1 VSOL 1120/2014-B-154
KSOS 8 INS 2746/2008 1 VSOL 1120/2014-B-154

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a JUDr. Ivany Waltrové v insolvenční věci dlužnice Veroniky anonymizovano , anonymizovano , identifikační číslo: 452 06 511, bytem Orlová 4-Poruba, Přespolní 965, PSČ 735 14, zastoupené Mgr. Petrem Opletalem, advokátem, se sídlem Praha 1, Vodičkova 791/39, PSČ 110 00, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 8 INS 2746/2008, o vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli, rozhodl o odvolání dlužnice ze dne 9.9.2014 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26.8.2014, č.j. KSOS 8 INS 2746/2008-B-140,

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26.8.2014, č.j. KSOS 8 INS 2746/2008-B-140, se p o t v r z u j e.

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Ostravě s odkazem na ustanovení § 298 odst. 2, odst. 3, § 1 odst. 2 vyhlášky 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru, udělil insolvenční správkyni Mgr. Alicji Kellerberg Klimeš, LL.M. souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli č. 1) Matco, s.r.o. ze zajištění ve výši 663.591,82 Kč s tím, že správkyně je povinna tuto částku zajištěnému věřiteli vyplatit do 15 dnů od právní moci tohoto usnesení (výrok I.), uložil insolvenční správkyni povinnost podat soudu písemnou zprávu o provedeném vydání výtěžku zajištěnému věřiteli do 30 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení (výrok II) a ve výroku III. povolil správkyni zálohu na odměnu ve výši 16.457,18 Kč, jejíž vyúčtování provede v konečné zprávě (odměna 13.600,98 Kč a 2.856,20 Kč DPH).

Podle odůvodnění správkyně podáním doručeným 23.7.2014 (č.d. B-139), požádala soud o udělení souhlasu s vydáním výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli č. 1) Matco, s.r.o. ve výši 663.591,82 Kč a současně požádala o vyplacení zálohy na odměnu ve výši 16.457,18 Kč. Soud z jejího návrhu zjistil, že předmět zajištění byl zpeněžen za 700.000 Kč. Náklady se zpeněžením majetkové podstaty činí 8.104 Kč, tedy v rozsahu nižším než 5 % výtěžku zpeněžení podle § 298 odst. 4 IZ. Náklady spojené se správou majetkové podstaty činí 11.847 Kč, tedy v rozsahu nižším než 4 % výtěžku zpeněžení podle ust. § 298 odst. 4 IZ. Odměna insolvenční správkyně činí 13.600,98 Kč, navýšená o DPH dle ust. § 38 odst. 1 IZ, v celkové výši 2.856,20 Kč, celkem na odměně částka ve výši 16.457,18 Kč. Dále soud prvního stupně konstatoval, že u přezkumného jednání dne 12.12.2008 byla zjištěna zajištěná pohledávka uvedeného věřitele ve výši 23.293.830 Kč. Návrh správkyně na vydání výtěžku zpeněžení byl v insolvenčním rejstříku zveřejněn dne 25.7.2014 a vzhledem k tomu, že dlužnice ani žádný z věřitelů nepodali ve stanovené lhůtě proti tomuto návrhu na vydání výtěžku zpeněžení námitky, postupoval soud dle citovaných ustanovení a udělil insolvenční správkyni souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli ve výši 663.591,82 Kč. Zároveň soud rozhodl o žádosti insolvenční správkyně dle § 38 odst. 4 IZ a povolil jí zálohu na odměnu ve výši 16.457,18 Kč s tím, že tuto zálohu je insolvenční správkyně povinna vyúčtovat v závěrečné zprávě.

Proti tomuto usnesení, v celém rozsahu, podala dlužnice včasné odvolání. Namítala, že jde o rozhodnutí nesprávné a nezákonné, neboť pohledávka zajištěného věřitele je promlčena, v této věci bylo podáno jak dovolání, tak ústavní stížnost a o věci nebylo dosud rozhodnuto. Rozhodnutí o ustanovení nové správkyně jí nebylo dosud doručeno, podala proti němu také odvolání, které bylo řádně zdůvodněno jejím právním zástupcem. Dále namítala, že původní správkyně postupovala v rozporu s ust. § 289 IZ v rozhodném znění, které stanovilo bezvýjimečnou povinnost, aby ke zpeněžení majetku mimo dražbu, měla správkyně souhlas insolvenčního soudu. Ve stejných šlépějích postupovala i současná správkyně, je proto nekompetentní k tomu, aby podávala soudu zprávu o vydání výtěžku, když celý případ je nezákonný a hraničí s trestním jednáním, neboť její majetek, to je dům č.p. 965 v Orlové-Poruba s přísl., byl nezákonně prodán bez řádného insolvenčního řízení, americké společnosti, která má základní jmění 200.000 Kč. Jde tedy o správkyni, která nebyla řádně jmenována, navíc prodala nemovitost za pouhých 663.591 Kč, když jen pozemek má hodnotu 1 mil. Kč, dům je patrový, zbudovaný z kvalitního materiálu. Na nemovitostech váznou věcná břemena dcer dlužnice a zetě, na Katastrálním úřadu v Karviné je založen zápis o uznání spornosti (pozn. o spornosti zápisu ), týkající se nezákonného postupu prodeje. Ze stejných důvodů nemá správkyně nárok na odměnu. Proto dlužnice navrhla, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a řízení zastavil.

Správkyně Mgr. Alicja Kellerberg Klimeš, LL.M. v písemném vyjádření navrhla potvrzení napadeného usnesení z důvodu jeho věcné správnosti, s tím, že dlužnice vznáší námitky, které v této fázi řízení nemají svůj význam, navíc jde o námitky, které již byly řešeny.

Zajištěný věřitel Macto, s.r.o. k odvolání dlužnice uvedl, že je nejasné co do obsahu i formy a s ohledem na frekvenci různých opravných prostředků podávaných dlužnicí, lze hovořit o kverulantských tendencích. Jeho pohledávka byla zjištěna, proto námitky dlužnice jsou v tomto směru irelevantní. Namítá-li dlužnice nízkou prodejní cenu , pak je třeba upozornit, že prodej proběhl po souhlasu zajištěného věřitele a soudu, zajištěný věřitel dokonce jednu nabídku odmítl pro nízkou nabízenou kupní cenu. Schválen byl pak prodej za 700.000 Kč; k této částce došel věřitel po důkladném posouzení, musel vycházet i z reálného stavu nemovitosti, kdy jeho stav je zanedbaný, nemovitosti jsou devastovány psy a koňmi, vše bylo doprovázeno silným zápachem, největší vliv na cenu měla jistě skutečnost, že k větší části je zřízeno věcné břemeno pro děti dlužnice. Nicméně pokud by dlužnice se správkyní komunikovala, mohla se aktivně podílet na shánění kupce s nabídkou jí vyhovující.

Podle ust. § 7 IZ v platném znění platí, že nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen též o.s.ř .), týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení, včetně řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 2 a odst. 5 o.s.ř.) a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2 písm c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužnice není důvodné.

Podle ust. § 38 odst. 1, odst. 5 IZ, insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě konkursu se výše odměny určí z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. Je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu. Způsob určení odměny a některých hotových výdajů insolvenčního správce, jejich nejvyšší přípustnou výši a podmínky a rozsah hrazení odměny a hotových výdajů státem stanoví prováděcí právní předpis.

Podle ust. § 1 odst. 2 vyhlášky č. 313/2007 Sb., v rozhodném znění (to je ve znění účinném do 1.1.2013, viz čl. II vyhlášky č. 488/2012 Sb.), odměna insolvenčního správce určená z výtěžku zpeněžení připadajícího na zajištěného věřitele činí 2 % z částky určené k vydání zajištěnému věřiteli.

Podle ustanovení § 298 IZ ve znění účinném od 1.1.2014 platí, že zajištění věřitelé mají právo, aby jejich pohledávka byla uspokojena z výtěžku zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla zajištěna (odst. 1). Výtěžek zpeněžení po odečtení nákladů spojených se správou a zpeněžením podle odstavce 4, nestanoví-li insolvenční soud jinak, a po odečtení částky připadající na odměnu insolvenčního správce vydá insolvenční správce se souhlasem insolvenčního soudu zajištěnému věřiteli (odst. 2). Proti návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle odstavce 2 mohou ostatní věřitelé a dlužník podat námitky do 7 dnů ode dne zveřejnění návrhu v insolvenčním rejstříku; k později podaným námitkám se nepřihlíží. K projednání včas podaných námitek nařídí insolvenční soud do 30 dnů jednání, při kterém rozhodne o tom, zda návrhu insolvenčního správce vyhoví (odst. 3). Náklady spojené se zpeněžením lze odečíst nejvýše v rozsahu 5 % výtěžku zpeněžení; náklady spojené se správou nejvýše v rozsahu 4 % výtěžku zpeněžení. Se souhlasem zajištěného věřitele lze odečíst náklady i ve větším rozsahu (odst. 4). Zajištěnému věřiteli, který dosud nesplnil povinnost podle § 157 odst. 1, se vydá výtěžek zpeněžení po odečtení částky připadající na splnění této povinnosti (odst. 5). Pro zpeněžení podle § 293 se odstavec 2 použije jen tehdy, jestliže zajištěný věřitel dosud nesplnil povinnost podle § 230 odst. 3 (odst. 6). Rozhodnutí o návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle odstavce 2 se doručuje zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci, zajištěnému věřiteli, jemuž má být výtěžek vydán, a věřitelům, kteří proti němu podali námitky; jen tyto osoby mohou proti rozhodnutí podat odvolání.

Ze spisu soudu prvního stupně se podává, že předmětné řízení bylo zahájeno 15.7.2008 insolvenčním návrhem věřitele Matco, s.r.o., který tvrdil existenci splatné vykonatelné pohledávky vůči dlužnici ve výši 5.320.442,30 Kč s příslušenstvím, která byla právnímu předchůdci navrhovatele České spořitelně a.s. přiznána rozsudkem Krajského obchodního soudu v Ostravě č.j. 22 Cm 774/95-20 ze dne 19.2.1997 a nabyl právní moci 23.4.1997, vykonatelným se stal 29.4.1997. Dále uvedl, že pohledávka je zajištěna na základě zástavní smlouvy nemovitostmi dlužnice zapsanými na LV č. 1671 pro k.ú. Poruba u Orlové, obec Orlová a je vymáhána v exekučním řízení. Dlužnice s insolvenčním návrhem nesouhlasila a přestože nesouhlasila s rozhodnutím bez jednání, k nařízenému jednání na 30.9.2008, kdy byl návrh, včetně aktivní legitimace navrhujícího věřitele, projednáván, se nedostavila. Usnesením ze dne 13.10.2008 (č.d. A-17) rozhodl soud prvního stupně o zjištění úpadku dlužnice, ustanovil insolvenční správkyní JUDr. Alicji Klimešovou a mimo jiné nařídil i přezkumné jednání na 12.12.2008. Toto usnesení nabylo právní moci dne 5.11.2008. V dalším řízení uvedená správkyně opakovaně upozorňovala soud, že dlužnice s ní nespolupracuje, dne 27.11.2008 správkyně předložila soudu seznam přihlášek pohledávek, včetně věřitele č. 1 (Matco, s.r.o.) a ve své zprávě z 2.12.2008

(č.d. B-5) sdělila, že dlužnici žádala o vyjádření k přihláškám, avšak bezvýsledně. Dále správkyně předložila soupis majetkové podstaty, který obsahoval mimo jiné nemovitosti a to 4 pozemky a dva domy, zapsané na LV č. 1671 (v soupise sepsáno pod položkami 1-6). U přezkumného jednání 12.12.2008, k němuž se dlužnice opět nedostavila, byla mimo jiné přezkoumána i pohledávka věřitele č. 1 Matco, s.r.o. a byla v celém rozsahu zjištěna, včetně nároku na uspokojení ze zajištění a to ze zpeněžení nemovitého majetku dlužnice zapsaného na LV č. 1671. Usnesením ze dne 8.1.2009, č.j. KSOS 8 INS 2746/2008-B-16 soud prvního stupně rozhodl o prohlášení konkursu na majetek dlužnice, toto usnesení nabylo právní moci 4.2.2009. Podáním ze dne 30.9.2010 (č.d. B-60) dlužnice vznesla námitku promlčení vůči zjištěné pohledávce věřitele Matco, s.r.o., žádala zastavení celého řízení a v podání ze stejného data (č.d. B-61) vznesla námitky i vůči pohledávce věřitele BOHEMIA SEKT, a.s. Přípisem ze dne 6.10.2010 jí insolvenční soud sdělil, že pohledávky shora označených věřitelů byly na přezkumném jednání zjištěny a že jde o výsledek pro toto řízení konečný. Ve své zprávě ze dne 4.6.2012 (B-73) správkyně mimo jiné oznámila, že na den 14.6.2012 je svoláno jednání zajištěných věřitelů za účelem společného pokynu ke zpeněžení nemovitostí, v žádosti ze dne 18.6.2012 (B-74) dále požádala soud jednak o souhlas s vynětím položky č. 8 ze soupisu (přívěs, který nebyl dohledán) a dále o souhlas s prodejem všech nemovitostí mimo dražbu s tím, že má v tomto směru pokyn zajištěných věřitelů, včetně zástupce věřitelů Matco, s.r.o. a doložila zápis ze dne 14.6.2012. Usnesením ze dne 24.7.2012 (č.d. B-75) soud udělil souhlas správkyni k vyloučení uvedené položky č. 8 ze soupisu majetku (č.d. B-3) a k žádosti správně o udělení souhlasu k prodeji nemovitostí mimo dražbu v odůvodnění uvedl, že tohoto souhlasu soudu není v daném případě třeba a to dle ust. § 293 IZ, podle něhož je správce vázán pokyny zajištěného věřitele a jen v případě, že je nehodlá respektovat, má-li za to, že předmět zajištění lze zpeněžit výhodněji, pak nechť požádá o souhlas soud. Ve zprávě z 27.2.2013 správkyně oznámila, že na základě pokynu zajištěných věřitelů došlo k prodeji položek č. 1, 2 a 6 soupisu majetkové podstaty za částku 1.600.000 Kč, zbývá zpeněžit položky č. 3, 4 a 5 soupisu, o něž zatím neprojevil nikdo zájem. Dále sdělila, že probíhají spory o vydání bezdůvodného obohacení od bezesmluvních uživatelů nemovitostí zapsaných v soupise. Dne 18.4.2013 správkyně předložila žádost o souhlas soudu s vydáním výtěžku zpeněžení položek 1, 2 a 6 soupisu zajištěnému věřiteli prvnímu v pořadí Matco, s.r.o. s tím, že výtěžek činil kupní cenu 1.600.000 Kč, dále za užívání těchto nemovitostí bylo vymoženo 82.500 Kč, celkem výtěžek 1.682.500 Kč; výdaje na zpeněžení (inzerce, vidimace) dle správkyně činily 2.193 Kč, výdaje na správu (daň, pojištění, hotové výdaje správce) 37.483 Kč, celkem výdaje 39.676 Kč; dále provedla propočet odměny (2% z čistého výtěžku 32.856,48 Kč, 21% daň z přidané hodnoty z této odměny 6.899,86 Kč) v celkové výši 39.756,34 Kč s tím, že oddělenému věřiteli by měla být vyplacena částka 1.603.067,66 Kč. Usnesením ze dne 22.5.2013 (č.d. B-81) soud prvního stupně mimo jiné udělil souhlas správkyni JUDr. Alicji Klimešové s vydáním výtěžku zpeněžení ze zajištění zajištěnému věřiteli č. 1) Matco, s.r.o., ve výši 1.603.847,20 Kč a současně povolil insolvenční správkyni zálohu na odměnu ve výši 38.976,80 Kč (odměna 32.212,24 Kč a 6.764,56 Kč DPH). K odvolání dlužnice

Vrchní soud v Olomouci svým usnesením ze dne 29.10.2013 (č.d. B-95) shora uvedené usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že se správkyni JUDr. Alicji Klimešové uděluje souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli č. 1) Matco, s.r.o. ve výši 1.603.067,66 Kč a povoluje se jí záloha na odměnu ve výši 39.756,34 Kč (odměna 32.856,48 Kč a 6.899,86 Kč DPH).

Dále ze spisu vyplývá, že:

-Po vydání usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22.5.2013 (č.d. B-81), o vydání prvního výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli), podáním ze dne 27.5.2013a 25.7.2013 správkyně soudu oznámila, že v mezidobí došlo k vrácení části nákladů spojených se správou položek 1, 2 a 6 soupisu, které byly zpeněženy a to vrácení daně z nemovitosti a alikvotní část pojištění, celkem ve výši 7.722,04 Kč, proto po odpočtu odměny správkyně, včetně DPH, by mělo být zajištěnému věřiteli dále vyplaceno 7.535 Kč a žádala k tomu souhlas.

-Ve zprávě ze dne 6.9.2013 (B-91) správkyně JUDr. Alicja Klimešová oznámila, že i zbývající nemovitosti je možno zpeněžit (položky 3,4 a 5 soupisu), probíhá jednání se zajištěnými věřiteli a zástupcem věřitelů o udělení souhlasu k jejich prodeji.

-Dne 30.12.2013 byl soudu doručen návrh dlužnice za zproštění správkyně JUDr. Alicji Klimešové z důvodů nezákonného postupu při zpeněžování a nesprávnému postupu v řízení, zejména při přezkoumání přihlášky pohledávek zajištěného věřitele Matco, s.r.o. a též z důvodu, že oprávnění k výkonu činnosti této správkyni zaniklo ke dni 31.12.2009.

-Usnesením ze dne 19. února 2014, č.j. KSOS 8 INS 2746/2008-B-113 soud prvního stupně mj. zamítl návrh dlužnice na zproštění JUDr. Alicje Klimešové z funkce insolvenční správkyně, současně však JUDr. Alicji Klimešovou odvolal z funkce insolvenčního správce a insolvenční správkyní ustanovil Mgr. Alicji Kellerberg Klimeš, LL.M. Toto usnesení bylo v insolvenčním rejstříku řádně zveřejněno, dlužnici bylo doručeno zvlášť 26.2.2014 a následně proti němu podala dlužnice včasné odvolání. O tomto odvolání rozhodl odvolací soud samostatným usnesením ze dne 31.10.2014 pod sp. zn. 1 VSOL 317/2014 tak, že usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

-Usnesením ze dne 27.2.2014, č.j. KSOS 8 INS 2746/2008-B-114 soud prvního stupně udělil insolvenční správkyni Mgr. Alicji Kellerberg Klimeš, LL.M. souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli č. 1) Matco, s.r.o. ve výši 7.535,16 Kč a povolil správkyni zálohu na odměnu ve výši 186,87 Kč, (odměna 154,44 Kč a 32,43 Kč DPH). Rovněž proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání, o kterém rozhodl odvolací soud samostatným usnesením ze dne 31.10.2014 pod sp. zn. 1 VSOL 318/2014 tak, že je jako věcně správné potvrdil.

-Podáním ze dne 21.7.2014 (č.d. B-139) správkyně Mgr. Alicja Kellerberg Klimeš, LL.M. podala soudu návrh na vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli Matco, s.r.o. s tím, že již byly zpeněženy zbývající nemovitosti zatížené zástavním právem, které byly sepsány v soupise majetku pod položkami č. 3, 4 a 5 (pozn. jak vyplývá ze spisu kupní smlouvou ze dne 2.4.2014), kupní cena činila 700.000 Kč, výdaje na zpeněžení (inzerce, vidimace, poplatky, znalecký posudek) činily 8.104 Kč, výdaje na správu nemovitostí (daň, pojištění) činily 11.847 Kč, celkem výdaje 19.591 Kč, provedla propočet své odměny (2% z čistého výtěžku 13.600 Kč, 21% daň z přidané hodnoty z této odměny 2.856,20 Kč) v celkové výši 16.457,18 s tím, že zajištěnému věřiteli, který je první v pořadí, by měla být vyplacena částka 663.591,82 Kč. Tento návrh byl insolvenčním rejstříku zveřejněn 25.7.2014. Jelikož proti tomuto návrhu nebyly podány námitky, vydal soud prvního stupně nyní odvoláním napadené usnesení.

Pokud jde o odvolací námitky dlužnice uvedené v nyní projednávaném odvolání k činnosti bývalé správkyně JUDr. Alicji Klimešové a námitky vůči současné správkyni Mgr. Alicji Kellerberg Klimeš, pak těmi se odvolací soud již zabýval a vypořádal ve svém usnesení ze dne 31.10.2014, pod sp. zn. 1 VSOL 317/2014, kterým rozhodoval o odvolání dlužnice proti usnesení soudu prvního stupně ze dne 19. února 2014, č.j. KSOS 8 INS 2746/2008-B-113. Proto odvolací soud na odůvodnění tohoto svého usnesení v celém rozsahu odkazuje.

V nyní přezkoumávané věci je však nutno opět konstatovat (stejně jako v usnesení tohoto odvolacího soudu ze dne 29.10.2013, č.j. 1 VSOL 725/2013-B-95), že za situace, kdy pohledávka zajištěného věřitele Matco, s.r.o. byla s konečnou platností v tomto insolvenčním řízení na přezkumném jednání zjištěna v celkové výši 23.293.830 Kč, včetně nároku na uspokojení ze zpeněžení nemovitostí zapsaných v soupise majetkové podstaty, pak v případě, že i zbývající nemovitosti pod položkami č. 3, 4 a 5, již byly zpeněženy, má nárok na vydání tohoto výtěžku zpeněžení. Proto jestliže byly tyto nemovitosti zpeněženy za 700.000 Kč, pak po odpočtu výdajů na zpeněžení a správu nemovitosti, odměny insolvenční správkyně, je nutno zajištěnému věřiteli vyplatit 663.591,82 Kč, když tento propočet shledal odvolací soud správným a v souladu se zákonem.

Rozhodnutí soudu prvního stupně je tedy věcně správné, proto je odvolací soud dle ust. § 219 o.s.ř. v celém rozsahu potvrdil.

Pro úplnost odvolací soud dodává, že na jeho rozhodnutí neměla vliv skutečnost, že soud prvního stupně dosud nezveřejnil kupní smlouvu ze dne 2.4.2014, jak mu to s účinností od 1.1.2014 ukládá ust. § 289 odst. 3 IZ, neboť jak zjistil odvolací soud, svého práva zpochybnit (mimo jiné) platnost této kupní smlouvy, dlužnice již využila, včetně uplatnění námitky u příslušného katastrálního úřadu, o spornosti zápisu vlastnického práva pro nabyvatele nemovitostí.

Nicméně je třeba na adresu soudu prvního stupně upozornit, že ust. § 289 odst. 3, stejně tak ust. § 283 odst. 4 IZ v platném znění, je nutno respektovat. Proto by měl insolvenční soud trvat na předložení písemností od správkyně ve smyslu ust. § 283 odst. 4 IZ a dodatečně by měl splnit i povinnost ukládanou soudu dle ust. § 289 odst. 3 IZ, aby se tak předešlo dalším sporům v tomto řízení.

Dále je třeba uvést, že soud prvního stupně pochybil, když nyní napadené usnesení doručil toliko dlužnici, nikoliv jejímu právnímu zástupci Mgr. Petru Opletalovi (viz plná moc ze dne 15.5.2014, do spisu založena s podáním ze dne 4.7.2014, č.d. B-138). Nicméně jelikož dlužnice podala své odvolání včas, tímto byla vada v doručení napadeného usnesení napravena a dlužnice tak nebyla krácena na svých právech, neboť o jejím včasném odvolání bylo odvolacím soudem rozhodnuto.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, insolvenční správkyni a věřiteli Matco, s.r.o. se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 31. října 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu