1 VSOL 1115/2017-P1-10
KSBR 40 INS 13423/2017 1 VSOL 1115/2017-P1-10

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a JUDr. Táni Šimečkové v insolvenční věci dlužnice Markéty Albrechtové, narozené 28.9.1980, bytem v Uherském Hradišti, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 01, zastoupené JUDr. Zdeňkou Pechancovou, advokátkou, se sídlem v Luhačovicích, Masarykova 175, PSČ 763 26, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 40 INS 13423/2017, o přihlášce pohledávky č. 1 věřitele č. 1 Komerční banky, a.s., identifikační číslo osoby: 453 17 054, se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33/969, PSČ 114 07 ve výši 1.418.390,78 Kč, o zpětvzetí přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení, o odvolání Miloše anonymizovano , anonymizovano , bytem Tupesy 273, PSČ 687 07, ze dne 30.10.2017 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3. října 2017, č.j. KSBR 40 INS 13423/2017-P1-3,

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3. října 2017, č.j. KSBR 40 INS 13423/2017-P1-3, se z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně vzal na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky č. 1 věřitele č. 1 Komerční banky, a.s. ve výši 1.418.390,78 Kč (výrok I.) a deklaroval, že právní mocí tohoto usnesení účast věřitele založená touto přihláškou pohledávky v insolvenčním řízení končí (výrok II.).

V důvodech uvedl, že podáním doručeným soudu 31.7.2017 přihlásil věřitel č. 1 do řízení svou pohledávku ve výši 1.418.390,78 Kč, podáním doručeným soudu 6.9.2017 vzal věřitel č. 1 svou přihlášku pohledávky v celém rozsahu zpět, proto isir.justi ce.cz soud v souladu s ustanovením § 184 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ ) ve znění pozdějších předpisů, vzal zpětvzetí přihlášky pohledávky na vědomí.

Proti tomuto usnesení podal odvolání Miloš Albrecht a namítal, že na základě Dohody o přistoupení k dluhu ze dne 5.9.2017, včetně dodatku č. 1 ze dne 10.10.2017 , uhradil za dlužnici Markétu Albrechtovou věřiteli Komerční bance, a.s. jeho pohledávku a tato banka následně vzala svou přihlášku zpět, protože jí má celou uhrazenou. Doporučeným dopisem jako nabyvatel pohledávky, tj. osoba, která za dlužnici pohledávku uhradila, navrhl svůj vstup do řízení dle ustanovení § 184 odst. 3 IZ, a to v rozsahu, v jakém původní věřitel vzal svou přihlášku zpět. Toto jeho podání však nebylo dosud zveřejněno, ačkoliv si telefonicky ověřil jeho doručení soudu. Dne 12.10.2017 soud zveřejnil napadené usnesení ze dne 3.10.2017 a jemu bylo doručeno 25.10.2017. Z uvedených důvodů navrhl zrušení napadeného usnesení, a vydat rozhodnutí, že ke zpětvzetí přihlášky se v souladu s ustanovením § 184 odst. 3 IZ nepřihlíží a že namísto věřitele do řízení vstupuje odvolatel, jako nabyvatel této pohledávky.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je v daném případě občanský soudní řád ve znění účinném od 30.9.2017 (viz čl. II, bod 1. přechodného ustanovení k zákonu č. 296/2017 Sb., kterým byl novelizován občanský soudní řád).

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 IZ, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že v daném případě nejsou splněny podmínky pro potvrzení, avšak ani pro změnu napadeného usnesení.

Podle ustanovení § 183 IZ platí, že přihláškou pohledávky, kterou zajišťují věci, práva pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty třetích osob, není dotčeno právo věřitele domáhat se uspokojení pohledávky z tohoto zajištění (odst. 1). Přihláškou pohledávky není dotčeno ani právo věřitele domáhat se uspokojení pohledávky po kterékoli z osob odpovídajících mu společně a nerozdílně s dlužníkem; o právu věřitele požadovat plnění od dlužníkova ručitele, včetně bankovní záruky a zvláštních případů ručení27), to platí obdobně (odst. 2). Osoby, od kterých může věřitel požadovat plnění podle odstavců 1 a 2, mohou pohledávku, která by jim proti dlužníku vznikla uspokojením věřitele, přihlásit jako pohledávku podmíněnou. Jestliže však věřitel takovou pohledávku přihlásí, mohou se jí tyto osoby v rozsahu, v němž pohledávku uspokojí, v insolvenčním řízení domáhat místo něj bez zřetele k tomu, zda ji přihlásily, s tím, že pro jejich vstup do řízení platí přiměřeně § 18; návrh podle tohoto ustanovení mohou podat samy (odst. 3).

Ustanovení § 184 IZ dále stanoví, že věřitel, který podal přihlášku pohledávky nebo na něhož se hledí jako na věřitele přihlášeného, může kdykoli v průběhu insolvenčního řízení vzít přihlášku pohledávky zpět. Insolvenční soud vezme zpětvzetí přihlášky na vědomí rozhodnutím, které se zvlášť doručuje věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen věřitel nebo osoba, která podala návrh na vstup do řízení na místo věřitele (§ 183 odst. 2). Právní mocí tohoto rozhodnutí věřitelova účast v řízení končí (odst. 1). Věřitel, který vezme přihlášku pohledávky zpět proto, že ji uspokojila některá z osob, od kterých může požadovat plnění podle § 183 odst. 1 a 2, to uvede ve zpětvzetí přihlášky; jestliže tak neučiní, odpovídá takové osobě za škodu nebo jinou újmu tím vzniklou (odst. 2). V případě uvedeném v odstavci 2 vyrozumí insolvenční soud o zpětvzetí přihlášky osobu, která pohledávku podle zpětvzetí uspokojila, a poskytne jí lhůtu k podání návrhu na vstup do řízení místo věřitele; o zpětvzetí přihlášky rozhodne insolvenční soud až po uplynutí této lhůty. V rozsahu, v němž insolvenční soud vyhoví návrhu osoby, která pohledávku uspokojila, na vstup do řízení místo věřitele, se ke zpětvzetí přihlášky pohledávky nepřihlíží (odst. 3).

V daném případě ze spisu soudu prvního stupně, včetně přihlášky pohledávek věřitele Komerční banky, a.s. (P1), se podává, že věřitel přihlásil dne 31.7.2017 do insolvenčního řízení vůči dlužnici pohledávky z titulu avalu dlužnice na 2 zajišťovacích směnkách, vystavených Marií Dudovou, v celkové výši 1.418.390,78 Kč. Podáním doručeným 6.9.2017, vzal věřitel Komerční banka, a.s. svou přihlášku v celém rozsahu zpět s odůvodněním, že jeho pohledávky byly v plné výši uhrazeny od přistupitele k dluhu , aniž jej výslovně označil. Nicméně ve zprávě ze dne 19.9.2017 (č.d. B-5) insolvenční správkyně JUDr. Radka Píšťková Záhorcová k přihlášce P1 uvedla, že tuto pohledávku dle informací od dlužnice na základě přistoupení k dluhu uhradil tchán dlužnice Miloš Albrecht a Komerční banka, a.s. dne 6.9.2017 vzala svou přihlášku zpět. Dne 3.10.2017 vydal soud prvního stupně nyní odvoláním napadené usnesení, které zveřejnil v insolvenčním rejstříku dne 12.10.2017.

Dne 12.10.2017 byl soudu doručen návrh Miloše anonymizovano na jeho vstup do řízení namísto Komerční banky, a.s., s tím, že pohledávku v celém rozsahu uhradil na základě Dohody o přistoupení k dluhu ze dne 5.9.2017 a doložil potvrzení o platbě ze dne 3.10.2017, dohodu o přistoupení ze dne 5.9.2017, včetně dodatku č. 1 ze dne 10.10.2017. Shora jmenovanému soud napadené usnesení doručil 25.10.2017, věřiteli Komerční bance, a.s. a správkyni dne 13.10.2017 a dlužnici dne 16.10.2017.

Na základě shora uvedených zjištění a citovaných zákonných ustanovení dospěl odvolací soud k závěru, že napadené usnesení bylo vydáno předčasně. Přestože věřitel Komerční banka, a.s. nesplnil svou povinnost ve smyslu ustanovení § 184 odst. 2 IZ a neoznačil náležitě osobu, která jeho pohledávku v průběhu řízení uspokojila, přesto ze spisu, a to ze zprávy správkyně ze dne 19.9.2017, vyšlo najevo (před vydáním napadeného usnesení), že touto osobou je Miloš Albrecht, který před právní mocí napadeného usnesení navrhl svůj vstup do řízení dle § 184 odst. 3 IZ a rovněž podal včasné odvolání.

Ze shora uvedených důvodů proto postupoval odvolací soud dle ustanovení § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř. a napadené usnesení zrušil a dle 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

V dalším řízení bude na soudu prvního stupně, aby se především zabýval návrhem odvolatele na jeho vstup do řízení z hlediska ustanovení § 184 odst. 3 IZ. Vezme přitom v úvahu nejen listiny, které odvolatel ke svému návrhu na vstup do řízení předložil, nýbrž i ustanovení § 1892, dále § 1872 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. k) o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, insolvenční správkyní, věřiteli a odvolateli se však doručuje i zvláštním způsobem (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 14. prosince 2017

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu