr. Jiří Král nařízení předběžného opatření, kterým se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ustanovení § 109 odst. 1, písm. c) IZ, a to tak, že soudnímu exekutorovi se umožňuje provést exekuci prodejem označených nemovitých věci na základě dražební vyhlášky č.j. 043 EX 441/11-163 s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 31 INS 12646/2014 k dispozici v tomto řízení. V odůvodnění uvedl, že v rámci exekučního řízení byla dne 31.3.2014 vydána dražební vyhláška č.j. 043 EX 441/11-136 s tím, že termín dražby byl stanoven na 7.5.2014. Bezprostředně před termínem dražby podala dlužnice svůj první insolvenční návrh, který byl pro vady odmítnut, ovšem soudní exekutor byl nucen toto dražební jednání odročit. Dalším usnesením soudního exekutora ze dne 18.6.2014, č.j. 043 EX 441/11-163 byl stanoven další termín dražby na den 5.8.2014. Bezprostředně před termínem dražby podala dlužnice předmětný insolvenční návrh, takže soudní exekutor byl opět nucen toto dražební jednání usnesením ze dne 5.8.2014, č. j. EX 441/11-176 odložit ze dne 5.8.2014 na neurčito. Dlužnice podává opakovaně insolvenční návrhy, jejichž záměrem je blokace exekučního řízení. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 11.8.2014. Den poté dlužnice podáním doručeným soudu 12.8.2014 vzala insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení zpět, a proto insolvenční soud usnesením ze dne 16.9.2014, č.j. KSOS 31 INS 21289/2014-A-14 insolvenční řízení zastavil. Podáním doručeným soudu dne 18.9.2014 se dlužnice proti tomuto rozhodnutí vzdala práva odvolání, takže řízení je pravomocně skončeno.

Z obsahu spisu Krajského soudu v Ostravě sp.zn. 31 INS 12646/2014 vyplývá, že první insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení podala dlužnice dne 7.5.2014 a usnesením ze dne 2.6.2014, č.j. KSOS 31 INS 12646/2014-A-4 byl její insolvenční návrh pro vady odmítnut. Proti tomuto rozhodnutí nebylo podáno odvolání, takže nabylo právní moci dne 20.6.2014.

Podle ustanovení § 82 odst. 2, písm. b) IZ, předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1, písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Pro předběžné opatření je rozhodující stav v době vyhlášení (vydání) usnesení soudu prvního stupně a odvolací soud konstatuje, že v době jeho vydání (11.8.2014) sice bylo důvodné omezit účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení a soudnímu exekutorovi umožnit provedení exekuce, ale nebylo důvodné nařídit předběžné opatření, kterým se soudnímu exekutorovi umožňuje provést exekuci prodejem označených nemovitých věci na základě dražební vyhlášky ze dne 18.6.2014, č.j. 043 EX 441/11-163, neboť touto vyhláškou byla nařízena dražba na den 5.8.2014, která ovšem byla usnesením ze dne 5.8.2014, č.j.EX 441/11-176 odložena na neurčito, takže na základě shora uvedené dražební vyhlášky již nebylo možné exekuci provést. Jinak řečeno, petit návrhu na nařízení předběžného opatření (požadující umožnit provedení exekuce prodejem nemovitostí na základě dražební vyhlášky, kterou byl stanoven termín dražby na 5.8.2014), nebyl po odložení termínu dražby již aktuální, když v provádění exekuce lze pokračovat až po stanovení nového termínu dražby, a to na základě nové dražební vyhlášky.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně ve výroku I. podle ustanovení § 220 odst.1 o.s.ř. změnil, tak, že návrh na nařízení předběžného opatření jako nedůvodný zamítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné

V Olomouci dne 20.listopadu 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu