1 VSOL 1132/2016-A-32
KSOS 14 INS 23478/2015 1 VSOL 1132/2016-A-32

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Táni Šimečkové a JUDr. Karly Trávníčkové v insolvenční věci dlužníka Františka anonymizovano , anonymizovano , identifikační číslo osoby 106 25 259, bytem 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, Lechowiczova 2842/2015, adresa pro doručování: Ostrava-Vítkovice, Zengrova 9/658, o insolvenčním návrhu navrhovatele-věřitele PROMET REAL s.r.o., identifikační číslo osoby 278 30 411, se sídlem 28. října 3138/41, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, zastoupeného JUDr. Martinem Skybou, advokátem se sídlem Ostrava- Moravská Ostravě, Preslova 9, PSČ 702 00, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31.5.2016, č.j. KSOS 14 INS 23478/2015-A-23

tak to :

I. Odvolání dlužníka proti výrokům II. a III. usnesení soudu prvního stupně se o d m í t á .

II. Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku IV. p o t v r z u j e . isir.justi ce.cz

Odův odně ní:

Shora označeným usnesením soud prvního stupně zjistil úpadek dlužníka Františka anonymizovano (výrok I.), odmítl návrh dlužníka na povolení oddlužení (výrok II.), na majetek dlužníka prohlásil konkurs (výrok III.), insolvenčním správcem ustanovil Ing. Radima Dědice, Ph.D., se sídlem Mírová 18, Ostrava-Vítkovice (výrok IV.), s tím, že okamžikem zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku nastávají účinky rozhodnutí o úpadku (výrok V.), učinil výzvy věřitelům (výrok VI., VII.), nařídil přezkumné jednání na den 12.10.2016 (výrok VIII.), svolal schůzi věřitelů (výrok IX.), vyzval, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale insolvenčnímu správci (výrok X.) a dlužníkovi uložil, aby ve lhůtě 20 dnů od doručení usnesení sestavil a odevzdal insolvenčnímu správci seznamy svého majetku a závazků s uvedením svých dlužníků a věřitelů (výrok XI.).

Dne 8.7.2016 bylo soudu doručeno podání dlužníka označené jako odvolání k č.j. KSOS 14 INS 23478/2015 , v němž pouze uvedl, že podává odvolání proti bodu II. a žádá o povolení oddlužení, dále podává odvolání proti bodu III. a IV., neboť nesouhlasí s konkursem.

Soud prvního stupně svým usnesením ze dne 18.7.2016, č.j. KSOS 14 INS 23478/2015-A-25 vyzval dlužníka, aby ve lhůtě patnácti dnů od doručení usnesení odstranil vady odvolání doručeného soudu dne 8.7.2016 č.d. A-24 tak, že uvede v čem spatřuje nesprávnost odvoláním napadených výroků II.-IV. usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31.5.2016, č.j. KSOS 14 INS 23478/2015-A-23, nebo postupu soudu (odvolací důvod),čeho se odvoláním domáhá (odvolací návrh), tedy jakým způsobem má o odvolání odvolací soud rozhodnout (zda má např. změnit napadené rozhodnutí soudu prvního stupně /a v jakém směru/ nebo ho má zrušit apod.) s tím, že opravené a doplněné odvolání je třeba podat ve dvou vyhotoveních. Současně dlužníka poučil o tom, že nebudou-li vady odvolání ve stanovené lhůtě odstraněny a pro tyto nedostatky nebude možno pokračovat v odvolacím řízení, odvolací soud odvolání odmítne. Výzva k doplnění odvolání byla dlužníkovi doručována na korespondenční adresu, kterou uvedl ve svém vyjádření k insolvenčnímu návrhu ze dne 2.11.2015 i v odvolání, a byla mu doručena v pondělí dne 1. srpna 2016 postupem podle ustanovení § 49 odst. 4 o.s.ř. Dlužník na výzvu soudu nereagoval.

Podle ust. § 7 IZ v nyní platném znění platí, že nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ustanovení § 43 o.s.ř., předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést (odstavec 1). Není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne. K ostatním podáním soud nepřihlíží, dokud nebudou řádně opravena nebo doplněna. O těchto následcích musí být účastník poučen (odstavec 2).

Podle ustanovení § 205 odst. 1 o.s.ř., v odvolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh). Odvolání proti rozsudku nebo usnesení, jímž bylo rozhodnuto ve věci samé lze odůvodnit jen důvody, jak jsou vymezeny v § 205 odst. 2 pod písm. a)-g).

Podle ustanovení § 209 o.s.ř., předseda senátu soudu prvního stupně se postará o odstranění případných vad ve včas podaném odvolání (§ 43). Nezdaří-li se mu vady odstranit nebo má-li za to, že odvolání je podáno tím, kdo k němu není oprávněn, nebo že není přípustné, předloží věc po uplynutí odvolací lhůty se zprávou o tom odvolacímu soudu.

Podle ustanovení § 93 odst. 1 IZ, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření, proti rozhodnutí o úpadku, proti rozhodnutí o způsobu řešení úpadku a proti rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu, předloží soud prvního stupně věc odvolacímu soudu, jakmile všem účastníkům uplyne lhůta k podání odvolání; po uplynutí této lhůty úkony směřující k odstranění vad včasného odvolání, k doručení odvolání ostatním účastníkům, k vyšetření podmínek řízení nebo jiná obdobná šetření činí předseda senátu odvolacího soudu.

V daném případě odvolání dlužníka nemá zákonem předepsané náležitosti. Z podaného odvolání je sice zřejmé, kterému soudu je určeno, proti kterému rozhodnutí insolvenčního soudu směřuje a které výroky tohoto rozhodnutí odvolatel napadá s tím, že nesouhlasí s konkursem a navrhuje, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že jeho návrhu na povolení oddlužení vyhoví; odvolání proti výrokům II., III. IV. usnesení však neobsahuje uvedení odvolacích důvodů ve smyslu ustanovení § 205 odst. 2 o.s.ř.

Nutno uvést, že rozhodnutí o způsobu řešení úpadku (srov. ustanovení § 4 odst. 2 IZ) se pokládá za rozhodnutí soudu prvního stupně v insolvenční věci, jímž bylo rozhodnuto ve věci samé, tedy zejména neuvedení odvolacích důvodů v odvolání je okolností, která brání pokračování odvolacího řízení, neboť zakládá jeho neprojednatelnost (§ 212a odst. 2 o.s.ř.).

Odvolatel byl již soudem prvního stupně postupem podle ustanovení § 43 odst. 1 o.s.ř. řádně vyzván k doplnění odvolání, a ten mu současně poskytl poučení o následcích neuposlechnutí této výzvy, tudíž nebylo třeba postupovat podle ustanovení § 93 odst. 1 IZ.

Vzhledem k tomu, že odvolatel přes řádnou výzvu a poskytnuté poučení své odvolání podle poučení nedoplnil, odvolací soud postupoval podle ustanovení § 7 IZ ve spojení s ustanovením § 43 odst. 2 o.s.ř. a § 211 o.s.ř. a odvolání dlužníka proti výrokům II. a III. usnesení soudu prvního stupně odmítl.

Podle § 24 odst. 1 IZ insolvenční správce je z insolvenčního řízení vyloučen, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci nebo k osobám účastníků je tu důvod pochybovat o jeho nepodjatosti; to neplatí v případě uvedeném v § 34. Jakmile se ustanovený insolvenční správce dozví, že jsou zde důvody pro jeho vyloučení, je povinen oznámit to neprodleně insolvenčnímu soudu.

Podle § 26 IZ proti rozhodnutí o ustanovení insolvenčního správce je odvolání přípustné. V odvolání lze však namítat pouze to, že ustanovený insolvenční správce nesplňuje podmínky pro ustanovení nebo že není nepodjatý. Ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně, se v odvolacím řízení nepřihlíží.

Odvolací soud potvrdil výrok IV. rozhodnutí, kterým byl insolvenčním správcem dlužníka ustanoven Ing. Radim Dědic, Ph.D., neboť dlužník neuvedl, v čem tvrdí odvolací námitky proti ustanovení tohoto insolvenčního správce a z obsahu spisu nevyplývají důvody podjatosti tohoto insolvenčního správce, ani vady, k nimž by odvolací soud při přezkumu rozhodnutí o ustanovení insolvenčního správce do funkce byl povinen přihlížet (§ 212a odst. 5 o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. f) o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi, insolvenčnímu navrhovateli, zástupci věřitelů a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 11.listopadu 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu