1 VSOL 1129/2016-A-14
KSOL 10 INS 14221/2016 1 VSOL 1129/2016-A-14

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Táňou Šimečkovou v insolvenční věci dlužnice Hany anonymizovano , anonymizovano , identifikační číslo osoby 73353230, se sídlem Rooseveltova 566/78, 779 00 Olomouc-Nové Sady, korespondenční adresa: Jílová 31, 779 00 Olomouc, o insolvenčním návrhu dlužnice spojeným s návrhem na povolení oddlužení, o odvolání věřitele Vink-Plasty s.r.o., identifikační číslo osoby 65277007, se sídlem Praha-Horní Počernice, F.V.Veselého 2635/15, PSČ 193 00, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci ze dne 28.7.2016, č.j. KSOL 10 INS 14221/2016-A-9,

takto:

I. Odvolací řízení se z a s t a v u j e.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením soud prvního stupně zastavil insolvenční řízení ve věci dlužnice, neboť dlužnice, která podala dne 14.6.2016 insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, vzala písemným podáním (č.d. A-8), doručeným soudu dne 24.7.2016, svůj insolvenční v celém rozsahu zpět. Jelikož návrh byl vzat zpět před vydáním rozhodnutí o úpadku nebo právní mocí jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu, soud postupoval podle ust. § 129 a § 130 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ) a insolvenční řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení podal odvolání věřitel Vink-Plasty s.r.o. v němž uvedl, že dne 28.7.2016 uplatnil svou pohledávku vůči dlužnici podáním přihlášky, čímž se stal účastníkem řízení. Se zastavením insolvenčního řízení nesouhlasí, jelikož se isir.justi ce.cz domnívá, že v případě dlužnice jsou splněny veškeré podmínky pro vydání rozhodnutí o úpadku dle § 136 IZ.

Dříve než odvolacví soud o podaném odvolání věřitele rozhodl, vzal věřitel své odvolání v plném rozsahu zpět.

Podle ustanovení § 7 IZ Nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle § 207 odst. 2 o.s.ř. dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

Podle § 218c o.s.ř. o zastavení odvolacího řízení pro zpětvzetí odvolání před zahájením jednání před odvolacím soudem a o odmítnutí odvolání podle § 218 nebo podle § 218a může rozhodnout jen předseda senátu odvolacího soudu nebo pověřený člen senátu.

Podle § 222 odst. 1 o.s.ř. jestliže odvolatel vezme odvolání zpět, právní moc napadeného rozhodnutí nastane, jako kdyby k podání odvolání nedošlo

Protože věřitel Vink-Plasty s.r.o., vzal své odvolání před rozhodnutím odvolacího soudu v plném rozsahu zpět, odvolací soud řízení postupem podle § 218c o.s.ř. ve spojení s § 207 odst. 2 o.s.ř. odvolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů odvolacího řízení rozhodl odvolací soud podle § 224 odst. 1 o.s.ř. ve spojení s § 142 odfst. 1 o.s.ř., když z obsahu spisu náklady odvolacího řízení dlužnice neplynou.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e/ v návaznosti na ustanovení § 229 odst. 4 o.s.ř.)

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem (§ 74, § 75 IZ).

V Olomouci dne 14. září 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Táňa Šimečková, v.r. Jitka Jahodová pověřený člen senátu