1 VSOL 1103/2017-A-33
KSBR 26 INS 28701/2016 1 VSOL 1103/2017-A-33

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Táni Šimečkové a JUDr. Karly Trávníčkové v insolvenční věci dlužnice Jany anonymizovano , anonymizovano , bytem Mezihoří 732, 760 01 Zlín, zastoupené Mgr. Zuzanou Fusovou, advokátkou se sídlem Kvítková 4703, 760 01 Zlín, o insolvenčním návrhu navrhovatelů a) Tomáše anonymizovano , anonymizovano a b) Ing. Markéty anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Husova 291, 742 83 Klimkovice, a navrhovatele c) Cash & Lease Service s.r.o., se sídlem Husova 291, 742 83 Klimkovice, identifikační číslo osoby 293 89 607, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22.8.2017, č. j. KSBR 26 INS 28701/2016-A-19,

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Soud prvního stupně shora označeným rozhodnutítmv souladu s ustanovením § 136 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále IZ) zjistil úpadek dlužnice Jany anonymizovano , na majetek dlužnice prohlásil konkurs podle § 148 odst. 1 IZ, insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Petra Brože, se sídlem Nad Malým Mlýnem 615/4, 147 00 Praha, provozovna Palackého 1301, 586 01 Jihlava, identifikační číslo osoby 714 71 766, jako osobu určenou opatřením předsedy Krajského soudu v Brně ze dne 8.8.2017, učinil výzvy věřitelům, nařídil přezkumné jednání, svolal první schůzi věřitelů k nimž předvolal dlužníka a insolvenčního správce, uložil povinnosti insolvenčnímu správci a podle § 2 odst. 1, isir.justi ce.cz písm. a) zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích navrhovatelům uložil povinnost zaplatit soudní poplatek za insolvenční návrh ve výši 2.000 Kč, kterou stanovil dle položky 4.1 písm. c) Sazebníku soudních poplatků.

Proti tomuto rozhodnutí podala dlužnice odvolání, v němž namítala, že její úpadek nebyl osvědčen. Dříve než odvolací soud o podaném odvolání dlužnice rozhodl, vzala dlužnice své odvolání v plném rozsahu zpět.

Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle § 207 odst. 2 o.s.ř. dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

Podle § 222 odst. 1 o.s.ř. jestliže odvolatel vezme odvolání zpět, právní moc napadeného rozhodnutí nastane, jako kdyby k podání odvolání nedošlo

Protože dlužnice vzala své odvolání před rozhodnutím odvolacího soudu v plném rozsahu zpět, odvolací soud řízení podle § 207 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e/ v návaznosti na ustanovení § 229 odst. 4 o.s.ř.)

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem (§ 74, § 75 IZ).

V Olomouci dne 6. prosince 2017

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu