1 VSOL 1083/2016-P2-15
KSBR 28 INS 27009/2015 1 VSOL 1083/2016-P2-15

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a JUDr. Táni Šimečkové v insolvenční věci dlužníka DRYETREN TRADE s.r.o., se sídlem Mečová 358/8, 602 00 Brno, identifikační číslo osoby: 29312451, v řízení, do něhož vstoupilo Krajské státní zastupitelství v Brně, se sídlem Brno, Mozartova 3, PSČ 602 00, o přihlášce pohledávky č. 2 původně podané věřitelem č. 2 Glory Daze Associated S.A., se sídlem 33 Porter Road, P.O. Box 3169 PMB 103, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy, reg.č. 584444, o odvolání RONKOL House s.r.o., se sídlem č.p. 49, 391 36 Sudoměřice u Tábora, identifikační číslo osoby: 02549450, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 14. 7. 2016, č. j. KSBR 28 INS 27009/2015-P2-7,

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně rozhodl, že v řízení o přihlášce pohledávky č. 2 uplatněné v rámci insolvenčního řízení na majetek dlužníka označeného v záhlaví rozhodnutí bude od účinnosti rozhodnutí dále pokračováno s věřitelem Glory Daze Associated S.A. (výrok I.), vyslovil, že v řízení o přihlášce pohledávky č. 2 uplatněné v rámci insolvenčního řízení na majetek dlužníka označeného v záhlaví tohoto rozhodnutí se účast věřitele RONKOL House s.r.o., identifikační číslo osoby: 02549450 účinností isir.justi ce.cz rozhodnutí ukončuje (výrok II.) a uvedl, že účinky rozhodnutí nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (výrok III.).

Proti tomuto usnesení podal odvolatel RONKOL House s.r.o. včas odvolání, které vzal podáním doručeným soudu prvního stupně dne 10.8.2016 výslovně a v celém rozsahu zpět.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř., dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

Podle ustanovení § 222 odst. 1 o.s.ř., jestliže odvolatel vezme odvolání zpět, právní moc napadeného rozhodnutí nastane, jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

Vzhledem ke skutečnosti, že odvolatel RONKOL House s.r.o. vzal své odvolání v celém rozsahu zpět dříve, než o něm bylo rozhodnuto, odvolací soud (aniž se zabýval přípustností podaného odvolání) dle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Olomouc 14. září 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu