1 VSOL 1089/2014-B-24
KSBR 39 INS 14565/2012 1 VSOL 1089/2014-B-24

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužnice Jaroslavy anonymizovano , anonymizovano , bytem Želešice, Družstevní 241, PSČ 664 43, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 39 INS 14565/2012, rozhod o odvolání dlužnice ze dne 31.8.2014 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5.8.2014, č.j. KSBR 39 INS 14565/2012-B-17,

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5.8.2014, č.j. KSBR 39 INS 14565/2012-B-17, se p o t v r z u j e.

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně s poukazem na ust. § 204 a § 208 občanského soudního řádu odmítl odvolání dlužnice ze dne 24.7.2014 proti jeho usnesení ze dne 8.7.2014, č.j. KSBR 39 INS 14565/2012-B-15, kterým bylo rozhodnuto o zrušení schváleného oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře, na majetek dlužnice byl prohlášen konkurs s tím, že bude veden jako nepatrný. Uvedené usnesení obsahovalo poučení, že lze proti němu podat odvolání ve lhůtě 15 dnů dne jeho doručení. Toto usnesení bylo dlužnici doručováno zvlášť (§ 75 insolvenčního zákona) a k jeho doručení došlo dne 10.7. 2014 (§ 49 o.s.ř.). Patnáctidenní lhůta pro podání odvolání počala proto dlužnici běžet dne 11.7.2014 a skončila dne 25.7.2014. Dne 1.8.2014 bylo soudu doručeno odvolání dlužnice datované dnem 24.7.2014, k poštovní přepravě však bylo předáno až dne 31.7.2014, to je po skončení lhůty pro podání řádného opravného prostředku, tedy opožděně.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice včasné odvolání. Uvedla v něm, že je nemajetná a nemá žádný movitý ani nemovitý majetek.

Podle ust. § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ) platí, že nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen též o.s.ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení, včetně řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 2 a odst. 5 o.s.ř.) a aniž musel ve věci nařizovat odvolací jednání (§ 94 odst. 2 písm. c) IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužnice není důvodné.

Přestože odvolání dlužnice je vadné, když v něm i přes výzvu soudu prvního stupně (ze dne 5.9.2014, B-19) neuvedla, v čem spatřuje nesprávnost napadeného rozhodnutí nebo postupu soudu prvního stupně a čeho se svým odvoláním domáhá, odvolací soud přesto její odvolání projednal, neboť je z něj zřejmé, proti kterému rozhodnutí soudu prvního stupně směřuje, a to výslovným označením č.j. KSBR 39 INS 14565/2012-B-17, navíc nyní odvoláním napadené usnesení je toliko procesní povahy.

Podle ust. § 201 o.s.ř. platí, že rozhodnutí okresního nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni může účastník napadnout odvoláním, pokud to zákon nevylučuje. Odvolání se podává do 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje (§ 204 odst. 1 o.s.ř.).

Podle ust. § 74 odst. 2 IZ, je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředků nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem. O tom musí být adresát poučen.

Podle ust. § 57 odst. 1, 2 a 3 o.s.ř. se do běhu lhůty nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti, určující počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin. Lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let se končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Lhůty určené podle hodin končí uplynutím hodiny, která se svým označením shoduje s hodinou, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Dle ust. § 208 odst. 1 o.s.ř. opožděně podané odvolání soud prvního stupně usnesením odmítne.

Dle ust. § 83 IZ prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné; totéž platí, jde-li o zmeškání soudního jednání, včetně zmeškání schůze věřitelů nebo přezkumného jednání.

Především odvolací soud konstatuje, že skutková zjištění soudu prvního stupně, jak jsou uvedena v odůvodnění napadeného usnesení, jsou úplná a správná. Usnesení ze dne 8.7.2014, č.j. KSBR 39 INS 14565/2012-B-15, kterým soud prvního stupně zrušil schválené oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře pro neplnění podstatných povinností dlužnicí a kterým byl na její majetek prohlášen konkursu s tím, že bude veden jako konkurs nepatrný, bylo dlužnici doručeno na adresu jejího bydliště ve čtvrtek dne 10.7.2014, dlužnice je převzala osobně. V tomto usnesení byla dlužnice řádně poučena, že proti němu lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Tato patnáctidenní lhůta k podání odvolání začala proto dlužnici plynout ode dne 11.7.2014 (to je následujícího dne po doručení zvlášť) a skončila v pátek dne 25.7.2014, který byl pracovním dnem. Dlužnice své odvolání proti tomuto usnesení, datované sice 24.7.2014, předala k poštovní přepravě až dne 31.7.2014, to je po uplynutí patnáctidenní odvolací lhůty. Jde tedy, jak správně uzavřel soud prvního stupně, o odvolání opožděné.

Proto postupoval odvolací soud dle ust. § 219 o.s.ř. a napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. f/ o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem (§ 74, § 75 IZ).

V Olomouci dne 16. října 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu