1 VSOL 1138/2017-A-23
KSBR 44 INS 10157/2017 1 VSOL 1138/2017-A-23

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Táni Šimečkové a JUDr. Karly Trávníčkové v insolvenční věci dlužnice Moniky anonymizovano , anonymizovano , identifikační číslo osoby 759 54 397, bytem Juliánovské náměstí 3848/1, 636 00 Brno, o insolvenčním návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25.10.2017, č.j. KSBR 44 INS 10157/2017-A-18

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se z r u š u j e a věc se v r a c í soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením soud prvního stupně odmítl insolvenční návrh dlužnice podle § 128 odst. 2 zákona č. 182/2008 Sb., o úpadku a způsobem jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ ). Rozhodnutí odůvodnil tím, že dlužnice byla vyzvána k odstranění vad zákonem požadované přílohy seznamu závazků, ovšem dle pokynů soudu tuto přílohu nedoplnila, ačkoliv o následcích nesplnění výzvy byla soudem řádně poučena.

Proti tomuto rozhodnutí podala dlužnice odvolání, v němž namítala, že ve lhůtě stanovené soudem doplněný seznam závazků v sobě nesl identifikaci celkem šesti závazků, u každého z nich uvedla nezaměnitelnou identifikaci věřitele, právního isir.justi ce.cz důvodu vzniku závazku, jeho výši a datum jejich splatnosti. U věřitele Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group jí není známo datum splatnosti. Tohoto věřitele požádala o sdělení data splatnosti, tento jí však do dne sepisu seznamu neposkytl součinnost. Jedná se o jediný závazek z celkem šesti, u něhož neměla povědomí o datu splatnosti závazku. Smyslem úplnosti seznamu závazků co do identifikace data splatnosti závazků je uvedení rozhodujících skutečností osvědčujících úpadek dlužnice ve smyslu ust. § 3 odst. 2 IZ, tj. existence závazků po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti. Je-li dlužnice povinna v seznamu závazků uvést všechny závazky, o kterých má povědomí, neboť v jeho závěru svým podpisem stvrzuje, že seznam je úplný a pravdivý, pak je dle jejího názoru možné a nutné, aby uvedla i takové závazky, u kterých nemá povědomí o splatnosti takového závazku. Rozhodující však bude absence takového údaje teprve tehdy, jestliže zbývající část seznamu závazků je pro závěr o úpadku dlužnice nepoužitelná. To, ale není projednávaný případ. Dlužnice v seznamu závazků datem splatnosti specifikovala pět závazků ze šesti, tudíž je osvědčena mnohost věřitelů a splatnost závazků vůči takovým věřitelům delší než 30 dnů před podáním insolvenčního návrhu. Proto je dle jejího názoru seznam řádný a lze jej považovat za způsobilou přílohu insolvenčního návrhu, který lze považovat za úplný. Z uvedených důvodů se domáhala změny napadeného rozhodnutí tak, že se insolvenční návrh neodmítá.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 IZ, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání je důvodné, byť z jiného důvodu, než uváděla dlužnice.

Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Jak správně uvedl již soud prvního stupně, náležitosti insolvenčního návrhu vymezuje ustanovení § 103 odst. 1 a 2 IZ. Kromě obecných náležitostí podání, musí insolvenční návrh obsahovat rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek.

Podle ustanovení § 3 odst. 1 IZ je dlužník v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen platební neschopnost").

K posledně uvedené podmínce (v § 3 odst. 1 písm. c/ IZ), ustanovení § 3 odst. 2 IZ stanoví vyvratitelnou domněnku, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

Podle ustanovení § 104 odst. 1 IZ dále platí, že podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen "seznam majetku"), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen "seznam závazků"), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

Podle ustanovení § 104 odst. 3 IZ v seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést. Dlužník v seznamu závazků uvede údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků a stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč.

Konečně ustanovení § 104 odst. 4 IZ stanoví, že nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech výslovně. Pro označení osob v seznamech platí § 103 odst. 1 obdobně. Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné.

Podle § 128 odst. 2 IZ nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

K dosavadnímu průběhu řízení odvolací soud pro stručnost odkazuje na obsah odůvodnění svého předcházejícího zrušujícího rozhodnutí ve věci ze dne 14.7.2017 č.j. 1 VSOL 660/2017-A-12, v němž konstatoval, že insolvenční návrh dlužnice nepostrádá uvedení rozhodujících skutečností v souladu s § 103 odst. 2 IZ, které osvědčují její úpadek, jak je definován ustanovením § 3 odst. 1, 2 IZ, neboť dlužnice osvědčila mnohost věřitelů, existenci peněžitých závazků po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, jakož i platební neschopnost podle § 3 odst. 1, písm. c), odst. 2, písm. b) IZ, protože označila 3 vykonatelné peněžité závazky datem vydání rozhodnutí a číslem jednacím soudních rozhodnutí, z nichž nejmladší vykonatelné rozhodnutí je z data 24.11.2016, z čehož k datu podání insolvenčního návrhu dne 16.5.2017 vyplývá, že tyto 3 závazky jsou po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti. Odvolací soud však upozornil, že dlužnice v seznamu závazků neuvedla u pěti nevykonatelných závazků data splatnosti, ačkoliv se v souladu s ustanovením § 104 odst. 3 věty třetí IZ jedná o povinnou náležitost. Proto uložil soudu prvního stupně vyzvat dlužnici k odstranění vad povinných příloh k insolvenčnímu návrhu.

Výzvou ze dne 10.10.2017 č.d. A-16 soud prvního stupně vyzval dlužnici, aby doplnila svůj insolvenční návrh tak, že předloží doplněný seznam závazků, ve kterém bude každý věřitel nezměnitelně označen v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 IZ (jménem a příjmením/názvem, bydlištěm/sídlem, jde-li o podnikatele též identifikačním číslem osoby) a u každého závazku bude uvedeno konkrétní datum jeho splatnosti. Předložený doplněný seznam dlužnice opatří prohlášením, že je správný a úplný a vlastnoručně podepíše . Dále vyzval dlužnici k doplnění návrhu na povolení oddlužení a dlužnici poučil, že nebudou-li ve lhůtě stanovené soudem k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo nebudou-li přílohy obsahovat zákonem stanovené náležitosti, soud insolvenční návrh odmítne. K doplnění požadovaných skutečností vyzval soud dlužnici ve lhůtě do sedmi dnů ode dne doručení. Výzva byla dlužnici doručena dne 13.10.2017, proto byla dlužnice povinna podat doplnění nejpozději dne 20.10.2017 k poštovní přepravě, což dodržela a doplněný insolvenční návrh byl soudu doručen dne 23.10.2017. Dlužnice v podání současně uvedla, že v doplněném a přepracovaném seznamu závazků uvádí identifikaci věřitele, identifikaci závazků včetně data splatnosti s prohlášením, že tento seznam je dle jejího vědomí správný, úplný a je dlužnicí vlastnoručně podepsán. Rovněž doplnila návrh na povolení oddlužení.

V takto doplněném seznamu závazků dlužnice označila samostatně vykonatelné a nevykonatelné závazky, věřitele označila obchodním názvem, uvedla právní důvod vzniku závazků, výši závazků a jejich splatnost, a to u sedmi závazků, mimo jediného závazku vůči věřiteli Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group. Jako právní důvod vzniku tohoto závazku uvedla neuhrazené pojistné na úrazové pojištění, výši závazku 4.937 Kč, k údaji o splatnosti uvedla, že jí datum splatnosti není známo a požádala věřitele o jeho sdělení, tento jí ovšem do dne doplnění insolvenčního návrhu údaj nesdělil. Na tomto skutkovém základě vydal soud prvního stupně odvoláním napadené rozhodnutí.

Odvolací soud konstatuje, že doplněný seznam závazků dlužnice mimo povinného údaje o splatnosti závazku vůči věřiteli Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group ve výši 4.937 Kč neobsahuje další povinné náležitosti dle § 104 odst. 3 IZ, neboť neobsahuje, zda označení věřitelé jsou osoby dlužnici blízké, které z pohledávek svých věřitelů dlužnice popírá co do důvodu nebo výše a proč, neuvádí, zda se jedná o věřitele, kteří proti ní mají právo na uspokojení ze zajištění nebo kteří toto právo proti ní uplatňují. Ve výzvě soudu prvního stupně k doplnění seznamu závazků však dlužnice k uvedení těchto povinných náležitostí seznamu závazků vyzvána nebyla. Proto je závěr soudu prvního stupně o nutnosti insolvenční návrh dlužnice v souladu s ust. § 128 odst. 2 IZ odmítnout předčasný.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně podle ustanovení § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř. zrušil a podle § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení, v němž soud vyzve dlužnici k odstranění vad seznamu závazků, v němž uvede, zda se jedná o závazky zajištěné či nezajištěné, který ze závazků popírá co do důvodu nebo co do výše a proč a prohlásí, který z věřitelů je osobou blízkou vůči dlužnici, doplní údaj o splatnosti závazku vůči věřiteli Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group a v závislosti na reakci dlužnice o návrhu nově rozhodne.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 13. prosince 2017

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu