1 VSOL 1090/2015-A-13
KSBR 24 INS 13021/2015 1 VSOL 1090/2015-A-13

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Františka Jurníčka, narozeného 31. března 1978, bytem Suchdol, Jednov 45, PSČ 798 45, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 24 INS 13021/2015, o insolvenčním návrhu dlužníka spojeném s návrhem na povolení oddlužení, o odvolání dlužníka ze dne 23.7.2015 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. července 2015, č.j. KSBR 24 INS 13021/2015-A-7, t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. července 2015, č.j. KSBR 24 INS 13021/2015-A-7, se p o t v r z u j e.

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně s poukazem na ust. § 104 a § 128 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ), odmítl insolvenční návrh dlužníka s odůvodněním, že dlužník podal dne 20. května 2015 insolvenční návrh, jímž se domáhal rozhodnutí o svém úpadku, s insolvenčním návrhem spojil návrh na povolení oddlužení. Soud dlužníka opakovaně vyzval, naposledy usnesením ze dne 3.6.2015, č.j. KSBR 24 INS 13021/2015-A-6, aby do 7 dnů ode dne doručení tohoto usnesení doplnil svůj insolvenční návrh tak, že předloží:-listiny dokládající jeho závazky (např. smlouvy o půjčkách, úvěrové smlouvy, dohody apod.),-prokazující jeho úpadek (výzvy k úhradě, oznámení o zesplatnění závazku, soudní, správní či jiná rozhodnutí apod.),-vysvětlí proč neuvedl v seznamu závazků věřitele CETELEM ČR, a.s. a Vodafone Czech Republic a.s. (z předloženého výpisu z katastru nemovitostí vyplývá, že se jedná o zajištěné závazky) a v případě, že tyto závazky jsou již uhrazené, ať tuto skutečnost doloží,-vysvětlí, z jakého důvodu uvedl, že má pouze jednoho zajištěného věřitele, přičemž z předloženého výpisu z katastru nemovitostí vyplývá, že zajištěných věřitelů je více,-předloží řádný a úplný seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (s tím, že z předloženého výpisu z katastru nemovitostí vyplývá, že dlužník má více zajištěných věřitelů, a to věřitele Citibank Europe plc, CETELEM ČR, a.s., GE Money Bank, a.s., Vodafone Czech Republic a.s., Raiffeisenbank a.s., Triglav pojišťovna, a.s.) a aby v tomto seznamu 1) označil všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují, 2) výslovně uvedl, jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, 3) uvedl údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků, 4) stručně uvedl, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč a má-li věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů měl dlužník dále-označit věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby,-označit druh zajištění a důvod jeho vzniku,-uvést, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč a v neposlední řadě aby poučen jak je třeba označit fyzické a právnické osoby, všechny tyto seznamy měl dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné. Dále byl dlužník poučen o následcích nevyhovění výzvě. V případě, že dlužník nepředloží výše uvedené přílohy v určené lhůtě nebo v případě, že nebudou tyto přílohy obsahovat výše požadované údaje, insolvenční soud insolvenční návrh odmítne. Přestože obě výzvy byly dlužníku doručeny, z toho druhá 12.6.2015, dlužník na ni nikterak nereagoval. Proto postupoval soud prvního stupně dle ust. § 128 odst. 2 IZ a insolvenční návrh dlužníka odmítl.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, které ani přes výzvu a poučení soudu prvního stupně (doručnou dne 11.9.2015) nedoplnil.

Podle ust. § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, odvolací soud přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, včetně řízení, které jeho vydání přecházelo (§ 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 1 písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné. O odvolání dlužníka odvolací soud rozhodoval věcně, neboť jím bylo napadeno usnesení soudu prvního stupně procesní povahy. Ze spisu se podává, že dlužník se svým insolvenčním návrhem, který spojil s návrhem na povolení oddlužení, domáhal zjištění úpadku a jeho řešení oddlužením formou splátkového kalendáře. V případě dlužníka se jedná o 6. insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, podaný od roku 2013. V předmětném návrhu dlužník uvedl, že je ženatý, má vyživovací povinnost k manželce a synovi, pracuje u České pošty, s.p. s průměrným čistým měsíčním příjmem 16.000 Kč, má 10 závazků vůči 10 věřitelům v rozsahu 1.314.634, z toho jeden zajištěný ve výši 1.000.000 Kč, zbývající nezajištěné. Ke svému návrhu doložil prohlášení, že nemá dlužníky ani zaměstnance, že žádný závazek nepochází z podnikání a k žádnému z věřitelů není v příbuzenském poměru. Dále doložil seznam závazků (v němž opět uvedl, že má pouze jednoho zajištěného věřitele), seznam majetku, LV č. 13 pro kat. úz. Suchdol u Konice, pracovní smlouvu a dohodu o změně pracovní smlouvy s tím, že se pracovní poměr u České pošty prodlužuje do 31.12.2014, příjmy za květen, červen a prosinec 2014 a rodný list syna. Je skutečností, že z dlužníkem doloženého LV č. 13 se podává, že zde jsou zapsána zástavní práva více věřitelů, které dlužník ve svém návrhu označil, ovšem s tím, že jde o nezajištěné věřitele, jsou zde však uvedeni další zajištění věřitelé, které však dlužník ve svém návrhu vůbec neoznačil.

Usnesením ze dne 20.5.2005 (A-4) soud dlužníka vyzval, aby předložil listiny dokládající jeho závazky (jeho úpadek), vysvětlil rozpory ohledně zajištěných věřitelů, předložil řádný a úplný seznam svých závazků a poučil jej o jeho náležitostech, dále aby k návrhu na povolení oddlužení doložil výpis z rejstříku trestů, aktuální pracovní smlouvu a listiny dokládající příjmy za poslední 3 roky. Současně byl dlužník poučen o následcích, pokud požadované listiny a vysvětlení nepředloží. Na tuto výzvu dlužník reagoval podáním z 29.5.2015, s nímž doložil dohodu o změně pracovní smlouvy, svědčící o prodloužení pracovního poměru do 31.12.2015, výpis z evidence rejstříku trestů a příjem za duben 2015 (ve výši 13.550 Kč čistého). Ostatní požadované listiny prokazující úpadek dlužníka (tj. jeho závazky), ani aktuální seznam závazků a požadovaná vysvětlení, dlužník soudu prvního stupně nepředložil ani přes opakovanou výzvu ze dne 3.6.2015 (A-6), jak správně uvedl soud prvního stupně. Na to vydal soud prvního stupně nyní odvoláním napadené usnesení.

Podle ust. § 104 IZ platí, že podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen "seznam majetku"), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen "seznam závazků"), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek (odst. 1). Náležitosti, které tyto seznamy musí mít, jsou uvedeny v ust. § 104 odst. 2-4.

Podle ust. § 128 odst. 2 IZ nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Na základě všech shora uvedených zjištění a citovaných zákonných ustanovení dospěl odvolací soud shodně se soudem prvního stupně k závěru, že dlužník ani přes opakované výzvy požadované listiny k osvědčení jeho úpadku (závazků) nepředložil (§ 104 odst. 1 písm. d) IZ) a přes poučení soudu nevysvětlil rozpor mezi údaji v návrhu, v seznamu závazků, s údaji vyplývajícími z doloženého LV č. 13, z něhož se podává, že dlužník má zřejmě více věřitelů s pohledávkami, které jsou zajištěny jeho nemovitým majetkem. Proto byl správný postup soudu prvního stupně, když dle ust. § 128 odst. 2 IZ dlužníkův insolvenční návrh odmítl, neboť i tomto následku byl dlužník řádně poučen.

Proto postupoval odvolací soud dle ustanovení § 219 o.s.ř. a napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má- li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 20. listopadu 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu