1 VSOL 1073/2014-A-48
KSBR 29 INS 34651/2013 1 VSOL 1073/2014-A-48

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dluž anonymizovano G + M, spol. s r.o., se sídlem Brno, Kneslova 5, PSČ 618 00, IČ: 25345958, o insolvenčním návrhu věřitelů a) Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Brno, Sadovského 1, PSČ 612 00, b) Martina anonymizovano , anonymizovano , bytem Brno, Šámalova 37, PSČ 615 00, c) Simony Leschingerové, nar. 17.9.1964, bytem Brno, Svážná 22, PSČ 634 00, o odvolání dluž anonymizovano proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20.8.2014, č.j. KSBR 29 INS 34651/2013-A-40, ve znění opravného usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29.8.2014, č.j. KSBR 29 INS 34651/2013-A-41,

takto:

Odvolání dluž anonymizovano se o d m í t á .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen IZ ), rozhodl o úpadku dluž anonymizovano G + M, spol. s r.o. (výrok I.), dle ustanovení § 148 odst. 1 IZ na majetek dluž anonymizovano prohlásil konkurs s tím, že konkurs bude veden jako nepatrný (výrok II.), insolvenčním správcem ustanovil JUDr. Karla Mal anonymizovano , se sídlem Tišnov, Hornická 901, IČ: 66256615 (výrok III.), uložil navrhovatelům, aby zaplatili společně a nerozdílně soudní poplatek za podaný insolvenční návrh ve výši 2.000 Kč (výrok IV.), uložil osobám, které mají závazky vůči dlužníkovi, aby napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale insolvenčnímu správci (výrok V.), vyzval věřitele dluž anonymizovano , kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě dvou měsíců od anonymizovano zveřejnění tohoto rozhodnutí v insolvenčním rejstříku s tím, že k přihláškám, které budou podány po uplynutí této lhůty, nebude soud přihlížet a nebudou v rámci insolvenčního řízení uspokojeny (výrok VI.), uložil povinnosti věřitelům dluž anonymizovano , svolal přezkumné jednání a schůzi věřitelů, uložil povinnosti dlužníkovi a insolvenčnímu správci (výroky VII. až XII.) a vyslovil, že účinky rozhodnutí nastávají anonymizovano jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (výrok XIII.).

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání, které směřovalo proti výroku I. a proti výroku II. v části, v níž byl na majetek dluž anonymizovano prohlášen konkurs. Odvolání nebylo odůvodněno.

Odvolací soud proto vyzval dluž anonymizovano usnesením ze dne 15.10.2014, č.j. KSBR 29 INS 34651/2013,-A-46, aby ve lhůtě pěti dnů od doručení usnesení doplnil své odvolání tak, že uvede, v čem konkrétně spatřuje nesprávnost výše uvedeného rozhodnutí Krajského soudu v Brně nebo postupu soudu ve vztahu k napadeným výrokům I. a II. (odvolací důvod) a čeho se svým odvoláním domáhá (odvolací návrh). Odvolací soud současně poučil dluž anonymizovano , jak je třeba odvolání doplnit a o tom, že nebude-li odvolání dle výzvy odvolacího soudu opraveno a pro tento nedostatek nebude možné v řízení pokračovat, odvolací soud usnesením odvolání dluž anonymizovano odmítne. Usnesení bylo dlužníku doručeno dne 25.10.2014. Dlužník však na výše uvedenou výzvu odvolacího soudu nereagoval a odvolání nedoplnil.

S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb. změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Podle čl. II. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci je proto insolvenční zákon ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen IZ ).

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu anonymizovano se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení anonymizovano se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon anonymizovano .

Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je v posuzované věci občanský soudní řád ve znění účinném od 1.1.2014.

Podle § 211 o.s.ř., pro řízení u odvolacího soudu platí přiměřeně ustanovení o řízení před soudem prvního stupně, pokud není stanoveno něco jiného.

Podle § 43 odst. 1 o.s.ř., předseda senátu usnesením vyzve účast anonymizovano , aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a účast anonymizovano poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést.

Podle § 43 odst. 2 o.s.ř., není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne. K ostatním podáním soud nepřihlíží, dokud nebudou řádně opravena nebo doplněna. O těchto následcích musí být účastník poučen.

Podle § 205 odst. 1 o.s.ř., v odvolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh).

Podle ustanovení § 205 odst. 2 o.s.ř., odvolání proti rozsudku nebo usnesení, jímž bylo rozhodnuto ve věci samé, lze odůvodnit jen tím, že a) nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval věcně nepříslušný soud prvního stupně, rozhodnutí soudu prvního stupně vydal vyloučený soudce (přísedící) nebo soud prvního stupně byl nesprávně obsazen, ledaže místo samosoudce rozhodoval senát, b) soud prvního stupně nepřihlédl k odvolatelem tvrzeným skutečnostem nebo k jím označeným anonymizovano , ačkoliv k tomu nebyly splněny předpoklady podle § 118b nebo § 175 odst. 4 části první věty za středníkem, c) řízení je postiženo jinou vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, d) soud prvního stupně neúplně zjistil skutkový stav věci, neboť neprovedl navržené anonymizovano potřebné k prokázání rozhodných skutečností, e) soud prvního stupně dospěl na základě provedených anonymizovano k nesprávným skutkovým zjištěním, f) dosud zjištěný skutkový stav neobstojí, neboť tu jsou další skutečnosti nebo jiné anonymizovano , které nebyly dosud uplatněny (§ 205a), g) rozhodnutí soudu prvního stupně spočívá na nesprávném právním posouzení věci.

Podle ustanovení § 212a odst. 2 o.s.ř., rozsudek nebo usnesení, jímž bylo rozhodnuto ve věci samé, nelze přezkoumat podle odstavce 1, neobsahuje-li odvolání přes výzvu soudu (§ 43 a 209) žádné odvolací důvody.

Náležitosti odvolání jsou vymezeny v ustanovení § 205 odst. 1 o.s.ř. Směřuje-li odvolání proti rozhodnutí ve věci samé, je vadou odvolání, která jej činí neprojednatelným, neuvedení odvolacích důvodů (ustanovení § 212a odst. 2 o.s.ř.).

Odvolací soud se proto nejprve zabýval otázkou, zda předmětem odvolacího řízení je rozhodnutí ve věci, a to s kladným závěrem. Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí ze dne 20.1.2011, č.j. KSBR 27 INS 3089/2009, 29 NSČR 30/2010-B-34, mimo jiné uvedl, že rozhodnutími soudu prvního stupně v insolvenčním řízení, kterými bylo rozhodnuto ve věci samé, jsou především statusová rozhodnutí insolvenčního soudu, mezi které patří rozhodnutí o úpadku a rozhodnutí o způsobu řešení úpadku. Ve smyslu ustanovení § 205 odst. 1, odst. 2 o.s.ř., za použití § 212a odst. 2 o.s.ř., tedy musí odvolání proti takovému rozhodnutí obsahovat způsobilý odvolací důvod, jinak je neprojednatelné.

Odvolacím důvodem je přitom vylíčení toho, v čem odvolatel spatřuje nesprávnost napadeného rozhodnutí nebo vady postupu soudu prvního stupně, které rozhodnutí předcházely. Prostřednictvím odvolacích důvodů odvolatel sděluje, proč uplatnil proti rozhodnutí soudu prvního stupně tento řádný opravný prostředek. Odvolatel vyhoví požadavku zákona na uvedení odvolacích důvodů, jen když konkrétně vylíčí, v němž spatřuje nesprávnost rozhodnutí soudu prvního stupně po skutkové nebo právní stránce, popřípadě v čem spočívá nesprávný postup soudu prvního stupně, který rozhodnutí předcházel, tedy-řečeno jinými slovy-jen jestliže vylíčí skutečnosti, které ho vedly k tomu, že považuje rozhodnutí soudu prvního stupně za nesprávné a proč se rozhodl je napadnout řádným opravným prostředkem.

Odvolání dluž anonymizovano žádný odvolací důvod neobsahovalo, odvolací soud proto postupoval dle ust. § 211, § 43 odst. 1 o.s.ř. a vyzval dluž anonymizovano k odstranění vad odvolání i s poučením o tom, jak mají být vady odvolání odstraněny a s poučením pro případ, že dlužník výzvě soudu nevyhoví a vady odvolání neodstraní. Dlužník na výzvu odvolacího soudu nereagoval a vady odvolání neodstranil.

Odvolací soud proto rozhodl dle ustanovení § 43 odst. 2, věty první o.s.ř. za použití § 211 o.s.ř. tak, že odvolání dluž anonymizovano odmítl, neboť přes výzvu soudu odvolání neobsahuje způsobilý odvolací důvod a tato vada brání pokračování v odvolacím řízení.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1, písm. e/, § 229 odst. 4 o.s.ř.).

V Olomouci dne 11. listopadu 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. J anonymizovano Jahodová předsedkyně senátu