1 VSOL 1083/2013-A-22
KSBR 27 INS 4807/2013 1 VSOL 1083/2013-A-22

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka PASIV SYSTEM s.r.o., se sídlem, Příční 118/10, PSČ 602 00, identifikační číslo osoby 28329287, o insolvenčním návrhu, k odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25.9.2013, č.j. KSBR 27 INS 4807/2013-A-14

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25.9.2013, č.j. KSBR 27 INS 4807/2013-A-14 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně podle ustanovení § 108 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), zastavil insolvenční řízení pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení a v odůvodnění uvedl, že dlužník ani po 20 dnech od nabytí právní moci rozhodnutí o vyměření zálohy, ve kterém byl poučen o možnosti zastavení řízení pro nezaplacení zálohy, vyměřenou zálohu ve výši 50.000 Kč (správně 30.000Kč) nezaplatil.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník odvolání, ve kterém především namítal, že je v platební neschopnosti a nemá finanční prostředky na zaplacení požadované zálohy, ale že prostředky na náklady insolvenčního řízení je možné zajistit i jinak, a to z movitého či nemovitého majetku dlužníka, jehož hodnotu považuje za dostatečnou k úhradě nákladů insolvenčního řízení. V této souvislosti uvedl, že vlastní osobní vozidlo Citroen Berlingo, rok výroby 2009, jehož cena se podle internetu pohybuje v rozsahu 117.999 Kč až 269.900 Kč. Dále soudu prvního stupně vytýkal, že v odvoláním napadeném rozhodnutí opakovaně uvádí výší vyměřené zálohy 50.000 Kč, která však byla vyměřena pouze ve výši 30.000 Kč, přičemž hodnota osobního vozidla Citroen Berlingo výši této zálohy několikanásobně převyšuje. Navrhoval, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně změnil tak, že se insolvenční řízení nezastavuje.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 odst. 1 IZ, § 212, § 212a o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c) IZ) dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu insolventního spisu vyplývá, že dlužník se insolvenčním návrhem ze dne 21.2.2013, doručeným soudu téhož dne, ve znění jeho doplňku ze dne 2.5.2013, doručeného soudu 7.5.2013, domáhal rozhodnutí o svém úpadku a navrhoval, aby byl řešen prohlášením konkursu na jeho majetek. V návrhu uvedl, že ke dni podání návrhu dlužník nedisponuje finančními prostředky, z nichž by mohl hradit zálohu na náklady konkursu, ale má majetek, který považuje za dostatečný k tomu, aby po jeho zpeněžení postačil minimálně k úhradě nákladů insolvenčního řízení. V doplňku návrhu, jakož i v seznamu majetku pak uvedl, že je vlastníkem osobního automobilu zn. Citroen Berlingo, rok výrob2009 s tím, že žádný další majetek dlužník nemá. Usnesením ze dne 14.5.2013, č.j. KSBR 27 INS 4807/2013-A-6 soud prvního stupně dlužníkovi uložil, aby ve lhůtě 5 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000 Kč. Současně dlužníka poučil, že nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení podle ust. § 108 odst. 3 IZ zastavit. Toto rozhodnutí bylo k odvolání dlužníka potvrzeno usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 22.8.2013, č.j. KSBR 27 INS 4807/2013, 1 VSOL 659/2013-A-11 a dne 14.9.2013 nabylo právní moci. Z úředního záznamu účtárny Krajského soudu v Brně ze dne 24.9.2013 soud prvního stupně zjistil, že dlužník zálohu ke dni 23.9.2013 nezaplatil a na tomto základě rozhodl odvoláním napadeným rozhodnutím.

Podle ustanovení § 108 odst. 3 IZ nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

V přezkoumávané věci není pochyb o tom, že rozhodnutí o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000 Kč již nabylo právní moci, a proto v rámci tohoto odvolacího řízení, jehož předmětem je projednání odvolání proti rozhodnutí o zastavení řízení z důvodu nezaplacení zálohy, již nelze přezkoumávat podmínky pro uložení povinnosti zaplatit zálohu.

Insolvenční zákon ponechává na vůli insolvenčního soudu, zda z důvodu nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení toto řízení zastaví nebo přikročí k vymáhání zálohy. Toto rozhodnutí zákonodárce ponechal na úvaze insolvenčního soudu. Nejvyšší soud v rozhodnutí ze dne 27.9.2013, sen. zn. 29 NSČR 39/2013 (1 VSOL 20/2013, KSOL 10 INS 21861/2012, které je dostupné na internetových stránkách www.nsoud.cz, uvedl, že považuje za správný závěr odvolacího soudu, podle něhož nabude-li právní moci usnesení o uložení zálohy, nelze následně (při posuzování podmínek pro zastavení řízení pro nezaplacení zálohy) přezkoumávat důvodnost tohoto rozhodnutí. Je-li pravomocně rozhodnuto o uložení zálohy, vychází se v dalším průběhu řízení z toho, že záloha ve stanovené výši je potřebná ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak (§ 108 odst. 1, věta první IZ). S odvolacím soudem lze souhlasit v tom, že formulací ust. § 108 odst. 3 insolvenčního zákona ( může zastavit ) zákonodárce ponechal insolvenčnímu soudu prostor k úvaze, zda v případě nezaplacení zálohy insolvenční řízení zastaví. Dále dovolací soud v tomto rozhodnutí k výkladu ustanovení § 108 odst. 3 IZ uzavřel, že neuhradí-li insolvenční navrhovatel zálohu na náklady insolvenčního řízení, která mu byla uložena pravomocným rozhodnutím dle ustanovení § 108 odst. 1 IZ, insolvenční soud řízení zastaví, ledaže by se ukázalo, že trvat na uhrazení zálohy je nadbytečné nebo tu jsou takové okolnosti, pro něž je řešení úpadku dlužníka nezbytné nebo obecně žádoucí.

Odvolací soud proto jen prověřil, zda v intencích shora citovaných judikatorních závěrů bylo možno v řízení pokračovat i bez uhrazení zálohy, a v této souvislosti konstatuje, že nikoliv, neboť trvat na uhrazení zálohy není v této věci nadbytečné a ani tu nejsou takové okolnosti, pro něž je řešení úpadku dlužníka nezbytné nebo obecně žádoucí. Jak již konstatoval odvolací soud ve svém předchozím rozhodnutí ze dne 22.8.2013, č.j. KSBR 27 INS 4807/2013, 1 VSOL 659/2013-A-11, lze očekávat, že vzniknou náklady na zpeněžování osobního automobilu zn. Citroen Berlingo a nelze důvodně očekávat, že výtěžek zpeněžení pokryje veškeré nutné náklady řízení, tj. náklady zpeněžení včetně odměny, která v případě konkursu činí minimálně 45.000 Kč bez DPH a hotových výdajů insolvenčního správce, jejichž výši nelze odhadnout. V dalším odvolací soud odkazuje na podrobné odůvodnění potřebnosti zálohy pro pokračování v insolvenčním řízení, které je ve shora citovaném rozhodnutí rovněž obsaženo.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního

práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 11. prosince 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu