1 VSOL 1103/2016-A-59
KSOS 39 INS 26229/2014 1 VSOL 1103/2016-A-59

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a JUDr. Táni Šimečkové v insolvenční věci dlužníka Ladislava anonymizovano , anonymizovano , bytem ve Vratimově, Rakovecká 442/8, PSČ 739 32, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 39 INS 26229/2014, o insolvenčním návrhu navrhovatele Reticulum Recovery, a.s., identifikační číslo osoby: 279 23 568, se sídlem v Praze, Karlín, Sokolovská 394/17, PSČ 186 00, o odvolání dlužníka ze dne 22.4.2016 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 23.3.2016, č.j. KSOS 39 INS 26229/2014-A-53, t a k t o:

Usnesení v Ostravě ze dne 23.3.2016, č.j. KSOS 39 INS 26229/2014-A-53, se p o t v r z u j e.

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Ostravě s odkazem na citované ustanovení § 30 odst. 1, odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen též o.s.ř. ) ustanovil dlužníku zástupce pro řízení před dovolacím soudem JUDr. Pavla Nastise (advokáta), se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Sokolská třída 936/21, PSČ 702 00, a to dle § 241 o.s.ř. s odůvodněním, že předmětné řízení bylo zahájeno dne 26.9.2014 návrhem věřitele (Reticulum Recovery, a.s.), kterým se domáhá zjištění isir.justi ce.cz

úpadku dlužníka s tím, že dlužník má více věřitelů se závazky déle než 30 dnů po splatnosti, které není schopen plnit. Dlužník se k návrhu vyjádřil sérií podání, v nichž nesouhlasí s tímto návrhem, neboť skutečnosti v něm uvedené neodpovídají reálnému stavu, dlužník neuznává pohledávku navrhovatele ani dalšího označeného věřitele. Soud nařídil jednání na den 30.3.2015, dlužník požádal o odročení jednání a ustanovení zástupce z řad advokátů. Podáním ze dne 9.3.2015 dlužník osvědčil, že jsou u něj splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků. Usnesením ze dne 17.4.2015 byl dlužníkovi ustanoven zástupce (pozn. z řad advokátů) Mgr. Radim Ševčík. Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání s tvrzením, že tento ustanovený zástupce je podjatý. Vrchní soud rozhodnutím ze dne 30.10.2015, č.j. 1 VSOL 597/2015-A-47 usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník dovolání a žádal o ustanovení JUDr. Pavla Nastise. Vzhledem k tomu, že dovolání dlužníka směřuje výlučně proti ustanovení Mgr. Radima Ševčíka jeho zástupcem, tento jej v dovolacím řízení proto nemůže zastupovat; z tohoto důvodu soud ustanovil dlužníku zástupcem pro dovolací řízení JUDr. Pavla Nastise, jehož prostřednictvím pak dlužník podá řádné dovolaní, když zastoupení před dovolacím soudem je povinné.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání, v němž uvedl, že ze své vlastní unáhlenosti, z nepřesvědčivosti a to z vážných a zištných důvodů, tohoto advokáta JUDr. Pavla Nastise již odmotá, a nepřeje si, aby jej u vrchního soudu zastupoval.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu4) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení, včetně řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 2 a odst. 5 o.s.ř.) a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2 písm c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání odvolatele není důvodné.

Z obsahu spisu soudu prvního stupně se podává, že dlužník nesouhlasí s insolvenčním návrhem s tím, že údaje v něm nejsou pravdivé, vše je zmanipulované a navrhovatel se chce na jeho úkor obohatit. Po té, kdy soud prvního stupně nařídil k projednání insolvenčního návrhu věřitele jednání na 30.3.2015, dlužník žádal o odročení, neboť splňuje podmínky pro osvobození od soudních poplatků a jelikož je pro něj tato kauza komplikovaná a nemůže sám hájit svá práva, žádal o ustanovení advokáta, který jej bude v řízení zastupovat. Soud prvního stupně této žádosti vyhověl, jednání odročil a po té, kdy dlužník doložil podklady ke svým osobním a majetkovým poměrům, usnesením ze dne 17.4.2015 (A-28) ustanovil dlužníku zástupce z řad advokátů, Mgr. Radima Ševčíka. K odvolání dlužníka, který s ustanovením tohoto zástupce nesouhlasil, současně vznesl námitku podjatosti vůči rozhodující soudkyni a asistence soudkyně, Vrchní soud v Olomouci usnesením ze zde 30.10.2015 (A-47) rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil po té, kdy neshledal důvodnými ani námitky podjatosti ani vůči rozhodující soudkyni a asistence, ani vůči ustanovenému zástupci. Proti tomuto usnesení Vrchního soudu v Olomouci podal dlužník včasné dovolání a kromě jiného namítal, že žádá o ustanovení zástupce pro dovolací řízení, který bude muset toto dovolání osobně sepsat . Žádal, aby mu byl ustanoven nezávislý, poctivý, spravedlivý advokát, který doopravdy pomáhá slušným a poctivým lidem a to JUDr. Pavla Nastise . Na tomto základě vydal soud prvního stupně nyní odvoláním napadené usnesení.

Podle ustanovení § 30 odst. 1 o.s.ř. účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (ust. § 138 o.s.ř.), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmu. Dle odst. 2 citovaného ustanovení, vyžaduje-li to ochrana zájmu účastníka nebo jde-li o ustanovení zástupce pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem (notářem), ustanoví mu předseda senátu v případě uvedeném v odst. 1 zástupce z řad advokátů.

V daném případě byl dlužníku pro dovolací řízení, v němž je zastoupení advokátem povinné (§ 241 odst. 1 o.s.ř.), ustanoven advokát JUDr. Pavel Nastis, jehož dlužník ve svém dovolání sám žádal. Soud prvního stupně této žádosti dlužníka zcela logicky vyhověl, neboť bylo možno důvodně předpokládat, že tento advokát bude všechny požadavky dlužníka splňovat.

Jelikož dlužník v předmětném odvolání vůči osobě JUDr. Pavla Nastise nevznesl žádné konkrétní výhrady, pouze obecně uvedl, že z vážných a zištných důvodů tohoto advokáta již odmítá, proto postupoval odvolací soud dle ustanovení § 219 o.s.ř. a napadené usnesení soud prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, JUDr. Pavlu Nastisovi se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení tohoto usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 20 října 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu