1 VSOL 112/2013-B-51
KSBR 27 INS 3295/2010 1 VSOL 112/2013-B-51

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenčním řízení ve věci dlužnice Evy anonymizovano , anonymizovano , bytem Brno, Spolková 7, PSČ 602 00, korespondenční adresa Brno, Spolková 10, PSČ 602 00, rozhodl o odvolání dlužnice ze dne 4.2.2013 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7.1.2013, č.j. KSBR 27 INS 3295/2010-B-32,

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7.1.2013, č.j. KSBR 27 INS 3295/2010-B-32, se p o t v r z u j e.

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně s poukazem na ustanovení § 148 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ) zrušil schválené oddlužení dlužnice (výrok I.), prohlásil na její majetek konkurs (výrok II.) a vydal další závislé výroky dle insolvenčního zákona (výrok III.-V.)

Podle odůvodnění insolvenční soud usnesením ze dne 11.6.2010, jež nabylo právní moci 31.7.2010, schválil oddlužení dlužnice. Insolvenční správce JUDr. Ing. Ivan Rott dne 22.2.2012 sdělil soudu, že dlužnice přes opakované žádosti nepodala správci ani soudu přehled výplat invalidního důchodu od ČSSZ, dne 7.9.2012 sdělil, že dlužnice doposud nepředložila přehled svých příjmů za uplynulé pololetí, dárce dlužnice Marek Propper nepoukazuje dlužnici dar ve výši 1.200 Kč a sdělil, že se nachází v těžké finanční situaci, proto jediným příjmem dlužnice jsou dávky od ČSSZ a je zřejmé, že dlužnice nebude schopna splnit oddlužení a věřitelům se nedostane ani 30% jejich pohledávek. Správce navrhl zrušení schváleného oddlužení. Ve věci proběhlo dne 30.10.2012 jednání, kde správce sdělil, že dlužnice je dlouhodobě nekontaktní, na oddlužení poskytuje pouze 2.744 Kč měsíčně, nekontaktnost dlužnice potvrdila správci i sociální pracovnice Lenka Hédlová. Dále uvedl, že dlužnice je dlouhodobě bez zaměstnání a trval na zrušení oddlužení. Po jednání se dostavila dlužnice a uvedla, že je rozvedená (rozsudek Městského soudu v Brně, pravomocný dne 4.4.2012), že má jinou doručovací adresu, je dlouhodobě od března 2012 práce neschopná (potvrzení Institutu komplexní péče, s.r.o., Ochoz u Brna, MUDr. Eva Klusáčková, ze dne 29.10.2012) a dočasná práce neschopnost je vystavena od 17.4.2012. Dlužnice soudu předložila potvrzení MSSZ Brno ze dne 15.10.2012 o vyplacených nemocenských dávkách (celkem 24.820 Kč za květen, červen, srpen a září 2012), dále potvrzení OSSZ Brno město ze dne 31.7.2012 o příjmech důchodových dávek za leden-červen 2012-12.981 Kč + 12.891 Kč, v poznámce uvedeno, že jsou prováděny srážky ve výši 2.744 Kč, k tomu dlužnice vysvětlila, že jde o srážky na oddlužení. Dlužnice vysvětlila nekomunikaci se správcem tak, že měla za to, že vše vyřídí Lenka Hédlová, sociální pracovnice. Její syn přestal platit dar pro oddlužení, protože v dubnu 2012 byl propuštěn z práce a má jen občasné brigády. Dlužnice začne práci shánět v lednu 2013, ale nemůže ze zdravotních důvodů pracovat jako švadlena (její původní profese) ani jako uklízečka, pokusí se získat dar od dcery, která je t.č. na mateřské dovolené, pobírá asi 8.000 Kč rodičovského příspěvku. Dlužnice si uvědomuje, že je její chybou nepravidelné placení prostředků na oddlužení, nekontaktnost se správcem, je ochotna na oddlužení platit i z nemocenské, jen aby nepřišla o oddlužení. Dne 27.11.2012 sdělil insolvenční správce, že dlužnice není schopna splnit oddlužení, protože jediným jejím příjmem jsou dávky od ČSSZ, od schválení oddlužení bylo poskytnuto od ČSSZ celkem 77.114 Kč, od bývalého zaměstnavatele SÁRA, s.r.o. 26.584 Kč a dar od syna Marka Proppera celkem 14.400 Kč, souhrnně 118.098 Kč. Z této částky byla uhrazena odměna správce včetně daně z přidané hodnoty 30.240,-Kč (28x 1.080 Kč) a mezi věřitele byla rozdělena částka 87.858 Kč, každý z věřitelů je uspokojen cca do 15% své pohledávky. Ke splnění oddlužení dlužnici zbývá zaplatit v průběhu zbývajících 32 měsíců suma 117.902 Kč, což představuje měsíční splátku 3.685 Kč, dlužnice však již nemá zaměstnání, její zdravotní stav je nepříznivý, dárce dar neposkytuje a není naděje, že dlužnice získá měsíčně další příjmy použitelné pro oddlužení ve výši min. 1.000 Kč. Dále uvedl, že dlužnice porušovala své povinnosti a jsou splněny podmínky § 418 odst. 1 písm. a) IZ, proto správce trval na zrušení oddlužení. Po zhodnocení shora uvedených skutkových zjištění dospěl soud prvního stupně k závěru, že v dané věci jsou splněny zákonné předpoklady pro zrušení schváleného oddlužení, neboť dlužnice nepodala soudu přehled svých příjmů za příslušná období, učinila tak až u jednání o zrušení oddlužení, od usnesení o schválení oddlužení, pravomocného dne 31.7.2010, dlužnice tuto svou povinnost vůči soudu nesplnila ani jednou, přehled příjmů za ni vždy zasílal insolvenční správce, dlužnice soudu neoznámila bez zbytečného odkladu změnu svého bydliště

(doručovací adresy), zaměstnání, zdravotní způsobilost k výkonu zaměstnání, práce neschopnost, nekomunikuje s insolvenčním správcem, zejm. v době, kdy se její příjmy použitelné pro oddlužení výrazně snížily (ztráta daru, práce neschopnost). Z listin dlužnicí a správcem doložených a z prohlášení dlužnice i správce je patrné, že dlužnice není schopna získat jiný a další zdroj příjmů nežli dávky od ČSSZ. Je proto evidentní, že dlužnice není schopna splnit měsíčně částku 3.685 Kč na oddlužení a je tak zřejmé, že podstatnou část splátkového kalendáře dlužnice nesplní.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice včasné odvolání. Namítala, že v jejím případě se nejedná o neplnění podstatné části splátkového kalendáře, neboť z celkové částky cca 172.000 Kč ještě před uplynutím poloviny 5 leté lhůty splatila ve 28 splátkách, po odečtení odměny správce, nezajištěným věřitelům 87.858 Kč, tedy 50% z celkové částky. Nezajištění věřitelé tak byly uspokojeni do výše cca 15%. Během dalších 32 měsíců (od listopadu 2012) jí zbývá doplatit sumu 117.902 Kč (83.342 Kč věřitelům a 34.560 správci). Je si vědoma výpadku v měsíčních splátkách, způsobeného pracovní neschopností a ztrátou zaměstnání syna, který jí přispíval z titulu darovací smlouvy, nicméně splátkový kalendář i tak z větší části plnila a to od května 2012 měsíčně 2.744 Kč a od září 2012 částkou 2.844 Kč. Je si rovněž vědoma, že pro další období musí uhradit minimálně 117.902 Kč, což představuje měsíčně 3.685 Kč, v současné době platí 2.744 Kč a od 23.1.2013 má uzavřenou darovací smlouvu s dcerou Annou anonymizovano , která jí posílá měsíčně od ledna 2013 1.200 Kč, proto splátkový kalendář pro další období splní, navíc od dubna 2013 má slíbenou práci a její finanční situace by se měla stabilizovat. Pokud je jí vytýkáno, že opakovaně porušila povinnost informovat soud i správce o změnách, pak z jí doložené emailové korespondence mezi správcem a terénní pracovnicí DROM, romské středisko Bc. Lenky Hédlové vyplývá, že tomu tak zcela nebylo, snažila se situaci řešit a na soudním jednání dne 30.10.2012 všechny doklady předložila. Navrhla, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že bude nadále v oddlužení pokračovat. Ke svému odvolání dlužnice doložila zmíněnou emailovou korespondenci a darovací smlouvu ze dne 23.1.2013.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ v platném znění platí, že pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen též o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou přezkoumal napadené usnesení, včetně řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 2 a odst. 5 o.s.ř.) a dospěl k závěru, že odvolání dlužnice není důvodné.

U odvolacího jednání odvolací soud doplnil dokazování darovací smlouvu ze dne 23.1.2013, přehledem měsíčních plateb dlužnice zaslaných odvolacímu soudu správcem, výzvou správce ze dne 11.6.2010 adresované věřiteli Euro Benefit a.s., včetně dokladu o doručení a doklady o současných příjmech dlužnice a z těchto listin, včetně vyjádření dlužnice u odvolacího jednání zjistil, že:

-Dle uvedené darovací smlouvy se dárce Anna anonymizovano zavázala přispívat dlužnici měsíčně 1.200 Kč po dobu 30 měsíců na úhradu splátek při oddlužení, tato částka měla být připsána vždy do 25. dne v měsíci na účet insolvenčního správce.

-Po dobu oddlužení, to je od července 2010 do ledna 2013, včetně (to je za 31 měsíců) byla z příjmů dlužnice (z pracovního poměru, Českou správou sociálního zabezpečení, z daru od syna dlužnice) poukázána správci celková částka 126.750 Kč. Z této částky bylo správcem věřitelům poukázáno 88.342 Kč, z celkové správcem nárokované částky na jeho odměnu a výdaje dle vyhlášky č. 313/2007 Sb. za prvních 30 měsíců od července 2010 do konce roku 2012 bylo uhrazeno celkem 32.400 Kč (to je 1080 Kč měsíčně), dále byly uhrazeny tyto nároky správce za první tři měsíce roku 2013 ve výši 3.267 Kč (to je 1089 Kč měsíčně, po zvýšení daně z přidané hodnoty na 21 %). Z celkové dosud dlužnicí uhrazené částky tak správci zůstává 2.741 Kč. Od měsíce února 2013 nebyla správci poukázána žádná platba.

-Přípisem ze dne 1.6.2010 správce uvědomil věřitele Euro Benefit a.s., že jeho přihlášená pohledávka byla v rozsahu 12.125 Kč u přezkumného jednání dne 1.6.2010 popřena a vyzval jej k podání incidenční žaloby (§ 197 odst. 2, § 198 IZ). Tato výzva byla tomuto věřiteli doručena 6.6.2010. Z insolvenčního spisu soudu prvního stupně odvolací soud dále zjistil, že žaloba tímto věřitelem podána nebyla, má proto zjištěnou pohledávku v nepopřené výši 138.544,28 Kč. Celkem tak byly z celkové výše přihlášených pohledávek 572.365,28 Kč (7 věřitelů), zjištěny pohledávky v rozsahu 560.240,80 Kč.

-Za druhé pololetí roku 2012 bylo dlužnici Českou správou sociálního zabezpečení na invalidním důchodu vyplaceno celkem 25.962 Kč, z toho byly provedeny srážky (zaslané správci) v rozsahu 17.024 Kč.

-Od ledna 2013 dosud pobírá dlužnice invalidní důchod ve výši 4.406 Kč měsíčně.

-Dlužnice potvrdila, že je od 17.4.2012 doposud v pracovní neschopnosti, pobírá nemocenské dávky po celou dobu, měsíčně se tento příjem pohybuje do 5.000 Kč. Dále dlužnice uvedla, že ji čeká operace štítné žlázy v červnu 2013, pak plánuje nastoupit do práce, v současné době nemá nic rozjednáno.

Na základě takto doplněného dokazování dospěl odvolací soud k těmto skutkovým a právním závěrům. Do insolvenčního řízení dlužnice bylo přihlášeno nezajištěných pohledávek v rozsahu 572.365,28 Kč, z toho zjištěno bylo pohledávek ve výši 560.240,80 Kč. Z posledně uvedené částky by měla dlužnice za 5 let uhradit nejméně 30 %, to je 168.072,24 Kč, dále správci měsíčně 1080 Kč (za prvních 30 měsíců) a od ledna 2013 (po zvýšení daně z přidané hodnoty na 21%) měsíčně 1089 Kč. Správci by tak měla uhradit za 5 let celkem 65.070 Kč. Věřitelům i správci by měla uhradit za 5 let celkem 233.142,24 Kč, dosud uhradila 126.750 Kč. Zbývá jí uhradit (aby splnila zákonné kritérium 30 % věřitelům a odměnu a výdaje správci) za zbývajících 27 měsíců 106.392,24 Kč (věřitelům 76.989,24 a správci měsíčně po 1089 Kč, to je celkem 29.403 Kč). Aby tuto částku 106.392,24 Kč dlužnice ve zbývajících 27 měsících uhradila, musela by měsíčně platit 3.940,45 Kč. Dosavadní příjem dlužnice ve výši 4.406 Kč (invalidní důchod), nemocenské dávky cca 5.000 Kč a dar ve výši 1.200 Kč, však k úhradě takové měsíční splátky (po odpočtu nezabavitelných částek z důchodu a nemocenských dávek) nepostačuje (platila by měsíčně cca 3.426 Kč). Tuto podmínku (3.940,24 Kč měsíčně) by dlužnice splňovala, pokud by její další příjem k důchodu 4.406 Kč a daru 1.200 Kč, činil měsíčně dalších nejméně 5.773 Kč. Proto i odvolací soud dospěl k závěru, že dlužnice není schopna podmínkám oddlužení, a to dlouhodobě od května 2012, dostát.

Z uvedených důvodů proto postupoval odvolací soud dle ust. § 219 o.s.ř. a napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má- li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 28. března 2013

Za správnost vyhotovení : JUDr. Anna Hradilová, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu