1 VSOL 1121/2016-B-36
KSBR 37 INS 30442/2014 1 VSOL 1121/2016-B-36

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a JUDr. Táni Šimečkové v insolvenční věci dlužníka Michala anonymizovano , anonymizovano , bytem Rájec- Jestřebí, Blanenská 84, PSČ 679 02, korespondenční adresa: Pardubice, Husova 194, PSČ 530 44, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 37 INS 30442/2014, o zrušení schváleného oddlužení, o odvolání Milana anonymizovano , narozeného 29.6.1962, bytem Rájec-Jestřebí, Na Vyhlídce 611, PSČ 679 02, ze dne 20.6.2016 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7. června 2016, č.j. KSBR 37 INS 30442/2014-B-27,

t a k t o:

Odvolání Milana anonymizovano ze dne 20.6.2016 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7. června 2016, č.j. KSBR 37 INS 30442/2014-B-27, se o d m í t á.

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně s poukazem na ustanovení § 412, § 418 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ) zrušil schválené oddlužení dlužníka Michala anonymizovano (výrok I.) a prohlásil na jeho majetek konkurs (výrok II.) s odůvodněním, že usnesením ze dne 16.4.2015 schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře s tím, že první splátka bude uhrazena ke dni 20.5.2015, současně přikázal plátci mzdy dlužníka, aby prováděl ze mzdy dlužníka srážky, dále soud uložil dlužníku povinnost, aby částku ve výši 1.000 Kč, kterou se mu zavázal poskytovat pan Milan Skoták (pozn. otec) na základě darovací smlouvy ze dne isir.justi ce.cz

8.12.2014, použil k mimořádným splátkám nezajištěným věřitelům. Dne 28.4.2015 zaměstnavatel dlužníka soudu oznámil, že s dlužníkem ukončil pracovní poměr ve zkušební době, správce podáními ze dne 16.10.2015 a 21.10.2015 sdělil, že dlužník od počátku schválení oddlužení věřitelům neuhradil ničeho, nehradil výživné (pozn. na dvě nezletilé děti) ani zálohy na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce. Na základě výzvy soudu dlužník předložil dne 13.11.2015 novou pracovní smlouvu se zaměstnavatelem PYROTEK CZ, s.r.o. a potvrzení o evidenci uchazečů o zaměstnání od 4.5.2015 do 1.11.2015. Dle zprávy správce ze dne 18.1.2016 dlužník svým věřitelům neuhradil nadále ničeho a dne 21.1.2016 zaměstnavatel PYROTEK CZ, s.r.o. oznámil ukončení pracovního poměru s dlužníkem ve zkušební době. Na jednání dne 20.4.2016, kterého se dlužník nezúčastnil s omluvou, že nastupuje výkon trestu, správce sdělil, že aktuální dluh dlužníka na výživném činí 32.000 Kč a na odměně a nákladech insolvenčního správce 8.759 Kč. Z uvedeného tedy vyplývá, že dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení a v důsledku zaviněného jednání mu vznikly po schválení oddlužení peněžité závazky pod dobu delší 30 dnů po splatnosti; proto soud postupoval podle ustanovení § 418 odst. 1 písm. a) a c) IZ a schválené oddlužení zrušil a současně rozhodl o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem.

Proti tomuto usnesení podal otec dlužníka Milan Skoták odvolání (podáním ze dne 20.6.2016), v němž uvedl, že odvolání podává v zastoupení Michala anonymizovano , který je v současné době ve výkonu trestu, proto se nemohl k jednání dne 20.4.2016 dostavit. Dále odvolatel žádal o přerušení řízení po dobu výkonu trestu dlužníka s tím, že po jeho ukončení bude dlužník své závazky splácet.

Na základě usnesení soudu prvního stupně ze dne 29.7.2016 (B-31), které bylo odvolateli doručeno 3.8.2016, odvolatel Milan Skoták soudu oznámil, a to podáním ze dne 3.8.2016 (B-32), že nemá možnost ani zájem dlužníka Michala anonymizovano zastupovat v jeho insolvenčním řízení a že je nutné kontaktovat dlužníka ve věznici Pardubice.

Podle ustanovení § 7 IZ platí, že nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen též o.s.ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud se musel především zabývat otázkou, zda odvolání bylo podáno oprávněnou osobou.

Podle ustanovení § 201 o.s.ř. platí, že účastník řízení může napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje.

Ustanovení § 14 odst. 1 IZ stanoví, že účastníky insolvenčního řízení jsou dlužník a věřitelé, kteří uplatňují své právo vůči dlužníku.

Podle § 15 IZ platí, že nejde-li o přihlášené věřitele, jsou jiné osoby uplatňující své právo v insolvenčním řízení účastníky tohoto řízení jen po dobu, po kterou insolvenční soud o tomto právu jedná a rozhoduje.

Podle ustanovení § 218 písm. b) o.s.ř., odvolací soud odmítne odvolání, které bylo podáno někým, kdo k odvolání není oprávněn.

V daném případě odvolatel na výzvu soudu prvního stupně výslovně sdělil, že nemá zájem ani možnost dlužníka v tomto řízení zastupovat. Z uvedeného je nutno dovodit, že odvolání ze dne 20.6.2016 podával odvolatel pouze svým jménem (tj. za svoji osobu), nikoliv jménem dlužníka. Ze spisu soudu prvního stupně se dále podává, že odvolatel není v předmětném insolvenčním řízení přihlášeným věřitelem a rovněž v něm neuplatnil jakékoliv právo, o kterém by bylo možno (nutno) rozhodovat. Přestože je odvolatel otcem dlužníka a dne 8.12.2014 uzavřel s dlužníkem darovací smlouvu, kterou se zavázal dlužníku po dobu splátkového kalendáře poskytovat dar 1.000 Kč měsíčně (pozn. doposud však nebyla správci z této darovací smlouvy předána žádná částka), nicméně ani tato skutečnost z něj účastníka předmětného insolvenčního řízení nečiní.

Odvolací soud proto uzavírá, že odvolatel Milan Skoták není legitimován k podání odvolání proti napadenému usnesení soudu prvního stupně. Proto bylo nutno jeho odvolání ze dne 20.6.2016 dle ustanovení § 218 písm. b) o.s.ř. odmítnout, co by odvolání podané neoprávněnou osobou, aniž bylo možno se napadeným usnesením zabývat věcně.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e), v návaznosti na ustanovení § 229 odst. 4 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci a odvolateli se však doručuje i zvláštním způsobem (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 13. září 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu