1 VSOL 1101/2016-A-17
KSBR 37 INS 3619/2016 1 VSOL 1101/2016-A-17

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a JUDr. Táni Šimečkové v insolvenční věci dlužníka Martin anonymizovano , anonymizovano , bytem Luhačovice, Mlýnská 560, PSČ 763 26, IČ: 75353806, o insolvenčním návrhu dlužníka, k odvolání věřitele BAMAŠI s.r.o., se sídlem Praha 10-Strašnice, Počernická č. ev. 168, PSČ 100 99, IČ: 24831255, zastoupeného JUDr. Davidem Jopkem, Ph.D., advokátem se sídlem Třinec, Lyžbice, náměstí Svobody 527, PSČ 739 61, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18.5.2016, č.j. KSBR 37 INS 3619/2016-A- 12

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně rozhodl podle ustanovení § 136 odst. 1, 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), mimo jiné o úpadku dlužníka Martina anonymizovano a podle ustanovení § 148 odst. 1 IZ spojil s rozhodnutím o úpadku rozhodnutí o prohlášení konkurzu na jeho majetek (výrok II.), ustanovil společnosti Indra- Šebesta v.o.s. insolvenčním správcem (výrok III.), deklaroval, že účinky rozhodnutí isir.justi ce.cz o úpadku a prohlášení konkursu nasávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (výrok IV.) Toto usnesení neobsahuje odůvodnění, neboť se jím zcela vyhovuje návrhu dlužníka, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o.s.ř.). V poučení je uvedeno, že proti výrokům II. a III. lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím soudu prvního stupně. Proti výroku III. lze namítat pouze to, že ustanovený insolvenční správce nesplňuje podmínky pro ustanovení nebo že není podjatý. Ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně, se v odvolacím řízení nepřihlíží. Proti ostatním výrokům není odvolání přípustné.

Proti tomuto rozhodnutí podal odvolání věřitel BAMAŠI s.r.o., IČO: 24831255, ve kterém namítal, že dlužník vůči němu nemá pohledávku, kterou uvedl v připojeném seznamu majetku, a že dlužník má pouze jeden větší závazek vůči věřiteli BAMAŠI s.r.o., takže není v úpadku a nesplňuje tak podmínky pro prohlášení konkursu. S rozhodnutím o úpadku a konkursu nesouhlasí, neboť dlužník nesleduje podáním insolvenčního návrhu poctivý záměr a chce se jen vyhnout exekuci, která již na jeho majetek pro vykonatelnou pohledávku věřitele BAMAŠI s.r.o. probíhá.

Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je občanský soudní řád ve znění účinném od 1.1.2014.

S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb., změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Podle čl. II. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci je insolvenční zákon ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen IZ ).

Z předloženého spisu vyplývá, že dlužník se návrhem doručeným soudu dne 17.2.2016, domáhal rozhodnutí o svém úpadku a navrhoval, aby byl řešen prohlášením konkursu na jeho majetek. V návrhu uvedl, že má vykonatelný závazek vůči společnosti BAMAŠI s.r.o., IČO: 24831255, a to na základě platebního rozkazu ze dne 20.10.2014, č.j. 35 C 265/2014, který činil ke dni 2.11.2015 částku 668.102 Kč, závazek vůči soudnímu exekutorovi JUDr. Tomáši Vránovi ve výši 8.000 Kč, který je po splatnosti od 25.8.2015, závazek vůči České průmyslové pojišťovně,

IČO: 47672234 ve výši 63.828 Kč, který je po splatnosti od 24.2.2015 a u Okresní správy sociálního zabezpečení Zlín ve výši 28.596 Kč, který je splatný od 19.1.2015. K návrhu připojil seznam majetku, ve kterém výslovně prohlásil, že má v hotovosti 2.134 Kč, nevlastní žádný movitý majetek kromě obvyklého vybavení domácnosti a žádný nemovitý majetek. Dále prohlásil, že má pohledávky u společnosti BAMAŠI s.r.o. ve výši 438.131,48 Kč za neuhrazenou fakturu č. 1/2004 a dále má u této společnosti pohledávku ve výši 324.210, 78 Kč za neuhrazenou fakturu č. 1/2013. U obou pohledávek uvedl, že jsou dobytné v rozsahu 100 %. Na výzvu soudu dlužník zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč a soud prvního stupně rozhodl odvoláním napadeným rozhodnutí, které zveřejnil v insolvenčním rejstříku dne 18.5.2016 ve 13:02 hodin. V podání ze dne 20.5.2016, doručeném soudu dne 25.5.2016, se věřitel BAMAŠI s.r.o., IČ: 24831255 vyjádřil tak, že věřitel neeviduje žádný závazek vůči dlužníkovi, naopak dlužník má závazek vůči věřiteli a věřitel tuto pohledávku do insolvenčního řízení nyní přihlásil, byť s rozhodnutím o konkursu nesouhlasí, neboť dlužník nesleduje podáním insolvenčního návrhu poctivý záměr a chce se jen vyhnout exekuci, která již na jeho majetek pro vykonatelnou pohledávku věřitele BAMAŠI s.r.o. probíhá. Výzvu soudu upřesnil, že tím mínil podat odvolání proti rozhodnutí o úpadku dlužníka, jakož i proti rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek dlužníka. Z oddílu P-přihlášky vyplývá, že věřitel BAMAŠI s.r.o. přihláškou ze dne 19.5.2016, doručenou soudu dne 25.5.2016, přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka vykonatelnou pohledávku ve výši 598.258,75 Kč, příslušenství pohledávky ve výši 174.124,80 Kč, celkem pohledávku ve výši 772.383,55 Kč. Dále se do insolvenčního řízení včas přihlásili věřitelé Dluhová hradba s.r.o., IČ: 03124185, se sídlem Praha 6, Podbabská 865/14, PSČ 160 00, Česká správa sociálního zabezpečení, Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, společnost EMOŠEL s.r.o., IČ: 26275325, se sídlem Šanov 175, PSČ 763 21 a Česká průmyslová zdravotní pojišťovna . U přezkumného jednání dne 10.8.2016 byly pohledávky evidované pod poř. číslem 1-6 přezkoumány, insolvenčním správcem uznány a dlužníkem popřena existence pohledávky č.1 věřitele BAMAŠI s.r.o.

Podle ustanovení § 136 odst. 1 IZ insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku, je-li osvědčením nebo dokazováním zjištěno, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek hrozí.

Podle ustanovení § 141 odst. 1 věta první IZ proti rozhodnutí o úpadku vydanému na základě insolvenčního návrhu dlužníka není odvolání přípustné.

Podle ustanovení § 148 odst. 1 IZ insolvenční soud spojí s rozhodnutím o úpadku rozhodnutí o prohlášení konkursu, je-li dlužníkem osoba, u které tento zákon vylučuje řešení úpadku reorganizací nebo oddlužením.

Podle ustanovení § 4 IZ způsobem řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka v insolvenčním řízení se rozumí a) konkurs, b) reorganizace, c) oddlužení a d) zvláštní způsoby řešení úpadku, které tento zákon stanoví pro určité subjekty nebo pro určité druhy případů (odstavec 1). Rozhodnutím insolvenčního soudu o způsobu

řešení úpadku se rozumí, a) jde-li o konkurs nebo o některý ze zvláštních způsobů řešení úpadku, rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek dlužníka (odstavec 2).

Podle ustanovení § 136 odst.1 IZ insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku, je-li osvědčením nebo dokazováním zjištěno, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek hrozí.

Podle ustanovení § 148 odst.1 IZ insolvenční soud spojí s rozhodnutím o úpadku rozhodnutí o prohlášení konkursu, je-li dlužníkem osoba, u které tento zákon vylučuje řešení úpadku reorganizací nebo oddlužením.

Podle ustanovení § 141 odst.1 IZ proti rozhodnutí o úpadku vydanému na základě insolvenčního návrhu dlužníka není odvolání přípustné. Proti rozhodnutí o úpadku vydanému na základě insolvenčního návrhu věřitele se může odvolat pouze dlužník; odvoláním však lze namítat pouze to, že rozhodnutí o úpadku nemělo být vydáno proto, že úpadek není osvědčen, nebo proto, že tomu brání překážka stanovená v tomto zákoně. Ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně, se v odvolacím řízení nepřihlíží.

Podle § 218 o.s.ř. odvolací soud odmítne odvolání, které bylo podáno někým, kdo k odvolání není oprávněn; c) směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není odvolání přípustné.

Odvolací soud s ohledem na shora citované ustanovení § 141 odst. 1 IZ konstatuje, že pokud se věřitel BAMAŠI s.r.o. odolává proti rozhodnutí o úpadku vydanému na základě insolvenčního návrhu dlužníka, směřuje jeho odvolání proti rozhodnutí, proti němuž není odvolání přípustné, proto odvolací soud jeho odvolání proti výroku I. podle ust. § 218c o.s.ř. odmítl.

Dále se odvolací soud zabýval otázkou, zda věřitel BAMAŠI s.r.o., který se stal přihlášeným věřitelem až po rozhodnutí o úpadku, se kterým bylo spojeno rozhodnutí o prohlášení konkursu, je osobou oprávněnou k podání odvolání.

Při řešení této otázky vyšel odvolací soud z rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 20.1.2011, sp. zn. 29 NSČR 30/2010, jakož i z rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 29.2.2016, č.j. 29 Cdo 16/2016, ve kterém je formulován a odůvodněn závěr, že insolvenční řízení se člení na několik relativně samostatných částí. První, přípravná, fáze insolvenčního řízení, jež začíná podáním insolvenčního návrhu, končí rozhodnutím o úpadku. Druhá fáze insolvenčního řízení je fáze, která začíná rozhodnutím o úpadku. Je určena k tomu, aby v ní bylo rozhodnuto o způsobu řešení úpadku u dlužníka, u něhož nebyl zjištěn úpadek, a končí právě rozhodnutím o způsobu řešení úpadku tj. prohlášením konkursu, povolením reorganizace nebo povolením oddlužení (srov. § 4 odst. 2 IZ). Druhá fáze insolvenčního řízení nemusí probíhat samostatně až po skončení fáze první (přípravné), ale při splnění zákonem stanovených podmínek § 148 IZ, může být rozhodnuto o způsobu řešení úpadku současně s rozhodnutím, jímž insolvenční soud rozhodne o úpadku dlužníka. Insolvenční zákon u usnesení o prohlášení konkursu na majetek dlužníka výslovně neurčuje, kdo je osobou oprávněnou podat proti takovému usnesení odvolání. Povahou uvedeného rozhodnutí je dáno, že takovou osobou není insolvenční správce a že jí naopak je každý účastník této fáze insolvenčního řízení, který má za to, že insolvenční soud rozhodl o tomto způsobu řešení dlužníkova úpadku nesprávně (v rozporu se zákonnými kritérii předepsanými pro tento způsob řešení dlužníkova úpadku), tedy vedle dlužníka i každý z přihlášených věřitelů. Účast dlužníka a přihlášených věřitelů na rozhodování o tomto způsobu řešení dlužníkova úpadku se oproti tomu již neodvíjí od okruhu osob, které podaly insolvenční návrh.

Promítnuto na poměry projednávané věci odvolací soud konstatuje, že věřitel BAMAŠI s.r.o. nebyl účastníkem první a druhé fáze insolvenčního řízení, v níž bylo rozhodnuto o úpadku a o způsobu jeho řešení, neboť svoji přihlášku do insolvenčního řízení ze dne 19.5.2016 podal až po rozhodnutí o úpadku, se kterým bylo spojeno rozhodnutí o prohlášení konkursu, a které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku již dne 18.5.2016 ve 13:02 hodin. Na podporu tohoto závěru vyznívá rovněž ustanovení § 138 odst.1 IZ, ve kterém je vyjmenován okruh účastníků, kterým se rozhodnutí o úpadku doručuje i zvláštním způsobem, jakož zejména ustanovení § 138 odst. 2 IZ, podle něhož považuje-li to za vhodné, může insolvenční soud doručit rozhodnutí o úpadku nebo jeho zkrácené znění zvlášť i věřitelům dlužníka, kteří přihlásili své pohledávky před jeho vydáním.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud odmítl odvolání věřitele BAMAŠI s.r.o. též proti výroku II. o prohlášení konkursu na majetek dlužníka, a to podle ust. § 218b o.s.ř., neboť bylo podáno někým, kdo k odvolání není oprávněn.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst.1, písm. e/ o.s.ř.).

V Olomouci dne 29.listopadu 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu