1 VSOL 1087/2016-P1-13
KSBR 44 INS 24478/2015 1 VSOL 1087/2016-P1-13

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl pověřenou členkou senátu JUDr. Táňou Šimečkovou v insolvenční věci dlužníka Wukkolink Czech Invest, s.r.o., identifikační číslo osoby 26770857, se sídlem Mečová 358/8, 602 00 Brno, v řízení, do něhož vstoupilo Krajské státní zastupitelství v Brně, se sídlem Brno, Mozartova 3, PSČ 602 00, o přihlášce pohledávky č. 1 původně podané věřitelem Glory Daze Associated S.A., reg. č. 584444 se sídlem 33 Porter Road, P.O. Box 3169 PMB 103, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy, právně zastoupeného Mgr. Karlem Somolem, advokátem se sídlem Karlovo nám. 24, 110 00 Praha 1, o odvolání RONKOL House s.r.o., se sídlem č.p. 49, 391 36 Sudoměřice u Tábora, identifikační číslo osoby: 02549450, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15.7.2016, č. j. KSBR 28 INS 24478/2015-P1-6,

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně rozhodl, že v řízení o přihlášce pohledávky č. 1 uplatněné v rámci insolvenčního řízení na majetek dlužníka označeného v záhlaví rozhodnutí bude od účinnosti rozhodnutí dále pokračováno s věřitelem Glory Daze Associated S.A. (výrok I.), vyslovil, že v řízení o přihlášce pohledávky č. 1 uplatněné v rámci insolvenčního řízení na majetek dlužníka označeného v záhlaví tohoto rozhodnutí se isir.justi ce.cz

účast věřitele RONKOL House s.r.o., identifikační číslo osoby: 02549450 účinností rozhodnutí ukončuje (výrok II.) a uvedl, že účinky rozhodnutí nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (výrok III.).

Proti tomuto usnesení podal odvolatel RONKOL House s.r.o. včas odvolání, které vzal podáním doručeným soudu prvního stupně dne 10.8.2016 výslovně a v celém rozsahu zpět.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř., dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

Podle § 218c o.s.ř. o zastavení odvolacího řízení pro zpětvzetí odvolání před zahájením jednání před odvolacím soudem a o odmítnutí odvolání podle § 218 nebo podle § 218a může rozhodnout jen předseda senátu odvolacího soudu nebo pověřený člen senátu.

Podle ustanovení § 222 odst. 1 o.s.ř., jestliže odvolatel vezme odvolání zpět, právní moc napadeného rozhodnutí nastane, jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

Vzhledem ke skutečnosti, že odvolatel RONKOL House s.r.o. vzal své odvolání v celém rozsahu zpět dříve, než o něm bylo rozhodnuto, odvolací soud (aniž se zabýval přípustností podaného odvolání) dle ustanovení § 218c o.s.ř. a § 207 odst. 2 o.s.ř. odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Olomouc 22. září 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Táňa Šimečková, v.r. Jitka Jahodová pověřený člen senátu