1 VSOL 1106/2016-B-74
KSBR 31 INS 3555/2011 1 VSOL 1106/2016-B-74

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Táni Šimečkové a JUDr. Karly Trávníčkové v insolvenční věci dlužníka Tomáše anonymizovano , anonymizovano , bytem Pod Zámkem 240, 763 61 Pohořelice, o zrušení schváleného oddlužení, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27.6.2016, č.j. KSBR 31 INS 3555/2011-B- 62 takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27.6.2016, č.j. KSBR 31 INS 3555/2011-B-62 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením soud prvního stupně zrušil schválené oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře podle usnesení ze dne 22.6.2011 č.j. KSBR 31 INS 3555/2011-B-9 (výrok I.), na majetek dlužníka prohlásil konkurs (výrok II.), rozhodl, že jde o konkurs nepatrný (výrok III.) s tím, že účinky rozhodnutí nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku dne 27.6.2016 (výrok IV.).

Rozhodnutí odůvodnil tím, že podle zpráv o činnosti insolvenčního správce dlužník sice plnil své povinnosti, nicméně již v průběhu roku 2013 až doposud s očekávanou mírou uspokojení nezajištěných věřitelů cca 25 %. Proto soud podle § 418 odst. 3 IZ nařídil jednání k projednání zrušení schváleného oddlužení, u něhož isir.justi ce.cz dlužník tvrdil možnost úhrady zbývající částky do 30 % (cca 40.000 Kč) z penzijního připojištění. K tomuto mu soud poskytl lhůtu do 15.6.2016, což bylo datum splatnosti poslední splátky v oddlužení. Podáním ze dne 15.6.2016 insolvenční správce soudu sdělil, že dlužník mimořádnou splátku neuhradil a rozsah uspokojení nezajištěných věřitelů dosáhl pouze 24,725 %. Proto soud podle ust. § 418 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále IZ) zrušil schválené oddlužení, na majetek dlužníka prohlásil konkurs, který podle § 314 odst. 1 IZ prohlásil za konkurs nepatrný.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník odvolání, v němž uvedl, že nestihl do konce splátkového kalendáře po dobu pěti let splatit 30 % svých závazků pro nedostatečný výdělek, který se snížil z důvodu zdravotního stavu, kdy byl často v posledních dvou letech v pracovní neschopnosti. Od 1.7.2016 mu byl ukončen pracovní poměr dohodou. V co nejkratší době by měl nastoupit do nové firmy, kde budou lepší platové podmínky. Mají mu přijít peníze z penzijního připojištění ve výši 15.000 Kč. Proto požádal o prodloužení splátkového kalendáře, s tím, že se bude snažit doplatit zbytek pohledávek nezajištěných věřitelů do požadované míry 30 % uspokojení v co nejkratším termínu, maximálně do šesti měsíců.

Předně je třeba uvést, že s účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb., změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Podle čl. II. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány. Rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci je proto insolvenční zákon ve znění účinném od 1.1.2014.

Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je občanský soudní řád ve znění účinném od 1.1.2014.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 IZ, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), v souladu s ustanovením § 94 odst. 3 IZ tak učinil bez nařízení jednání a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka nelze vyhovět.

Z obsahu spisu se podává, že:

-insolvenční řízení dlužníka bylo zahájeno insolvenčním návrhem dlužníka doručeným Krajskému soudu v Brně dne 4.3.2011, v němž podal návrh na povolení oddlužení. V návrhu uvedl výši pohledávek 744.779 Kč s tím, že od 1.9.2010 konečně nastoupil do zaměstnání, kde jeho příjem dosáhl částky 14.900 Kč. Z tohoto příjmu bude schopen srážet ve prospěch oddlužení částku 6.911 Kč, což za 60 měsíců představuje na splátkách částku 414.660 Kč a svým nezajištěným věřitelům bude schopen uhradit 30 % jejich pohledávek. V seznamu majetku uvedl pouze obvyklé vybavení domácnosti a dále penzijní připojištění založené 1.7.2007 se zůstatkem 5.000 Kč. -Usnesením ze dne 8.4.2011 č.d. A-8 soud zjistil úpadek dlužníka, povolil oddlužení, ustanovil insolvenčním správcem Ing. Bc. Radomíra Daňhela a učinil výzvy věřitelů s tím, že stanovil termín prvního přezkumného jednání na den 27.5.2011. -Dne 22.4.2011 č.d. B-2 sdělil insolvenční správce soupis majetkové podstaty dlužníka, v němž uvedl mimo jiné zůstatek penzijního připojištění ve výši 5.000 Kč. -Dne 23.5.2011 sdělil insolvenční správce , že do insolvenčního řízení dlužníka se přihlásilo 6 věřitelů, celková výše přihlášených pohledávek činila 787.279,03 Kč. -Na přezkumném jednání dne 27.5.2011 č.d. B-6 dlužník a správce uznali všechny přihlášené pohledávky, které tím byly zjištěny. Insolvenční správce uvedl, že dlužník splňuje podmínky pro schválení již povoleného oddlužení. V té době činila očekávaná míra uspokojení věřitelů 44 %. -Usnesením ze dne 22.6.2011 č.d. B-9 soud schválil oddlužení dlužníka, kterému uložil, aby po dobu pěti let počítaných od 1.7.2011 platil nezajištěným věřitelům úhrady na jejich pohledávky v poměru stanoveném v rozhodnutí a mimo jiné dlužníkovi uložil, aby po dobu trvání účinků oddlužení plněním splátkového kalendáře plnil insolvenčnímu správci k jeho rukám vždy ke každému 15.dni v měsíci 900 Kč a k tomu daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby. -Insolvenční správce podával zprávy o činnosti dne 20.9.2011 č.d. B-14, 14.12.2011 č.d. B-15, 17.4.2012 č.d. B-17, 23.7.2012 č.d. B-19, 25.10.2012 č.d. B-20, v nichž konstatoval, že dlužník vykonává přiměřenou výdělečnou činnost. -Dne 31.10.2012 č.d. B-21 insolvenční správce požádal o zproštění funkce insolvenčního správce a dne 8.11.2012 byl na místo Ing. Bc. Radomíra Daňhela jmenován Mgr. Petr Bohatý do funkce insolvenčního správce. Pověření bylo provedeno usnesením ze dne 6.12.2012 č.d. B-24. -Nově ustanovený insolvenční správce podal dne 8.7.2013 č.d. B-34 zprávu o činnosti, v níž sdělil, že očekávaná míra uspokojení věřitelů činí 30,24 %. -Ve zprávě o dosavadní činnosti ze dne 29.12.2013 č.d. B-38 insolvenční správce oznámil pokles očekávané míry uspokojení nezajištěných věřitelů z 26,69 % na 24,30 %, kdy oproti plánu splátek poskytl dlužník plnění nižší o 22.425,85 Kč. -Ve zprávě o činnosti ze dne 7.4.2013 č.d. B-41 oznámil insolvenční správce očekávanou míru uspokojení věřitelů 24, 79 %. -Dne 16.7.2014 č.d. B-42 dlužník požádal o ověření průběhu insolvenčního řízení, když má za to, že zaplatil ve prospěch insolvenčního řízení vyšší částku než uvádí insolvenční správce.

-Ve zprávě ze dne 21.7.2014 č.d. B-43 insolvenční správce zaslal přehled rozvrhu plnění dlužníka za měsíce duben až červen 2014, v nichž uvedl očekávanou míru uspokojení věřitelů 25, 11 %. -Dne 7.8.2014 č.d. B-46 se insolvenční správce vyjádřil ke stížnosti dlužníka ze dne 14.7.2014 tak, že za období od 1.7.2011 do 31.12.2012 ze srážek příjmu dlužníka ve výši 88.085 Kč provedl insolvenční správce Ing. Bc. Radomír Daňhel odpočet odměny a náhrady hotových výdajů včetně DPH ve výši 17.280 Kč a částku 70.805 Kč rozvrhl mezi věřitele nezajištěných pohledávek. Za období od 1.1.2013 do 31.7.2014 byly provedeny dlužníkovi srážky ve výši 77.711 Kč, z nichž si insolvenční správce odečetl svou odměnu, náhradu hotových výdajů a náhradu na daň z přidané hodnoty v celkové výši 17.289 Kč a částku 52.799 Kč rozvrhl mezi věřitele nezajištěných pohledávek a částku 7.623 Kč na základě rozhodnutí soudu ze dne 25.9.2013 č.d. B-36 vyplatil insolvenčnímu správci. Očekávaná míra uspokojení věřitelů činila v červenci 2014 25,46 %. -Ve zprávě ze dne 30.9.2014 č.d. B-48 insolvenční správce oznámil očekávanou míru uspokojení 25, 63 %, ve zprávě ze dne 9.1.2015 č.d. B-49 činila očekávaná míra uspokojení 26,26 %, ve zprávě ze dne 22.4.2015 č.d. B-51 činila očekávaná míra uspokojení 25,40 % k březnu 2015, dne 23.7.2015 č.d. B-52 činila v červnu 2015 očekávaná míra uspokojení 25,52 %, dne 6.8.2015 č.d. B-53 sdělil dlužník výši vyplacených nemocenských dávek, ve zprávě ze dne 17.11.2015 č.d. B-54 činila očekávaná míra uspokojení 25,51 %. -Ve zprávě ze dne 25.1.2016 č.d. B-56 insolvenční správce upozornil, že z dosavadního průběhu insolvenčního řízení a z výše dosahovaného příjmu dlužníkem vyplývá, že dlužník v rámci schváleného způsobu oddlužení plněním splátkového kalendáře pravděpodobně neuspokojí pohledávky nezajištěných věřitelů v rozsahu 30 %, když v prosinci 2015 činila očekávaná míra uspokojení 25,42 %. -Dne 18.3.2016 č.d. B-59 proběhlo jednání o zrušení schváleného oddlužení, na němž soud upozornil dlužníka, že jeho plnění nebylo dostatečné, že o tomto dlužník věděl a měl na situaci reagovat dříve. Dlužník uvedl, že se pokusí zbývající dlužnou částku cca 40.000 Kč do konce lhůty oddlužení zajistit, neboť má penzijní připojištění, z něhož by mohl potřebnou částku uhradit. K tomuto soud dlužníkovi poskytl lhůtu do 15.6.2016 s tím, že pokud neobdrží do tohoto data zprávu od insolvenčního správce, že plnění přesáhlo či dosáhlo 30 % hranice pro nezajištěné věřitele, neprodleně zruší schválené oddlužení a na majetek dlužníka prohlásí konkurs. -Dne 15.6.2016 insolvenční správce sdělil, že v měsíci červnu 2016 byla z příjmu dlužníka sražena a na účet insolvenčního správce poukázána částka 2.770 Kč, jiné plnění nebylo poukázáno. Celkový objem nezajištěných pohledávek činí částku 787.279, 03 Kč, dlužník v 59 splátkách plnění splátkového kalendáře uhradil věřitelům nezajištěných pohledávek celkovou částku 192.974 Kč, resp. uhradil nezajištěné pohledávky v rozsahu 24,51 %. V případě, že v měsíci červnu 2016 bude mezi nezajištěné věřitele rozvržena po odečtení zálohy částka 1.681 Kč, bude na pohledávky nezajištěných věřitelů za dobu pěti let trvání účinků rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře dlužníkem uhrazena celková částka 194.655 Kč. Nezajištěné pohledávky budou uhrazeny toliko v rozsahu

24,72 %. Dle sdělení dlužníka do 30.6.2016 mělo být na účet insolvenčního správce poukázáno odbytné ze smlouvy o penzijním připojištění jako mimořádná splátka na nezajištěné věřitele, výše plnění nebyla insolvenčnímu správci známa. V květnu 2016 v 59. měsíci trvání splátkového kalendáře činil rozdíl oproti plánu splátek 39.273,31 Kč, celkově bylo splaceno věřitelům 192.974 Kč a očekávaná míra uspokojení dosáhla 24,93 %. - Na tomto skutkovém základě vydal soud prvního stupně napadené rozhodnutí.

Podle ustanovení § 395 odst. 1 písm. b) IZ, insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí.

Podle § 398 odst. 3 IZ při oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen po dobu 5 let měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky. Tuto částku rozvrhne dlužník prostřednictvím insolvenčního správce mezi nezajištěné věřitele podle poměru jejich pohledávek způsobem určeným v rozhodnutí insolvenčního soudu o schválení oddlužení. Zajištění věřitelé se uspokojí jen z výtěžku zpeněžení zajištění; při tomto zpeněžení se postupuje obdobně podle ustanovení o zpeněžení zajištění v konkursu.

Podle § 412 odst. 2 IZ po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře vykonává insolvenční správce dohled nad činností dlužníka. O výsledcích své činnosti pravidelně informuje insolvenční soud a věřitelský výbor.

Podle § 414 odst. 1 IZ jestliže dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, vydá insolvenční soud po slyšení dlužníka usnesení, jímž dlužníka osvobodí od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Učiní tak jen na návrh dlužníka.

Podle § 418 odst. 1 písm. b) IZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit. Podle odst. 4 rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu.

Podle ustanovení § 314 odst. 1 písm. a) IZ, o nepatrný konkurs jde, jestliže dlužníkem je fyzická osoba, která není podnikatelem.

Nejvyšší soud v rozhodnutí ze dne 28.2.2013, sen. zn. 29 NS ČR 12/2013, které je publikováno ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod č. 77/2013, formuloval a odůvodnil závěr, že lhůta stanovená insolvenčním zákonem dlužníku ke splácení pohledávek věřitelů při schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je lhůtou konečnou (nejzazší), přičemž její počátek určuje pro danou insolvenční věc vždy termín první splátky určený rozhodnutím o schválení oddlužení. Jestliže dlužník za trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře není schopen hradit měsíční splátky předpokládané podle schváleného oddlužení, ačkoliv řádně plní povinnosti uvedené v § 412 odst. 1 a 3 IZ, není to důvodem k postupu podle § 418 odst. 1, písm. a) IZ, postup podle § 418 odst. 1, písm. b) IZ tím však není vyloučen.

Odvolací soud se zabýval přezkumem závěru soudu prvního stupně, že dlužník nebude schopen splnit podstatnou část splátkového kalendáře (§ 418 odst. 1, písm. b/ IZ).

Oddlužení je způsobem řešení dlužníkova úpadku, který za zákonem stanovených podmínek vede k osvobození dlužníka od placení zbytku jeho dluhů dle § 414 a násl. IZ. K tomu však může dojít, jen pokud dlužník všechny své povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení řádně a včas splnil. V dané věci určil insolvenční soud dlužníkovi termín první splátky ke dni 15.7.2011, takže poslední splátku měl dlužník uhradit ke dni 15.6.2016 a do tohoto data, aby dlužník splnil podmínky pro osvobození od placení pohledávek, byl povinen poskytnout na splátkový kalendář plnění do minimálně 30% výše pohledávek nezajištěných věřitelů, k čemuž v projednávané věci nedošlo.

Dlužník poskytoval splátky, z nichž bylo možno očekávat zákonem stanovenou minimální míru uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů v rozsahu 30%, pouze do konce roku 2013. Ve zprávě o činnosti ze dne 29.12.2013 (č.d. B-38) insolvenční správce upozornil na pokles očekávané míry uspokojení nezajištěných věřitelů na 24,30% a ve všech následujících zprávách se pohybovala očekávaná míra uspokojení nezajištěných věřitelů okolo 25,5%. Ve zprávě o činnosti ze dne 25.1.2016 (č.d. B-56) upozornil insolvenční správce na nedostatečnou očekávanou míru uspokojení nezajištěných věřitelů a ani nařízené jednání k projednání zrušení schváleného oddlužení, na němž dne 18.3.2016 dlužník přislíbil doplatit dlužnou částku ve výši 40.000 Kč z penzijního spoření do konce lhůty oddlužení, nevedlo ke splnění zákonem stanoveného limitu uspokojení nezajištěných věřitelů ve výši 30 % dle ust. § 395 odst.1 písm. b) IZ. Pokud i v odvolání dlužník přislíbil doplatit dlužné splátky ze zrušeného penzijního připojištění, pak odvolací soud zdůrazňuje, že podle zprávy o rozsahu majetkové podstaty dlužníka dlužník tak vysoký zůstatek penzijního připojištění ani nemá, takže toto očekávání bylo nereálné. V 59. měsíci plnění splátkového kalendáře dosáhla míra uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů dle zprávy insolvenčního správce pouze 24,72%, když oproti plánu splátek plnil dlužník na schválené oddlužení o 39.273,31 Kč méně. V souladu se shora citovaným rozhodnutím NS ČR ze dne 28.2.2013, sen. zn. 29 NS ČR 12/2013, byla lhůta poslední splátky stanovená v usnesení o schválení oddlužení do 15.6.2016 ke splácení pohledávek věřitelů lhůtou konečnou, kterou nelze prodloužit, jak rovněž v odvolání žádal dlužník. Je tak mimo jakoukoliv pochybnost, že byly splněny podmínky pro zrušení schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře dlužníka podle ust. § 418 odst. 1 písm. b) IZ, neboť bylo postaveno najisto, že podstatnou část splátkového kalendáře dlužníka nebude možné splnit.

Soud prvního stupně tudíž postupoval správně, pokud oddlužení dlužníka zrušil z důvodu, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit a současně rozhodl o řešení jeho úpadku nepatrným konkursem (§ 418 odst. 1, písm. b/ IZ, § 314 odst. 1, písm. a/ IZ).

Z uvedených důvodů proto odvolací soud dle ustanovení § 219 o.s.ř. usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 19. října 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu