1 VSOL 1126/2016-B-24
KSOS 34 INS 17675/2015 1 VSOL 1126/2016-B-24

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a JUDr. Táni Šimečkové v insolvenční věci dlužníka Viléma anonymizovano , anonymizovano , bytem Vítkov, Hřbitovní 599, PSČ 749 01, korespondenční adresa: Vítkov, Dělnická 738, PSČ 749 01, o návrhu nepřihlášeného věřitele Jozefa anonymizovano , anonymizovano , bytem Jakartovice 25, PSČ 747 53, zastoupeného Mgr. Lucií Peterkovou, advokátku se sídlem Opava, Dolní náměstí 17/9, PSČ 746 01, na zrušení schváleného oddlužení dlužníka Viléma anonymizovano , k odvolání tohoto věřitele proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 11.7.2016, č.j. KSOS 34 INS 17675/2015-B-15

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 11.7.2016, č.j. KSOS 34 INS 17675/2015-B-15 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zamítl návrh Josefa anonymizovano na zrušení schváleného oddlužení dlužníka Viléma anonymizovano a na prohlášení konkursu na jeho majetek. V odůvodnění uvedl, že neshledal důvody pro zrušení schváleného oddlužení podle ustanovení § 418 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění isir.justi ce.cz pozdějších předpisů (dále též jen IZ ), neboť v jednání dlužníka, který v insolvenčním návrhu a v seznamu závazků neuvedl závazek vůči věřiteli Josefu Turákovi ve výši 8.000 Kč, nespatřuje nepoctivý záměr ve smyslu ust. § 395 odst. 1 písm. a) IZ.

Proti tomuto rozhodnutí podal nepřihlášený věřitel Josef Turák včas odvolání, ve kterém opakovaně namítal, že neuvedením závazku (ve výši 8.000Kč z titulu náhrady škody přiznané v trestním řízení) v insolvenčním návrhu a ani v seznamu závazků, sledoval dlužník nepoctivý záměr, případně v tom lze spatřovat lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka ke svým dluhům a ke svému návrhu na oddlužení. Navrhoval, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně změnil tak, že jeho návrhu na zrušení oddlužení a prohlášení konkursu na majetek dlužníka vyhoví.

Insolvenční správkyně dlužníka Mgr. Gabriela Nejedlíková ve vyjádření k odvolání upozornila, že Jozef Turák není přihlášeným věřitelem v insolvenčním řízení dlužníka Viléma anonymizovano , a že jím navrhované zrušení oddlužení není ani v zájmu přihlášených věřitelů, kteří jsou účastni splátkového kalendáře. Navrhovala, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou (není sice účastníkem insolvenčního řízení, ale je rozhodováno o jeho návrhu), přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 IZ, § 212, § 212a o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání, dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle ustanovení § 7 IZ, ve znění účinném od 1.1.2014, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je občanský soudní řád ve znění účinném od 1.1.2014.

S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb., změněn zákonem č. 294/2013 Sb. (dále jen IZ ). Podle čl. II. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci je insolvenční zákon ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen IZ ).

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že usnesením ze dne 24.9.2015, č.j. KSOS 34 INS 17675/2015-A-9, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 24.9.2015 v 10:02 hodin, byl mimo jiné zjištěn úpadek dlužníka Viléma anonymizovano , insolvenční správkyní ustanovena Mgr. Gabriela Nejedlíková, povoleno řešení úpadku oddlužením a věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, byli vyzváni, aby tak učinili ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku, a to s poučením, že k přihláškám, které budou podány později insolvenční soud nepřihlíží a takto přihlášené pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny. Do insolvenčního řízení se včas přihlásilo celkem osm věřitelů s devíti přihláškami pohledávek. Jozef Turák svoji pohledávku vůči dlužníkovi ve výši 8.000 Kč do insolvenčního řízení nepřihlásil. Usnesením ze dne 16.12.2015, č.j. KSOS 34 INS 17675/2015-B-3, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 16.12.2015 v 11:57 hodin a nabylo právní moci dne 16.12.2015, soud schválil oddlužení dlužníka Viléma anonymizovano plněním splátkového kalendáře, do kterého zahrnul všechny přihlášené věřitele. Podáním ze dne 17.12.2015, které bylo dále doplněno podáním ze dne 2.3.2016, nepřihlášený věřitel Jozef Turák soudu sdělil, že dlužník vůči němu má dluh ve výši 8.000 Kč z titulu náhrady škody, kterou mu způsobil trestným činem, za který byl dlužník odsouzen rozsudkem Okresního soudu v Opavě č.j. 2T 205/2013-179 ze dne 14.11.2014, který ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 4To 382/2014-203 ze dne 30.1.2015 nabyl právní moci dne 30.1.2015. Současně uvedl, že tuto pohledávku do insolvenčního řízení nepřihlásil, ovšem v jednání dlužníka, který tento dluh záměrně soudu zamlčel tím, že ho neuvedl v insolvenčním návrhu ani v seznamu závazků, lze spatřovat nepoctivý záměr, případně lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinnosti v insolvenčním rejstříku. S odkazem na ustanovení § 418 odst. 3 IZ uvedl, že poté, co vyšly najevo okolnosti, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že oddlužením je sledován nepoctivý záměr, mělo by být podle ust. § 418 odst. 3 IZ zrušeno oddlužení a na majetek dlužníka prohlášen konkurs. Soud prvního stupně k projednání tohoto podnětu nařídil jednání, při kterém nepřihlášený věřitel zrušení schváleného oddlužení výslovně navrhl. Tento jeho návrh soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím zamítl.

Podle ustanovení § 9 IZ procesními subjekty podle tohoto zákona jsou a) insolvenční soud, b) dlužník, c) věřitelé, kteří uplatňují svá práva vůči dlužníku, d) insolvenční správce, popřípadě další správce, e) státní zastupitelství, které vstoupilo do insolvenčního řízení nebo do incidenčního sporu, a f) likvidátor dlužníka.

Podle ustanovení § 14 odst. 1 IZ účastníky insolvenčního řízení jsou dlužník a věřitelé, kteří uplatňují své právo vůči dlužníku.

Podle ustanovení § 15 IZ nejde-li o přihlášené věřitele, jsou jiné osoby uplatňující své právo v insolvenčním řízení účastníky tohoto řízení jen po dobu, po kterou insolvenční soud o tomto právu jedná a rozhoduje.

Ze shora citovaných ustanovení vyplývá, že nepřihlášený věřitel Jozef Turák není účastníkem insolvenčního řízení dlužníka Viléma anonymizovano , a to ani ve smyslu ustanovení § 15 IZ, neboť žádné své právo v insolvenčním řízení vůči dlužníkovi, resp. v majetkové podstatě, neuplatňuje. Z tohoto důvodu též není osobou oprávněnou podat návrh na zrušení schváleného oddlužení podle ust. § 418 IZ, což je bez dalšího důvodem k zamítnutí takového návrhu.

Soud prvního stupně proto zcela správně návrh tohoto nepřihlášeného věřitele zamítl, aniž bylo třeba zabývat se jeho důvodností, což soud prvního stupně nadbytečně učinil a návrh zamítl jako nedůvodný.

Pro úplnost odvolací soud dodává, že z ustanovení § 418 IZ plyne, že o zrušení schváleného oddlužení lze rozhodnout i bez návrhu, vyjdou-li po schválení oddlužení najevo okolnosti, které jsou důvodem pro zrušení schváleného oddlužení ve smyslu ust. § 418 odst. 1, 3 IZ. Podle ustanovení § 418 odst. 4, věta druhá IZ rozhodnout o zrušení schváleného oddlužení lze po jednání, ke kterému soud předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Jak bylo výše vysvětleno, navrhujícím věřitelem může být pouze věřitel přihlášený, případně věřitel uplatňující v insolvenčním řízení své právo vůči dlužníkovi (např. věřitel pohledávky za majetkovou postatou). Zatímco jiné osoby (např. nepřihlášený věřitel a věřitel, který v insolvenčním řízení žádné své právo vůči dlužníkovi neuplatňuje), mohou dát soudu pouze podnět k rozhodnutí o zrušení schváleného oddlužení, přičemž je na soudu prvního stupně, zda na základě tohoto podnětu (bez návrhu) bude o zrušení oddlužení vůbec věcně rozhodovat. V posuzované věci soud prvního stupně k projednání podnětu sice nařídil jednání, ale věcně nerozhodl, a proto odvolací soud přezkoumal pouze správnost odvoláním napadeného rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zrušení schváleného oddlužení, a nikoliv věcné důvody, které soud prvního stupně vedly k nezrušení schváleného oddlužení pro namítaný nepoctivý záměr.

Dále odvolací soud uvádí, že povinnost dlužníka sledovat navrženým oddlužením ve smyslu § 395 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona poctivý záměr, trvá po celou dobu oddlužení (i po schválení oddlužení); po celou tuto dobu je poctivost dlužníkova záměru při oddlužení povinen zkoumat insolvenční soud a reagovat (z úřední povinnosti) na skutečnosti, z nichž se podává, že dlužník nesledoval oddlužením poctivý záměr, jakmile vyjdou v insolvenčním řízení najevo. Jinak řečeno, vyjde-li kdykoliv po schválení oddlužení najevo, že dlužník navrženým oddlužením sledoval nepoctivý záměr, je to důvodem k rozhodnutí o zrušení schváleného oddlužení, ale odvolání proti rozhodnutí soudu podle ustanovení § 418 odst. 1 a 3 mohou podat pouze dlužník, insolvenční správce, věřitelský výbor a věřitel, který zrušení oddlužení navrhl a který je současně účastníkem insolvenčního

řízení. Z uvedeného plyne, že i kdyby soud prvního stupně na základě podnětu Jozefa anonymizovano rozhodl věcně, nebyl by Jozef Turák osobou oprávněnou k podání odvolání.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně podle ust. § 219 o.s.ř. jako věcně správné, byť z jiných důvodů, potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci a odvolateli se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 15.září 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu