1 VSOL 1066/2014-A-13
KSBR 30 INS 21018/2014 1 VSOL 1066/2014-A-13

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a JUDr. Ivany Waltrové v insolvenční věci dlužníka, Jiřího anonymizovano , anonymizovano , bytem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, PSČ 686 01, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 30 INS 21018/2014, o insolvenčním návrhu dlužníka spojeném s návrhem na povolení oddlužení, rozhodl o odvolání dlužníka ze dne 14.9.2014 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 2. září 2014, č.j. KSBR 30 INS 21018/2014-A-8,

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 2. září 2014, č.j. KSBR 30 INS 21018/2014-A-8, se z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně s poukazem na ust. § 128 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ) odmítl Insolvenční návrh dlužníka.

V důvodech uvedl, že dlužník podal dne 31.7.2014 insolvenční návrh, který spojil s návrhem na povolení oddlužení. K insolvenčnímu návrhu nebyly připojeny zákonem požadované přílohy a ani návrh na povolení oddlužení neměl všechny náležitosti, proto soud dlužníka usnesením ze dne 7.8.2014, č.j. KSBR 30 INS 21018/2014-A-6 vyzval k jejich doplnění; zároveň jej poučil jak má doplnění provést. I přes tuto výzvu dlužník nepředložil seznam závazků a seznam majetku, který by splňoval náležitosti stanovené v § 104 odst. 3 IZ. Soud proto insolvenční návrh dlužníka odmítl a z tohoto důvodu se již nezabýval jeho návrhem na povolení oddlužení.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, v němž namítal, že seznam svého movitého majetku a závazků řádně předložil a to jak v žádosti o oddlužení, tak v příloze, doložil rovněž listiny prokazující existenci jeho závazků. Nemovitý majetek nevlastní, tudíž nemohl jeho seznam předložit. Navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení a aby byl vyzván k doložení seznamů písemně, neboť fyzicky obdržel pouze usnesení o odmítnutí návrhu, nikoliv k jeho doplnění.

Podle ust. § 7 IZ v nyní platném znění platí, že nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen též o.s.ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení, včetně řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 2 a odst. 5 o.s.ř.) a aniž musel ve věci nařizovat jednání, dospěl k závěru, že odvolání dlužníka je důvodné.

Podle ust. § 104 IZ podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen "seznam majetku"), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen "seznam závazků"), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek (odst. 1). V seznamu majetku je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně pohledávek. U pohledávek stručně uvede skutečnosti, na kterých se zakládají, a uvede jejich výši; výslovně se dále vyjádří k jejich dobytnosti. U majetku, včetně pohledávek, o kterých probíhá soudní nebo jiné řízení, nebo ohledně nichž již bylo příslušným orgánem rozhodnuto, dlužník tato řízení (rozhodnutí) označí (odst. 2). V seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést. Dlužník v seznamu závazků uvede údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků a stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč (odst. 3). Nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech výslovně. Pro označení osob v seznamech platí § 103 odst. 1 obdobně. Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné.

Podle ust. § 128 odst. 2 IZ, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Podle ust. § 50 o.s.ř. nezastihl-li doručující orgán adresáta písemnosti, vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky; písemnost se považuje za doručenou vhozením do schránky, datum vhození vyznačí doručující orgán na doručence a na písemnosti (odst. 1). Nelze-li doručit podle odstavce 1, doručující orgán písemnost vrátí odesílajícímu soudu a v místě doručení o této skutečnosti zanechá písemné oznámení. Odesílající soud doručí písemnost vyvěšením na úřední desce soudu; písemnost se považuje za doručenou desátým dnem po vyvěšení. Stejně se postupuje, nelze-li v místě doručení zanechat oznámení; § 49 odst. 7 se použije obdobně (odst. 2).

Podle ust. § 50l o.s.ř. stanoví-li zákon, že rozhodnutí nebo jiná písemnost mají být vyvěšeny na úřední desce soudu, platí, že desátým dnem po dni vyvěšení byly doručeny účastníkům, kteří nejsou soudu známi, jejichž pobyt není znám, kterým se nepodařilo doručit na známou adresu v cizině, nebo neznámým dědicům zůstavitele, nebyl-li dosud v řízení o dědictví stanoven okruh jeho dědiců, anebo právnické osobě, která jako účastník řízení nemůže před soudem vystupovat proto, že tu není osoba oprávněná za ni jednat nebo že je sporné, kdo je osobou oprávněnou za ni jednat, a zástupcům nebo opatrovníkům účastníků, jejichž pobyt není znám nebo kterým se nepodařilo doručit na známou adresu v cizině, popřípadě též dalším osobám, o nichž to stanoví zákon (odst. 1). Stanoví-li zákon, že na úřední desce soudu má být vyvěšena výzva nebo sdělení, sejme se výzva nebo sdělení po uplynutí 30 dnů ode dne vyvěšení (odst. 2). Obsah úřední desky soud zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (odst. 3).

V přezkoumávaném případě se ze spisu soudu prvního stupně podává, že dlužník doručil soudu dne 31.7.2014 návrh na povolení oddlužení (na předepsaném formuláři), který využil (bod 07) i k podání insolvenčního návrhu. V návrhu dlužník uvedl, že má trvalé bydliště v Uherském Hradišti, Masarykovo nám. 19, PSČ 686 01, jinou korespondenční adresu neuvedl (bod 04 formuláře), v bodu 15 označil svůj movitý majetek (automobil, televizor, satelit, DVD), ohledně seznamu závazků v bodu 19 formuláře odkázal na přiložený seznam, v němž označil 12 věřitelů a výši jejich pohledávek (bez data splatnosti). Ke svému návrhu dlužník předložil listiny prokazující jeho příjmy z pracovního poměru, včetně pracovní smlouvy, listiny prokazující závazky, dále i seznam svého movitého majetku a závazků, které měly shodný obsah, jako seznamy, které byly součástí návrhu. Žádný z těchto seznamů neobsahoval dlužníkovo prohlášení o správnosti a úplnosti a nebyl dlužníkem podepsán. Usnesením ze dne 7.8.2014, č.j. KSBR 30 INS 21018/2014-A-6, byl dlužník insolvenčním soudem mimo jiné vyzván, aby ve stanovené lhůtě 7 dnů od doručení tohoto usnesení předložil seznam svých závazků a majetku, současně byl podrobně poučen o jejich náležitostech, včetně poučení, že seznamy musí obsahovat dlužníkovo prohlášení o jejich správnosti a úplnosti a musí být podepsány. Současně byl dlužník poučen, že nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, soud jej odmítne. (§ 128 odst. 2 IZ).

Toto usnesení bylo dlužníku doručováno poštou (obálka III, jež je určena pro doručování jiných písemností, nežli písemností určených do vlastních rukou) na adresu, kterou dlužník uvedl v návrhu, jako adresu trvalého pobytu. Doručující pošta v Uherském Hradišti vrátila zásilku (obsahující usnesení soudu ze dne 7.8.2014, č.j. KSBR 30 INS 21018/2014-A-6) zpět dne 13.8.2014 s tím, že ji nebylo možno vložit do poštovní schránky, neboť adresát (dlužník) na uvedené adrese schránku nemá, sídlí zde pouze městský úřad a dle záznamu doručující pošta zanechala v místě doručování dlužníku oznámení (§ 50 odst. 2 o.s.ř.). Soud prvního stupně po vrácení této zásilky zveřejnil v insolvenčním rejstříku dne 20.8.2014 pod č.j. KSBR 30 INS 21018/2014-A-7 Sdělení pro vyvěšení na úřední desce soudu podle ust. § 49 odst. 4 o.s.ř. , adresované dlužníku, s tím, že doručovaná písemnost je KSBR 30 INS 21018/2014-A-7 Výzva . Totéž sdělení bylo zveřejněno (jak zjistil odvolací soud) i na elektronické úřední desce soudu od 20.8.2014 do 19.9.2014. Na to vydal soud prvního stupně dne 2.9.2014 nyní odvoláním napadené usnesení, kterým insolvenční návrh dlužníka, z důvodů uvedených shora, odmítl dle § 128 odst. 2 IZ.

Na základě těchto zjištění odvolací soud uzavírá, že i když soud prvního stupně postupoval zcela správně, když dlužníka vyzval mimo jiné k předložení požadovaných seznamů majetku a závazků se všemi náležitostmi a řádně jej poučil, jaké náležitosti tyto seznamy musí mít a též o následcích pro případ, že tyto seznamy ve stanovené lhůtě nepředloží, nicméně postup soudu prvního stupně při doručování této výzvy (usnesení) nebyl již v souladu se zákonem. To proto, že soud prvního stupně při doručení uvedeného usnesení (A-6) nedodržel postup dle ust. § 50 odst. 2 o.s.ř., neboť po té, kdy mu pošta zásilku vrátila, nevyvěsil doručovanou písemnost (usnesení č.d. A-6) na úřední desce soudu, což vyplývá i z referátu ze dne 19.8.2014 u č.d. 7 (pouze v insolvenčním rejstříku byla ve vedlejších dokumentech zveřejněna vrácená zásilka-obálka III). Namísto toho soud prvního stupně zveřejnil a to jak v insolvenčním rejstříku, tak na úřední desce soudu shora popsané Sdělení podle ust. § 49 odst. 4 o.s.ř. Z uvedených důvodu nelze vyjít z fikce, že písemnost (usnesení č.d. A-6) byla dlužníku doručena desátým dnem po vyvěšení na úřední desce soudu (§ 50 odst. 2 o.s.ř.). Nutno tedy přisvědčit odvolací námitce dlužníka, že výzvu k odstranění vad jeho návrhu neobdržel. Vydání nyní napadeného usnesení bylo proto předčasné a ve svých důsledcích nesprávné.

Proto odvolací soud postupoval dle ust. § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř. a napadené usnesení zrušil a věc dle § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

V dalším řízení soud prvního stupně opětovně usnesení ze dne 7.8.2014 (A-6) dlužníku řádně doručí a reakci dlužníka pak přizpůsobí svůj další postup v tomto řízení.

Na adresu dlužníka dlužno pro úplnost uvést, že je jeho povinností, jako účastníka řízení, soudu sdělit na jaké adrese se skutečně zdržuje, případně jaká je jeho korespondenční adresa, kam mu lze bez obtíží doručovat. Je to dlužník, který předmětné řízení sám zahájil a domáhá se povolení jeho oddlužení, tedy dobrodiní, které insolvenční zákon dlužníkům (splňují-li k tomu všechny podmínky) umožňuje. Pokud bude jeho insolvenčnímu návrhu a též návrhu na povolení oddlužení vyhověno, pak po případném schválení oddlužení bude mezi jeho povinnosti patřit, mimo jiné bez zbytečného odkladu oznamovat soudu (případně správci a věřitelskému výboru) každou změnu nejen adresy bydliště, ale i zaměstnání (§ 412 odst. 1 písm. c/ IZ).

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 24. října 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu