1 VSOL 1075/2015-B-11
KSOL 10 INS 11648/2015 1 VSOL 1075/2015-B-11

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužníka Radka anonymizovano , anonymizovano , bytem Olomouc, Dukelská 891/4, PSČ 779 00, o schválení oddlužení dlužníka, o odvolání věřitele č. 3 CLEAR FINANCE s.r.o., se sídlem Praha 2-Vinohrady, Londýnská 674/55, PSČ 120 00, IČ: 28490428, zastoupeného Mgr. Soňou Bernardovou, advokátkou se sídlem Brno, Koliště 55, PSČ 602 00, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci, ze dne 3.9.2015, č.j. KSOL 10 INS 11648/2015-B-3,

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně dle ust. § 406 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen IZ ), schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře (výrok I.), dlužníkovi uložil, aby po dobu pěti let platil nezajištěným věřitelům prostřednictvím insolvenčního správce vždy k určenému dni v měsíci částku stanovenou podle § 398 IZ z příjmů, které získá po schválení oddlužení, a to podle poměru jejich pohledávek uvedeného v rozhodnutí (výrok II.), uvedl, že příjem, z něhož je dlužník povinen uhradit první splátku, je příjem od společnosti Archaia Olomouc o.p.s. a od dárce Mgr. Heleny

Cigánkové (výrok III.), určil, že první splátku je dlužník povinen zaplatit do 31.10.2015 (výrok IV.), uložil povinnosti plátci mzdy nebo jiného příjmu dlužníka společnosti Archaia Olomouc o.p.s. a dárkyni Mgr. Heleně Cigánkové (výroky V. a VI.), uložil povinnosti insolvenční správkyni (výroky VII. a VIII.), vyzval všechny procesní subjekty, aby v případě, že v průběhu provádění splátkového kalendáře oznámí insolvenční správkyně změnu distribuční tabulky, sdělily své případné výhrady do sedmi dnů od zveřejnění upravené distribuční tabulky v insolvenčním rejstříku (výrok IX.), uvedl, že zajištěný věřitel č. 3 bude uspokojen z výtěžku zpeněžení zajištění (výrok X.) a vyslovil, že účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (výrok XI.).

Proti tomuto usnesení podal věřitel č. 3 CLEAR FINANCE s.r.o. odvolání.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud se nejprve zabýval otázkou, zda je věřitel č. 3 CLEAR FINANCE s.r.o. osobou oprávněnou k podání odvolání proti napadenému usnesení, a to s negativním závěrem.

Z obsahu spisu se podává, že insolvenční řízení v posuzované věci bylo zahájeno dne 4.5.2015 insolvenčním návrhem dlužníka spojeným s návrhem na povolení oddlužení. Soud prvního stupně usnesením ze dne 2.6.2015, č.j. KSOL 10 INS 11648/2015-A-5, rozhodl o úpadku dlužníka Radka anonymizovano , insolvenční správkyní ustanovil Mgr. Petru Jadrníčkovou, se sídlem Zlín, Školní 3362/11, PSČ 760 01, IČ: 73612189, dlužníku povolil řešení úpadku oddlužením a vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku. Usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 2.6.2015. Přihláškou pohledávky evidovanou pod č. P3, doručenou soudu prvního stupně dne 22.6.2015, přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka věřitel č. 3 zajištěné pohledávky v celkové výši 792.966,99 Kč. Dne 28.8.2015 se u soudu prvního stupně konalo přezkumné jednání a první schůze věřitelů, k němuž se žádný z věřitelů nedostavil. Pohledávka věřitele č. 3 byla v celém rozsahu zjištěna jako zajištěná. Na tomto základě soud prvního stupně ve věci rozhodl odvoláním napadeným usnesením.

Podle ustanovení § 406 odst. 4 IZ, rozhodnutí o schválení oddlužení doručí insolvenční soud zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Odvolání proti tomuto rozhodnutí může podat pouze věřitel, který hlasoval proti přijetí schváleného způsobu oddlužení, nebo věřitel, jehož námitkám uplatněným podle § 403 odst. 2 insolvenční soud nevyhověl. Proti rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře může podat odvolání také dlužník, jehož žádosti o stanovení jiné výše měsíčních splátek insolvenční soud nevyhověl, nebo věřitel, který nesouhlasí se stanovením jiné výše měsíčních splátek a který proti tomu hlasoval.

Podle ustanovení § 218 o.s.ř., odvolací soud odmítne odvolání, které b) bylo podáno někým, kdo k odvolání není oprávněn; c) směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není odvolání přípustné.

V posuzované věci soud prvního stupně rozhodl napadeným usnesením o schválení oddlužení dlužníka plněním splátkového, přičemž proti takovému rozhodnutí je oprávněn podat odvolání pouze věřitel, který hlasoval proti přijetí schváleného způsobu oddlužení nebo věřitel, jehož námitkám uplatněným podle ust. § 403 odst. 2 IZ soud nevyhověl, případně věřitel, který nesouhlasí se stanovením jiné výše měsíčních splátek a který proti tomu hlasoval. Jelikož věřitel č. 3 je zajištěným věřitelem, nepřísluší mu dle ustanovení § 402 odst. 1, odst. 4 IZ hlasovat o způsobu oddlužení ani o stanovení jiné výše měsíčních splátek a zajištěný věřitel ani nemůže vznášet námitky proti oddlužení dle ust. § 403 odst. 2 IZ. Z uvedeného vyplývá, že věřitel č. 3 není dle ust. § 406 odst. 4 IZ osobou oprávněnou k podání odvolání proti napadenému usnesení.

Z důvodů shora uvedených proto odvolací soud odvolání věřitele č. 3 dle ust. § 218 písm. b) o.s.ř. odmítl jako odvolání podané osobou neoprávněnou.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1, § 229 odst. 4 o.s.ř.).

V Olomouci dne 10.prosince 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu