1 VSOL 1075/2016-P2-15
KSBR 28 INS 27134/2015 1 VSOL 1075/2016-P2-15

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a JUDr. Táni Šimečkové v insolvenční věci dlužníka RAY-ON a.s., identifikační číslo osoby: 273 59 760, se sídlem v Brně-město, Mečová 358/8, PSČ 602 00, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 28 INS 27134/2015, v řízení do něhož vstoupilo Krajské státní zastupitelství v Brně, se sídlem Brno, Mozartova 3, PSČ 602 00, o přihlášce pohledávky č. 2 původně podané věřitelem č. 2 Glory Daze Associated S.A., reg. č. 584444, se sídlem 33 Porter Road, P.O. Box 3169 PMB 103, Road Town, Tortola, Britské Panenské Ostrovy, zastoupeným Mgr. Karlem Somolem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Karlovo nám. 24, PSČ 110 00, o odvolání RONKOL House, s.r.o., identifikační číslo osoby: 025 49 450, se sídlem Sudoměřice u Tábora č.p. 49, PSČ 391 36, ze dne 18.7.2016, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15.7.2016, č. j. KSBR 28 INS 27134/2015-P2-6,

t a k t o:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně rozhodl, že v řízení o přihlášce pohledávky č. 2 uplatněné v rámci insolvenčního řízení na majetek dlužníka bude od účinnosti rozhodnutí dále pokračováno s věřitelem Glory Daze Associated S.A. (výrok I.), vyslovil, že v řízení o přihlášce pohledávky č. 2 uplatněné v rámci insolvenčního řízení na majetek dlužníka se účast isir.justi ce.cz věřitele RONKOL House s.r.o., identifikační číslo osoby: 025 49 450, účinností rozhodnutí ukončuje (výrok II.) a uvedl, že účinky rozhodnutí nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (výrok III.).

Proti tomuto usnesení podal odvolatel RONKOL House s.r.o. včas odvolání podáním ze dne 18.7.2016.

Dříve než o tomto odvolání bylo odvolacím soudem rozhodnuto, dalším podáním ze dne 9.8.2016 (doručeným soudu 10.8.2016) vzal odvolatel RONKOL House s.r.o. své odvolání v celém rozsahu zpět.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) platí, že nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ustanovení § 207 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

Podle ustanovení § 222 odst. 1 o.s.ř., jestliže odvolatel vezme odvolání zpět, právní moc napadeného rozhodnutí nastane, jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

Vzhledem ke skutečnosti, že odvolatel RONKOL House s.r.o. vzal své odvolání v celém rozsahu zpět dříve, než o něm bylo rozhodnuto, odvolací soud (aniž se zabýval přípustností podaného odvolání) dle ustanovení § 218c o.s.ř. a § 207 odst. 2 o.s.ř., odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e/ v návaznosti na § 229 odst. 4 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, věřiteli č. 2, odvolateli a státnímu zastupitelství se však doručuje i zvláštním způsobem (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 26. září 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová , v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu